TEKST / Opozycja (an)estetyzacji i aktywizacji przestrzeni publicznej miasta w kontekście transkrypcji wzorców na przykładzie Wrocławia

Description
TEKST / Opozycja (an)estetyzacji i aktywizacji przestrzeni publicznej miasta w kontekście transkrypcji wzorców na przykładzie Wrocławia

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Self-Help

Publish on:

Views: 3 | Pages: 3

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  Anna Rumińska   Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego  40000 : 3 = 13400 zzs Opozycja (an)estetyzacji i aktywizacji przestrzeni publicznej miasta w kontekście transkrypcji wzorców na przykładzie Wrocławia  1.   Dysonans między procesami estetyzacyjnymi i aktywizacyjnymi, tj. między estetyką warstwy rządzącej i estetyką oddolną.  2.   Transkrypcja wzorców jako międzykulturowe uczenie się fizykalnej i mentalnej aranżacji przestrzeni publicznej miasta. 3.   Studium przypadku: 3 lokalizacje we Wroc ławiu: fragment osiedla Plac Grunwaldzki, osiedle Nadodrze i ulica Szewska. Abstrakt: Łącząc praktykę dwóch zawodów (architekta i antropologa kultury) z teorią naukową zauważam w fizykalnej przestrzeni miejskiej działania sprzeczne ze sobą w warstwie metod ologicznej i metodycznej. Efektem konfliktu są niskie możliwości sukcesów w procesach estetyzacyjnych autorstwa jednostek administracji publicznej oraz aktywizacyjnych realizowanych przez sektor pozarządowy. Wszystkie te działania, dotyczące przestrzeni publicznej miasta (na przykładzie Wrocławia) ujawniają nie zawsze udane próby przenoszenia (transkrypcji) wzorców modelowania wielokulturowej miejskiej przestrzeni publicznej na „wrocławskie podwórko” - w znaczeniu metaforycznym i nawet dosłownym. Mechanizmy   niepowodzeń wynikają z różnic kulturowych naznaczających przestrzeń publiczną i sposoby spędzania czasu wolnego, komunikacji, informacji oraz konfiguracji stref publicznych. Dyscypliny architektury i urbanistyki oraz antropologii kulturowej być może pozwalają zrozumieć wspomniane niepowodzenia. Studium przypadku: Wrocław, 3 lokalizacje   Estetyzacja przestrzeni publicznej miasta stanowi współcześnie jeden z głównych trendów działań społeczności miejskich - nie tylko lokalnych grup mieszkańców, ale również ś rodowiska administracji publicznej. Wydaje się, że wszyscy chcą, „by było ładnie”. Estetyzacja ma jednak dwa oblicza - jedna strona to działanie systemowe, druga - działanie spontaniczne. Zabiegi estetyzujące napotykają w obu typach działań na barierę opozycji, tj. silny kontrast jakości pomiędzy aktem twórczym dwóch grup ludzkich sprzecznych wobec siebie pod względem intencji i efektów. Zgodnie z przyjętą już nomenklaturą typu działań nazwijmy pierwszą z nich grupą systemową, a drugą - nie- systemową.  Przedstawiciele pierwszej grupy realizują proces estetyzacji za pośrednictwem systemu administracyjnego. Są to osoby zatrudnione w strukturach urzędów miejskich, gminnych, powiatowych i innych, niższych lub wyższych w hierarchii państwowej. Członkowie drugiej g rupy nie działają systemowo, specyfika ich aktywności opiera się na nie -systemowych krokach, postawach i zachowaniach - bardziej na prawie zwyczajowym, którego ślady można jeszcze dostrzec w funkcjonowaniu nieformalnych grup społecznych, a które stanowiło podstawę funkcjonowania wsi w czasach dawniejszych PRZYPIS . Wszelkie przejawy systemowości powodują transpozycję tych osób do grupy pierwszej i odwrotnie - oderwanie się w działaniu od systemu reguł i sankcji oznacza zwyczajową - bo ogólnie uznawaną i oczywistą - migrację tych osób do sfery nie -systemowej. Działaniem charakterystycznym dla grupy systemowej jest estetyzacja w znaczeniu prowadzącym do an estetyzacji, tj. znaczeniu przyjętym przez Welscha. PRZYPIS   Domeną drugiej grupy jest aktywizacja, której celem nie jest estetyzacja w istocie samej rzeczy  , lecz często dosłownie pojmowane ożywienie przestrzeni, którego efektem jest estetyzacja. Ożywienie, jako rewitalizacja, staje się celem, estetyzacja jest rezultatem. Grupa systemowa realizując zadania estetyzujące stawia sobie za cel stworzenie estetycznej przestrzeni publicznej  , czego oczekiwanym rezultatem powinna być aktywizacja życia publicznego, rewitalizacja społeczna i   podwyższenie standardów życia społeczności zgromadzonej wokół konkretnego fragmentu przestrzeni - fragmentu poddawanego estetyzacji. PRZYPIS Z JAKICHŚ DOKUMENTÓW URZĘDOWYCH?   Być może różnice te wynikają z odmiennego rozumienia takich pojęć, jak przestrzeń, publiczny, miasto, oraz wynikających z nich epitetów: Termin przestrzeń jest jednym z tych, które nastręczają badaczom bodaj najwięcej problemów, będąc pojęciem trudnym nie tylko do zdefiniowania, ale i klasyfikowania lub typologizowania. Skoro terminu tego nie można   ująć aksjomatycznie dla potrzeb formułowania tez, tym trudniejsze jest definiowanie terminu  przestrzeń publiczna , czego warunkiem byłoby także ustalenie definicji przymiotnika  publiczny.   Gdybyśmy poszerzyli owe terminy o przymiotnik miejski oraz rzeczownik miasto , możliwość kombinacji   definicyjnych zwiększyłaby się znacznie powodując jednocześnie kłopoty natury znaczeniowej. Miejska przestrzeń publiczna, publiczna przestrzeń miejska, przestrzeń publiczna, przestrzeń miejska, przestrzeń publiczna miasta… W zależności od dyscypliny okreś lenia te stosowane są w literaturze zamiennie lub od r óżniająco. Analiza na zasadzie migracji pomiędzy dyscyplinami uświadamia zmienność znaczeń i możliwych konotacji tych terminów, a tym samym hipotetyczne ryzyko wygenerowania konfliktów semantycznych. Kategoria  przestrzeni   pojawi a się pierwszy raz w rozumie ludzkim w chwili, gdy człowiek zaczyna odbierać sensorycznie swoje otoczenie - dla posiadającego wzrok będzie to sfera wizualna (np.  ujrzenie świata wokół lub pomieszczenia, w którym się znajduje ), dla niewidomego lecz słyszącego będzie to sfera dźwiękowa, a dla niewidomego  - sfera dotykowa. Gdybyśmy skupili się tylko na praczłowieku widzącym, stwierdzić możemy, że z chwilą ujrzenia swego otoczenia percypował on przestrzeń wokół. Bezcelowe jest szukanie źródeł pierwszej werbalizacji - czy to samego terminu  przestrzeń,   czy też jego etymologicznych przodków. Instynkt samozachowawczy człowieka usiłującego przeżyć w trudnym środowisku naturalnym generował konieczność orientacji przestrzennej, tym samym typolo gizację elementów przestrzeni dla własnych potrzeb. Kognitywiści, szukając uniwersaliów kulturowych, dotykają tych właśnie elementów, które wyznaczają od dawna sposób odnajdywania się człowieka w tym czymś , co tak trudno zdefiniować, co wydaje się być aksjomatem - w  przestrzeni  : poruszają kwestie opozycji binarnych: tył/przód, góra/dół, ciemno/jasno, cicho/głośno, lewo/prawo.   Są to te opozycje, które determinują percepcję przestrzeni  w zakresie uniwersalnym, tj. powtarzalnym w wielu miejscach na Ziemi, jednak w znaczeniu partykularnym, tj. zależnym od systemu kultury, w którym funkcjonują.  Nie wnikając w zawiłości i różnorodność definicji p ojęcie  przestrzeni   ograniczymy do sfery fizykalnej, pozostawiając na noku jakże bogatą kategorie przestrzeni wirtualnej lub mentalnej. Celem niniejszego tekstu nie jest precyzyjne ustalenie choćby różnorodności definicyjnych związanych z powyższymi pojęciami. Dla jego potrzeb przytoczę więc rozważania  kilku wybranych myślicieli reprezentujących bardzo różne okresy myśli hum anistycznej i filozoficznej, aby przynajmniej w tak wąskim zakresie przybliżyć ową różnorodność i tym samym dialektykę powyższych pojęć.  Sokrates, Platon, Arystoteles, Hegel, Giordano Bruno, Karol Marks PRZESTRZEŃ U INNYCH:   idea podzielności przestrzeni - Demokryt Paul Klee  - kurs filozofii sztuki w Bauhaus “Pädagogisches Skizzenbuch” (1925) - używał schemata - malarski obraz - aby zilustrować ideę stopniowej podzielności przestrzeni ; ten model można odnaleźć w wielu jego obrazach, wzbogacony o barwy i inne nakładające się na siebie elementy .
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks