Svjetska Književnost u Nastavi

Description
svjetska

Please download to get full document.

View again

of 33
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 33

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  SVJETSKA KNJIŽEVNOST U NASTAVI  HOMER, ILIJADA   1. Protumačite doba događaja i doba pisanja Ilijade .    Doba događaja   > Većina istraživača smatra da su se događaji prikazani u  Ilijadi  mogli dogoditi oko 1200. g. pr. Kr., dakle krajem brončanog doba. Iako su u to doba mnogi gradovi rušeni, izravnih dokaza o osvajanju Troje nema. Heinrich Schliemann je krajem 19. st. pronašao bogata nalazišta staroga grada u današnjoj Turskoj (oko grada Hissarlika) i vjerovao da je riječ o Homerovoj Troji (nazvana Troja VII a).    Doba pisanja >   Herodot u svojim  Povijesti ma Homera i Hesioda smješta u sredinu 9. st. pr. Kr. Geoffrey Kirk Homera smješta oko godine 760. pr. Kr. Na temelju jezikoslovnih dokaza Altschuler drži da je Ilijada kakvu danas poznajemo uobličena u razdoblju od 760. do 710. g. pr. Kr. Vojna tehnika  prikazana u djelu mogla bi odražavati situaciju u prvoj polovici 7. st. pr. Kr. 2. Navedite dva dokaza i teoretičara koji govori  protiv mogu ćnosti povijesne jezgre.      Moses Finley drži da su okolnosti u djelu potpuno fiktivne i bliže  prikazu Homerova doba. U tom smislu navodi da bogovi u epu imaju hramove, a Mikenjani ih nisu gradili. Također, Mikenjani su  pokapali mrtve u velike grobove s voltama, a nisu ih spaljivali. Finley drži fikcijom i ukupan sadržaj s desetgodišnjom opsadom i kraljem Agamemnonom kao vođom napadača. Događaji su zapravo slični onima iz Gilgameša, pa je pismenost došla u Grčku s istoka. 3. Navedite dva dokaza i teoretičara koji govori o mogućnosti povijesne jezgre.      Emil Forrer drži da mogućnost povijesne jezgre pojačava otkriće hetitske korespondencije sa spomenom grada Wil usa, što je slično Iliju. Kao kralj grada spominje se Alaksandu, što je blisko Aleksandru, drugomu Parisovom imenu, dok bi Piyama Radu bio Prijam. N ovija otkrića identificiraju grad Wilusu kraj rijeke Seha, blizu zemlje Lazpa, što bi bio otok Lezbos. Osim toga, u mikenskim se pločama javljaju imena poznata iz Ilijade (Akireu -Ahilej), kao i dijelovi pripovijesti podudarni s onima iz Ilijade.   4. Protumačite stavove analitičara i stavove unitarista.      Razni odgovori na homerski upit pokušavaju protumačiti kako su nastale  Ilijada i  Odiseja . Analitičari misle da pojedini dijelovi epova potječu od raznih autora i da su samo mehanički spojeni, a unitaristi  brane jedinstvo epova i time Homerovo konačno i presudno autorstvo. Takvi su stavovi povezani s  prevagom usmenosti ili pisanosti u procesu nastanka djela. Analitičari također tvrde da tekst nije zapisan prije 6. st., čemu svjedoče aticizmi. Suprotno tome, unitaristi tvrde kako nije dokazano da su  papirusi ili tehnika pisanja bili dostupniji u 6. negoli u 8. stoljeću pr. Kr. Analitičarima u prilog ide niz formulaičnih iskaza kao pomoć pri usmenim izvedbama te tumačenje poznatih motiva koji nisu usklađeni s cjelinom, što znači da su nastali prije te ih ko načni redaktor nije uskladio (npr. teihoskopija:  Prijam moli Helenu da mu imenuje junake suprotne vojske, što nema smisla jer rat traje već 10 godina). U prilog uni taristima ide niz neformulaičnih iskaza, promišljenost u kompoziciji cjeline (simetrija), a sama dužina djela, kompleksnost i složenost epova govori o pisanosti. 5. Protumačite ostvaraj žanra romanse u Ilijadi  .     Ilijada   sadrži tri kruga pripovijesti, a svaki od njih u sebi ima dva povezana slijeda. U narativnoj kategoriji romanse redovito nalazimo protagonista i antagonista s pomoćnicima koji se bore za izabranu ženu i uz to za zemlju ili za grad.  Ilijada   sadrži tri kruga pripovijesti koja se dijelom raz vijaju usporedno te upravo svojim neobičnim rasporedom odstupaju od zamišljenog ideala romanse. Osim toga, pomoćnici protagonista i antagonista dobivaju puno prostora. U prvom krugu    junak je Menelaj, a pomoćnik Agamemnon. Iako Menelaj ne uspijeva vratiti Helenu , nije riječ o promjeni žanra već o fragmentarnom prikazu. U drugom krugu  junak je Ahilej, a pomoćnik Patroklo. Iako je romansa naizgled ispunjena (Ahilej dobiva Briseidu , spašava grčki logor te potpuno razbija Trojance), o romansi se može govoriti je dino na razini ustroja. Ahilejev stav i krivnja zbog Patroklove smrti  približavaju pripovijest tragediji. Jedan od elemenata tipičnih za romansu svakako je Ahilejev san u kojemu vidi mrtvog Patrokla, što je prefiguracija silaska u pakao. U trećem krugu Hek  tor  je u početku  pomoćnik Parisu, ali ga prerasta u snazi i moralu te postaje junakom. Početne naznake romanse (branjenje grada i obitelji) prerastaju u tragediju  –    Hektor umire, Troja će biti razorena, a obitelj uništena.   6. Protumačite ostvaraj epskoga ž anra u Ilijadi  .    Ilijada je napisana u obliku epa , stoga su u njoj prepoznatljiva neka obilježja epike. Odvojenost subjekta kazivanja od objekta prikaza vidljiva je u teihoskopiji, kada Prijam i Helena sa zidina gledaju ahejske junake. S tim je događajima povezana i teška ironija: Paris i Helena uskoro odlaze u ložnicu, dok se na bojnom polju odvijaju krvave borbe započete upravo zbog njihove požude.  Ilijada ima veliku količinu teksta (15 690 stihova), a tu obimnost tvore razne retardacije, digresije, ponav ljanja i usporedbe. Bitno je obilježje i epska samostalnost dijelova: osnovna bi pripovijest u Ilijadi mogla djelovati i bez, primjerice, Pjesme o Dolonu. S obilježjem samostalnosti povezano je i predočavanje.  Naime, epizode bez kojih bi osnovna pripovijest i dalje djelovala ipak tvore potpuniju sliku cijele situacije oko opkoljena grada. Ep je tako žanr koji je u Ilijadi nadređen drugim žanrovima.   7. Navedite dvije usporedbe iz Ilijade .    Apolon kida ahejski zid lako kao dječak koji stvara i ruši kule od  pijeska ; Hera na široki uziđe Olimp k  ao što leti pamet čovječja . 8. Žene u Ilijadi  .    Helena > Iako ju nitko ništa izravno ne pita, s današnje bi točke gledišta položaj Menelaja  i Parisa te trojanske i ahejske vojske ustvari ovisio o njezinu stavu. Iako je oteta, izgleda kako u Troji nije protiv svoje volje. Posebno se ističe njezina nesigurnost glede emocionalnog stava prema prvomu i drugomu  mužu. Ne poduzima ništa da se vrati prvome mužu, ali plače zbog vlastitih odluka. U dobrim je odnosima s Prijamom.    Andromaha > Razlikuje se od Helene po odnosu prema mužu i stavu prema obitelji. Ona nema nikakvih dvojbi i potpuno je predana suprugu. Ne zadire se u njezinu intimu. Rastanak s Hektorom za nju je znak teškog raspada obitelji. Dvojbenost kod Andromahe očituje se u tome što se nasmijala u  suzama kada je ponovno primila sina u ruke.    Hrizeida > Ne ovisi o suprugu nego o ocu. Nije dobila pravo ni na jednu riječ. Prema Agamemnonovim ri  ječima znači mu mnogo, no ipak je ostala samo jedna u nizu. Agamemnon kao njezine atribute navodi uzrast, stas, srce i djela, a nema spomena obitelji. Status joj je određen maritalnim okolnostima, u čemu  je u cijelosti ispod Andromahe, a dijelom ispod Helene.    Atena > Božansko je biće, stoga je njezin položaj bitno drugačiji u odnosu na smrtnice. Jača je od ljudskih muškaraca, ali i od muškaraca bogova jer nadvladava Aresa. Neodređen je njezin odnos prema muškarcima i obitelji. Ona nema supruga i za time ne   žudi, dapače, pobunila se i protiv oca Zeusa.   9. Humor u Ilijadi  .    Humor je nazočan u  Ilijadi   već od samoga početka i temelji se na iznenadnoj zamjeni očekivane fraze. Ahilej prvo govori vraču Kalhasu da se Agamemnon diči kako je  prvi od sviju Ahejac , a zatim mu se Ahilej obraća s riječima od sviju lakomče prvi . Sljedeći obrati puni su ironije: Agamemnonova pobjeda  pretvara se u poraz jer ahejska vojska trpi bez Ahileja; Ahilej je ironijski ponižen kada mu strada  prijatelj Patroklo; Paris i Helena uživaju u   tjelesnim požudama u ložnici, dok Bogovi odlučuju o razaranju Troje. Pravi je humor pružen i u nisku stilu: za vrijeme natjecanja u Patroklovu čast, Ajas se  poskliznuo na gnoj kojim su mu se ispunili zubi i usta. 10. Metodički pristupi Ilijadi (prikažite   tri postupka, od kojih će jedan biti povezan s Domovinskim ratom).    Prijenos scene u suvremeni standard > Scene preporučljive za prijenos u suvremeni standard svakako su scene teihoskopije, rastanka Hektora i Andromahe te Prijama i Ahileja . Učenici ne trebaju paziti na heksametre niti na broj stihova. Bitno je smisao učiniti što je moguće jasnijim i prihvatljivijim. Također, valja zadržavati relativno visok stil izvornika, kako ne bismo prešli u parodiju, te izbjegavati vulgarizme.    Prijeno s izabranoga odlomka uz čuvanje aliteracije, asonancije i paregmenona   > Zadatak je složen, no valja ga pokušati provesti, poglavito u klasičnim gimnazijama. Ako nije riječ o školi gdje se uči grčki,  potrebno je pružiti transliteracije iz kojih je moguće uočiti glasovne vrijednosti.      Korelacija s poviješću  > Scena iz 24. pjevanja koja govori o ocu koji ljubi ruke ubojice pogodna je za usporedbu s Domovinskim ratom. Domovinski je rat bio obramben, pravedan i završio je hrvatskom  pobjedom. Međutim, Hrvatska još  uvijek ne zna gdje su pokopani svi branitelji. Ne ljubimo ruke neprijatelju, ali moramo pregovarati kako bismo dobili tijela svojih mrtvih i dostojantsveno ih  pokopali.  HOMER, ODISEJA   1. Navedite metodičke mogućnosti s putovanjima u Odiseji  .    Teze oko Odi sejeva putovanja i putovanja drugih likova u epu različito su priznate u literaturi. Moguće  je metodičkim postupkom prikaza putovanja također ponuditi svojevrstan pogled u priznatost određenih podataka i pouzdanost izvora informacija. Služeći se izvorima i   alatima, učenici mogu  pripremiti kratke slikonize s vlastitim kartama i ucrtanim rutama putova. Učenici za pripremu trebaju  proučiti sljedeće dijelove iz epa: Telemah plovi iz Itake u Pil i ide u Spartu; Nestor plovi iz Troje u Pil; Menelaj se vraća iz Tr  oje; Odisejeva putovanja (prema 5., 6., 9., 10. i 11. pjevanju). 2. Opišite ukratko metodičke mogućnosti s Odisejom u strukovnim školama.      U pomorskim je školama moguće učenike pripremiti za prikaz pomorskih vještina prikazanih u djelu. Učenici mogu s nastavnikom astronomije pripremiti prezentaciju članka koji određuje nadnevak obračuna s proscima pomoću astronomskih podataka. Ugostiteljske škole mogu napra viti popis jela i kratko tumačenje situacija u kojima se ona konzumiraju. 3. Protumačite ostvaraj narativne kategorije romanse u Odiseji  .    Odiseja  je u cijelom nizu elemenata podudarna narativnoj kategoriji romanse. U narativnoj kategoriji romanse redovito nalazimo protagonista koji putuje, bori se za izabranu ženu i uz to za zemlju ili za grad. Odisej je pozitivan i naočit junak koji se boriti protiv pokvarenih neprijatelja prosaca kako bi spasio Penelopu i Itaku. Frye stupnjeve romanse imenuje kao sukob, smrtnu borbu i prepoznavanje. Odiseja donosi niz početnih sukoba (s Kikoncima, Kiklopom Polifemom, Lestrigoncima), smrtna  borba nastupa kad Odisej mora ubiti prosce, a do prepoznavanja dolazi kada se Odisej otkriva Penelopi i drugim stanovnicima Itake. Obilježje je romanse i silazak u donji svijet: u 11. pjevanju Odisej silazi u Mrtvačko carstvo i sreće vrača Tireziju. Osim toga, Odiseja u cijelosti ispunjava zahtjev forme romanse za uspješnom potragom: prikazuje se Odisejev put iz Troje, preko niza postaja s kušnjama do završne toče Itake. Naposljetku, sporedni se likovi u Odiseji    prije svega dijele prema etičkom načelu, kako je i tipično za romansu. 4. Prikažite obilježja sporednih likova u Odiseji  .      Likovi u romansi oblikovani su kao crne i  bijele figure u šahu, pa se prije svega dijele prema etičkom načelu na pomoćnike ili protivnike  junaku. Osim toga, pomoćnici i protivnici dodatno se dijele na ljude i bogove. Božanski su protivnici Posejdon i Helije, a  božanski pomoćnici Atena i Eol. Ulogu mudra starca, čarobnjaka koji je u romansi redovito na strani junaka, u ima Atena  –    mudra moćna mlada žena boginja. Ljudski su protivnici zapravo  prosci i povezani su s pustošenjem . Vodeći je Odisejev ljudski pomo ćnik Telemah, a pomažu mu i realistična osoba svinjar  a Eumeje te kraljevna  Nausikaja. Likovi koji se u romansi često opiru podjeli na dobre i zle jesu duhovi prirode. U Odiseji
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks