Тактические и стратегические советы по построению отношений с банками - PDF

Description
Тактические и стратегические советы по построению отношений с банками в рамках семинара: «ПРОБЛЕМНЫЕ КРЕДИТЫ: КАК ВЫСТРОИТЬ ОТНОШЕНИЙ С БАНКОМ?» Докладчик: Овсий Дмитрий «Если вы должны банку 5000 фунтов

Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet

Publish on:

Views: 22 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Тактические и стратегические советы по построению отношений с банками в рамках семинара: «ПРОБЛЕМНЫЕ КРЕДИТЫ: КАК ВЫСТРОИТЬ ОТНОШЕНИЙ С БАНКОМ?» Докладчик: Овсий Дмитрий «Если вы должны банку 5000 фунтов - это Ваша проблема, но если Вы должны фунтов - это проблема банка» - английская поговорка О чем следует помнить заемщику Заемщик Банк - это Юристы, финансисты, экономисты, менеджеры, управленцы рисками, служба безопасности... Лоббисты, депутаты, охрана... Капитал, власть Тернистый путь заемщика 3 проявляйте инициативу 1 стремитесь к мировому соглашению 2 с банком нужно идти на контакт 5 4 учитывайте полномочия представителя банка банк более сильная сторона переговоров 6 улучшайте свою переговорную позицию, в том числе используйте ситуационные обстоятельства 7 имейте «черный ход» 8 ведите переговоры на своей территории Важно помнить Судебную тяжбу следует рассматривать как тактический шаг на пути достижения стратегической цели мирового соглашения ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК Верховного Суду України у справі про стягнення суми заборгованості з поручителів Справа 6-155цс13, 6-53цс14, 6-33цс12, 6-190цс14 Суть висновку: Цінність: Установивши, до договором поруки не визначено строк, після закінчення якого порука припиняється, оскільки умовами цього договору встановлено, що він діє до повного припинення всіх зобов язань боржника за кредитним договором, та що кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов язання, який був змінений ним відповідно до пункту кредитного договору, не пред явив протягом шести місяців вимоги до поручителя про виконання зобов язання, суд дійшов правильного висновку про те, що зобов язання за договором поруки припинилися. Можна використовувати для припинення зобовязань за договором поруки ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК Верховного Суду України у справі про стягнення суми заборгованості за кредитним договором Справа Суть висновку: 6-100цс14 Суд зробив правовий висновок про те, що за правилами п. 1 ч. 2 ст. 258 ЦК України період, за який нараховується пеня за прострочення виконання зобов язання не може перевищувати одного року. Виходячи з правової природи пені, яка нараховується за кожен день прострочення, право на позов про стягнення пені за кожен окремий день виникає щодня на відповідну суму, а позовна давність за позовом про стягнення пені відповідно до статті 253 ЦК України обчислюється по кожному дню, за який нараховується пеня, окремо, починаючи з дня, коли кредитор дізнався або повинен був дізнатися про порушення права. Отже, частина третя статті 551 ЦК України з урахуванням положень статті 3 ЦК України щодо загальних засад цивільного законодавства та частини четвертої статті 10 ЦПК України щодо обов язку суду сприяти сторонам у здійсненні їхніх прав дає право суду зменшити розмір неустойки за умови, що він значно перевищує розмір збитків. Цінність: Зменьшити размір виплат на користь банку ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК Верховного Суду України у справі про визнання прилюдних торгів недійсними Справа Суть висновку: Цінність: 6-124цс14 Проведення прилюдних торгів із реалізації майна за ціною, визначеною відповідно до звіту про оцінку майна, який утратив чинність, є порушенням установлених законодавством правил про порядок реалізації майна на прилюдних торгах, у тому числі правил про визначення стартової ціни реалізації майна, а саме: частини п'ятої статті 58 Закону України Про виконавче провадження ; пунктів 3.2, 3.4 зазначеного Тимчасового положення. «затягування» продажу предмету ипотеки ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК Верховного Суду України дії іпотеки у випадку розірвання кредитного договору Справа Суть висновку: 6-939цс15 За загальним правилом розірвання договору припиняє його дію на майбутнє. але не скасовує сам факт укладення та дії договору включно до моменту його розірвання, а також залишає в дії окремі його умови щодо зобов язань сторін, спеціально передбачених для застосування на випадок порушення зобов язань і після розірвання договору, з огляду на характер цього договору, за яким кредитор повністю виконав умови договору до його розірвання. Отже, аналіз зазначених норм показує, що, припинення зобов язання можливе за умови його належного виконання, що проведено належним чином, а розірвання кредитного договору не є підставою для припинення іпотеки, якою може забезпечуватися виконання зобов язання, що виникло до набрання законної сили рішенням суду про розірвання договору. Цінність: Слід враховувати при обранні способу захисту прав клієнта ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК Верховного Суду України про початкову ціну продажу предмету іпотеки Справа Суть висновку: Цінність: 6-61цс15 Виходячи зі змісту поняття «ціна», як форми грошового вираження вартості товару, послуг тощо, аналізу норм статей 38, 39 Закону «Про іпотеку» судові палати у цивільних і господарських справах ВСУ прийшли до правового висновку, що в розумінні норми ст. 39 Закону «Про іпотеку» встановлення початкової ціни предмета іпотеки в грошовому виразі визначається за процедурою, передбаченою частиною 6 ст. 38 Закону. Допомагає під час призначення експертизи ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК Верховного Суду України про мараторій на стягнення майна, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті Справа Суть висновку: Цінність: 6-57цс15, 6-44цс15 Відтак установлений Законом 1304-VII мораторій на стягнення майна, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті, не передбачає втрату кредитором права на звернення стягнення на предмет іпотеки (застави) у випадку невиконання боржником зобов язань за договором, а лише тимчасово забороняє примусово стягувати (відчужувати без згоди власника). Оскільки вказаний Закон не зупиняє дію решти нормативно-правових актів, що регулюють забезпечення зобов'язань, то й не може бути мотивом для відмови в позові, а є правовою підставою, що унеможливлює вжиття органами і посадовими особами, які здійснюють примусове виконання рішень про звернення стягнення на предмет іпотеки та провадять конкретні виконавчі дії, заходів, спрямованих на примусове виконання таких рішень стосовно окремої категорії боржників чи іпотекодавців, які підпадають під дію його положень на період чинності цього Закону. Рішення ж суду в частині звернення стягнення на предмет іпотеки на час дії Закону 1304-VII не підлягає виконанню. Слід враховувати при обранні способу захисту прав клієнта ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК Верховного Суду України про виселення з предмету іпотеки Справа Суть висновку: Цінність: 6-39цс15 Суд зробив правовий висновок про те, що за змістом статей 39, 40 Закону України «Про іпотеку» та статті 109 ЖК Української РСР особам, які виселяються із жилого будинку (жилого приміщення), яке є предметом іпотеки, у зв язку зі зверненням стягнення на предмет іпотеки, надається інше постійне житло тільки у тому разі, коли іпотечне житло було придбане не за рахунок кредиту, забезпеченого іпотекою цього житла. Постійне жиле приміщення, що надається особі, яку виселяють, повинно бути зазначено в рішенні суду. ускладнює процес звернення стягнення на предмет іпотеки ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК Верховного Суду України про форму договору банківського вкладу Справа Суть висновку: Цінність: 6-118цс14 Аналіз зазначених норм матеріального права дозволяє дійти висновку про те, що письмова форма договору банківського вкладу вважається дотриманою, якщо внесення грошової суми на вкладний (депозитний) рахунок вкладника підтверджено договором банківського вкладу з видачею ощадної книжки або іншого документа, що відповідає вимогам, установленим законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері банківської діяльності (банківськими правилами) і звичаями ділового обороту. Зокрема, такий документ повинен містити: найменування банку, який здійснив касову операцію, дату здійснення касової операції (у разі здійснення касової операції в післяопераційний час час виконання операції), а також підпис працівника банку, який прийняв готівку, та відбиток печатки (штампа) або електронний підпис працівника банку, засвідчений електронним підписом САБ. Таким чином, у справі, рішення в якій переглядається, судом касаційної інстанції правильно застосовано зазначені норми матеріального права. З урахуванням установлених під час розгляду цієї справи обставин суд дійшов обґрунтованого висновку про недодержання письмової форми договору банківського вкладу дозволяє витребувати у банку додаткові докази - отримання кредиту ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК Верховного Суду України про допустимість звернення стягнення на предмет іпотики після звернення стягнення на заборговність Справа Суть висновку: Цінність: 6-73цс13 Суди повинні мати на увазі, що наявність судового рішення про стягнення з боржника на користь кредитора заборгованості за кредитним договором не звільняє боржника від відповідальності за невиконання грошового зобов язання та не позбавляє кредитора права на отримання сум шляхом звернення стягнення на передане боржником в іпотеку нерухоме майно. Разом із тим задоволення подібних позовних вимог можливе лише у разі, коли суду надані беззаперечні докази того, що попередні заходи не призвели до належного виконання зобов язання. дозволяє затягнути процесс при винесеному рішення про звернненя стягнення на заборгованість также следует помнить о согласии супруга (супруги) изменениях предмета ипотеки (реконструкции, смена целевого назначения) правах детей существенных условиях договора ипотеки, в том числе заставкой или графике выплат защите правах потребителей, в том числе валютном кредитовании, совокупной стоимости кредита оригиналнах подписи и оттиска печати дополнительны х активах заемщика и возможных арестах Лучшее время для ведения переговоров отчетный период банка финансовая ситуация банка перспективу вашей переговорной позиции Финансовые и имущественные поручители Участвуйте в переговорном процессе с банком и заемщиком Используйте изменения условий кредита и сроки наступление права требования Учитывайте регресные требования Контролируйте оценочную стоимость предмета залога Защищайте свое имущество Показатель общей достаточности капитала банка (%) Спасибо за внимание Следить за нами:
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks