TEMA 5 Abord eval.doc

Description
TEMA 5. ABORDĂRI, METODE, PROCEDEE APLICATE ÎN PROCESUL EVALUĂRII 5.1. Abordări în evaluarea întreprinderii 5.2. Metode şi procedee de evaluare 5.3. Aplicabilitatea metodelor în funcţie de scopul şi destinaţia evaluării 5.1. Abordări în evaluarea întreprinderii Referindu-ne la modalitatea de evaluare concretă, fiind de acord cu specialiştii români [26, 27, 28, 29], vom folosi următorii termeni:  abordare1: cale generală de judecare a valorii definite;

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 13

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  TEMA 5. ABORDĂRI, METODE,PROCEDEE APLICATE ÎN PROCESUL EVALUĂRII 5.1. Abordări în ! #$ r în%r&rindrii5.'. M%od (i &ro)d d ! #$ r5.*. A&#i) bi#i% % +%od#or în $n)-i d )o&$# (i d%in -i ! #$ării 5.1. Abordări în ! #$ r în%r&rindrii Referindu-ne la modalitatea de evaluare concretă, fiind deacord cu specialiştii români [26, 27, 28, 29], vom folosiurmătorii termeni:  abordare 1 :  cale enerală de !udecare a valorii definite  metodă:  setul metodoloic principal utili#at $n cadrula%ordărilor &de e'emplu, metoda c(eltuielilor, metodaactivului net corectat, metoda actuali#ării flu'ului delic(idită)i, etc*+   procedură:  te(nica de evaluare specifică $n cadrul fiecăreimetode &de e'emplu, te(nica de actuali#are, te(nica decapitali#are, te(nica $ntocmirii devi#elor de construc)ii,etc*+oate metodele de evaluare sunt rupate $n trei a%ordăride %a#ă, ele sunt fie strict direc)ionate, fie cuprind elementespecifice pentru două sau trei a%ordări:a+ bord r &rin )o%, bord r & b /ă d )%i! sau bord r & %ri+oni #ă  presupune evaluarea individualăa fiecărui element de activ şi a datoriilor $ntreprinderii pentru a determina activul net* tandardul moldovenesc .2/9:200/ istem unic de evaluare a patrimoniului [11, p*/] propune următoarea defini)ie:  Abord r &rin +%od 1  3onform tandardelor 4nterna)ionale de 5valuare, 9*0: ermenii abordare în evaluare sau metodă de evaluare se referă la metodoloiile analitice eneral acceptate utili#ate de o%icei*  )o%$#$i : .odul de evaluare a patrimoniului $n %a#acosturilor necesare pentru crearea, modificarea şi utili#areao%iectului evaluării, )inând cont de deprecierea acumulată* %+ bord r &rin !ni%  presupune aprecierea valorii printransformarea flu'urilor de lic(idită)i curente sau viitoare*tandardul moldovenesc propune următoarea defini)ie: Abord r &rin +%od !ni%$#$i : .odul de evaluare a patrimoniului $n %a#a veniturilor viitoare ce ar putea fio%)inute ca re#ultat al utili#ării %unului*c+ bord r &rin )o+& r -i !0n/ări#or  se %a#ea#ă pecompara)ia $ntreprinderii evaluate cu $ntreprinderi care aufost tran#ac)ionate pe pia)ă* tandardul moldovenesc propune următoarea defini)ie:  Abord r &rin n #i/ !0n/ări#or )o+& r bi# : .odul de evaluare a patrimoniului $n %a#a anali#ei vân#ărilor o%iectelor compara%ile, fiind efectuate a!ustările corespun#ătoare pentru diferen)a $ntre ele* 5.'.M%od (i &ro)d d ! #$ r upă cum s-a men)ionat anterior, toate metodele deevaluare pot fi atri%uite uneia din trei a%ordări de %a#ă*otodată men)ionăm şi e'isten)a unor metode (i%ride deevaluare recomandate insistent $n anii preceden)i, $nsă careactual se aplică $n practică foarte rar* om e'amina metodele $n func)ie de a%ordarea la care sereferă*  Abordarea prin venit cuprinde două metode de %a#ă: 1* metoda capitali#ării directe 2* metoda capitali#ării conform ratei de recuperare a capitalului &anali#a flu'ului de numerar actuali#at+ .etoda capitali#ării conform ratei de recuperare acapitalului din punct de vedere formal &matematic+ poate fiaplicată $n două moduri: capitali#are dinamică şi capitali#arestatică* Capitalizarea dinamică  presupune descrierea e'plicităa flu'urilor de venituri, costuri, factorilor de actuali#are pentru  fiecare an de prono#ă* n varianta enle#o-americană poartădenumirea de anali#a 3; < actuali#area flu'urilor denumerar*  Modalitatea statică  a evaluării prin metodacapitali#ării conform ratei de recuperare a capitalului estedestinată evaluării flu'urilor de numerar ce se modifică reulatşi repre#intă o rela)ie ale%rică, $n care valoarea este func)ie devenitul primului an, tendin)a de de#voltare ulterioară şicoeficientul capitali#ării construit $n %a#a ratei de eficien)ă şiratei de recuperare a capitalului* n varianta enle#ă-americană poartă denumirea de metoda capitali#ării conform modelelor estimate* .etoda anali#ei 3; presupune două sc(eme deactuali#are principial diferite: conform ratei fluctuante  şi conform ratei fixe * n cadrul sc(emei %a#ate pe rata fi'ă, $ncalitate de rată de capitali#are se aplică o sinură valoare ealăcu rata internă de renta%ilitate a proiectelor alternative cu unnivel de risc asemănător o%iectului evaluării* c(ema de calculconform ratei fluctuante, la rândul său, cuprinde două variante: actualizare directă  şi actualizare consecutivă * =rocedeulactuali#ării directe se aplică $n %a#a supo#i)iei că risculcăpătării veniturilor şi costurilor fiecărui an de prono#ă din punctul de vedere al investitorului actual &sau evaluatorului+diferă, prin urmare veniturile şi costurile vor fi actuali#ate ladata evaluării conform propriilor rate* =rocedeul actuali#ăriiconsecutive presupune că rata de actuali#are este func)ie detimp* >ltfel spus, rata de actuali#are se modifică pe măsuraapropierii flu'ului de numerar de data evaluării* . 2/9:200/ defineşte metodele a%ordării prin venituriastfel:  Metoda de capitalizare directă:  metodă de evaluare a patrimoniului $n condi)iile sta%ile de utili#are a lui, mărimiiconstante a veniturilor enerate de o%iectul evaluării, lipseiinvesti)iilor ini)iale şi calculării simultane a recuperăriicapitalului şi do%ân#ii*  Metodă a fluxurilor de numerar actualizate:  metodă de evaluare a patrimoniului, $n ca#ul $n  care flu'urile de numerar sunt ineale, $n func)ie de risculasociat utili#ării %unurilor*au, $n literatura de specialitate vom $ntâlni: M%od ) &i% #i/ării &roi%$#$i  &sau dividendelor+, metodă %a#ată peraportarea unui flu' constant şi reproducti%il de venit la o ratăde capitali#are, şi M%od )%$ #i/ării #$$ri#or d#i)2idi%ă-i  &discounted cas( flo? < 3;+, metodă conformcăreia toate %eneficiile economice prono#ate ale $ntreprinderiisunt actuali#ate la valoarea pre#entă, utili#ând o rată deactuali#are ce repre#intă costul capitalului pentru aceainvesti)ie*  Abordarea prin cost, patrimonială  $nscrie +%od )%i!$#$i n% )or)% % , metodă conform căreia toate activele şidatoriile se evaluea#ă separat şi +%od )%i!$#$i n% d#i)2id r , metodă care repre#intă o variantă a celei precedente,aplica%ilă, $nsă, doar $n ca#ul $ncetării e'ploatării $ntreprinderiievaluate*  Abordarea prin comparaţia vânzărilor   cuprinde +%odb$rir &compara)ie cu tran#ac)ii de pac(ete de minoritare şimetoda compara)iei cu vân#ări de firme necotate: metodă $ncadrul căreia %a#ă de compara)ie servesc tran#ac)iile cu$ntreprinderi $n ansam%lul lor sau tran#ac)ii cu pac(etema!oritare+, +%od )o+& r -ii dir)% )$ %r n/ )-ii n%rio r )$ $bi)%$# ! #$ării * @a această a%ordare sereferă şi +%od )oi)in-i#or r +$r #i , metodă specifică)ărilor de#voltate, cu o practică şi statistică vastă a tran#ac)iilor  pe pia)ă, metodă care, $nsă, nu poate fi aplicată pe pie)ele $nde#voltare*
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks