Taxibeat with last referencies included

Description
1. Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ…

Please download to get full document.

View again

of 69
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 2 | Pages: 69

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαδραστικές εφαρμογές επικοινωνίας. Η περίπτωση της Taxibeat Subject: Interactive applications in Communication. The case of Taxibeat. Aπόστολος Χατζημελετίου ΑΜ:674 Επιβλέπων: Κλεφτοδήμος Αλέξανδρος ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2015
 • 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………
 • 3. ABSTRACT……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………..
 • 4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ………………………… 1.2 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ……………. 1.3 ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ………… 1.4 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ………. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ………………………………………… 2.1 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ……………………………. 2.2 ΕΦΑΡΓΟΓΕΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ…………………. 2.2.2 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ……………. 2.3 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ……….. 2.4 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ………………………………………………………… ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ…………….. 3.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ……………………….
 • 5. 3.2 SOCIAL MEDIA APPS ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ……………………………………………………………….. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Taxibeat……….. 4.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ……………………………………………. 4.2 ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ Taxibeat……………………………………. 4.3 ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ Taxibeat…………………………………. 4.3.1 Η ΠΑΙΧΝΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Taxibeat……………………………. 4.3.2 Η ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ… 4.4 Η ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Taxibeat……………………………………………………………………… ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ………………………………………………. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ……………………………………………………….
 • 6. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η μελέτη του Αpplication της Taxibeat και της επικοινωνίας μέσω κινητών συσκευών, καθώς και στην μελέτη της διαδραστικότητας που υπάρχει μεταξύ της εταιρείας Taxibeat και των πελατών τους. Η μεταξύ τους επικοινωνία, κατέληξε να είναι καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία της εταιρείας αρχικά στο εξωτερικό, και μετέπειτα στο εσωτερικό της χώρας. Στο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον που εξελίσσεται ραγδαία, οι εταιρείες αναπτύσσουν νέες δεξιότητες και προϊόντα ,ως επακόλουθο της προσαρμογής τους σε νέες τεχνολογικές αλλαγές. Με περισσότερους καταναλωτές να ψωνίζουν είτε διαδικτυακά είτε μέσω εφαρμογών κινητών συσκευών, οι επιχειρήσεις οδηγούνται στο να προσαρμόσουν την αλληλεπίδραση τους στο να βασίζεται στα δεδομένα που συγκεντρώνουν σε πραγματικό χρόνο σχετικά με το τι οι αγοραστές επιθυμούν, τι τους ενοχλεί και το τι θα ήθελαν να αλλάξει στην προσέγγιση τους. Μέσα από αυτές τις αλλαγές και καθώς βρίσκονται σε κατάσταση συνεχούς συνδεσιμότητας και αλληλεπιδρούν με τους πελάτες τους ,διαμορφώνουν σταδιακά ένα νέο είδος καταναλωτή που μέσα από την μεταξύ τους επικοινωνία, καταφέρνει να παράγει ένα τέλεια προσαρμοσμένο προϊόν στα μέτρα τους. Οι εταιρείες που παρέχουν διαδικτυακά τις υπηρεσίες τους βρίσκονται σε μια αυξανόμενη ανάγκη στο να μετέχουν ενεργά στην διαδικασία αγοράς του πελάτη. Η βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη αυξάνει την πιθανότητα των αγορών, και βοηθάει ριζικά στην επιτυχία ενός προϊόντος. Η πελατειακή διαχείριση των διαδικτυακών επιχειρήσεων, βασίζεται στη μέτρηση των εμπειριών του πελάτη κάθε φορά που αλληλεπιδρά με το προϊόν. Με αυτόν τον τρόπο, οι πληροφορίες σχετικά με το τι θα πρέπει να αναπτυχθεί είναι αξιόπιστες, και είναι εύκολο να προσδιοριστεί το είδος των δραστηριοτήτων που απαιτούνται να αλλάξουν, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών, να παγιώσει την ικανοποίηση των πελατών και να χτίσει την αφοσίωση των πελατών προς το προϊόν
 • 7. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η επικοινωνία είναι μια πολύπλοκη διεργασία, η οποίο εντάσσει πολλά είδη συμπεριφορών και ευνοείται έτσι η μελέτη του ευρύτερου συστήματος που περιλαμβάνει. Κάθε είδος επικοινωνίας παρουσιάζει μια δυναμική και περιλαμβάνει στοιχεία της διαδικασίας της επικοινωνίας ή της μεταβολής της, που συχνά είναι δύσκολο να περιγραφούν με απλοϊκό τρόπο. (McQuail, D. & Windahl, S., Σύγχρονα Μοντέλα Επικοινωνίας για τη μελέτη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 2001). Απομακρυνόμαστε ,χρόνο με το χρόνο, από την ιδέα της επικοινωνίας ως μεταφορά μιας απλής πληροφορίας από ένα μεμονωμένο υποκείμενο σε ένα άλλο και κατευθυνόμαστε προς μια προσέγγιση άρρηκτης και συνεχόμενης αλληλεπίδρασης. Για την κατανόηση της επικοινωνίας, έχουν δημιουργηθεί πολλά μοντέλα, έτσι ώστε να δίνουν πληροφορίες ανά εποχή και την κατά τόπους την διαφοροποίηση της. Κάθε είδος επικοινωνίας παρουσιάζει μια δυναμική και περιλαμβάνει στοιχεία της διαδικασίας της επικοινωνίας ή της μεταβολής της, που συχνά είναι δύσκολο να περιγραφεί με απλοϊκό τρόπο (McQuail, D. & Windahl, S., Σύγχρονα Μοντέλα Επικοινωνίας για τη μελέτη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 2001).
 • 8. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 1.1ΟΡΙΣΜΟΣΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η διαδραστικότητα ορίζετε ως τα μέσα ή τα κανάλια που επιτρέπουν την αμφίδρομη επικοινωνία ,είτε η μορφή της επικοινωνίας είναι ένας προς έναν (τηλέφωνο), ένας προς πολλούς (διαδραστική τηλεόραση), ή πολλοί προς πολλούς (Internet) (Mehdi Khosrow- Pour , Encyclopedia of E-Commerce, E-Government, and Mobile Commerce,2006, Information Science Reference,σ. 146) Η διαδραστικότητα ή αλληλεπιδραστικότητα (interactivity) είναι η δυνατότητα ενός μέσου να δέχεται αμφίδρομη επικοινωνία. να δίνει δηλαδή τη δυνατότητα στον χρήστη να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον της εφαρμογής ,δηλαδή να συμμετέχει στην εξέλιξή της και να ελέγχει δυναμικά την παρουσίαση της πληροφορίας στην οθόνη του. Χάρη σε αυτήν την ιδιότητα, ο χρήστης καθορίζει τη μορφή, τη σειρά και την ταχύτητα με την οποία παρουσιάζεται η πληροφορία προς αυτόν. Μέχρι και πολύ πρόσφατα ο όρος της διαδραστικής επικοινωνίας περιοριζόταν μόνο σε αυτό που γνωρίζουμε ως face-to-face communication (πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία). Η πρόσωπο με πρόσωπο αλληλόδραση τελείται όταν οι συμμετέχοντες βρίσκονται σε ένα «πλαίσιο συμπαρουσίας» (Brent, E., & Thompson, G. A. (1999). Sociology: Modeling Social Interaction With Autonomous Agents.Social Science Computer Review, σ. 146) .Το τοπίο όμως της επικοινωνίας και της μεταφοράς πληροφορίας μεταξύ των μέσων έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε γίνει μάρτυρες μιας τεράστιας επανάστασης στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης αλλά ακόμη και στον τρόπο μετάδοσης μιας πληροφορίας προς εμάς αλλά και από εμάς. Αυτή η επανάσταση έχει δημιουργηθεί από τα νέα μέσα όπως οι υπολογιστές, τα τηλεφωνικά δίκτυα, τα δίκτυα επικοινωνιών, το διαδίκτυο, και η τεχνολογία των νέων πολυμέσων. Απομακρυνόμαστε από την ιδέα της επικοινωνίας ως μεταφορά πληροφορίας από ένα μεμονωμένο υποκείμενο σε ένα άλλο και κατευθυνόμαστε σταθερά προς μια προσέγγιση της αλληλεπίδρασης. Η αλληλεπίδραση περιγράφει την ταυτόχρονη και αμοιβαία επίδραση των συνομιλητών, χωρίς ωστόσο να περιορίζεται στη σχέση που συνδέει τους συμμετέχοντες ούτε στην αμεσότητα της (Χρηστάκης Ν. (2010) Το πρόσωπο και οι άλλοι. Θέματα επικοινωνίας και κοινωνικής ψυχολογίας , Αθήνα, Παπαζήσης
 • 9. ,σ.58). Σύμφωνα με τον κ.Χρηστάκη τα νοήματα που ανταλλάσουν οι εμπλεκόμενοι είναι «δυναμικά και διανυσματικά» καθώς απηχούν τις αναπαραστάσεις τους και σχετίζονται με τις αξίες τους, τις εμπειρίες τους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Οι Interactive σχέσεις καταναλωτών με brands (λογότυπα εταιρειών) μπορούν να παρέχουν στους καταναλωτές πόρους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, την ικανοποίηση των αναγκών τους, και να τους δίδονται προσωποποιημένα τα κατάλληλα κίνητρα που κάθε φορά ταιριάζουν στον καθένα μεμονωμένα. Οι έμποροι χρησιμοποιούν τα social media ως έναν τρόπο για να προωθήσουν τα εμπορικά τους “σήματα” στους καταναλωτές και να οικοδομήσουν μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης με την εταιρική τους επωνυμία ως προϊόν. Τα εμπορικά σήματα μπορούν να εμπνεύσουν μια αίσθηση ποιότητας μοναδικής σημασίας για τους καταναλωτές τους και μέσω αυτής της εμπειρίας τους που είναι προσωπική, να μπορεί να δημιουργηθεί μια σύνδεση, ή καλύτερα μια σχέση μεταξύ του καταναλωτή και της εταιρικής ταυτότητας ως εικονικό πρόσωπο. Τα νέα μέσα ενημέρωσης έχουν πολλά πλεονεκτήματα, που τους διακρίνουν από τα παραδοσιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως: η διαδραστικότητα, η επιλεκτικότητα, ο συγχρονισμός, η αμεσότητα, το ανέξοδο στοιχείο του μέσου και η ταχύτητα. Ωστόσο, η διαδραστικότητα σε πραγματικό χρόνο γενικά θεωρείται ότι είναι το κεντρικό χαρακτηριστικό των νέων μέσων. Ως εκ τούτου, πολλοί ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας της επικοινωνίας έχουν προσπαθήσει να εξερευνήσουν όχι μόνο το επίπεδο της διαδραστικότητας που συνεπάγονται τα νέα μέσα, αλλά επίσης να καθορίσει τις διαστάσεις, τα τους δώσει τεχνικά χαρακτηριστικά, και να διαλευκάνει τα χαρακτηριστικά της διαδραστικής επικοινωνίας μέσα στη σφαίρα των νέων αυτών μέσων. Το Interactive Media είναι μια μέθοδος επικοινωνίας με την οποία τα αποτελέσματα του μέσου εξαρτώνται από τις εισροές του χρήστη, καθώς οι εισροές αυτές με τη σειρά τους επηρεάζουν τα αποτελέσματα του προγράμματος. Τα Interactive Media εμπλέκουν το χρήστη και μπορούν να αλληλεπιδρούν μαζί του με τρόπο που τα μη διαδραστικά μέσα ενημέρωσης δεν το ολοκλήρωσαν ποτέ. Στη διαδραστική αυτή εμπειρία το πρόσωπο που είμαστε σε εμπλοκή δεν είναι παθητικός παρατηρητής αλλά συμμετέχει και διαμέσου
 • 10. αυτής του της συμμετοχής έχει και την ανταλλαγή πληροφοριών. Σύμφωνα με τη μελέτη των L.C.Wang, J. Baker, J.A. Wagner and K. Wakefield (Can a retail web site be social?, Journal of marketing,2007), οι καταναλωτές επιδεικνύουν κοινωνικές συμπεριφορές προς τους συμμετέχοντες στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, παρόμοιες με αυτές της καθημερινής τους ζωής. Ο Fournier [Fournier, S. (1998). Consumers and their brands: Developing relationship theory in consumer research,Journal of Consumer Research, σελ. 343-373.], διατύπωσε τη θεωρία πως ο καταναλωτής και ένα εμπορικό σήμα βρίσκονται σε μια σχέση παρόμοια με μια δυαδική σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων. Οι ισχυρές σχέσεις καταναλωτών με τις εμπορικές εταιρικές ταυτότητες βοηθάει στο να κάνει ανθεκτική την εταιρική επωνυμία σε επιθέσεις ανταγωνισμού διότι οι καταναλωτές διατηρούν ισχυρή στάση υπέρ της εταιρικής επωνυμίας παρά τις όποιες εξωτερικές επιρροές. Επιπλέον, ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς και οικεία ομόλογα μπορούν να σχηματιστούν γύρω από ένα προϊόν ή μιας εταιρικής επωνυμίας (Muniz, A.M. Jr and Schau, H.P. (2005), “Religiosity in the abandoned Apple Newton brand community”, Journal of Consumer Research, Vol. 31 Schouten, J.W. and McAlexander, J.H. (1995), “Subcultures of consumption: an ethnography of the new bikers”, Journal of Consumer Research, Vol. 22). Σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις, η συνήθης συμπεριφορά των χρηστών περιλαμβάνει συζητήσεις για εμπορικές ταυτότητες, για τον τρόπο χρήσης ή συντήρησης κάποιων προϊόντων, για την παροχή συμβουλών σχετικά με την αποτελεσματικότητα ή την καινοτομία ενός προϊόντος, την αντιμετώπιση προβλημάτων και σαφέστατα τη κοινοποίηση εντυπώσεων και απόψεων αναφορικά με το επίπεδο ικανοποίησης ή απογοήτευσης από την επιχείρηση είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της αλληλεπίδρασης αυτής. Τα social media είναι πολύτιμα φόρουμ για την οικοδόμηση των σχέσεων της εμπορικής ταυτότητας με τους καταναλωτές [Gabisch, J. A., & Gwebu, K. L. (2011). Impact of virtual brand experience on purchase intentions: The role of multichannel congruence. Journal of Electronic Commerce Research]. Οι έμποροι μπορούν να αλληλεπιδρούν τακτικά με τους καταναλωτές τους, και η επικοινωνία μπορεί να εξανθρωπιστεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορούν να σχηματιστούν φιλίες και προσωπικές σχέσεις.
 • 11. Σαν καταναλωτές πλέον περιμένουμε πολύ περισσότερα από ότι παλαιότερα, και αναζητούμε εταιρικές επωνυμίες που διαφέρουν από τις υπόλοιπες. Εννοείτε πως η τιμή, η ποιότητα και οι λοιποί παράγοντες παραμένουν αναπόσπαστο κομμάτι της αγοραστικής μας ικανότητας, αλλά αν μια επιχείρηση συνδεθεί πραγματικά με μας, θα αναζητήσουμε μόνοι μας τους λόγους για να ολοκληρώσουμε μια αγορά. Καθώς τα social media συνεχίζουν να εξελίσσονται με ταχύτατους ρυθμούς και οι χρήσεις τους αλλάζουν και επεκτείνονται, την ίδια ροή ακολουθεί και ο ορισμός των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Εν μέρει, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα social media αφορούν την τεχνολογία αυτή καθεαυτή και είναι συνδεδεμένα με πλατφόρμες που επιτρέπουν τη δημιουργία περιεχομένου (web content creation), την συνεργασία ,και της ανταλλαγής πληροφοριών από τους συμμετέχοντες. 1.2 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Κατά τα τελευταία 20 χρόνια, η διαδραστικότητα έχει συζητηθεί ευρέως σε τομείς όπως η διαφήμιση, το μάρκετινγκ, η επικοινωνία, στην επιστήμη της πληροφορίας, στην επιστήμη των υπολογιστών και της εκπαίδευσης (McMillan, S.J. and Hwang, J.-S. (2002). Measures of Perceived Interactivity: An Exploration of the Role of Direction of Communication, User Control, and Time in Shaping Perceptions of Interactivity. Journal of Advertising) .O Rogers (Everett M. Rogers,Communication Technology: The New Media in Society.,1986, Free Press) προσδιόρισε την αύξηση της διαδραστικότητας ως κλειδί της ανάπτυξης και υπογράμμισε την ανάγκη για έρευνα που θα συμβάλει στην κατανόηση της διαδραστικότητας μέσω της χρήσης ενός υπολογιστή. Μελετώντας την έννοια της διαδραστικότητας στο πλαίσιο της επικοινωνίας μέσω υπολογιστή, ο Rafaeli (Rafaeli, S. (1988). Interactivity: From new media to communication. In R.P. Hawkins, J.M. Wieman, & S. Pingree (Eds.), Advancing communication science: merging mass and interpersonal processes (σελ. 110-134). Newbury, CA: Sage.) υποστηρίζει ότι η διαδραστικότητα είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται ευρέως με μια ενστικτώδη αντίληψη, με μια διαισθητική, αλλά είναι ένα υπό ορισμένη έννοια. Σε έναν πιο πρόσφατο σχολιασμό, οι Downes και McMillan (Downes, J., & McMillan, S.
 • 12. (2000). Defining interactivity: A qualitative identification of key dimensions.New Media and Society, σελ.157-1) υποστήριξαν πως μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας, χρησιμοποιεί τον όρο "διαδραστικότητα" με λίγες ή μηδαμινές προσπάθειες να την ορίσει. Η αντίληψη αυτή ενισχύεται από τους Yadav και Varadarajan (Yadav, Manjit S. and Rajan Varadarajan (2005), Interactivity in the Electronic Marketplace: An Exposition of the Concept and Implications for Research,Journal of the Academy of Marketing Science, σελ. 585-603.), οι οποίοι ισχυρίστηκαν πως η έννοια της διαδραστικότητας βρίσκεται στον πυρήνα μιας αυξανόμενης διεπιστημονικής έρευνας που εξετάζει τις συνέπειες στην αγορά του Διαδικτύου και των σχετιζόμενων με αυτό τεχνολογικών εξελίξεων. Ωστόσο, η κατανόηση αυτής της σημαντικής έννοιας παραμένει λίγο-πολύ ανεπαρκής. Παρά το γεγονός ότι η υπάρχουσα βιβλιογραφία για την εννοιολογία της διαδραστικότητας φαίνεται να είναι ασυνεπής, οι περισσότερες από τις απόψεις που επικρατούν στην εννοιολογία της μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο ευρείες απόψεις: - με βάση τη συσκευή – το μέσο και, - με βάση το μήνυμα που μεταφέρουν (Yadav, Manjit S. and Rajan Varadarajan (2005), Interactivity in the Electronic Marketplace: An Exposition of the Concept and Implications for Research,Journal of the Academy of Marketing Science, σελ. 585-603.). Ο Steuer ((Steuer, J. ,1992, Defining virtual reality: Dimensions determining telepresence.Journal of Communication, σελ. 73-934) ,σε προσπάθεια εύρεσης μιας εννοιολογίας με επίκεντρο τη συσκευή, υποστήριξε ότι ένα μέσο διευκολύνει την επικοινωνία με τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος διαμεσολάβησης που οι χρήστες του μέσου μπορούν να μοιραστούν αλλά και να χειριστούν. Ως διαδραστικότητα λοιπόν ,ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο μπορούν να συμμετάσχουν οι χρήστες στην τροποποίηση της μορφής και του περιεχομένου, με τη μεσολάβηση του περιβάλλοντος που αλληλεπιδρούν σε πραγματικό χρόνο (Steuer, J. ,1992, Defining virtual reality: Dimensions determining telepresence.Journal of Communication, σελ. 73- 934). Η διαδραστικότητα, με αυτή την έννοια, είναι μια μεταβλητή με γνώμονα το ερέθισμα που δέχεται ο καταναλωτής και καθορίζεται από την τεχνολογική δομή του μέσου. Οι προοπτικές με επίκεντρο τη συσκευή εστιάζονται στις τεχνολογίες και τα
 • 13. χαρακτηριστικά του συστήματος που διευκολύνουν τη διαδραστικότητα με τη χρήση ενός υπολογιστή (π.χ. Downes, J., & McMillan, S. (2000).Defining interactivity: A qualitative identification of key dimensions.New Media and Society, σελ.157, Heeter, C. (1989). Implications of new interactive technologies for conceptualizing communication., Lombard, M., & Snyder-Dutch, J. (2001). Interactive advertising and presence: A framework,Journal of Interactive Advertising (http:// jiad.org/ vol 1/no2/ lombard/index./html.), Rogers, E. M. (1986).Communication Technology: The New Media in Society. New York:Free Press.). Η συζήτηση της διαδραστικότητας συχνά σχετίζεται με τον πλούτο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η θεωρία της επικοινωνιακής "αφθονίας" στα μέσα επικεντρώνεται στον καθορισμό του καταλληλότερου μέσου επικοινωνίας για την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας και ανεκτικότητας σε δύο ή περισσότερες ερμηνείες (Daft, R.L. & Lengel, R.H. (1986). Organizational information requirements, media richness and structural design. Management Science,σελ. 554-571., George P. Huber and Richard Daft. 1987. The Information Environments of Organizations, in Handbook of Organizational Communication, F.M. Jablin, L.L. Putnam, K.H. Roberts and L.W. Porter, eds. Beverly Hills, CA: Sage Publications.). Το θέμα εδώ είναι η ικανότητα του μέσου να επεξεργάζεται αυτή την “πλούσια” πληροφόρηση (Daft, R.L. & Lengel, R.H. (1986). Organizational information requirements, media richness and structural design. Management Science,σελ. 554-571.). Τα μέσα επικοινωνίας διαφέρουν όσον αφορά την ικανότητά τους να επεξεργάζονται την πλούσια πληροφόρηση ,κατά μήκος μιας μονοδιάστατης συνέχειας που περιλαμβάνει, κατά φθίνουσα σειρά τον πλούτο, την πρόσωπο-με-πρόσωπο συζήτηση, τις τηλεφωνικές κλήσεις, την γραπτή επικοινωνία (Daft, R.L. & Lengel, R.H. (1984). Information richness: a new approach to managerial behavior and organizational design. In: Cummings, L.L. & Staw, B.M. (Eds.), Research in organizational behavior 6, (σελ.191-233). Homewood, IL: JAI Press.). Αυτή η συνεχής αφθονία είναι μια λειτουργία τεσσάρων παραγόντων: δυνατότητα ανάδρασης, τα συνθήματα, την εξατομίκευση και την ποικιλία στη γλώσσα. Όσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητα του μέσου να παρέχει έγκαιρη ανάδραση, η πλουσιότερη είναι η επικοινωνία. Τα "πλούσια μέσα" (πρόσωπο-με-πρόσωπο και τηλέφωνο) είναι κατάλληλα για την επίλυση διφορούμενων καταστάσεων, ενώ τα απλά μέσα ενημέρωσης (γραπτά κείμενα) είναι πιο κατάλληλα για τη μείωση της αβεβαιότητας (El Shinnawy & Markus ,1997, The poverty of media richness theory: explaining people’s choice of electronic mail vs. voice mail).
 • 14. 1.3 ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η ευρεία χρήση του Ιντερνέτ έχει συμβάλει στην εκρηκτική ανάπτυξη των κινητών τηλεφώνων και των tablet ως ψηφιακά κανάλια επικοινωνίας. Οι δυνατότητες των σύγχρονων συσκευών προσφέρουν μία πολύ ευρεία γκάμα επιλογών τις οποίες μπορεί να αξιοποιήσει μία επιχείρηση προκειμένου να έρθει σε επαφή με το κοινό της. Ως mobile communication (επικοινωνία μέσω μιας κινητής συσκευής), ο Richard Ling (Richard Ling,2010, New Tech, New Ties: How Mobile Communication Is Reshaping Social Cohesion,Paperback ,σελ.117) ορίζει το μέσο με το οποίο μπορούμε να ενταχθούμε σε κοινωνικές ομάδες και να διατηρήσουμε την επαφή μας με αυτές, στο βαθμό που αντανακλά τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία στην επικοινωνία αυτή. Οι ασύρματες κινητές τεχνολογίες, όπως τα κινητά τηλέφωνα ,τα tablets, οι ασύρματοι φορητοί υπολογιστές επιτρέπουν στο χρήστη να επικοινωνεί ανά πάσα στιγμή και να έχει πρόσβαση στην πληροφορία. Χαρακτηριστικά οι Dourish και Bell υποστηρίζουν πως “η τεχνολογία βρίσκεται σε συνεχόμενη κίνηση” (Dourish P, Bell G, 2007
 • Related Search
  Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks