SVENSK ENGELSK ORDBOK. för utbildningsområdet REDIGERAD OCH PUBLICERAD AV INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORET PÅ UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS UPPDRAG - PDF

Description
SVENSK ENGELSK ORDBOK för utbildningsområdet REDIGERAD OCH PUBLICERAD AV INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORET PÅ UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS UPPDRAG Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Ordbok 3. Skolrelaterade

Please download to get full document.

View again

of 66
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Sales

Publish on:

Views: 40 | Pages: 66

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
SVENSK ENGELSK ORDBOK för utbildningsområdet REDIGERAD OCH PUBLICERAD AV INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORET PÅ UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS UPPDRAG Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Ordbok 3. Skolrelaterade uttryck 4. Förklaringar 5. Examina inom högskolan 6. Gymnasieskolans program 7. Fler ordlistor Inledning Denna ordbok är en reviderad version av Svensk-engelsk ordbok, Utbildningsdepartementet Ordboken är tänkt att vara ett stöd både för dem som beställer översättningar och för dem som själva skriver texter på engelska eller på annat sätt informerar om det svenska utbildningssystemet på engelska. Ordboken gör inte anspråk på att omfatta samtliga termer inom utbildnings- och forskningsområdet. I slutet av ordboken finns tips på övriga ordböcker/ordlistor. För högskoleområdet är översättningarna genomgående hämtade från den elektroniska ordboken, Svensk-engelsk ordbok för högre utbildning, Högskoleverket Oftast är flera översättningar korrekta rent språkligt, men vissa översättningar beskriver den svenska situationen bättre och är därför att föredra. Om flera översättningsmöjligheter anges, rekommenderar vi användningen av det första alternativet i Ordboken innehåller även en kort förteckning över skolrelaterade engelska ord och uttryck samt deras svenska översättning. Det är ord som ofta förekommer i engelska texter men som inte har en självklar översättning eller som kan orsaka andra problem vid översättning till svenska. Vissa termer har markerats med en asterisk. Det handlar om termer som beskriver specifikt svenska förhållanden och som därför kan behöva förklaras i översättningen. En förteckning över dessa termer återfinns i slutet av ordboken. Översättningen av ett och samma ord skiljer sig i vissa fall åt beroende på skolform och utbildningsnivå, och ett typexempel är rektor. För dessa ord har vi angett vad som gäller inom skolan (skol), inom högskolan (univ), inom vuxenutbildningen (vux) respektive inom folkhögskolan (fhsk). När det är relevant anges också om översättningen avser brittisk (BE) eller amerikansk engelska (AE) både när det gäller ordval och stavning. När texten riktar sig till en bred läsekrets där det även ingår läsare som inte har engelska som modersmål används brittisk engelska Ordboken som reviderats av Internationella programkontoret på uppdrag av Utbildningsdepartementet, publiceras på Internationella programkontorets webbplats, Denna ordbok uppdateras kontinuerligt. Du som har synpunkter på de översättningar som används, eller förslag på termer som bör finnas med (och som inte finns med i de listade kompletterande ordlistorna) eller har andra synpunkter är välkommen att skicka dessa till A ackrediterad utbildning accredited programme ackrediterat universitet accredited university adjungera co-opt adjungerad adjunct, visiting adjungerad ledamot co-opted member adjungerad professor adjunct professor adjunkt lecturer akademiker university graduate (BE), college graduate (AE); graduate akademisk avhandling doctoral dissertation, thesis akademisk examen degree, academic degree, university degree, academic qualification akademisk utbildning higher education allmän general, public allmän behörighet general entry requirements, general eligibility allmänna behörighetskrav general entry requirements, general admission requirements allmän förskola universally available preschool, universal preschool allmän kurs (fhsk) general course amanuens teaching assistant, administrative assistant annan pedagogisk verksamhet other educational activities annuitetslån annuity loan anpassad adjusted, adapted anpassad studiegång reduced course of studies anslag direct government funding anslagsbeviljande myndighet funding authority anslagsfinansiering direct government funding, direct state funding anslagsframställning budget request anslagsfördelning distribution of funds, allocation of funds anställningsbarhet employability anställning employment anställningsvillkor conditions of employment, terms of employment (AE) ansöka apply for, apply, request ansökan application (se webbansökan) ansökningsavgift application fee antagen admitted antagning admission, intake, enrolment (BE), enrollment (AE) antagningsbesked admission decision, offer of a place, letter of acceptance, letter of admission, admission letter antagningsenhet admissions office antagningskrav admission requirements antagningsomgång admissions round antagningsprov entrance test, admission test antagningsregler rules for admission arbetsgivare employer arbetsintyg work certificate, certificate of work placement arbetsliv working life arbetslivsanknytning labour market links arbetslivserfarenhet professional experience, work experience arbetslivsorienterad work oriented, vocationally oriented arbetslöshetsersättning unemployment benefits arbetsmarknad labour market (BE), labor market (AE) arbetsmarknadens parter the social partners (EU), parties to the labour market (labor AE) arbetsmarknadspolitik employment policy, labour market policy (labor AE) arbetsplan work plan arbetsplatsförlagd utbildning work placement training arbetsplatsförlagt lärande (APL) workplace-based learningarbetstagare employee arbetstidsavtal working hours agreement avbrottsfrekvens drop-out rate avbryta (studier) interrupt, drop out avgift fee avgiftsfri free of charge avgiftsfri undervisning free tuition avgångsbetyg school-leaving certificate (BE) avhandling thesis (pl. theses) avhoppare drop-out avlägga examen take a qualification, take a degree, graduate avnämare stakeholders avreglera deregulate avskaffa abolish avstängning suspension avtal agreement, contract, convention B barn- och elevombudet the Children and School Pupils Ombudsman barnbidrag family allowance barnomsorg child-care barnskötare child minder basbelopp index amount basfärdighet basic skill baskunskap basic knowledge basutbildning basic education basårsutbildning (univ) foundation year programme, introductory course bedöma assess, evaluate bedömare assessor bedömargrupp assessment panel, panel of assessors bedömning assessment, evaluation bedömningsstöd assessment support material begränsat tillträde restricted admission, with numerus clausus begynnelselön initial salary, starting salary, entrance (level) salary behovsanpassad needs-oriented behovsprövad means-tested behovsprövat tillägg needs allowance behörig qualified, (till studier) eligible behörig sökande eligible applicant behörighet entry requirements, appropriate qualifications, eligibility behörighetskomplettering qualification to fulfil entry requirements, (higher education) access course(s) behörighetskrav entry requirements, admission requirement, eligibility requirements behörighetsprövning assessment of qualifications, assessment of eligibility to study behörighetsregler entry regulations, eligibility rules behörighetsvillkor entry requirements, qualification requirements, admission requirements bereda (ett ärende) draft, prepare (for a decision) beredande organ drafting body, standing committee beredning commission, committee, consideration (of a bill etc), deliberation (on a matter) beslutsfattande decision-making, policy-making beslutsfattande organ decision-making body beslutsfattare decision-maker, policy maker bestämmelse regulation besvära sig appeal (against decision by an official) besvärsinstans appeal body besvärsrätt right of appeal betyg grade, result, mark (BE) betygsfri skola school (system) without grades betygshandling certificate, degree certificate, official transcript betygskatalog grade record, educational record betygskriterier grading criteria betygsskala grading scale betygssystem grading system betygsunderlag basis of assessment, basis for assessment betygsätta grade, assess, betänkande committee/commission report (huvud main, slut final) bevilja grant, approve bidrag grant, subsidy, allowance bidragsdel av studiemedel student grant, grant element of studend aid bifalla approve bilaga appendix (pl. appendices) bilaga till examensbevis diploma supplement biträdande lektor associate senior lecturer biträdande professor associate professor biträdande rektor deputy head (BE), vice-principal (AE) blockämne (skol) block of subjects bortfall non-completion, drop-out, attrition bortfallsfrekvens drop-out rate, attrition rate bransch (business) sector, branch of trade branschinriktad vocationally-oriented branschkunskap knowledge of a trade branschorganisation professional association, trade organisation (BE), trade organization (AE) brist (på) shortage (of) budgetproposition Budget Bill budgetram budgetary limits budgetår fiscal year C central antagning central admission central förvaltning central administration centralisera centralise (BE), centralize (AE) centralisering centralisation (BE), centralization (AE) central innehåll core content D dagbarn child cared for by family child-minder dagis se förskola* daghem se förskola* dagbarnvårdare family child minder* dagmamma se dagbarnvårdare decentralisera decentralise (BE), decentralize (AE) decentraliserad universitetsutbildning external university studies decentralisering decentralisation (BE) decentralization (AE) dekanus (univ) dean delbetänkande interim report, progress report delkurs sub-course, module delrapport progress report, interim report deltagande participation, attendance deltid part-time diagnostiskt prov diagnostic test diplom diploma, certificate direktiv directive, (EG directive, Europarådet order) disciplin discipline disciplinnämnd disciplinary committee, disciplinary board disciplinära åtgärder disciplinary measures dispens exemption dispens från behörighetskrav exemption from entry/admission requirements dispensansökan application for exemption disputation public defence of doctoral thesis (defense, AE) disputera publicly defend a doctoral thesis disputera på do a doctorate on disputerad, vara be (hold) a PhD distansutbildning distance education docent docent*, reader (BE) doktor doctor doktorand doctoral student, PhD student (BE), graduate student (AE), research student doktorandkurs third-cycle course, postgraduate course, doctoral course doktorandanställning PhD studentship, doctoral studentship doktorsavhandling doctoral thesis, dissertation doktorsexamen Doctor of Philosophy, Degree of Doctor, doctorate, PhD driftsbidrag operational grant driftsbudget operating budget driftskostnad operating costs, running costs dyslektisk dyslectic dyslexi dyslexia döv deaf E effektivitet efficiency efterfrågan demand eftergymnasial post-secondary, tertiary eftergymnasial utbildning post-secondary education/training ej godkänd fail ej årskursbunden ungraded ekvivalering recognition of qualification elev pupil (praktikant trainee) elevens val pupil s choice, pupil option* elevhälsa pupil health care, student health care elevinflytande pupil participation elevråd pupil council elevrådsordförande chair of the pupil council elevvårdspersonal pupil social welfare staff enhetlig uniform, comprehensive enhetskostnad unit cost enhetspris flat rate enkät questionnaire enskild huvudman independent education provider enskild utbildningsanordnare independent education provider, independent institution of higher education enstaka kurs (univ) course, (äldre) single-subject course entrepenad (utlämnande på) outsourcing erkänna recognise (BE), recognize (AE) erkännande recognition of qualification ersättning compensation, reimbursement estetiska ämnen aesthetic subjects, artistic subjects estetisk-praktiska ämnen practical and artistic subjects estetisk verksamhet artistic activities EU-förordning EU regulation examen (upper secondary) degree/diploma; higher education qualification, degree, diploma, professional qualification examensansökan application for a certificate, application for the issue of a degree certificate examensarbete independent project, degree project, thesis examensbenämning title of qualification, degree title examensbevis degree certificate, diploma examensmål diploma goals, (programme) degree/diploma objectives examensordningen (univ) the Degree Ordinance examinationsfrekvens graduation rate examinator examiner examinera examine examinerad graduate F fackhögskola specialised higher education institution/establishment (specialized AE) fakultet (univ) faculty, school fakultetsanslag direct government funding for research and third-cycle programmes, direct funding (univ), faculty appropriation for research and post-graduate education fakultetsindelning faculty system, (univ) division into faculties fakultetsnämnd (univ) faculty board familjedaghem family day-care home fasta forskningsresurser fixed direct government funding for research, permanent research appropriations fastställa establish, stipulate filosofie doktor Doctor of Philosophy (PhD) filosofie kandidatexamen Bachelor of Arts (BA ), Bachelor of Science (BSc) filosofie magisterexamen Master of Arts (MA) (1-year Master/magister of 60 credits) filosofisk fakultet faculty of arts and social sciences, faculty of humanities, finansiera finance, fund finansiering funding, financing finansieringskälla source of funding flerhandikapp multiple disability flerspråkig multilingual flerspråkighet multilingualism flytta upp move up to next level, be promoted folkbildning liberal adult education* folkhögskola folk high school* folkhögskollärare folk high school teacher folkrörelse popular movement formativ bedömning formative assessment formell formal formell behörighet formal entry requirements, formal eligibility formell utbildning formal education forskarassistent postdoctoral research fellow, research assistant* forskarbefattning research post forskare researcher, scientist forskarexamina post-graduate degrees forskarflykt brain drain forskargrupp research team forskarhandledare doctoral supervisor, research supervisor forskarkollegium research faculty, research committee forskarlag research team forskarnivå third cycle, graduate level forskarskola graduate school, research institutes forskarstipendium research award, research scholarship, research grant forskarstudent doctoral student, research student, post-graduate student (BE), graduate student (AE) forskartjänst research appointment forskarutbildning third-cycle courses and study programmes, doctoral studies, postgraduate studies (BE), graduate studies (AE), research study forskarutbildningsnämnd research programmes board, postgraduate studies board forskarutbyte researcher exchange forskning research (grund basic, fundamental; tillämpad applied) forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) research and development (R&D) forsknings- och utvecklingsföretag research and development corporation, think tank forskningsanknytning research basis, link to research forskningsanslag direct government funding for research, research grant forskningsassistent research assistant forskningserfarenhet research experience forskningsetik research ethics forskningshandledare research supervisor, research adviser, research tutor forskningsinformation dissemination of research results/findings forskningsinstitut research institute forskningsledare research group leader, director of research, principal scientific officer forskningsmetodik research methodology forskningsnämnd research board, research committee forskningsorgan research body forskningspolitik research policy forskningsprogram research programme (BE), research program (AE) forskningsprojekt research project forskningsresultat research results/findings forskningsråd government research funding body, research council forskningssekreterare research officer/secretary forskningsskicklighet research skills/ability forskningsstiftelse research foundation forskningsstipendium research stipend/scholarship forskningsuppdrag research assignment, research task forskningsöversikt research overview/survey fortbildad further qualified, with further qualifications fortbildning continuing professional development, further education, in-service training, continuing education fortbildningskurs continuing professional development course, continuing education course fortlöpande utvärdering formative evaluation, continuous assessment FoU forsknings- och utvecklingsarbete R&D (research and development) framförhållning forward planning framlägga (ett förslag) submit (a proposal) fribelopp earned income allowance fri kvot unrestricted quota fristående fritidshem independent leisure-time centre fristående förskola independent preschool fristående högskola independent higher education institute fristående kurs course, independent course fristående skola independent school* fristående universitet independent university, private university (AE) fritid leisure-time, recreation fritidsaktiviteter recreational activities fritidsassistent recreation assistant fritidsgård youth recreation centre fritidshem leisure-time centre (for schoolchildren) fritidsledare youth recreation leader fritidslokaler recreation premises fritidspedagog leisure-time pedagogue fritidsverksamhet recreation activities, leisure activities, out of school activities fritt tillträde unrestricted admissions fritt tillval free option, unrestricted choice frivillig voluntary, optional, non-compulsory frivillig kurs optional course frivilliga skolformer non-compulsory school främja promote, encourage, foster, facilitate främmande språk foreign language full kostnadstäckning fully financed, full cost coverage fullfölja complete fullgjord utbildning completed education fullmaktsanställning letters of appointment* fullständig complete fullständig studiekurs (skol) complete course programme (BE), program (AE) fullständigt program complete programme (BE) / program (AE) funktionshinder disability funktionshindrad disabled funktionshämmad functionally disabled funktionsnedsättning disabilities fältorganisation field organisation (organization AE) färdighet proficiency, skill färdigheter skills färdighetsprov skills test, proficiency test följa upp follow up, evaluate, monitor förberedande utbildning preparatory training förberedande yrkesutbildning pre-vocational training fördela allocate fördelning distribution, allocation fördelningspolitik redistributive policy, distribution policy fördjupad specialised (BE), specialized (AE), advanced, in-depth fördjupning depth of study fördjupad anslagsframställning (FAF) triennial budget request föregående utbildning prior education föreläsare lecturer föreläsning lecture förenklad anslagsframställning (FEF) annual budget request föreskrift regulation, directive, instruction föreståndare superintendent, director företrädare representative, committee member, delegate författning constitution, statute, statutory instrument, ordinance, decree författningsbestämmelser legislative regulations, statutory regulations, statutory provisions, code of statutes* förhandling negotiation förhandlingsdelegation collective bargaining committee förkunskaper prior knowledge, previous knowledge förkunskapskrav entry requirements, entrance qualifications förmåga ability förnyelse renewal förordnande appointment förordning ordinance (av regeringen, annars EU förordning=eu regulation) förskola preschool* förskolechef preschool head* förskoleenhet (individual) preschool* förskoleklass preschool class* förskoleverksamhet preschool activities* förskollärarutbildning preschool teacher training förskollärare preschool teacher förskollärarutbildning preschool teacher training förslag proposal, suggestion förstudie pilot study försöksperiod trial period försöksverksamhet pilot scheme förtur priority, preference förtroendearbetstid non-regulated working hours, off-the clock work förvaltning administration, management förvaltningschef chief administrative
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks