การพ ฒนาส อการสอนบน Tablet ด วย Adobe Flash CS PDF

Description
การพ ฒนาส อการสอนบน Tablet ด วย Adobe Flash CS 5.5 โดย อาจารย ณะทน น น นทพฤกษา ความร เบ องต นในการใช คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) เป นคอมพ วเตอร ท ออกแบบให สามารถทางานท กอย าง ไว บนจอภาพ

Please download to get full document.

View again

of 38
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Software

Publish on:

Views: 19 | Pages: 38

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การพ ฒนาส อการสอนบน Tablet ด วย Adobe Flash CS 5.5 โดย อาจารย ณะทน น น นทพฤกษา ความร เบ องต นในการใช คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) เป นคอมพ วเตอร ท ออกแบบให สามารถทางานท กอย าง ไว บนจอภาพ ส งงานโดยใช ปลายน วส มผ ส ปากกาสไตล ส ปากกาด จ ตอล เป นอ ปกรณ นาเข าข อม ล แทนการใช ค ย บอร ด และเมาส แต ก อาจจะม ค ย บอร ดและเมาส เป นอ ปกรณ เสร มได เช นก น ส วนประกอบของคอมพ วเตอร แท บ เล ต แต ละเคร องจะแตกต างก นไปตามเทคโนโลย การออกแบบของแต ละบร ษ ท ส วนระบบปฏ บ ต การของ แท บเล ตในโครงการ 1 เคร องคอมพ วเตอร พกพา ต อ 1 น กเร ยน ของร ฐบาล ใช ระบบปฏ บ ต การแอนดรอยด (Android) ม โปรแกรม (Apps) ท สามารถนาไปประย กต ใช ในการจ ดการเร ยนการสอน ซ งสามารถดาวน โหลดได ฟร หร อ เส ยค าใช จ าย ผ านระบบอ นเทอร เน ตได ตามความต องการ ส วนประกอบคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) เร ยกส น ๆ ว า แท บเล ต เป นคอมพ วเตอร ท ม ล กษณะการทางานท กอย าง ไว บนจอส มผ สโดยใช ปากกาสไตล ส ปากกาด จ ตอล หร อปลายน ว เป นอ ปกรณ นาเข าพ นฐาน แทนการใช ค ย บอร ดและเมาส อาจจะม ค ย บอร ดและเมาส อย หร อไม ม ก ได ป จจ บ นคอมพ วเตอร พกพา (Tablet)ม การผล ตข นมาจาหน ายจากหลายบร ษ ท และหลากหลาย จานวนร น ม ขนาดความกว างหน าจอท แตกต างก นไป รวมถ งหน วยประมวลผลกลาง และค ณสมบ ต อ น ๆ ท แต ละบร ษ ทได นาจ ดเด นของตนมาใช เป นกลย ทธ ในการแข งข นทางการค า ด งน นล กษณะหร อองค ประกอบของแท บเล ตคอมพ วเตอร จะประกอบด วยส วนประกอบต าง ๆ ของ ต วเคร องแตกต างก นไปตามเทคโนโลย การออกแบบของแต ละบร ษ ท ส วนประกอบบางอย างอาจจะไม ม ใน คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) ของบร ษ ทหน งแต อาจจะม ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet)อ กบร ษ ทก ได ใน เอกสารฉบ บน จะขอยกต วอย างภาพประกอบของคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) ย ห อ SAMSUNG ร น GT-P7500 (Galaxy Tab 10.1) ท มาภาพ : จากเอกสารค ม อการใช งาน Samsung Galaxy Tab ป มเป ด-ป ด / ล อก การเป ดเคร องให กดค างไว การป ดเคร องให กดค างไว และเล อนเมน ท หน าจอ ไปย งเมน ป ดเคร อง การล อก ให กดค างไว 2. ป มระด บเส ยง ใช เพ มหร อลดเส ยง สามารถแยกระด บเส ยงของระบบม ลต ม เด ย หร อระบบเส ยง การต งปล กได 3. ลาโพง 4. เซ นเซอร แสง ต วจ บระด บความเข มของแสง เพ อร บค าของแสงให ก บโปรแกรมท อย ภายใน เคร องสามารถเพ มหร อลดความสว างแสงของหน าจอได อ ตโนม ต 5. ต วเส ยบท ใช งานได หลายฟ งก ช น เป นจ ดเช อมต อการชาร ตแบตเตอร ให ก บเคร อง และย งสามารถ เพ มอ ปกรณ เสร มเข าไปจะสามารถเช อมต อ USB และ SD Card เพ อเพ มหน วยความจา หร อต อเข าก บระบบ TV และ Projector ได 6. ช องใส SIM โทรศ พท ใส ซ มโทรศ พท เพ อใช เล น 3G 7. ช องเส ยบห ฟ ง เป นช องเส ยบห ฟ งขนาดมาตรฐาน 3.5 mm ท เป นมาตรฐานของคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) 8. เลนส กล องถ ายร ปด านหน า ใช เพ อเป นกล องหน าสาหร บถ ายภาพหร อเป นกล อง Conference ในระบบ 3G ได ค ณภาพของกล องด านหน าโดยส วนใหญ จะม ความละเอ ยดของภาพไม ด เท าก บกล อง ด านหล ง 9. ไมโครโฟน ต วร บเส ยงสาหร บ Conference ในระบบ 3G หร อประโยชน ในการบ นท กเส ยง 10. เลนส กล องถ ายร ปด านหล ง ใช เพ อสาหร บถ ายภาพ บางร นจะม แฟลชมาพร อม 11.สายอากาศท ต ดต งอย ภายในโทรศ พท 12.ไฟแฟลช สาหร บกล องถ ายร ปด านหล ง อ ปกรณ พ นฐานของคอมพ วเตอร พกพา (Tablet)อาจจะแตกต างจากรายละเอ ยดท นาเสนอในเอกสาร เล มน ข นอย ก บบร ษ ทผ ผล ต หากม ส วนอ ปกรณ มากข น ต นท นในการผล ตคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) น นก จะส งตามไปด วย ประกอบก บระบบปฏ บ ต การท ใช น นจะรองร บหร อเข าก นได ก บอ ปกรณ ได หร อไม จ งเป น องค ประกอบหน งในการผล ต หากกล าวถ งระบบปฏ บ ต การ (Operating System : OS) เป นโปรแกรม(Software) ท ทาหน าท เป นต วกลาง ระหว างฮาร ดแวร (Hardware) และโปรแกรมประย กต (Application Software) เคร องคอมพ วเตอร ท วไปจะต องทา การต ดต งระบบปฏ บ ต การก อนจ งจะสามารถใช งานได ระบบปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ท น ยมใช ในระบบปฏ บ ต การ คอมพ วเตอร ได แก ระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ว นโดวส (Microsoft Windows OS) ระบบปฏ บ ต การแมค (Mac OS) ระบบปฏ บ ต การล น กซ (Linux) คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) ท น ยมใช ในป จจ บ นม ระบบปฏ บ ต การอย 2 ระบบใหญ ค อ 1. ไอโอเอส (ios) ในช อเด มค อไอโฟนโอเอส (iphone OS) เป นระบบปฏ บ ต การสาหร บสมาร ตโฟน ของบร ษ ทแอปเป ล โดยเร มต นพ ฒนาสาหร บใช ในโทรศ พท ไอโฟน และได พ ฒนาต อใช สาหร บ ไอ พอดท ช และ ไอแพด 2. แอนดรอยด (Android) เป นระบบปฏ บ ต การสาหร บอ ปกรณ แบบพกพา เช นโทรศ พท แท บเล ต คอมพ วเตอร เน ตบ ก เป นระบบปฎ บ ต การท สามารถใช ได ฟร จ งทาให บร ษ ทผ ผล ตแท บเล ตคอมพ วเตอร นาไปใช อย างกว างขวาง มาร จ กแอนดรอยด ก นเถอะ (Android) แอนดรอยด (Android) เป นระบบปฏ บ ต การสาหร บอ ปกรณ แบบพกพา เช นโทรศ พท แท บเล ต คอมพ วเตอร เน ตบ ก ถ กต งช อเล ยนแบบห นยนต ใน ภาพยนต เร อง สตาร วอร ส ท ช อดรอยด เป นซอฟท แวร ระบบปฏ บ ต การท ใช ล น กซ เคอร เนล (Linux Kernel) เป นพ นฐานของระบบ และใช ภาษา Java ในการพ ฒนา และม Android SDK เป นเคร องม อสาหร บการพ ฒนาแอพพล เคช นบนระบบปฏ บ ต การ Android อ กท หน ง แอนดรอยด เร มพ ฒนาโดยบร ษ ทแอนดรอยด และได ร วมก บ Google จากน นเม อป 2550 ได ม การ ร วมม อก นกว า 30 บร ษ ทช นนาเพ อพ ฒนาระบบ โดยใช ช อกล มว า OHA (Open Handset Alliance) แอนดรอยด เป นซอฟท แวร ระบบเป ด (Open Source) จ งอน ญาตให น กพ ฒนาหร อผ ท สนใจสามารถ ดาวน โหลด Source Code เพ อนาไปพ ฒนาในแบบฉบ บของตน หร อนาไปใส ไว ในผล ตภ ณฑ ของตนเอง ซ ง ก ม หลายบร ษ ทช นนาท ได นา แอนดรอยด ไปเป นระบบปฏ บ ต การบน แท บเล ตคอมพ วเตอร ของตนเองเช น SAMSUNG ได นา แอนดรอยด มาพ ฒนาโดยสร างแอพพล เคช นเพ มเต มท ม ช อว า TouchWiz ซ งเป นระบบ ต ดต อก บผ ใช ท พ ฒนาต อยอดจาก แอนดรอยด ทาให การใช งานง ายต อผ ใช มากข น มาร จ ก Apps Android ซอฟต แวร (software) หร อ ส วนช ดคาส ง เป นส วนของระบบคอมพ วเตอร ท ใช ในการจ ดเก บและ ประมวลผลข อม ล ซอฟต แวร น นนอกจากจะสามารถใช งานบนคอมพ วเตอร ได แล ว ย งสามารถใช งานบน เคร องใช หร ออ ปกรณ อ น เช น โทรศ พท ม อถ อ หร อห นยนต ในโรงงาน หร อเคร องใช ไฟฟ าต างๆ คาว า ซอฟต แวร ใช คร งแรกโดย จอห น ด บเบ ลย. เทอร ก ย (John W. Turkey) ในป พ.ศ (ค.ศ. 1957) โดย แนวค ดของซอฟต แวร ปรากฏคร งแรกในเร ยงความของแอล น ท วร ง บ ดาของว ทยาการคอมพ วเตอร กล าวก น ว าโปรแกรมคอมพ วเตอร ช นแรกของโลกเข ยนโดยเอดา ไบรอน เป นโปรแกรมท ใช สาหร บเคร องว เคราะห (Analytical engine) ของชาร ลส แบบเบจ โปรแกรมประย กต หร อ ซอฟต แวร แอปพล เคช น (Application software) ในบางคร งเร ยกย อว า แอปพล เคช น หร อในป จจ บ นเร ยกส น ๆ ว า แอป (Apps) ค อซอฟต แวร ประเภทหน งสาหร บใช งานสาหร บ งานเฉพาะทาง Apps ท เป นส อการสอนบน Tablet OTPC (โครงการแท บเลตพ ซ เพ อการศ กษาไทย) ส ออ เล กทรอน กส บรรจ ใน คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) จานวน 336 เร อง ประกอบด วย กล มสาระ\ระด บช น ป.1 จานวน 1. ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษาฯ ภาษาต างประเทศ 38 รวม 336 ส อท เป นส อ E - Book ท บรรจ ใน คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) จานวน 5 ว ชาหล ก ได แก ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษาศาสนาและว ฒนธรรม และภาษาต างประเทศ การน า Apps ส อการสอน เข าเพ มเต มไว ใน Android Tablet ม อย 2 ว ธ ค อ 1. Download จาก PLAY Store ซ งม ท ง Apps ท ฟร และ เส ยเง น และต องใช internet ในการต ดต ง 2. โดยการนา ไฟล Apps นามสก ล.apk ค ดลอกเข าไปไว ใน Tablet แล วทาการต ดต ง Apps น นได เลย การออกแบบส อการสอนบน tablet การออกแบบส อการสอนท เป น App บน Tablet ควรคาน งถ งความสะดวกในการใช งานจร งก บ อ ปกรณ Tablet ซ งม ข อแตกต างหลายอย างจากส อการสอนท ใช บนคอมพ วเตอร หร อ CAI เช น หน าจอท ขนาดต างก น และ Tablet สามารถพล กหน าจอแนวต งแนวนอน Rotate ได เป นต น ข อควรคาน งถ งในการ ออกแบบ App การศ กษาบน Tablet ม ด งน เน อหาในแต หน าควรจบใน 1 Page ไม ควรล นหน าจอหากเน อหามากควรเป นหน าต อไป เน อหาควรกระช บ ต วอ กษร ม ขนาดใหญ อ านได ช ดเจน ในกรณ อ านบน Tablet ขนาดเล ก เช น 7 น ว ส อท ออกแบบสาหร บเด กควร ม ต วหน งส อไม มาก ม ท งภาพ เส ยง หร อภาพเคล อนไหว หน าแรกควรเป น Title ท น าสนใจ ด งด ดใจ ควรเล อกใช ภาพเคล อนไหว(Animation) ป มกด เมน ต างๆใน App ควรออกแบบให ม ขนาดใหญ กดง าย เล อกส ท ใช เป นพ นหล งหร อต วอ กษรท สบายตาในการเพ งสายตาใช งาน การเตร ยมข อม ลส าหร บสร าง App ข อม ลท ใช ในการสร างส อการสอนบน Tablet ประกอบไปด วย 1. ต วอ กษร ควรเตร ยมข อม ลเน อหาท แบ งเป นเร องๆ มาทาเป น 1 app เน อหาไม ยาวเก นไป ในการ พ มพ ข อความภาษาไทยลงในโปรแกรม Adobe Flash CS5.5 (ท ใช อบรมน ) ต องม Font ท Tablet รองร บด วย ด งน น เทคน คน งท หล กเล ยงกรณ ต วอ กษรไทยสระกระโดด ค อพ มพ ข อม ลแล วจ ดเก บ ในร ปแบบร ปภาพต วอ กษรเป นต น 2. ร ปภาพ ไฟล ร ปภาพสามารถนาเข ามาได หลายว ธ เช น ถ ายด วยกล องด จ ตอล สแกนด วย scanner หร อ Download จาก Internet หร อตกแต งในโปรแกรมตกแต งภาพเช น Photoshop แต หลายท านย ง ไม ทราบว า เราสามารถใช เคร องม อต างๆ ตกแต งภาพและข อความใน Microsoft Powerpoint แล ว Copy มาวางท Flash ได เลย 3. เส ยง แบ งเป น เส ยงเพลง และ เส ยงพ ด เส ยงเพลง รองร บ MP3 ซ ง Download ได จาก Internet เส ยงพ ด สามารถบ นท กเส ยงจาก ไมโครโฟนผ านคอมพ วเตอร โดยใช โปรแกรม Sound Recorder ซ งม อย ใน Windows / หร อ Download เส ยงตามคาท เราต องการจาก เว บ Google.com โดยใช Google Translator 4. VDO ไม แนะนาให ใส ใน Tablet App เพราะจะทาให ม ขนาดใหญ และทางานช า น ยมทาเป น Link ไปย งว ด โอใน Youtube 5. ภาพเคล อนไหว(Animation) สามารถสร างในโปรแกรม Flash CS ได เลย ทาความร จ กก บ Flash CS 5.5 Adobe Flash เป นโปรแกรมท ใช ในการสร างส อม ลต ม เด ย ภาพเคล อนไหว (Animation) ท ได ร บความน ยมมากท ส ดในป จจ บ น สามารถใส ไฟล เส ยง ว ด โอ ท าระบบการโต ตอบก บผ ใช ท า เว บไซต รวมท งสามารถเข ยนโปรแกรมในภาษา Action Script และเช อมโยงต ดต อก บฐานข อม ลอ น ๆ ได Adobe Flash สามารถท างานได หลากหลายระบบปฏ บ ต การเ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks