SWOT Analysis ส ท ศน นำพ ลส ขส นต - PDF

Description
SWOT Analysis ส ท ศน นำพ ลส ขส นต กรอบในการจ ดทา SWOT Analysis การว เคราะห สภาพแวดล อม ขององค กร การว เคราะห ป จจ ยภายใน การว เคราะห ป จจ ยภายนอก การว เคราะห จ ดแข งและ จ ดอ อน การว เคราะห โอกาสและ อ ปสรรค

Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Jobs & Career

Publish on:

Views: 10 | Pages: 26

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
SWOT Analysis ส ท ศน นำพ ลส ขส นต กรอบในการจ ดทา SWOT Analysis การว เคราะห สภาพแวดล อม ขององค กร การว เคราะห ป จจ ยภายใน การว เคราะห ป จจ ยภายนอก การว เคราะห จ ดแข งและ จ ดอ อน การว เคราะห โอกาสและ อ ปสรรค ข อสร ป SWOT แผนงาน SWOT Analysis เพ อเข าใจจ ดอ อน จ ดแข งของต วเอง เพ อค นหาโอกาส และอ ปสรรคท กาล งเผช ญ SWOT Analysis 1. การว เคราะห สภาพแวดล อมภายใน จ ดแข ง (Strength) จ ดอ อน (Weakness) เป นก จกรรมท เราสามารถควบค มได ภายในหน วยงาน ซ งจะม ล กษณะท ด และไม ด เช น การบร หาร การตลาดและการ ขาย การบร การ การบ ญช การเง น ตรวจสอบ การบร หารงาน บ คคล ธ รการ ส นเช อ คอมพ วเตอร เป นต น - จะใช จ ดแข งในการกาหนดกลย ทธ และใช จ ดอ อนเพ อปร บปร ง - จ ดแข งและจ ดอ อนน นต องเปร ยบเท ยบก บค แข งข น - ถ าเหน อกว าค แข งถ อเป นจ ดแข ง - ถ าด อยกว าค แข งถ อเป นจ ดอ อน SWOT Analysis 2. ว เคราะห สภาพแวดล อมภายนอก โอกาส (Opportunity) อ ปสรรค (Threat) ได แก ล กษณะเศรษฐก จ ส งคม ว ฒนธรรม ประชากร ส งแวดล อมทางธรรมชาต การเม อง กฎหมาย ร ฐบาล เทคโนโลย แนวโน มการแข งข น ซ งสามารถสร าง ประโยชน หร ออ ปสรรคได SWOT Analysis เป นเร องภายใน หน วยงานของเรา เป นเร องภายนอก S (Strength) W (Weakness) SWOT O (Opportunity) T (Threat) ห วข อการว เคราะห ภายใน (7s) Strategy Structure Systems Style Staff Skill Shared Value ภายนอก S : Social L : Legal E : Economy P : Politics T : Technology E : Environment ข นตอนในการสร างกลย ทธ (ว เคราะห ป จจ ยภายนอก) ป จจ ยภายนอกท ม ผลกระทบก บการบร หารจ ดการองค กร การตอบร บของสภาพแวดล อมทางส งคม เช น ว ฒนธรรม พฤต กรรมของ ผ บร โภค ระบบการศ กษา ขนบธรรมเน ยมประเพณ (Social) ความช ดเจนของกฎหมายและผลกระทบก บภาคอ ตสาหกรรม (Law & Policy) สภาพเศรษฐก จของประเทศ (Economic) นโยบายทางการเม อง และความเก ยวข องของผ ม ส วนได ส วนเส ย (Political) ผลกระทบของความเจร ญทางเทคโนโลย และระบบ IT ท ม ต อการดาเน นงาน (Technology) ส งแวดล อม (Environment) ท จะถ กกระทบ เศรษฐก จ ส งคมและ ว ฒนธรรม การเม อง ความเพ ยงพอของงบประมาณ ผลกระทบของสภาพเศรษฐก จต อภาระงานของหน วยงาน การพ ฒนาทางเศรษฐก จทาให เก ดความว นวายในการจ ดการส งคม ตลาดแรงงานว ชาช พ ผลของการเปล ยนแปลงทางส งคมและว ฒนธรรมท ม ต อหน วยงาน ความคาดหว งของประชาชน ความร วมม อขององค กรภายนอก ค ณภาพช ว ตของประชาชนในส งคม โอกาสในการสร างเคร อข ายทางราชการ นโยบายของร ฐบาลท ม ผลกระทบต อบทบาทและความร บผ ดชอบ การแทรกแซงจากการเม อง การเปล ยนแปลงผ นาทางทางเม อง/ผ นาระด บส ง ความร วมม อก บองค กรภายนอกท งในระด บชาต และนานาชาต เทคโนโลย ผลของความเจร ญทางเทคโนโยล และระบบสารสนเทศท ม ต อการดาเน นงานของหน วยงาน กฎหมาย ผลของกฎหมายท ม บทบาทและหน าท ของหน วยงาน ป ญหาท เก ดข นจากกฎหมายท กาหนดของร ฐต อการบร หารของหน วยงาน พระราชบ ญญ ต การปฏ บ ต หน าท ม ผลกระทบอย างไรต อหน วยงาน ข นตอนในการสร างกลย ทธ (ว เคราะห ป จจ ยภายใน) เราจะระบ ถ งจ ดเด นและจ ดด อยของหน วยงานได จากอะไร? Structure (ความเหมาะสมของโครงสร างของสายงานและล กษณะการจ ดกล มงาน Strategy (ความช ดเจนในการวางแผนกลย ทธ ของหน วยงาน แผนการในการพ ฒนาการ เร ยนร และแลกเปล ยนประสบการณ ของบ คลากร) System (การประสานงานอย างเป นระบบ การประเม นผลงานอย างเป นระบบ การม ค ม อ การทางาน การน าระบบ IT มาใช ในการปฏ บ ต งาน) Style (การหม นเว ยนงานภายในหน วยงาน การส อสารและการปฏ บ ต ส มพ นธ ระหว าง บ คลากรในหน วยงาน) Staff (ความเพ ยงพอของบ คลากร ความเข าใจของบ คลากรต อบทบาทหน าท การทางาน เป นท ม ความพร อมในการทางานต อการเปล ยนแปลง) Skills (ความค ดสร างสรรค ความชานาญในหน าท ร บผ ดชอบ ท กษะในการใช เทคโนโยล ) Shared Value (ความค ดเห นของบ คลากรท ม ต อหน าท และการบร หารงาน ความเช อม นต อ องค กรและหน วยงานของบ คลากร) (หล กการจาก 7s) ค ม อคาถามและแนวทางการว เคราะห 7s Structure (ม ความสาค ญ เพ ยงใด?) โครงสร างป จจ บ นช วยให หน วยงานสามารถปร บต วให เข าก บการ เปล ยนแปลงได อย างรวดเร วแค ไหน สายการบ งค บบ ญชาช วยให การทางานเป นไปได อย างราบร นมากน อย แค ไหน ล กษณะการจ ดกล มงานม ความสอดคล องก บหน าท ความร บผ ดชอบ เพ ยงใด โครงสร างของสายงานช วยให ม ความเข าใจและทางานเช งร กตาม บทบาทท ได ร บมอบหมายมากน อยเพ ยงใด ค ม อคาถามและแนวทางการว เคราะห 7s Strategy (ม ความสาค ญ เพ ยงใด?) ม การกาหนดกลย ทธ ในการบร หารจ ดการมากน อยแค ไหน ม การปฏ บ ต ตามแผนมากน อยแค ไหน ม การทางานเช งร กหร อไม บ คลากรม ความเข าใจกลย ทธ ของหน วยงาสนเพ ยงใด ม กลย ทธ ในการสร างความแตกต างท ช ดเจนแค ไหน กลย ทธ เอ ออานวยให เก ดความโดดเด นในการบร การมากน อยเพ ยงใด ม แนวทางในการพ ฒนาบร การให ก บล กค าในระด บใด ม แผนท จะพ ฒนาการเร ยนร และแลกเปล ยนประสบการณ ของบ คลากรมาก น อยแค ไหน ม การกาหนดต วช ว ดความสาเร จของการปฏ บ ต การหร อไม ค ม อคาถามและแนวทางการว เคราะห 7s Systems (ม ความสาค ญ เพ ยงใด?) ม การน าเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หาร (MIS) มาใช ในการ ปฏ บ ต งานมากน อยแค ไหน ม ค ม อการทางานท ช ดเจนมากน อยแค ไหน ม การประเม นผลงานของบ คลากรอย างเป นระบบได ช ดเจนเพ ยงใด ม การประก นค ณภาพงานอย างช ดเจนเพ ยงใด ม การส อสารและประสานงานอย างเป นระบบได ในระด บใด ม ระบบการจ ดการความร (KM) ท ม ประส ทธ ภาพเพ ยงใด ม ระบบสน บสน นการทางานท ม ประส ทธ ภาพมากเพ ยงใด ค ม อคาถามและแนวทางการว เคราะห 7s Style (ม ความสาค ญ เพ ยงใด?) ผ น ากาหนดท ศทางองค กรได ช ดเจนมากน อยแค ไหน ผ น าให ความสาค ญก บการสร างบรรยากาศการทางานท ด มากน อยแค ไหน ผ น าให ความสาค ญก บผลกระทบของการต ดส นใจมากน อยแค ไหน ผ น าให ความใส ใจก บบ คลากรด านขว ญและกาล งใจในการปฏ บ ต งานมาก น อยเพ ยงใด ผ น าให ความใส ใจในการพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรมากน อยแค ไหน ผ น าร บฟ งความค ดเห นของผ ใต บ งค บบ ญชามากน อยแค ไหน ค ม อคาถามและแนวทางการว เคราะห 7s Staff (ม ความสาค ญ เพ ยงใด?) ม ความเหมาะสมด านปร มาณของบ คลากรอย ในระด บใด บ คลากรเข าใจต อบทบาทหน าท ของตนอย ในระด บใด บ คลากรเข าใจต อบทบาทหน าท ของหน วยงานอย ในระด บใด ความพร อมของบ คลากรในการตอบร บการเปล ยนแปลงอย ในระด บใด ความพร อมของบ คลากรในการทางานเป นท มอย ในระด บใด ระบบการค ดเล อกหร อสรรหาบ คลากรม ประส ทธ ภาพในระด บใด ม ระบบการพ ฒนาบ คลากร (HRD) ในระด บใด ม การหม นเว ยนงานภายในหน วยงานและระหว างหน วยงานในระด บใด การส อสารและการปฏ ส มพ นธ ระหว างบ คคลภายในหน วยงานและนอก หน วยงานม ค ณภาพอย ในระด บใด ความโดดเด นและการเป นท ยอมร บของบ คลากรอย ในระด บใด ค ม อคาถามและแนวทางการว เคราะห 7s Skills (ม ความสาค ญ เพ ยงใด?) ความค ดสร างสรรค ของบ คลากรอย ในระด บใด ความชานาญในหน าท ร บผ ดชอบอย ในระด บใด บ คลากรม ท กษะในการใช เทคโนโลย อย ในระด บใด ท กษะของบ คลากรท เอ อต อประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลอย ในระด บใด ท กษะการบร หารแบบม ออาช พอย ในระด บใด ท กษะในการด แลและจ ดการล กค าส มพ นธ อย ในระด บใด ท กษะในการควบค มต นท นอย ในระด บใด ท กษะของบ คลากรในการเพ มผลผล ตอย ในระด บใด ท กษะของบ คลากรในการสร างความส มพ นธ ก บผ อ นอย ในระด บใด ค ม อคาถามและแนวทางการว เคราะห 7s Shared Value (ม ความสาค ญ เพ ยงใด?) ความเช อม นและศร ทธาของบ คลากรต อองค กรอย ในระด บใด บ คลากรม ความภาคภ ม ใจในว ชาช พในระด บใด ความผ กพ นต อองค กรของบ คลากรอย ในระด บใด ความค ดเห นของบ คลากรท ม ต อการให บร การล กค าและเพ อนร วมงาน (service mind) อย ในระด บใด ม ค าน ยมร วมเพ อการสร างความร บผ ดชอบอย ในระด บใด หล กเกณฑ ในการให น าหน ก 7s 7s Criteria จะม น าหน กมากในสถานการณ ท องค กรต องการ... Strategy พ ฒนาให เต บโต ท ศทางท ช ดเจน สร างความแตกต างและโดดเด น Structure Cost Control เพ มความย ดหย น ปร บโครงสร าง Systems เพ มความรวดเร วและแม นยาในการส อสารและโอนถ ายข อม ล Automation ม ผ ร บบร การท ต องด แลมากเก นกว าเจ าหน าท จะด แลได ท วถ ง พ ฒนาฐานข อม ล Style ลด Conflict และอ ปสรรคในองค กรท ม รากฐานมากจาก Human Interaction Staff ตอบสนองผ ร บบร การท เพ มข นอย างกะท นห น เพ มจานวนผ ปฏ บ ต งาน ปร บเปล ยนเจ าหน าท Skill Technical Expertise พ ฒนาท กษะของพน กงานเพ อตอบร บการเปล ยนแปลง สร างนว ตกรรมด านการผล ตและการบร การ Shared Value เปล ยนแปลงว ส ยท ศน สร างจ ตสาน ก ยกระด บ Morale ผ ปฏ บ ต งาน สร าง ความเป นป กแผ น สร ปคาถามเพ อการว เคราะห S เราท าอะไรได ด เราม ทร พยากรอะไรท คนอ นไม ม อะไรท คนอ นค ดว าเป นจ แข งของเรา O โอกาสอะไรท เป ดให ก บต วเรา แนวโน มอะไรท เราสามารถฉวยโอกาสได จ ดแข งอะไรท สามารถเปล ยนเป นโอกาสได W อะไรท เราควรปร บปร งได เราม ทร พยากรอะไรท ด อยกว าคนอ น อะไรท เราค ดว าเป นจ ดแข งของคนอ น T แนวโน มอะไรท จะเป นอ นตรายก บเรา ค แข งกาล งทาอะไรอย จ ดอ อนอะไรก อให เก ดภ ยค กคามแก เรา การกาหนดกลย ทธ ให สอดคล องก บผลการว เคราะห Opportunity ส ง Weakness ส ง 3 เปล ยนแผน 4 ถอย / เล ก 1 ล ย 2 หาเร องอ นทา Strengths ส ง Major Threats Inside vs. Outside การจ ดการเพ อช วยให เก ดความสอดคล องก นระหว างป จจ ยภายในและภายนอก ความสามารถ ขององค กร ในการปฏ บ ต (Evaluation Scores จาก 7s) ส ง ต า ค ดว ธ สร างต อไป (Develop) ใส ใจไว บ าง (Lower Priority) ร กษาไว ให ด (Sustain) เร งร บแก ไข (Corrective) ปฏ บ ต ในระยะส น ปฏ บ ต ในระยะยาว น อย มาก ส งท องค กรควรปฏ บ ต (Weighted Scores) แบบประเม นหน วยงาน ป จจ ยภายใน ป จจ ยภายนอก 7s เข มแข ง ปานกลาง อ อนแอ ป จจ ย ส งเสร ม ปานกลาง ข ดขวาง Strategy Structure Systems Style Staff Skill Shared Value รวม Social Legal Economy Politics Technology Environment Workshop ให ว เคราะห ภาพรวมโดยใช 5C และ ว เคราะ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks