ТЕМА 3: «ОБЛІК ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ»

Description
1. LOGO Тема 3 «ОБЛІК ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ» 2. План: 1.Основні принципи процесу…

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business

Publish on:

Views: 2 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. LOGO Тема 3 «ОБЛІК ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ»
 • 2. План: 1.Основні принципи процесу виробництва 2. Класифікація витрат 3. Облік загально виробничих витрат (ЗВВ)
 • 3. 1.Основні принципи процесу виробництва Процес виробництва - це сукупність господарських операцій, пов'язаних з виготовленням продукції (робіт, послуг). Завдання обліку процесу виробництва: 1)облік всіх витрат на процес виробництва; 2)визначення фактичної виробничої собівартості виготовленої продукції, робіт, послуг.
 • 4. Згідно з П(С)БО 16 "Витрати“ облік витрат на виробництво здійснюється на двох синтетичних рахунках 23 "Виробництво“ по дебету якого відображається вартість незавершеного виробництва і витрати на виробництво, що здійснюються протягом звітного місяця. На кредитовій стороні рахунку обліковується фактична виробнича собівартість виготовленої готової продукції, робіт, послуг та 91 рахунку "Загальновиробничі витрати". Витрати на виробництво обліковуються за даними первинних документів.
 • 5.  Фактична виробнича собівартість визначається розрахунково за формулою: де Св — фактична виробнича собівартість готової продукції, робіт, послуг; НВп, НВк— вартість незавершеного виробництва на початок та кінець звітного періоду; В — виробничі витрати протягом звітного періоду.
 • 6. 2. Класифікація витрат Виробничі витрати : Прямі витрати •прямі матеріальні витрати; •прямі витрати на оплату праці; •інші прямі витрати (відрахування на соціальні заходи, амортизаційні врахування). Непрямі загальновиробничі витрати: •змінні; • постійні розподілені.
 • 7. 3. Облік загально виробничих витрат (ЗВВ)  Згідно з П(С)БО 16, непрямими витратами в складі фактичної виробничої собівартості продукції, робіт і послуг є загальновиробничі витрати. Крім того, загальновиробничі витрати є ще й єдиною комплексною статею калькуляції. Для більшого контролю за названими витратами призначений рахунок 91 "Загальновиробничівитрати". Загальновиробничі витрати поділяються на змінні та постійні. Розподілвитрат на змінні та постійні підприємства здійснюють самостійно в залежності від зв'язку витрат з обсягом діяльності підприємства. Постійні витрати, в свою чергу, складаються з розподілених і нерозподілених або нормативних і понаднормативних.
 • 8.  До загальновиробничих витратвідносяться витрати на управління виробництвом, амортизація основних засобівзагальновиробничого призначення, амортизація нематеріальних активів загальновиробничого призначення тощо. Визначення суми розподілених і нерозподілених загальновиробничих витрат здійснюєтьсяр озрахунково за методикою, передбаченою П(С)БО 16. До фактичної виробничої собівартості готової продукції, робіт та послуг нерозподілені постійні витрати не включаються. Вони входять до складу собівартості реалізованої продукції, тобто списуються з кредиту 91 рахунка "Загальновиробничі витрати" на дебет рахунка 90 "Собівартість реалізації".
 • 9. LOGO C l i c k t o e d i t c omp a n y s l o g a n .
 • Related Search
  Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks