ส มมนา Sustainability Trends: Keys for Green Business in AEC - PDF

Description
ส งท ส งมาด วย 1 ส มมนา Sustainability Trends: Keys for Green Business in AEC หล กการและเหต ผล ว นท 9 ส งหาคม 2556 เวลา 9:30-12:30 น. ณ ห อง Ballroom ช น 7 โรงแรมแลนด มาร ค กร งเทพฯ เน องด วยป จจ บ นการด

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Sports

Publish on:

Views: 10 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ส งท ส งมาด วย 1 ส มมนา Sustainability Trends: Keys for Green Business in AEC หล กการและเหต ผล ว นท 9 ส งหาคม 2556 เวลา 9:30-12:30 น. ณ ห อง Ballroom ช น 7 โรงแรมแลนด มาร ค กร งเทพฯ เน องด วยป จจ บ นการด าเน นธ รก จต องเผช ญก บการแข งข นท ร นแรง ตลาดม การเปล ยนแปลงอย าง รวดเร ว ความต องการของล กค าท เป นม ตรต อส งแวดล อมของส นค าและบร การมากข น รวมท งในป 2558 ประเทศ ในเขตอาเซ ยนจะม การรวมต วเป นประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (ASEAN Economic Community, AEC) ด งน น ทาง ม ลน ธ สถาบ นส งแวดล อมไทย และบร ษ ท ดาว เคม คอ ล ประเทศไทย จ าก ด ร วมก บ กรมส งเสร ม อ ตสาหกรรม กระทรวงอ ตสาหกรรม และห นส วนเช งสร างสรรค ไทย-สหร ฐ จ งได ทาโครงการ ดาว เคม คอล เพ ออ ตสาหกรรมย งย น Dow Chemical for Sustainable Industry เพ อเสร มสร างศ กยภาพของ ภาคอ ตสาหกรรม ธ รก จ และภาคส วนอ นๆของประเทศไทย รวมท งได ม การจ ดส มมนา Sustainability Trends: Keys for Green Business in AEC ข นในว นท 9 ส งหาคม 2556 เวลา 9:30-12:30 น. ณ ห อง Ballroom ช น 7 โรงแรมแลนด มาร ค กร งเทพฯ เพ อแลกเปล ยนประสบการณ และความค ดเห นเก ยวก บ แนวทางท จะท าให ภาคธ รก จสามารถอย รอดได จากม มมองของน กว ชาการและผ เช ยวชาญต างประเทศ รวมถ งท ศทางและแนวทาง Sustainability Trends และ Green Growth ซ งจะเป นเป าหมายและก ญแจ สาค ญท จะทาให ภาคธ รก จดาเน นงานได อย างม ประส ทธ ภาพ และเก ดความย งย นอย างแท จร ง โดยผ เข าร วม ส มมนาท งจากหน วยงานภาคร ฐ ภาคเอกชน องค กรต างประเทศ องค อ สระ และสถาบ นการศ กษา จะได น า องค ความร และแนวทางด งกล าวไปปร บใช ในการดาเน นงานและว จ ยของหน วยงานหร อองค กรได ต อไป ท งน งานส มมนาด งกล าวเป นส วนหน งในงานครบรอบ 20 ป ของม ลน ธ ส งแวดล อมไทย ร วมก บสาน กงาน คณะกรรมการว จ ยแห งชาต (วช.) ภายใต ศ นย ว จ ยย ทธศาสตร ส งแวดล อม ซ งจะจ ดข นในเด อนพฤศจ กายน 2556 ภายใต ช อ ว จ ยข บเคล อน การเปล ยนแปลงส งคม ส การจ ดการทร พยากรธรรมชาต อย างย งย น เพ อส งเคราะห ประเด นและท ศทางของงานว จ ยทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม เพ อน าเสนอต อผ บร หารในระด บนโยบาย และส งต อเยาวชน เพ อให เก ดการข บเคล อนและใช ประโยชน งานว จ ยส การเปล ยนแปลงของส งคม และการจ ดการ ทร พยากรธรรมชาต ในม ต ต างๆ อย างย งย นต อไป 1 กาหนดการ 9: น. ลงทะเบ ยนผ ร วมงาน 10:00-10:15 น. พ ธ เป ดงานส มมนา กล าวเป ด โดย นายประเสร ฐ บ ญช ยส ข ร ฐมนตร ว าการกระทรวงอ ตสาหกรรม กล าวเป ด โดย H.E. Ms. Kristie Anne Kenney เอกอ ครราชท ต สหร ฐอเมร กา กล าวเป ด โดย ดร.ขว ญฤด โชต ชนาทว วงศ ผ อานวยการ สถาบ นส งแวดล อมไทย กล าวต อนร บ โดย นายจ รศ กด ส งห มณ ช ย กรรมการผ จ ดการ บร ษ ท ดาว เคม คอล ประเทศไทย จาก ด 10:15-12:30 น. การเสวนาห วข อ Trends & Challenges of ASEAN Business toward AEC 2015 Dr. Cielito Habito Chief of Party, USAID Trade-Related Assistance for Development (TRADE) Project at Deloitte Consulting Mr. Rae Kwon Chung Director, Environment and Sustainable Development Division, UNESCAP, BKK, Thailand Mr. Anbumozhi Venkatachalam Capacity Building Specialist, Asian Development Bank Institute (ADBI) Ms. Karen Trzcinski Sustainability Senior Director, Asia Pacific Dow Chemical Company Dr. Montira J. Pongsiri Thai-U.S. Creative Partnership ดาเน นรายการ โดย ค ณศ ร ธ ญญ ไพโรจน บร บ รณ ท ปร กษา สถาบ นส งแวดล อมไทย 12:30 น. ร บประทานอาหารกลางว น หมายเหต : กาหนดการอาจม การเปล ยนแปลงได ตามความเหมาะสม การบรรยายเป นภาษาอ งกฤษ โดยม ห ฟ งแปลภาษาอ งกฤษเป นภาษาไทยให ผ เข าร วมส มมนาท กท าน 2 Roadmap ของงาน ร วมก าวเข าส ป ท ก บ TEI ว ยข บเคล อน การเปล ยนแปลงส งคม ส การ ดการทร พยากรธรรมชาต อย างย งย น 7-8 พฤ กายน - พ.ย. ว ยข บเคล อน การเปล ยนแปลงส งคม ส การ ดการทร พยากรธรรมชาต อย างย งยน ส งแวดล อมศ กษา ธรรมภ บาลส งแวดล อม ปร บเปล ยนพฤต กรรม (ต อ) Innovative Energy Technologies 4 องค กร (18 ก.ย.) green product / green procurement โครงสร าง/ผ งเม อง/สถาป ตย R&D ส การจ ดการมลพ ษ R&D ส การจ ดการทร พยากรธรรมชาต ย งย น R&D ส การผล ตและบร โภคท ย งย น มหกรรมงานว จ ย (23-27ส.ค.) Sustainability Trends AEC (9 ส.ค.) เยาวชนข บเคล อนงานว จ ย (1 ส.ค.) R&D ส การปร บเปล ยนพฤต กรรม R&D ส การเป นอาคารเข ยว /VA งบประมาณ แหล งท น ระบบราง (ต อ) การบร หารจ ดการน า (ต อ) บทบาทธ รก จ...ส ภ ม ภาค/ APFED (30 ก.ค.) Decoupling Growth (3 ก.ค.) งานส มมนาให ระบบราง (19 ก.ค.) การบร หารจ ดการน า (18 ก.ค.) พ ฒนาน กว จ ย/กองท นฯ(11 ก.ค.) ร บม อต อ Climate change: เม อง (10 ก.ค.) focus group 3 ประว ต ว ทยากร Dr. Cielito Habito: ประธานท ปร กษาโครงการ Trade-Related Assistance for Development (TRADE) ให ก บ USAID ความเช ยวชา และประสบการณ : ทางาน ในด านเศรษฐศาสตร และส งแวดล อม (Economic and Environment) มากว า 38 ป ท านเคยด าคงต าแหน งร ฐมนตร กระทรวงการวางแผนทางเศรษฐก จ และส งคม (Socio-economic Planning) และประธานสภาเพ อการพ ฒนาท ย งย นแห งประเทศฟ ล ปป นส (Chair of the Philippine Council for Sustainable Development) ดารงตาแหน งผ บร หารให ก บองค กรของร ฐอ กหลายองค กร นอกจากน ย งเคยดารงตาแหน งศาสตราจารย และคณบด คณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ย Philippines-Los Baños (UPLB) รวมท งเป นคณะกรรมการและ ท ปร กษาให ก บอ กหลายองค กรของเอกชน ประเด นในการเสวนา: ท านจะให ข อค ดเห นต อการรวมก นเข าร วม AEC รวมท งข อด ข อเส ย และศ กยภาพการแข งข นทางเศรษฐก จ ของประเทศในกล มอาเซ ยน และการแข งข นก บประเทศนอก กล มอาเซ ยน การเตร ยมต วเพ อรองร บก บผลกระทบท งทางด าน ด และด านเส ยท จะตามมาหล งการเข าร วม AEC ม มมองการ เปร ยบเท ยบระหว าง ASEAN ก บ EU และ ตลาด U.S. และ ประเทศฟ ล ปป นส ม การเตร ยมต วอย างไรต อการเข าร วม AEC Mr. Anbumozhi Venkatachalam: ผ เช ยวชาญ ทางด านการเสร มสร างศ กยภาพ (Capacity Building) ให ก บสถาบ นธนาคารเพ อการพ ฒนาเอเช ย (Asian Development Bank Institute: ADBI) ความเช ยวชา และประสบการณ : ม ความ เช ยวชาญทางด านย ทธศาสตร ทางด านส งแวดล อม นอกจากน นย งเป น บ คคลากรท โดดเด นของการประช มของมหาว ทยาล ย Asia Pacific Rim University (APRU) เร องส งแวดล อมและการพ ฒนา และย งเป นผ เช ยวชาญ ให ก บองค กรระหว างประเทศ เช น JICA, JBIC, UNESCAP ในโครงการท เก ยวก บการพ ฒนาท ย งย น (Sustainable Development) ประเด นในการเสวนา: ท านจะให ข อค ดเห นในฐานะท เป นน กว จ ยต อ เศรษฐก จของตลาดในกล ม และนอกกล ม AEC งานว จ ยในเร อง Green Supply Chain เช อมโยงก บตลาดในกล มและนอกกล ม AEC ได อย างไร แรงกดด นจากตลอดนอกกล ม AEC ม อะไรบ าง และแหล ง เง นท นเพ อสน บสน นการประกอบธ รก จ พร อมท งข อม ลท ศทาง การทาว จ ยต อการพ ฒนาธ รก จใน AEC ประเด นว จ ยท ขาดและ ควรผล กด น เพ อตอบโจทย การเจร ญเต บโตท เป นม ตรต อส งแวดล อม (Green Growth) และแนวทางการเพ มศ กยภาพการพ ฒนาทางธ รก จ Mr. Rae Kwon Chung: ผ อ านวยการของฝ าย ส งแวดล อมและการพ ฒนาท ย งย น (Environment and Sustainable Development Division) UNESCAP ความเช ยวชา และประสบการณ : ท านม ความ เช ยวชาญในเร อง Green Growth เพ อเป นย ทธศาสตร ในการพ ฒนาอย าง ย งย นของประเทศในเอเช ยและเอเช ยแปซ ฟ ค และเป นฑ ตทางด านการ เปล ยนแปลงสภาพอากาศให ก บประเทศเกาหล ใต ม ส วนร วมในการกาหนด นโยบายระด บโลกเร องการเปล ยนแปลงสภาพอากาศ และได ร บการบ นท ก ว าเป นบ คคลท ม ส วนสาค ญในรางว ล IPCC Nobel Peace Prize 2007 ประเด นในการเสวนา: ท านจะว เคระห ผลกระทบทางด าน ส งแวดล อมจากการพ ฒนาทางดานเศรษฐก จหล งการเข าร วม AEC แนวทางและมาตรการการดาเน นธ รก จเพ อม งส Green Growth นโยบายของ UNESCAP ในเร อง Green Growth ต อ AEC และมาตรการทางด านส งแวดล อมท ประเทศไทยควรม เพ อ รองร บต อการเปล ยนแปลงหล งการเข าร วม AEC Ms.Karen Trzcinski: ผ บร หารระด บส ง Asia Pacific EH&S Operations ความเช ยวชา และประสบการณ : ท านเป นผ น าให ก บก จกรรมของ EH&S Operations ในประเทศในแถบเอเช ยแปซ ฟ ค ซ งท าน เป นบ คคลท ม ความสามารถโดนเด นเพ อน าบร ษ ท ดาว ไปส เป าหมายท ต งไว ในป 2015 ซ งม จ ดม งหมายเพ อความเป นผ น า ในด านภ ม ศาสตร และธ รก จ ประเด นในการเสวนา: ท านจะให ข อค ดเห นในเร องท ศทางของ ธ รก จ การก ดก นทางการค า การแข งข น และการเตร ยมต วเพ อ น าไปส การพ ฒนาในด าน Green Growth ใน AEC อ กท งท าน จะแลกเปล ยนประสบการณ ในการพ ฒนาส Green Growth การ แก ไขและปร บต วเพ อให สามารถแข งข นในตลาดท ม ข อกาหนด ต างๆ ได อย างย งย น 4 Dr. Montira J. Pongsiri : ท ปร กษาด านว ทยาศาสตร (Science advisor) ให ก บ U.S. Mission to the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), U.S. Department of State ความเช ยวชา และประสบการณ : ท านเช ยวชาญในด านอนาม ย ส งแวดล อมเคยเป นท ปร กษาทางด านว ทยาศาสตร ให ก บ US EPA ในงานว จ ยท ท านได ศ กษาในเร อง EPA's Biodiversity and Human Health ได น าไปใช ในการพ ฒนาเคร องม อท เป น ม ตรก บส งแวดล อมเพ อใช ในการป องก นความเส ยงในด าน อนาม ยและส งแวดล อมของมน ษย ประเด นในการเสวนา: ท านจะแชร ประสบการณ เก ยวก บ Green Business กลไกการส งเสร ม บทบาทของการศ กษาระด บส งและ การว จ ยพ ฒนา (R&D) ต อการพ ฒนา Green Business ขอบเขตการพ ฒนาอาช พ Green Jobs ในสหร ฐอเมร กา เพ อ น าไปส Green Growth รวมถ งข อค ดเห นต อระบบ Logistic ใน อาเซ ยนและไทย รวมบทบาทถ งโครงการขนส งมวลชนและ รถไฟความเร วส งต อการพ ฒนา Green Growth ค ณ ร ธ ไพโร น บร บ รณ : ท ปร กษา ม ลน ธ สถาบ นส งแวดล อมไทย ความเช ยวชา และประสบการณ : ท านเป น อด ตผ อานวยการอคง การบร หารจ ดการก าซเร อน กระจก (อบก.) ม ความเช ยวชาญด านการวางนโยบายระด บชาต เร อง ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม และมาตรการร บม อต อการเปล ยนแปลง ของสภาพอากาศ นอกจากน ท านย งดาคงค ตาแหน งเป นกรรมการในอ กหลา องค กร อาท องค การพ พ ธภ ณฑ ว ทยาศาสตร คณะกรรมการองค การ จ ดการน าเส ย ดารงค ตาแหน งประธานเคร อข ายการดาเน นงานด านน เวศน เศรษฐก จและการผล ตท สะอาด และประธานสมาคมอาช วอนาม ยและความ ปลอดภ ยในการทางาน เป นต น ประเด นในการเสวนา : ท านให เก ยรต ทาหน าท เป นผ ดาเน นรายการใน การส มมนาในคร งน 5
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks