Székely jelképek háromszéki közigazgatási címerekben (Szekler symbols in administrative coats of arms in Covasna county)

Description
Székely jelképek háromszéki közigazgatási címerekben (Szekler symbols in administrative coats of arms in Covasna county)

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Nature & Wildlife

Publish on:

Views: 8 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  Címer és pecséta Székelyföldön Tanulmányok  Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont Udvarhelyszék Kulturális Egyesület  Kovászna Megyei Művelődési Központ Székelyudvarhely, 2012  A kötetHargita Megye Tanácsa és Kovászna Megye Tanácsatámogatásával jelent meg. A védőborítón: Csík-Gyergyó-Kászonszék címeres pecsétjének vörös viaszba nyomott mintája (Magyar Országos Levéltár, Erdélyi Udvari Kancellária, Acta Generalia B2., 3584/1793. sz.). Fotó: Simon ZsoltSzerkesztette: Mihály JánosA szöveget gondozta: P. Buzogány Árpád© Bernád Rita-Magdolna, Bicsok Zoltán, Mihály János,Pál-Antal Sándor, Szekeres Attila István, Zepeczaner Jenő, 2012A kötet fényképeit a szerzők, valamint Erős Zoltán, Hladiuc Bogdan,Nagy Zoltán Attila, Orbán László, Russu Tibor, Simon Zsolt készítették.Kiadja a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont,Udvarhelyszék Kulturális EgyesületKovászna Megyei Művelődési KözpontFelelős kiadó: Szőcs EndreBorító: Mihály JánosISBN 978-973-1879-45-1 Minden jog fenntartva. Tördelés: Para IstvánNyomdai munkálatok: csíkszeredai Alutus Rt.Felelős vezető: Hajdú Áron igazgató  Tartalomjegyzék Előszó (Mihály János) ................................................................................................................................ 9 T ANULMÁNYOK  ............................................................................................................................................... 11Bernád Rita-Magdolna: A Gyergyói Főesperesi Kerület egyházközségeinek pecsétjei és a védőszentek ............................................................................. 13Bicsok Zoltán: Római katolikus papi magánpecsétekaz egykori Csíkszék területéről (17–19. század) .............................................................................. 49Pál-Antal Sándor: Csík-Gyergyó-Kászonszék címeres pecsétje ........................................... 87Pál-Antal Sándor: Marosszék címeres pecsétje ............................................................................ 115Szekeres Attila István: Székely jelképekháromszéki közigazgatási címerekben .......................................................................................... 141Zepeczaner Jenő: Székelyföldi céhcímerek .................................................................................... 155Zepeczaner Jenő: Fejedelemségkori udvarhelyszéki címerekről ........................................ 173Rezumate ..................................................................................................................................................... 199Summary ..................................................................................................................................................... 203 M ELLÉKLETEK  ................................................................................................................................................ 207  Cuprins Prefaţă (Mihály János) .............................................................................................................................. 9 S TUDII  ............................................................................................................................................................... 11Bernád Rita-Magdolna: Sigiliile parohiilordin archidiaconatul Gheorgheni şi snţii protectori ................................................................. 13Bicsok Zoltán: Sigilii particulare ale preoţilor romano-catolicidin fostul scaun secuiesc Ciuc (secolele 17–19) ............................................................................... 49Pál-Antal Sándor: Sigiliul cu stemă al scaunului Ciuc-Giurgeu-Casin ............................ 87Pál-Antal Sándor: Sigiliul cu stemă al scaunului secuiesc Mureş ...................................... 115Szekeres Attila István: Simboluri secuieşti în stemele administrative din judeţul Covasna ......................................................................... 141Zepeczaner Jenő: Blazoane de breaslă din Secuime ................................................................ 155Zepeczaner Jenő: Blazoane familiare din scaunul Odorhei în epoca principatului ............................................................................................................................ 173Rezumat ...................................................................................................................................................... 199Summary .................................................................................................................................................... 203 A NEXE  .............................................................................................................................................................. 207  Table of contents Preface (Mihály János) .............................................................................................................................. 9 S TUDIES  ................................................................................................................................................... 11 Bernád Rita-Magdolna: Parish seals in the archdeaconry of Gheorgheniand the protective saints ....................................................................................................................... 13Bicsok Zoltán: Private seals of Roman Catholic priests from the territoryof former Csík seat (17–19th centuries) ........................................................................................... 49Pál-Antal Sándor: The seal with a coat-of-arms of Csík-Gyergyó-Kászonszék .............. 87Pál-Antal Sándor: The Marosszék seal with a coat-of-arms .................................................... 115Szekeres Attila István: Szekler symbols in administrative coat of armsin Covasna county .................................................................................................................................. 141Zepeczaner Jenő: The guild emblems of the Szekler Land .............................................. 155Zepeczaner Jenő: Coats of Arms of Udvarhely County ....................................................... 173Rezumat ....................................................................................................................................................... 199Summary ...................................................................................................................................................... 203 A NNEX  ............................................................................................................................................................. 207
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks