ซอฟต แวร การจ ดหาซอฟต แวร มาใช งาน. ซอฟต แวร ระบบ (System Software) - PDF

Description
ซอฟต แวร 3 องค ประกอบด านซอฟต แวร ซอฟต แวร ระบบ (System Software) ซอฟต แวร ประย กต (Application Software) ซอฟต แวร ระบบ (System Software) เก ยวข องก บการควบค มการทำงานท ใกล ช ดก บอ ปกรณ คอมพ วเตอร มากท

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Computers & Electronics

Publish on:

Views: 19 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ซอฟต แวร 3 องค ประกอบด านซอฟต แวร ซอฟต แวร ระบบ (System Software) ซอฟต แวร ประย กต (Application Software) ซอฟต แวร ระบบ (System Software) เก ยวข องก บการควบค มการทำงานท ใกล ช ดก บอ ปกรณ คอมพ วเตอร มากท ส ด แบ งออกเป น 2 ประเภท ค อ ระบบปฎ บ ต การ (operating systems) โปรแกรมอรรถประโยชน (utility programs) ความร เบ องต นเก ยวก บคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ความร เบ องต นเก ยวก บคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ 2 ซอฟต แวร ประย กต (Application Software) พ ฒนาข นมาเพ อใช เฉพาะด านเท าน น แบ งออกตามเกณฑ ท ใช แบ งได ด งน แบ งตามล กษณะการผล ต ได 2 ประเภทค อ ซอฟต แวร ท พ ฒนาข นใช เองโดยเฉพาะ ซอฟต แวร ท หาซ อได โดยท วไป แบ งตามกล มการใช งาน ได 3 กล มใหญ ค อ กล มการใช งานทางด านธ รก จ กล มการใช งานทางด านกราฟ กและม ลต ม เด ย กล มใช งานบนเว บและการต ดต อส อสาร ความร เบ องต นเก ยวก บคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ 3 การจ ดหาซอฟต แวร มาใช งาน แบบสำเร จร ป (Package Software) แบบว าจ าง (Custom Software) แบบทดลองใช (Shareware) แบบใช งานฟร (Freeware) แบบโอเพ นซอร ส (Public-Domain/Open Source) ความร เบ องต นเก ยวก บคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ 4 แบบสำเร จร ป (Package Software) หาซ อได ก บต วแทนจำหน ายซอฟต แวร ท ได ร บการแต งต งจากบร ษ ทผ ผล ตโดยตรง นำไปต ดต งเพ อการใช งานได โดยท นท โดยม บรรจ ภ ณฑ และเอกสารค ม อการใช งานไว แล ว อาจเข าไปในเว บไซท ของบร ษ ทผ ผล ตเพ อซ อได เช นก น แบบว าจ าง (Custom Software) เหมาะก บล กษณะงานท เป นแบบเฉพาะ จำเป นต องผล ตข นมาใช เองหร อว าจ างให ทำ อาจม ค าใช จ ายท แพงพอสมควร ความร เบ องต นเก ยวก บคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ 5 ความร เบ องต นเก ยวก บคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ 6 แบบทดลองใช (Shareware) ล กค าสามารถทดสอบการใช งานของ โปรแกรมก อนได ฟร ผ ผล ตจะกำหนดระยะเวลาของการใช งานหร อ เง อนไขอ น เช น ใช ได ภายใน 30 ว น หร อ ใช ได แต ปร บลดค ณสมบ ต บางอย างลง อาจดาวน โหลดได จากเคร อข ายอ นเทอร เน ต แบบใช งานฟร (Freeware) สามารถดาวน โหลดบนอ นเทอร เน ตได ส วนใหญ จะเป นโปรแกรมขนาดเล กและใช เวลาเพ ยงไม ก นาท ในการดาวน โหลด ให ใช งานได ฟร แต ไม สามารถนำไปพ ฒนาต อหร อแก ไข เปล ยนแปลงได ล ขส ทธ เป นของบร ษ ทหร อท มงานผ ผล ต ความร เบ องต นเก ยวก บคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ 7 ความร เบ องต นเก ยวก บคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ 8 แบบโอเพ นซอร ส (Public-Domain/Open Source) Open Source = ซอฟต แวร ท ม การเป ดให แก ไขปร บปร งต วโปรแกรม ต างๆได นำเอาโค ดโปรแกรมไปพ ฒนาและประย กต ใช ได ภายใต เง อนไขท กำหนด ม น กพ ฒนาจากท วโลก ช วยก นเข ยนโค ดและนำไปแจกจ ายต อ ประหย ดเง นและค าใช จ าย การพ ฒนาโปรแกรมทำได เร วข น ระบบปฏ บ ต การ (operating systems) ใช สำหร บการควบค มและประสานงานอ ปกรณ คอมพ วเตอร ท งหมด โดยเฉพาะก บส วนนำเข าและส งออกผลล พธ (I/O Device) บางคร งเร ยกว า แพลตฟอร ม (platform) คอมพ วเตอร จะทำงานได จำเป นต องม ระบบปฏ บ ต การต ดต งอย ใน เคร องเส ยก อน ความร เบ องต นเก ยวก บคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ 9 ความร เบ องต นเก ยวก บคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ 10 ค ณสมบ ต ในการท างาน การทำงานแบบ Multi-Tasking ค ณสมบ ต ในการท างาน การทำงานแบบ Multi-User ความร เบ องต นเก ยวก บคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ 11 ความร เบ องต นเก ยวก บคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ 12 ประเภทของระบบปฏ บ ต การ อาจแบ งออกได เป น 3 ประเภท ค อ ระบบปฏ บ ต การแบบเด ยว (stand-alone OS) ระบบปฏ บ ต การแบบเคร อข าย (network OS) ระบบปฏ บ ต การแบบฝ ง (embedded OS) ระบบปฏ บ ต การแบบเด ยว (stand-alone OS) ม งเน นและให บร การสำหร บผ ใช เพ ยงคนเด ยว (เจ าของเคร องน นๆ) น ยมใช สำหร บเคร องคอมพ วเตอร ท ประมวลผลและทำงานแบบท วไป เช น เคร องคอมพ วเตอร ตามบ านหร อสำน กงาน รองร บการทำงานบางอย าง เช น พ มพ รายงาน ด หน ง ฟ งเพลง หร อ เช อมต อเข าก บอ นเทอร เน ต เป นต น ป จจ บ นสามารถเป นเคร องล กข ายเพ อขอร บบร การจากเคร อง แม ข ายได ด วย ความร เบ องต นเก ยวก บคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ 13 ความร เบ องต นเก ยวก บคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ 14 ระบบปฏ บ ต การแบบเคร อข าย (network OS) ม งเน นและให บร การสำหร บผ ใช หลายๆคน (multi-user) น ยมใช สำหร บงานให บร การและประมวลผลข อม ลสำหร บ เคร อข ายโดยเฉพาะ ม กพบเห นได ก บการนำไปใช ในองค กรธ รก จท วไป เคร องคอมพ วเตอร ท ต ดต งระบบปฏ บ ต การเหล าน จะเร ยกว า เคร อง server (เคร องแม ข าย) ระบบปฏ บ ต การแบบฝ ง (embeded OS) พบเห นได ในอ ปกรณ คอมพ วเตอร พกพาขนาดเล ก เช น พ ด เอ หร อ smart phone บางร น สน บสน นการทำงานแบบเคล อนท ได เป นอย างด บางระบบม ค ณสมบ ต ท ใกล เค ยงก บระบบปฏ บ ต การแบบเด ยว เช น ด หน ง ฟ งเพลงหร อเช อมต ออ นเทอร เน ตได ความร เบ องต นเก ยวก บคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ 15 ความร เบ องต นเก ยวก บคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ 16 ระบบปฏ บ ต การแบบเด ยว (stand-alone OS) ระบบปฏ บ ต การแบบเด ยว (stand-alone OS) DOS (Disk Operating System) พ ฒนาข นเม อประมาณป 1980 ใช สำหร บเคร องคอมพ วเตอร ส วนบ คคลเป นหล ก ป อนช ดคำส งท เร ยกว า Windows ส วนประสานงานก บผ ใช แบบGUI (Graphical User Interface) ใช งานได ง าย ผ ใช ไม ต องจดจำ คำส งให ย งยาก แบ งงานออกเป นส วนๆท เร ยกว า หน าต างงาน หร อ Windows command-line ความร เบ องต นเก ยวก บคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ 17 ความร เบ องต นเก ยวก บคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ 18 ระบบปฏ บ ต การแบบเด ยว (stand-alone OS) Unix ผ ใช ก บต องม ความร ทางด าน คอมพ วเตอร พอสมควร รองร บก บการทำงานของผ ใช ได หลายๆคนพร อมก น (multiuser) ม การพ ฒนาระบบท สน บสน นให ใช งานได ท งแบบเด ยวและแบบ เคร อข าย ความร เบ องต นเก ยวก บคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ 19 ระบบปฏ บ ต การแบบเด ยว (stand-alone OS) Mac OS X ใช ก บเคร องคอมพ วเตอร ท ผล ตข น โดยบร ษ ทแอปเป ลเท าน น เหมาะสมก บการใช งานประเภท ส งพ มพ เป นหล ก ม ระบบสน บสน นแบบ GUI เช นเด ยวก บระบบปฏ บ ต การ Windows ความร เบ องต นเก ยวก บคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ 20 ระบบปฏ บ ต การแบบเด ยว (stand-alone OS) Linux พ ฒนามาจากระบบ Unix ใช โค ดท เข ยนประเภทโอเพ นซอร ส (open source) ม การผล ตออกมาหลายช อเร ยก แตกต างก นไป ม ท งแบบท ใช สำหร บงานแบบเด ยว ตามบ านและแบบท ใช สำหร บงาน ควบค มเคร อข ายเช นเด ยวก บ ความร เบ องต นเก ยวก บคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ 21 ระบบปฏ บ ต การแบบเคร อข าย (Network OS) Windows Server ออกแบบมาเพ อใช งานก บระบบ เคร อข ายโดยเฉพาะ เด มม ช อว า Windows NT รองร บก บการใช งานในระด บองค กร ขนาดเล กและขนาดกลาง พ ฒนาโดย บร ษ ทไมโครซอฟท เหมาะก บการต ดต งและใช งานก บ ระบบปฏ บ ต การแบบ Unix เคร องประเภทแม ข าย (server) ความร เบ องต นเก ยวก บคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ 22 ระบบปฏ บ ต การแบบเคร อข าย (Network OS) OS/2 Warp Server พ ฒนาโดยบร ษ ทไอบ เอ ม ใช เป นระบบเพ อควบค มเคร องแม ข าย หร อ server เช นเด ยวก น ระบบปฏ บ ต การแบบเคร อข าย (Network OS) Solaris ทำงานคล ายก บระบบปฏ บ ต การแบบ Unix (Unix compatible) ผล ตโดยบร ษ ทซ น ไมโครซ สเต มส ความร เบ องต นเก ยวก บคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ 23 ความร เบ องต นเก ยวก บคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ 24 ระบบปฏ บ ต การแบบฝ ง (Embedded OS) Pocket PC OS (Windows CE เด ม) ย อขนาดการทำงานของ Windows ให ม ขนาด ท เล กลง (scaled-down version) รองร บการทำงานแบบ multi-tasking ได ม กต ดต งบนเคร อง Pocket PC หร ออาจพบ เห นในม อถ อประเภท smart phone บางร น ระบบปฏ บ ต การแบบฝ ง (Embedded OS) Palm OS พ ฒนาข นมาก อน Pocket PC OS ล กษณะงานท ใช จะคล ายๆก น ใช ก บเคร องท ผล ตข นโดยบร ษ ทปาล มและ บางค ายเท าน น เช น Visor (ของ ค าย Handspring) และ CLIE (ของค าย Sony) ความร เบ องต นเก ยวก บคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ 25 ความร เบ องต นเก ยวก บคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ 26 ระบบปฏ บ ต การแบบฝ ง (Embedded OS) Symbian OS รองร บก บเทคโนโลย การส อสารแบบไร สาย (wireless) โดยเฉพาะ น ยมใช ก บโทรศ พท ม อถ อประเภท smart phone สน บสน นการทำงานแบบหลายๆงานในเวลาเด ยวก น (multi-tasking) ความร เบ องต นเก ยวก บคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ 27 โปรแกรมอรรถประโยชน หร อโปรแกรมย ท ล ต (Utility Program) ส วนใหญ จะม ขนาดของไฟล ท เล กกว าระบบปฏ บ ต การ ม ค ณสมบ ต ในการใช งานค อนข างหลากหลายหร อใช งานได แบบ อรรถประโยชน น ยมเร ยกส นๆว า ย ท ล ต (utility) อาจแบ งออกได เป น 2 ชน ดค อ ย ท ล ต สำหร บระบบปฏ บ ต การ (OS utility programs) ย ท ล ต อ นๆ (stand-alone utility programs) ความร เบ องต นเก ยวก บคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ 28 ย ท ล ต สำหร บระบบปฏ บ ต การ (OS Utility Programs) ต วอย างของย ท ล ต ท ทำงานด านต างๆ ประเภทการจ ดการไฟล (File Manager) ประเภทการลบท งโปรแกรม (Uninstaller) ประเภทการสแกนด สก (Disk Scanner) ประเภทการจ ดเร ยงพ นท เก บข อม ล (Disk Defragmenter) ประเภทร กษาหน าจอ (Screen Saver) ความร เบ องต นเก ยวก บคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ 29 ย ท ล ต สำหร บระบบปฏ บ ต การ (OS Utility Programs) ประเภทการจ ดการไฟล (File Manager) ม หน าท หล กในการจ ดการเก ยวก บไฟล ต างๆเช น การค ดลอก การเปล ยนช อ การลบและการย ายไฟล เป นต น ระบบปฏ บ ต การ Windows ร นใหม ๆ ย งได เพ มค ณสมบ ต ท เร ยกว า image viewer เพ อนำมาปร บใช ก บไฟล ร ปภาพได ความร เบ องต นเก ยวก บคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ 30 ย ท ล ต สำหร บระบบปฏ บ ต การ (OS Utility Programs) ประเภทการลบท งโปรแกรม (Uninstaller) ลบหร อกำจ ดโปรแกรมท ไม ได ใช ออกไป จากระบบ ทำให พ นท เก บข อม ลม เหล อเพ มมากข น ทำงานได อย างง ายดาย ย ท ล ต สำหร บระบบปฏ บ ต การ (OS Utility Programs) ประเภทการสแกนด สก (Disk Scanner) สแกนหาข อผ ดพลาดต างๆพร อมท ง หาทางแก ป ญหาในด สก ประย กต ใช เพ อสแกนหาไฟล ท ไม ต องการ ใช งาน (unnecessary files) เม อใช คอมพ วเตอร ไประยะหน งได ความร เบ องต นเก ยวก บคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ 31 ความร เบ องต นเก ยวก บคอมพ ว
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks