Тема 3. Діалектика як система категорій. План - PDF

Description
Тема 3. Діалектика як система категорій План 1. Категорії діалектики як категорії буття і пізнання, їх специфіка і класифікація. 2. Категорії, що виражають детермінацію процесів і явищ: сутність і явище,

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment & Media

Publish on:

Views: 150 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Тема 3. Діалектика як система категорій План 1. Категорії діалектики як категорії буття і пізнання, їх специфіка і класифікація. 2. Категорії, що виражають детермінацію процесів і явищ: сутність і явище, причина і наслідок, необхідність і випадковість, можливість і дійсність. Принципи причинності та детермінізму. 1. Категорії, що виражають структурні зв язки й упорядкованість процесів і явищ: одиничне і загальне, форма і зміст, частина і ціле, елемент і система. Принципи цілісності та системності. 1. Випишіть означення терміну «категорія». З ясуйте особливості категорій діалектики, зокрема, сутність такої особливості, як їх співвідносний (парний) характер. Що це означає? 2. Зверніть увагу на те, що у філософії ще з античності здійснювались спроби виявити такі категорії, за допомогою яких можна було б охопити усі прояви сущого. Згадайте, які десять категорій виділяв, наприклад, Аристотель. У німецькій філософії ХVІІІ ст. вчення про категорії розробив І. Кант, який виділяв чотири групи категорій (по три у кожній). На відміну від Аристотеля, Кант відносив свої категорії виключно до характеристики процесу пізнання. Тобто Аристотель звернув увагу на онтологічний аспект категорій, а Кант на гносеологічний. В рамках діалектики (гегелівської і марксистської) категорії виступають одночасно і категоріями буття, і категоріями пізнання. Виявіть особливості марксистського підходу до розуміння категорій діалектики. 3. Класифікація категорій в рамках матеріалістичної діалектики представлена у формулюванні другого і третього питань плану самостійної роботи. Оскільки діалектика це загальна теорія розвитку усього сущого, а усе суще представляє собою складно організовану систему, то категорії діалектики поділяються на дві групи: (1) категорії, що виражають детермінацію процесів і явищ; (2) категорії, що виражають структурні зв язки й упорядкованість процесів і явищ. Випишіть означення усіх категорій, які відносяться до кожної з цих груп і які вказані у другому і третьому питаннях. Зверніть увагу на те, що категорії діалектики тісно взаємопов язані між собою, особливо зі своєю парною категорією. 4. Докладно зупиніться на характеристиці таких засадничих діалектичних принципів, котрі одночасно виступають і принципами сучасної науки, як принципи причинності, детермінізму, цілісності і системності. 5. Аналізуючи принципи причинності і детермінізму, зверніть увагу на те, що вони по-різному співвідносяться в рамках класичного (лапласівського) та ймовірнісного детермінізму. Які існують типи зв язків, окрім причинно-наслідкових? Ознайомтесь із критикою тези про існування причинності взагалі, або ж як об єктивно існуючої, що лежить в основі індетермінізму як філософського вчення, протилежного до детермінізму. Яка позиція більш прийнятна для Вас: детерміністична чи індетерміністична? 6. Аналізуючи принципи цілісності і системності, зверніться до характеристики системного підходу, який на сьогодні є доволі поширеним у різних галузях сучасної науки (педагогіці, психології, кібернетиці, природознавстві та ін.). З ясуйте значення та співвіднесіть такі категорії, як система, підсистема, елемент, структура, зв язки. Поміркуйте над питанням, чи є синонімами терміни система і ціле, з одного боку, та елемент і частина, з іншого. Тести І рівень 1. Зв язок яких категорій порушено в наступних віршованих строках: «Потьмяніло дзеркало сонце померкнуло / Лавка впала земля затремтіла / Бабка чхнула вітром подуло / Зняв дід кожушок розтанув сніжок»? а) зміст і форма; б) частина і ціле; в) якість і кількість; г) сутність і явище; д) причина і привід; е) причина і наслідок; є) теза і антитеза. 2. Сутність якого вчення розкриває наступне висловлювання Демокрита: «Люди вигадали ідол випадку, щоб користуватись ним як приводом, прикриваючи їхню власну нерозсудливість»? а) атомізм; б) матеріалізм; в) сенсуалізм; г) ймовірнісний детермінізм; д) класичний детермінізм; е) індетермінізм; є) волюнтаризм. 3. Сутність якого вчення розкриває наступне висловлювання Д. Юма: «Усі наші умовиводи стосовно причин і дій засновані виключно на звичці»? а) емпіризм; б) матеріалізм; в) суб єктивний ідеалізм; г) ймовірнісний детермінізм; д) класичний детермінізм; е) індетермінізм; є) волюнтаризм. 7. Назвіть категорії діалектики, які виступають своєрідним аналогом категоріям «річ сама по собі» і «річ для нас», що лежать в основі філософії І. Канта: а) сутність і явище; б) одиничне і загальне; в) теза і антитеза; г) феномен і ноумен; д) можливість і дійсність; е) детермінізм і індетермінізм; є) частина і ціле. 8. Ілюстрацією якого різновиду можливості може слугувати наступний приклад Г. Гегеля: «Можливо, що сьогодні місяць упаде на землю, адже місяць є тілом, відокремленим від землі, і може тому так само спасти вниз, як камінь, кинутий у повітря»? а) реальної; б) формальної; в) здійсненої; г) існуючої; д) потенційної; е) неможливості. 9. Діалектика частини і цілого лежить в основі принципу: а) системності; б) детермінізму; в) цілісності; г) розвитку; д) монізму; е) історизму; є) суперечності; ж) причинності. 10. Ілюстрацією взаємозв язку між якими категоріями діалектики є наступний вислів із народної мудрості: «Шила у мішку не втаїш»? а) форма і зміст; б) необхідність і випадковість; в) одиничне і загальне; г) можливість і дійсність; д) якість і кількість; е) сутність і явище. ІІ рівень 1. Вкажіть на некоректно сформульовані положення стосовно причини як категорії діалектики: а) різні причини можуть породжувати однакові явища; б) одна причина не може породити різні явища; в) причина це онтологічна, а не гносеологічна категорія; г) деякі філософи визнають існування першої причини; д) деякі філософи не визнають існування першої причини; е) причинний зв'язок є єдино можливим зв язком між явищами; є) дія припиняється після припинення дії причини; ж) причина це явище, що передує іншому явищу. 2. Вкажіть на коректно сформульовані положення стосовно форми як категорії діалектики: а) форма може бути внутрішньою і зовнішньою; б) форма завжди більш змінна, ніж зміст; в) форма завжди має відповідати змісту; г) в одній формі не може бути представлений різний зміст; д) один і той самий зміст може виражатись у різних формах; е) форма це сукупність елементів та різноманітних зв язків між ними в рамках об єкту; є) форма це активний початок, який перетворює матерію на предмет; ж) форма протилежне поняття до змісту пізнання. 3. Сутність системного підходу розкривається через такі ключові ідеї: а) світ це єдине ціле, що складається із безлічі систем; б) будь-яке явище можна розглядати як систему і як елемент більш складної системи; в) між усіма елементами системи існують певні зв язки; г) зв язки між елементами у структурі системи носять причиннонаслідковий характер; д) властивості системи можна звести до суми властивостей її елементів; е) системне ціле передує у часі його окремим частинам; є) поняття «система» тотожне за значенням поняттю «ціле»; ж) системний підхід лежить в основі філософського детермінізму. 4. Які з наступних суджень виражають сутність ймовірнісного детермінізму? а) у світі не існує безпричинних явищ; б) будь-яке явище в матеріальному світі відбувається з неминучою необхідністю; в) будь-якій події передує інша подія, що обумовлює її; г) випадкові події це безпричинні події; д) усі явища підпорядковуються закономірним відношенням у процесі розвитку; е) причинно-наслідкові зв язки є породження психіки людини; є) у світі існує безпричинна випадковість; ж) на основі пізнання причинно-наслідкових зв язків можна прогнозувати майбутні події. 5. Визначте, з яких суджень логічно витікає фаталізм? а) все у світі причино обумовлено; б) наслідки закономірно витікають зі своїх причин; в) деякі явища у світі причино не обумовлені; г) причинний зв'язок не виключає випадковості; д) випадковість є формою прояву необхідності; е) у світі існує тільки необхідність, а випадковість це суб єктивна категорія; є) розвиток природи визначається об єктивними законами; ж) фізичний світ є причино замкнений. ІІІ рівень: 1. Дайте філософський аналіз віршу «Цвях і підкова» у перекладі С.Я. Маршака (використовуючи такі категорії, як привід, причина, наслідок): «Не было гвоздя подкова пропала. Не было подковы лошадь захромала. Лошадь захромала командир убит. Конница разбита армия бежит. Враг вступает в город, пленных не щадя, оттого, что в кузнице не было гвоздя». 2. Давньогрецькі філософи сформулювали ряд парадоксів, відомих як парадокси про кучу каміння і лису людину. Скільки каміння складає кучу? Скільки волосся має втратити людина, щоб стати лисою? Як інтерпретувати подібні парадокси з точки зору закону взаємопереходу кількісних і якісних змін? 3. Під час однієї із середньовічних дискусій між номіналістами і реалістами до зали була внесена корзина яблук. «Візьміть це єдине яблуко, окремий предмет, - сказав реаліст, - але так, щоб він не був загальним, не був яблуком!» «А ви, - відповів номіналіст, - візьміть яблуко взагалі, але так, щоб воно не було ось цим одиничним предметом!» Про що говорить ця ситуація? Знайдіть з неї вихід за допомогою діалектичної концепції загального і одиничного. 4. Чи є коректним вираз «єдина можливість»? Адже якщо можливість тільки одна, то вона нічим не відрізняється від дійсності, можливість є тільки тоді, коли є альтернативи. Чи погоджуєтесь Ви з таким твердженням? Свою думку обґрунтуйте.
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks