Surogátní mateřství a vynutitelnost některých surogátních smluv - Příloha 2

Description
Souhrn 1. Domníváte se, že by smlouva o surogátním mateřství měla být vynutitelná v případě, kdy jsou k umělému oplodnění použity oocyty (pohlavní buňky) surogátní matky (která se tak stává zároveň biologickou matkou) a sperma anonymního dárce? 2.

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Civics

Publish on:

Views: 2 | Pages: 2

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  27. 3. 2017 Surogátní mateřství - Formuláře Googlehttps://docs.google.com/forms/d/1QNXCtwzDFtP-55LEaTsbzBpjuxs3RbyXGR80vrMCfnY/viewanalytics 1/2  ANO  80  34.8 %NE  117  50.9 %NEJSEM SI JISTÝ(Á)  33  14.3 % ANO  126  54.8 %NE  64  27.8 %NEJSEM SI JISTÝ(Á)  40  17.4 % Počet odpovědí: 230 Publikovat analýzu Souhrn 1. Domníváte se, že by smlouva o surogátním mateřství měla být vynutitelná vpřípadě, kdy jsou k umělému oplodnění použity oocyty (pohlavní buňky) surogátní matky (která se tak stává zároveň biologickou matkou) a sperma anonymníhodárce?2. Domníváte se, že by smlouva o surogátním mateřství měla být vynutitelná vpřípadě, kdy jsou k umělému oplodnění použity oocyty (pohlavní buňky) surogátní matky (která se tak stává zároveň biologickou matkou) a sperma muže zobjednatelského páru (který se tak stává biologickým otcem)?3. Domníváte se, že by smlouva o surogátním mateřství měla být vynutitelná vpřípadě, kdy jsou k umělému oplodnění použity oocyty (pohlavní buňky) anonymní dárkyně a sperma anonymního dárce? Upravit formulář  14,3%50,9%34,8%17,4%27,8%54,8% P ř íloha 2  27. 3. 2017 Surogátní mateřství - Formuláře Googlehttps://docs.google.com/forms/d/1QNXCtwzDFtP-55LEaTsbzBpjuxs3RbyXGR80vrMCfnY/viewanalytics 2/2  ANO  112  48.7 %NE  85  37 %NEJSEM SI JISTÝ(Á)  33  14.3 % ANO  193  83.9 %NE  24  10.4 %NEJSEM SI JISTÝ(Á)  13  5.7 % 4. Domníváte se, že by smlouva o surogátním mateřství měla být vynutitelná vpřípadě, kdy jsou k umělému oplodnění použity oocyty (pohlavní buňky) ženy zobjednatelského páru (která se tak stává biologickou matkou) a sperma muže zobjednatelského páru (který se tak stává biologickým otcem)? Počet odpovědí za den   14,3%37%48,7%83,9%04080120160
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks