Svaic

Description
oprema pod tlakom

Please download to get full document.

View again

of 47
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 18 | Pages: 47

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  239 SIGURNOST 50 (3) 239 - 285 (2008)PREGLEDNI RAD PREDGOVOR Oprema pod tlakom zbog svojih je specičnosti, posebice opasnosti za ljude, domaće životinje, materi -  jalna dobra i okoliš oduvijek bila dobro obrađena zakonskom regulativom i stručnim propisima. Ta se regu - lativa razlikovala od države do države ovisno o tehničkom stupnju razvoja. Danas se u europskoj zajednici ova regulativa želi učiniti jedinstvenom, a za što su preduvjeti stvoreni prihvaćanjem dokumenata:NOVI PRISTUP koji govori o tehničkom usklađivanju i normama kao preduvjetu za slobodno ã kretanje roba i usluga na teritoriju zajednice (Direktive i usklađene norme)OPĆI PRISTUP koji govori o ocjeni sukladnosti i uporabi CE oznake (Moduli za ocjenu sukladnosti).ã Preneseno na opremu pod tlakom to znači da su zemlje članice dužne poštovati zahtjeve dane u direktivama. One to ostvaruju unošenjem tih zahtjeva u nacionalnu zakonsku regulativu (zakonski i podzakonski akti, tehnički zahtjevi i pravilnici) i preuzimanjem europskih norma kao nacionalnih norma  jer njihova primjena pretpostavlja sukladnost sa zahtjevima direktive.Nacionalni program Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji donesen je 23.1.2003. (N.N., br. 30/03.) u kojem se kaže da je članstvo u EU nacionalni interes i strateški cilj. Za ostvarenje tog cilja potrebno je ispuniti niz uvjeta i kriterija na području gospodarstva, demokra - cije, civilnog društva, regionalne suradnje i stabilnosti pri čemu su prioriteti:politički uvjetovani kriterijiã gospodarske prilagodbe ã usklađivanje zakonodavstvaã  jačanje administrativne sposobnosti za provedbu reformi.ã Četiri su osnovne slobode na kojima se temelji ugovor o osnivanju EU-a, pa u području usklađivanja zakonodavstva treba osigurati slobodno kretanje roba, radne snage, usluga i kapitala. Za usklađivanje s europskim zahtjevima u području tehničkog usklađivanja potrebno je prema Naci - onalnom programu iz 2003. godine donijeti:Zakon u kojeg će biti implementirana direktiva 98/34/EZ i njezina izmjena 98/48/EZ koja utvr - ã đuje postupak obavještavanja u području tehničkih norma i propisa, daje načela Novog pristupa tehničkom usklađivanju i normama i Općeg pristupa ocjeni sukladnosti. Njegovim bi donoše - njem bio ispunjen jedan od preduvjeta za implementaciju europskih direktiva Novog pristupa u hrvatsko zakonodavstvo, a za što je potrebno osigurati pretpostavke za provedbu u prikladno opremljenim i osposobljenim institucijama;Zakon o mjernim jedinicama, direktiva 80/181/EEZ;ã Zakon o mjerilima, direktiva 71/316/EEZ i 90/484/EEZ.ã MONOGRAFIJA «OPREMA POD TLAKOM»  240 SIGURNOST 50 (3) 239 - 285 (2008) S. ŠVAIĆ: Monograja “Oprema pod tlakom” U listopadu 2003. godine proglašeni su ovi zakoni doneseni u skladu sa zacrtanim programom:Zakon o normizaciji kojim se uređuju načela hrvatske normizacije, osnivanje i djelatnosti nacional - ã nog tijela za normizaciju (HZN) te pripremanje i izdavanje hrvatskih norma i njihova uporaba;Zakon o mjeriteljstvu kojim se uređuje jedinstven mjeriteljski sustav koji obuhvaća temeljno, za - ã konsko i tehničko mjeriteljstvo (DZM);Zakon o akreditaciji kojim se određuje osnivanje i djelatnost tijela za obavljanje nacionalne služ - ã be za akreditaciju (HAA) i područje u kojem se provodi akreditacija;Zakon o općoj sigurnosti proizvoda kojim se uređuje opća sigurnost proizvoda koji se stavljaju ã na tržište i koji se primjenjuje kad poseban zakon ili propis ne uređuju područje sigurnosti odre - đenog proizvoda;Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti kojim se uređuje: ã 1. način propisivanja tehničkih zahtjeva za proizvode i postupci ocjene sukladnosti s propisanim zahtjevima 2. donošenje tehničkih propisa kojima su denirani tehnički zahtjevi koje mora ispuniti proizvodi koji se stavljaju na tržište ili u uporabu, prava i obveze pravnih i zičkih osoba koje provode postupak ocjene sukladnost3. dokumentacija koja mora biti dostupna nadležnim tijelima prije stavljanja proizvoda na tržište ili u uporabu4. način označavanja sukladnosti proizvoda. Tehnički se propis donosi samo kad je to potrebno zbog usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s europskim. U njemu se tehnički zahtjevi na proizvod daju izravno ili upućivanjem na normu, tehničku specikaciju ili upute za primjenu. On propisuje tehničke zahtjeve za proizvode i postupke za ocjenu sukladnosti u cilju osiguranja sigurnosti, zaštite života i zdravlja ljudi, životinja i biljaka, zaštite okoliša, zaštite potrošača i drugih korisnika, zaštite imovine, zaštite drugih općih interesa. Tehničkim se propi - som može odrediti pretpostavka sukladnosti proizvoda s bitnim tehničkim zahtjevima ako je on naprav - ljen u skladu sa zahtjevima hrvatskih norma kojima su preuzete usklađene europske norme.Za opremu pod tlakom potrebno je donijeti odgovarajuće tehničke propise temeljem Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti jer je to dio usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s europskim. Monograja „Oprema pod tlakom“ ima za cilj dati pregled tehničkog zakonodavstva na području opreme pod tlakom danas i kako će ono izgledati nakon pristupa Republike Hrvatske EU. Monograja se sastoji od nekoliko cjelina koje obrađuju:Stanje tehničkog zakonodavstva u području opreme pod tlakom danasã Osnovne pojmove vezane za Novi i Opći pristup usklađivanju tehničkog zakonodavstvaã Postupke ocjene sukladnosti i tijela za ocjenu sukladnostiã Usklađene norme i druge tehničke specikacijeã Akreditacija sudionika u procesu proizvodnje, uporabe i nadzora opreme pod tlakomã Tehničke propise za područje tlačne opreme, pokretne tlačne opreme, jednostavnih posuda pod ã tlakom, aerosolnih raspršivača i nadzor nad opremom u raduPristup izradi tehničke dokumentacije i zadovoljenja bitnih sigurnosnih zahtjevaã Obveze i dužnosti pojedinih sudionika u procesu proizvodnje, eksploatacije, nadzora i inspekcij - ã skog nadzora za opremu pod tlakom.Nadamo se da će svojim sadržajem ova monograja biti od koristi svima koji se bave opremom pod tlakom bilo kao proizvođači, korisnici, ovlaštena tijela ili tijela za nadzor. Jednako tako ona će pružiti niz korisnih informacija ovlaštenim inženjerima i studentima. Autor   241 SIGURNOST 50 (3) 239 - 285 (2008) S. ŠVAIĆ: Monograja “Oprema pod tlakom” Fakultet strojarstva i brodogradnje – Zagreb Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti – Zagreb UDK 621.5:66.023Primljeno: 12.3.2008. Prihvaćeno : 16.5.2008.  prof. dr. sc. Srećko Švaić, dipl. ing.Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb  MONOGRAFIJA«OPREMA POD TLAKOM»  242 SIGURNOST 50 (3) 239 - 285 (2008) S. ŠVAIĆ: Monograja “Oprema pod tlakom” Bilješka o autoru Rođen je 1947. godine u Zagrebu. Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu diplomirao je 1972. godine. Do 1975. godine radi u Elektrotehničkom institutu Rade Končar. Od 1975. godine radi na FSB Zagreb gdje magistrira 1979. godine i doktorira 1990. godine. Za redovitog profesora izabran je 2001. godine. Bavi se toplinskim i  procesnim uređajima, opremom pod tlakom, ispitivanjima i mjerenjima u termotehnici i procesnoj tehnici. Aktivno radi u tehničkim odborima HZN i na donošenju tehničkih  propisa iz područja opreme pod tlakom. Član je više domaćih i međunarodnih stručnih društava. SAŽETAK: U drugom dijelu monograje daje se prikaz donesenih zakonskih i podzakonskih akata iz područja opreme pod tlakom temeljenih na direktivama Novog pristupa te je prikazano kako će izgledati struktura područja opreme pod tlakom nakon stupanja na snagu cjelokupne tehničke regulative i navedena je moguća problematika kod njihove implementacije. U prilogu  je dan Pravilnik o tlačnoj opremi (N.N., br. 135/05.) koji se odnosi na konstrukciju, proizvodnju i ocjenu sukladnosti nove tlačne opreme i sklopova (posude, cjevovodi, sigurnosni i tlačni pri  -  bor) s najvećim dopuštenim tlakom PS većim od 0,5 bar pretlaka. Ključne riječi: tlačna oprema, zakonska regulativa, Pravilnik o tlačnoj opremi SUMMARY: The second part of the monograph presents the acts and regulations in the eld of  pressure equipment based on the New Approach Directives. Shown is also the structure of the eld of pressure equipment once the technical regulations are in place. Possible problems are listed in their implementation. In the attachment are the Regulations on Pressure Equipment (NN, no. 135/05) relating to the construction, manufacture and estimated compatibility of new  pressure equipment and systems (vessels, pipes, safety and pressure ttings) with the highest  permitted pressure greater than 0.5 bar pre-pressure. Key words:  pressure equipment, legislature, Regulations on Pressure Equipment 
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks