Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Odjel za ekonomiju i turizam Dr. Mijo Mirković Sveučilišni diplomski interdisciplinarni studij Kultura i turizam - PDF

Description
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Odjel za ekonomiju i turizam Dr. Mijo Mirković Sveučilišni diplomski interdisciplinarni studij Kultura i turizam SAŠA POKOS ZABAVNI PARKOVI NEKAD I DANAS (PROJEKT ZABAVNOG

Please download to get full document.

View again

of 80
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Resumes & CVs

Publish on:

Views: 17 | Pages: 80

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Odjel za ekonomiju i turizam Dr. Mijo Mirković Sveučilišni diplomski interdisciplinarni studij Kultura i turizam SAŠA POKOS ZABAVNI PARKOVI NEKAD I DANAS (PROJEKT ZABAVNOG PARKA INSPIRIT FANTASY PARK ) Diplomski rad Pula, 2015. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Odjel za ekonomiju i turizam Dr. Mijo Mirković Sveučilišni diplomski interdisciplinarni studij Kultura i turizam SAŠA POKOS ZABAVNI PARKOVI NEKAD I DANAS (PROJEKT ZABAVNOG PARKA INSPIRIT FANTASY PARK ) Diplomski rad JMBAG: Kolegij: Antropologija turizma Mentor: prof. dr. sc. Fulvio Šuran Pula, rujan 2015. IZJAVA O AKADEMSKOJ ČESTITOSTI Ja, dolje potpisan Saša Pokos, kandidat za magistra Kulture i turizma ovime izjavljujem da je ovaj Diplomski rad rezultat isključivo mojeg vlastitog rada, da se temelji na mojim istraţivanjima te da se oslanja na objavljenu literaturu kao što to pokazuju korištene bilješke i bibliografija. Izjavljujem da niti jedan dio diplomskog rada nije napisan na nedozvoljen način, odnosno da je prepisan iz kojega necitiranog rada, te da ikoji dio rada krši bilo čija autorska prava. Izjavljujem, takoďer, da nijedan dio rada nije iskorišten za koji drugi rad pri bilo kojoj drugoj visokoškolskoj, znanstvenoj ili radnoj ustanovi. U Puli, 13. rujna Student: Saša Pokos SADRŢAJ UVOD POVIJEST ZABAVNIH PARKOVA Počeci zabavnih parkova Blackpool i Coney Island Moderni zabavni parkovi Zlatno doba zabavnih parkova Depresija i Drugi svjetski rat ZABAVNI I TEMATSKI PARKOVI DANAS Disneyland Europa Park Gardaland Zabavni i tematski parkovi budućnosti IAAPA Organizacijska struktura IAAPA sajam atrakcija IAAPA publikacije TEA Povijesni razvoj Thea nagrada TEA/AECOM Izvještaj NAPHA Povijest Očuvanje zabavne industrije EKONOMSKI I SOCIOLOŠKI UTJECAJI ZABAVNIH PARKOVA Ekonomski utjecaji Sociološki utjecaji ISTRA INSPIRIT I PROJEKT INSPIRIT FANTASY PARK Projekt Istra Inspirit Nagrade IRTA (Istarska razvojna turistička agencija) Istarska ţupanija Turistička zajednica Istarske ţupanije... 40 7.6. Istra Inspirit doţivljaji Projekt Inspirit Fantasy Park Sadrţaj parka Opis cjelina parka SWOT analiza Inspirit Fantasy parka Konkurencija na trţištu ZAKLJUČAK POPIS LITERATURE POPIS TABLICA POPIS SLIKA POPIS PRILOGA... 71 UVOD Predmet ovog diplomskog rada je obrada povijesne i teoretske podloge zabavnih parkova kroz njihov nezaustavljiv razvoj od prvih srednjovjekovnih sajmova zabave pa sve do današnjih modernih zabavnih parkova. U radu se takoďer govori i o budućim predviďanjima razvoja zabavnih parkova koji će se početi razvijati u potpuno novom smjeru, a oslonit će se isključivo na današnju modernu tehnologiju koja će doţivljaje u parku postaviti u potpuno novu dimenziju za sve posjetitelje. Zabavni parkovi danas su postali vrlo vaţan dio dokoličarske i turističke ponude te kroz analizu ključnih čimbenika njihove uspješnosti ţeli se predstaviti njihove prednosti i nedostatke s obzirom da je njihov razvoj u dokolici i turizmu bio dosta zanemaren. Većina znanstvene literature pisana je od strane engleskih, američkih, njemačkih i austrijskih stručnjaka, što je i razumljivo s obzirom da se navedene nacije već dugi niz godina nalaze u industriji zabavnih parkova. Kroz primjere zabavnih parkova u svijetu, dolazi se do ideje o izgradnji zabavnog parka u Istri, kao prvog zabavnog i tematskog parka u Hrvatskoj. Postoje razni drugi zabavni i tematski parkovi u Hrvatskoj, ali u ovom radu će se predstaviti park koji će ponuditi specifičnu ponudu izmeďu zabavnog parka s atrakcijama (vlakovi smrti, vrtuljci, predstave, itd.) i istarsko-slavenske povijesti, mitologije i legenda. Prikazat će se kako bi park trebao izgledati te kakvi popratni sadrţaji i programi će se ponuditi posjetiteljima. Analiza samog okruţenja buduće lokacije tematskog zabavnog parka Inspirit Fantasy Parka ukazuje na potrebu za ovakvom turističkom atrakcijom koja bi dodatno ojačala turizam Istre i Hrvatske. Cilj rada je prikaz potrebe za razvojem zabavnog parka u Istri s obzirom da se danas sve više potiče razvoj zabavnih parkova, jer se kroz njih omogućuje upoznavanje raznih drugih kultura, tradicije i povijest pojedine destinacije. Projekt Inspirit Fantasy Parka koji uskoro kreće u realizaciju, svojim budućim gostima ponudit će potpuno novu dimenziju tematskih parkova koji su sve više traţeni u industriji zabavnih parkova. Osnovna hipoteza ovog rada nastoji prikazati da je prepoznavanje i aktualiziranje ideje tematskih i zabavnih parkova za jačanje prepoznatljivosti destinacije na domaćem i meďunarodnom turističkom trţištu veoma bitno. Prepoznavanje autohtone kulturne povijesti i baštine kroz tematski park predstavlja potpuno novi čimbenik prepoznatljivosti destinacije Istre na turističkom trţištu. 1 Tijekom istraţivanja provedeno je sekundarno istraţivanje stručne literature, baze podataka i internetskih izvora. Za izradu rada korištene su isključivo znanstvene metode deskripcije, kompilacije i analize koje su većinom prevedene sa stranih jezika. Rad je raspodijeljen na sedam poglavlja. U uvodu je dan uvid u temu rada, ciljeve rada, osnovnu hipotezu te metode istraţivanja korištene u svrhu izrade diplomskog rada. U prvom poglavlju opisuje se povijesni razvoj zabavnih parkova koji je doveo do razvoja današnjih parkova. U drugom poglavlju prikazani su današnji moderni parkovi poput Disneylanda, Europa Parka i Gardalanda kao primjeri dobre prakse, te je dan kritički osvrt i predviďanje za zabavne parkove budućnosti. Treće, četvrto i peto poglavlje prikazuju razne svjetske organizacije i udruge koje se bave razvojem i očuvanjem industrijske baštine zabavnih parkova. U šestom poglavlju su obraďeni i istraţeni ekonomski i socijalni utjecaji zabavnih parkova kroz koje će se ustanoviti prednosti i nedostaci navedenih atrakcija. Tema sedmog poglavlja je prikaz projekta Istra Inspirit koji je ujedno bio i početni projekt Istarske ţupanije, Istarske razvojne turističke agencije (IRTA-e) i Turističke zajednice Istre, za razvoj prvog tematskog parka u Istri, Inspirit Fantasy Parka. TakoĎer, kroz posljednje poglavlje je prezentiran i Inspirit Fantasy Park s planiranim konceptom izgleda parka. Na kraju je dan zaključak na rad, a u posljednjem dijelu rada iznesen je i saţetak cjelokupnog istraţivanja. 2 1. POVIJEST ZABAVNIH PARKOVA Današnji tematski parkovi duguju svoje postojanje prije svega ljudskoj potrebi za odmorom i zabavom. Počeci današnjih velikih zabavnih parkova bili su srednjovjekovni sajmovi koji su se odrţavali po nekoliko dana, s atrakcijama ondašnjeg svijeta. Na takvim sajmovima prikazivali su se razni relikviji i čuda iz ţivota svetaca, nastupi s egzotičnim ţivotinjama, nastupi akrobata, ţiva glazba i dr. Sajmovi su uz neke novine (putujuća kazališta, cirkusi, akrobati i snagatori) dugo ostala mjesta zabave sve do početka 19. stoljeća, a negdje i do polovice 20. stoljeća. kada je uz prvu industrijsku revoluciju krenuo i razvoj prvih modernih zabavnih parkova. Slika 1. Svjetska izloţba, Beč godine (izloţbeni prostor park Prater) Izvor: Prater, ( ) U to vrijeme zabavni parkovi doţivjeli su procvat, a poticaj su im bile prve svjetske izloţbe koje su privukle velik broj posjetitelja. Tako je nakon Svjetske izloţbe u Beču godine na istom prostoru nastao zabavni park Prater sa vrtuljcima, streljanama i sličnim ondašnjim velikim atrakcijama. Nakon Svjetske izloţbe odrţane u Chicagu godine kada je kao atrakcija izloţen i divovski kotač-vrtuljak (Ferris Wheel) krenuo je nagli val osnivanja zabavnih parkova, čiju su izgradnju financirale prijevozničke kompanije kako bi povećale 3 broj putnika vikendom. 1 Najpoznatiji parkovi iz tog vremena bili su u New Yorku na otoku Coney Island i Blackpool blizu Londona. Nakon Drugog svjetskog rata i izgradnje prvog Disneylanda, počela je prava utrka u izgradnji što većih i skupljih parkova sa širokom ponudom zabave, jer su jedino one mogle zadovoljiti ukus sve više izbirljivije i zahtjevnije publike Počeci zabavnih parkova Zabavni parkovi su proizašli iz ranijih tradicija zabave, meďu kojima se na prvom mjestu našao jedan od najstarijih sajmova iz srednjeg vijeka, Bartolomejski sajam u Engleskoj. Započeo je još godine pa sve do godine kada je bio odrţavan svake godine 24. kolovoza u dijelu grada Sionskog na West Smithfieldu, izvan Aldersgatea kraj Londona. Nakon raspada, sajam se nastavio organizirati unutar ţupe Sv. Bartolomeja Velikog, meďutim kratkog vijeka. Javnost je na sajmu mogla doţivjeti razne priredbe nakaza (tzv. Freak show), cirkuse, akrobate i ţonglere kako prikazuju svoje vještine i mogli su sudjelovati u raznim natjecanjima tijekom cijelog sajma. 2 Slika 2. Bartolomejski sajam godine (glavni sajmišni trg) Izvor: Bartolomejski sajam, = 360&other=417&x=11&y=11, ( ) 1 Hillman, J., 2013: Amusement parks, Shire General, Oxford, str:12 2 Morley, H., 1859: Memoirs of Bartholomew fair, Chapman and Hall, London, str: Prvi i najstariji svjetski zabavni park pojavio se u Europi i to u Klampenborgu, sjeverno od Kopenhagena u Danskoj pod nazivom Bakken (hrv., brdo). IzgraĎen je davne godine te je stoljećima bio omiljena destinacija ljudima iz Kopenhagena. Tijekom ljetnih mjeseci obitelji s djecom, mladi parovi i umirovljenici podjednako bi pohrlili u zabavni park i okolne šume kako bi uţivali u cjelodnevnoj zabavi u parku. Park je imao jedinstveni poloţaj u središtu Danske u jednoj od najljepših šuma gdje su posjetitelji mogli nailaziti na raznu zabavu iznenaďenja usred zelenila. 3 Slika 3. Zabavni park Bakken oko godine Izvor: Bakken - najstariji zabavni park u svijetu, ( ) Park danas nudi savršen spoj dječje zabave, restorana, pubova i barova za zabavu s ţivom glazbom. To nije samo mali dječji zabavni park, nego i mjesto gdje se cijela obitelj moţe zabavljati. Zbog svoje povijesne vrijednosti i jedinstvenog poloţaja, u parku nema poznatih brendova brze prehrane ili raznih drugih proizvoda te su takoďer zabranjene rasvjetne reklame. Umjesto komercijalne i potrošačke ''zbrke'' koju nalazimo u svakom današnjem parku, Bakken posjetiteljima nudi razne drvene i autohtone objekte (vlakovi smrti, dućani, restorani, itd.) te male obrtnike i nezavisne trgovce koji prodaju Danske autohtone proizvode. U parku je zadovoljstvo posjetitelja na prvom mjestu. Uz oba začetnika zabavnih i tematskih parkova (Bartolomejski sajam i Bakken) postojao još jedan veoma bitan začetnik budućih zabavnih parkova, a to je bio Vauxhall Gardens u Londonu. Bilo je to jedno od vodećih mjesta za javnu zabavu u Londonu, od 3 Bakken - najstariji zabavni park u svijetu, ( ) 5 sredine 17. stoljeća pa sve do sredine 19. stoljeća. Davne godine vrt se sastojao od samo nekoliko drveća i grmlja s atraktivnim šetnjicama uzduţ velikih drvoreda te je ulaz bio slobodan, a uzduţ šetnice nalazili su se štandovi koji su prodavali hranu i piće za posjetitelje. Vauxhall Gardens bio je smješten na juţnoj obali rijeke Temze, te se vrt sastojao od raznih vrsta stabala i cvijeća, pješačkih staza i paviljona osvijetljenih s tisućama plinskih svjetiljki. 4 Slika 4. Vauxhall Gardens godine Izvor: Povijest Vauxhall Gardens, history_page.html, ( ) Nakon nekoliko godina, godine u park se uvodi naplata ulaza te su posjetitelji mogli šetati vrtom i diviti se raznovrsnoj flori parka, a uz razne skulpture mogli su uţivati i uz glazbu koju je izvodio Londonski orkestar. Do godine u vrtu se moglo uţivati u plesu, raznim igrama, hrani, piću i vatrometu te su se organizirale i izloţbe balonaških klubova. Uz raznovrsnu zabavu i pirotehniku, vlasnici parka dovode i druţine glumaca na pozornicu te uprizoruju posjetiteljima Napoleonov poraz u bitci kod Waterlooa, natjecanje rimskih kola i napada kriţara na grad Acre. 5 Vauxhall Gardens danas je gradski park, s mnogo listopadnog drveća i na njemu se nalazi gradska farma ţivotinja. TakoĎer, vrt se koristi za dobrobit 4 Coke, D., Borg, A., 2011: Vauxhall Gardens: A History, Paul Mellon Centre BA; Second edition, London, str: Povijest Vauxhall Gardens, ( ) 6 lokalne zajednice, te se unutar njega organiziraju razni sajmovi, sezonski festivali, koncerti na otvorenom i vatrometi. Chicago je 1890-ih postao rodno mjesto modernih zabavnih parkova kakve danas poznajemo. Nakon Svjetske izloţbe odrţane u Chicagu kad je kao atrakcija izloţen divovski kotač (eng. Ferris wheel) nastao je val osnivanja zabavnih parkova, čiju su izgradnju većim dijelom financirale prijevozničke kompanije kako bi povećale broj putnika vikendom na mjesta gdje su se planirali izgraditi zabavni parkovi. 6 Najpoznatiji parkovi iz tog vremena bili su na Coney Islandu blizu New Yorka. Moţemo reći kako su rani počeci zabavnih parkova ili prvi začetnici zabavnih parkova nudili ipak znatno drugačiju ponudu za zabavu, ali na kraju se uvijek sve svodilo na jednu stvar kao i dan danas da bi se ljudi za vikende jednostavno mogli odmoriti i zabaviti sa svojim najbliţima te provesti ugodan dan na otvorenom. Slika 5. Ferris wheel, Svjetske izloţba Chicago godine Izvor: Divovski kotač (eng. Ferris wheel), Svjetska izloţba u Chicagu, https://en.wikipedia.org/wiki/amusement _park#/media/file:ferris-wheel.jpg, ( ) 6 Hillman, J., 2013: Amusement parks, Shire General, Oxford, str: 24 7 U povijesnom zapisu iz godine nalazi se zanimljiv podatak kako je veliki kotač zapravo potekao iz Bugarske. Još davne godine, Pietro Della Valle, rimski putnik koji je poslao pismo iz Carigrada u kojem opisuje kako je u Bugarskoj posjetio pučki festival gdje je vidio veliki vatromet i ljuljačke, te da se provozao s tzv. velikim kotačom. 7 Slični su se kotači kasnije počeli pojavljivati po Europi i u Engleskoj u kasnim godinama 17. stoljeća. Danas je Bugarska uvrštena u povijest zabavnih parkova od strane Nacionalne povijesne organizacije zabavnih parkova (NAPHA) kao zemlja porijekla velikog kotača. Slika 6. Veliki kotač u Bugarskoj godine Izvor: Putovanje Pietra Della Valle, https://www.saudiaramcoworld.com/issue/201401/pietro.della.valle.pilgrim.of.curiosity.htm, ( ) 1.2. Blackpool i Coney Island Suvremeni zabavni parkovi su se razvili iz ranijih turističkih naselja za razonodu, koji su postali sve više popularni javnosti s jednodnevnim izletima ili odmorima za vikend u Blackpoolu u Engleskoj i Coney Islandu u Sjedinjenim Američkim Drţavama. Mnogi ljudi su zbog svoje financijske mogućnosti i vremena traţili neku vrstu zabave te su pojedini 7 Povijest zabavnih parkova, ( ) 8 industrijski poslodavci i njihove kompanije uspjeli iskoristiti priliku kako bi ljudima ponudili da svoje slobodno vrijeme provedu u njihovim parkovima za zabavu. Blackpool se u svojim ranim počecima počeo razvijati kao ljetovalište i vikend destinacija u Engleskoj. Kroz vrijeme su se počeli razvijati razni zabavni sadrţaji te je Blackpool dobio svoj prvi zabavni park Blackpool Pleasure Beach (1904. godine) koji još do današnjeg dana radi. Posjetitelji su dolazili vlakom iz svih smjerova kako bi uţivali u svom slobodnom vremenu uz more. To je svakako potaklo i motivaciju poduzetnika da krenu s izgradnjom hotela i stvaraju nove sadrţaje što je dovelo do više posjetitelja i naglog ciklusa rasta destinacije i parka tijekom 19. stoljeća. Slika 7. Blackpool Pleasure Beach godine Izvor: Blackpool Pleasure Beach, godine, ( ) Blackpool je ubrzo postao glavna atrakcija za sve posjetitelje Blackpoola i okolice Londona. Osim standardnih vrtuljaka i velikog kotača u ponudu su spadali i veliko operno kazalište, plesna terasa s ţivom muzikom, razne predstave ţonglera te posjet raznih cirkusa tijekom cijele godine. Veliki dijelovi šetnice takoďer su bili osvijetljeni s raznim rasvjetnim tijelima kako bi se sam prostor dočarao opuštajućim što je rezultiralo da bi se posjetitelji zadrţali duţe od jednog dana ili vikenda. Blackpool je s vremenom postao prava turistička destinacija koja je uz svoju ponudu zadovoljavala sve potrebe ondašnjih posjetitelja. Danas je 9 Blackpool Pleasure Beach jedan od vodećih zabavnih parkova u Engleskoj te još dan danas jedna od poţeljnijih destinacija za odmor u Engleskoj. Slično zabavno središte u Sjedinjenim Američkim Drţavama bio je Coney Island u Brooklynu u New Yorku. Tamo su još ljudi u ranim počecima 19. stoljeća dolazili pomoću zapreţne tramvajske linije kako bi našli svoje zadovoljstvo uz obalu atlantskog oceana i uţivali u njemu. Naravno da se kroz vrijeme i ovdje pokazalo kako je potrebno izgraditi hotele i dodatne sadrţaje za zabavu, pa se već godine postavio prvi vrtuljak, a samo nekoliko godina kasnije i prvi vlak smrti (naziv za vlak koji ide po tračnicama koje su u zraku i tehnički je siguran) Switchback Railway koji je pušten u rad godine. 8 Slika 8. Vlak smrti Switchback Railway, Coney Island godine Izvor: New-York tribune, 1910, september 11, Page 5, Image 21, 0214/ /ed-1/seq-21/, ( ) U posljednjem desetljeću 19. stoljeća u svim većim američkim gradovima pojavili su se električni tramvaji te je javni prijevoz u Americi doţivio svoj prvi razvoj. Zanimljivo je da su prijevozničke tvrtke financirale parkove kako bi posjetitelji koristili njihov javni prijevoz za prijevoz do ţeljenih parkova ili destinacija za odmor. Prijevozničke tvrtke su uzele u najam razne javne lokacije kako bi mogle razviti tramvajske linije i stvoriti naviku posjetiteljima da koriste javni prijevoz. Uz tramvajsku kartu posjetitelji su svoj novac trošili i u zabavnim dijelovima parka za mehaničku zabavu (vlakovi smrti, vrtuljci), plesne dvorane, sportske terene, voţnje brodom, restorane i ostale sadrţaje u parku. Takvim konzumerističkim 8 Clave, S.A., 2007: The Global Theme Park Industry, CABI Publishing, Cambridge, str: 38 10 pristupom su se počeli razvijati prvi zabavni parkovi koji su kasnije utjecali na strategiju razvoja modernih zabavnih parkova kakve danas poznajemo. Zanimljiva povijesna činjenica je da prvi preteči vlakovi smrti ne potječu iz Amerike, već iz Rusije. U Rusiji su još u 15. stoljeću imali izgraďenu drvenu konstrukciju s toboganom po kojem su se ljudi na kocki leda i s slamnatim sjedalom spuštali niz padinu. Tobogan je bio visok oko 21 metar te su se ljudi niz padinu spuštali s kockom leda i dosezali brzinu do 80 kilometara na sat, što je rezultiralo da su tobogan nazvali Leteća planina. Slika 9. Leteća planina godine Izvor: Povijest vlakova smrti, ( ) Voţnja je kasnije sluţbeno otvorena u St. Petersburgu na lokalnom sajmu godine, gdje se koristila i produţena verzija tobogana s dugačkim zavojima i malim breţuljcima kako bi ljudi pri voţnji niz padinu mogli malo skočiti u zrak. Ista je voţnja kasnije predstavljena i u Parizu na poduzetničkom sajmu godine, kao brzinski tobogan koji se zvao Ruska planina, ali zbog nedostatka snijega i leda u Parizu, sanjke (kao kocka leda) su bile opremljene s malim kotačima. Današnji povjesničari zabavnih parkova su potvrdili kako su upravo to bili prvi vlakovi smrti koji su potaknuli američke industrijalce da 11 pokušaju istu voţnju predstaviti u svojoj zemlji. Nacionalna povijesna organizacija zabavnih parkova (NAPHA) je Leteću planinu priznala i uvrstila kao prvi vlak smrti u svijetu Moderni zabavni parkovi Prvi ograďeni prostor za zabavu i odmor bio je osnovan u Coney Islandu, godine pod nazivom Sea Lion park u Brooklynu. 10 Ovaj park je bio jedan od prvih naplatnih parkova te se za ulaz plaćala ulaznica koja je vrijedila za sve atrakcije u parku. Iako je to bio potpuno nov pristup naplate ulaznica, to se vrlo brzo pokazalo kao odlična ideja te su i ostali parkovi u Americi učinili identičan korak naplate. Nakon samo par godina Sea Lion park se pridruţio Steeplechase Parku koji se takoďer nalazio na Coney Islandu te je bio jedan od triju najvećih zabavnih parkova na otoku. George Tilyou, američki poduzetnik i dizajner Steeplechase Parka imao je ideju
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks