ค ม อการใช งานโปรแกรม Suppbud ส วนขยาย เช อมโยง Suppinv 1-3 V.4 - PDF

Description
ค ม อการใช งานโปรแกรม Suppbud ส วนขยาย เช อมโยง Suppinv - V.4 โดย กรมพลาธ การทหารเร อ จ ดท าโดย ศ นย บร หารข าวสารการพ สด พธ.ทร. พฤศจ กายน 555 ค าน า โปรแกรม Suppbud ส วนขยาย ( เช อมโยง Suppinv - V.4 )

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Nature & Wildlife

Publish on:

Views: 137 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการใช งานโปรแกรม Suppbud ส วนขยาย เช อมโยง Suppinv - V.4 โดย กรมพลาธ การทหารเร อ จ ดท าโดย ศ นย บร หารข าวสารการพ สด พธ.ทร. พฤศจ กายน 555 ค าน า โปรแกรม Suppbud ส วนขยาย ( เช อมโยง Suppinv - V.4 ) เป นโปรแกรมท พ ฒนาต อยอดจากโปรแกรม Suppbud ท พธ.ทร. ใช ในการบร หารงบประมาณ และต ดตามงานจ ดซ อจ ดจ างอย ในป จจ บ น โดยม ว ตถ ประสงค เพ ออ านวยความ สะดวกสบายให ก บ กคพธ.พธ.ทร. ในการข นบ ญช พ สด แบบอ ตโนม ต ไปย งระบบงาน Suppinv - V.4 ซ งท างานแบบ Real Time บนเว บไซต ผ ใช งานสามารถข นบ ญช พ สด ท ได จากการจ ดหาจากระบบงาน Suppbud คร งละหลาย ๆ รายการพ สด ไปย งระบบงาน Suppinv - V.4 แบบ One Click ผ ใช งานสามารถตรวจสอบยอดพ สด คงเหล อในแต ละรายการพ สด แยกตามคล งพ สด พร อมก บต ดตามสถานภาพการจ ดหาพ สด แบบ Real Time จากการเช อมโยงข อม ลก นระหว าง ระบบงาน คณะผ จ ดท าได พยายามใช ร ปภาพประกอบก บค าอธ บายซ งเข ยนด วยภาษาท ช ดเจนและเข าใจง าย ๆ โดยหว งว าค ม อน จะช วย อ านวยความสะดวก และสร างความเข าใจในการใช งานโปรแกรมให แก ผ ใช งานได เป นอย างด อย างไรก ตามหากท านพบ ข อผ ดพลาดของค ม อหร อม ข อค ดเห นท เป นประโยชน ในการพ ฒนาและปร บปร งโปรแกรมประการใด ขอความกร ณาแจ งให ศบพ.พธ.ทร. ( โทร.๕๕๖๗๔ ) ทราบด วย จะเป นพระค ณย ง คณะผ จ ดท าโปรแกรม ศบพ.พธ.ทร. สารบ ญ การ LOGIN เข าส ระบบงาน หน า 4-5 การข นบ ญช พ สด แบบอ ตโนม ต จากระบบงาน Suppbud ฯ หน า 6 - รายงานตรวจสอบยอดพ สด คงเหล อ และสถานภาพการจ ดหาพ สด แบบ Real Time หน า 4-6 การ LOGIN เข าส ระบบงาน เม อได ท าการต ดต งโปรแกรมและเป ดใช งาน ผ ใช งานจะพบหน าต างการ Log In เข าส ระบบงาน ให ผ ใช งานปฏ บ ต ด งน. กรอก Username ท ได ร บจากผ ด แลระบบ. กรอก Password ท ได ร บจากผ ด แลระบบ. คล กท LOGIN เพ อเข าส ระบบงาน ในกรณ ท Username และ Password ถ กต อง โปรแกรมจะแสดงหน าต างหล กในการ ปฏ บ ต งานด งแสดงต วอย างในหน าถ ดไป 4 การ LOGIN เข าส ระบบงาน. เม อหน าต างหล กในการปฏ บ ต งานปรากฏ โปรแกรมจะแสดงเมน หล กการใช งานของผ ใช งานในแต ละระบบงานให ทราบ ( Tips *** ในกรณ ท โปรแกรมไม แสดงเมน หล กให กดป ม Ctrl+F ) ส าหร บในส วนของ กคพธ.พธ.ทร. ให ผ ใช งานคล กท กองคล ง ด งแสดงต วอย างตามร ปภาพในข อ. เสร จแล วโปรแกรมจะแสดงเมน การใช งาน ด งแสดงต วอย างตามร ปภาพในข อ ซ งประกอบด วยเมน หล กการใช งานด งต อไปน จ ดท าเอกสารการร บพ สด ข นบ ญช โอนส นทร พย ในระบบ RTN ERP/GFMIS จ ดท าใบส งจ ายพ สด บ นท กรายการพ สด ในความร บผ ดชอบ. ให ผ ใช งานคล กท เมน จ ดท าเอกสารการร บพ สด ข นบ ญช ด งแสดงต วอย างตามร ปภาพในข อ เสร จแล วโปรแกรมจะแสดง หน าต างร บฝาก/ข นบ ญช พ สด ด งแสดงต วอย างตามร ปภาพในหน าถ ดไป 5 การข นบ ญช พ สด แบบอ ตโนม ต จากระบบงาน Suppbud ไปย งระบบงาน Suppinv - V.4 4 เม อหน าต างร บฝาก/ข นบ ญช พ สด ปรากฏ ให ผ ใช งานปฏ บ ต ด งน. เล อกป งบประมาณจากเลขท เอกสารของ กรร.พธ.ทร. ท ต องการข นบ ญช พ สด ฯ. เล อกหน วยผ ใช งบประมาณ. กรอกข อม ลเลขท เอกสารการร บฝากพ สด ตามท ได จาก กรร.พธ.ทร. 4. คล กท จ ดท าเอกสารการข นบ ญช พ สด เสร จแล วโปรแกรมจะแสดงหน าต างจ ดท าเอกสารการข นบ ญช พ สด ด งแสดงต วอย างตามร ปภาพในหน าถ ดไป 6 การข นบ ญช พ สด แบบอ ตโนม ต จากระบบงาน Suppbud ไปย งระบบงาน Suppinv - V.4 เม อหน าต างจ ดท าเอกสารการข นบ ญช พ สด ปรากฏ ให ผ ใช งานปฏ บ ต ด งน. เล อก ว.ด.ป. ท จะข นบ ญช พ สด. เล อกคล งท จะข นบ ญช พ สด ในระบบ ERP ให ถ กต องตรงตามความเป นจร ง. ตรวจสอบความถ กต องของรายการพ สด หน วยน บ จ านวน และราคาต อหน วย ตามท กรร.พธ.ทร. ได ด าเน นการกรอก ข อม ลไว ให แล ว ว าถ กต องตรงตามความเป นจร งหร อไม ถ าไม ถ กต องให ประสาน กรร.พธ.ทร. ด าเน นการแก ไขให ถ กต อง ในกรณ ท ตรวจสอบแล วว าถ กต องให คล กท ป ม เช อมโยง Suppinv - เสร จแล วโปรแกรมจะแสดงหน าต างส งออกข อม ล เข าระบบงาน Suppinv - V.4 ด งแสดงต วอย างตามร ปภาพในหน าถ ดไป 7 การข นบ ญช พ สด แบบอ ตโนม ต จากระบบงาน Suppbud ไปย งระบบงาน Suppinv - V.4 เม อหน าต างส งออกข อม ลเข าระบบงาน Suppinv - V.4 ปรากฏ ให ผ ใช งานปฏ บ ต ด งน. ตรวจสอบ NSN ของท ง ระบบงาน ในกรณ ท ม ข อม ลไม ตรงก นจะปรากฏเป นส แดงท หมายเลขพ สด ในกรณ น โปรแกรมจะม โปรแกรมย อยในการเพ มข อม ลรายการพ สด เข าส ระบบงาน Suppinv - V.4 โดยให ผ ใช งานคล กท ป ม Add ด งแสดงต วอย างตาม ร ปภาพในข อ เสร จแล วโปรแกรมจะเพ มรายการพ สด จากระบบงาน Suppbud เข าส ระบบงาน Suppinv - V.4 ให โดยอ ตโนม ต. ตรวจสอบข อม ลผ ขาย ของท ง ระบบงาน ในกรณ ท ม ข อม ลไม ตรงก นจะปรากฏเป นส แดงท ช อบร ษ ท-ห าง-ร าน ในกรณ น โปรแกรม จะม โปรแกรมย อยในการเพ มข อม ลผ ขายเข าส ระบบงาน Suppinv - V.4 โดยให ผ ใช งานคล กท ป ม Add ด งแสดงต วอย างตาม ร ปภาพในข อ เสร จแล วโปรแกรมจะเพ มข อม ลผ ขายจากระบบงาน Suppbud เข าส ระบบงาน Suppinv - V.4 ให โดยอ ตโนม ต. ในการใช งานคร งแรกให ผ ใช งานคล กท ป ม ค าเร มต น เพ อแก ไขค าเร มต นข อม ลสายการบ งค บบ ญชาของผ ใช งาน เสร จแล ว โปรแกรมจะแสดงหน าต างแก ไขค าเร มต นหน วยควบค มพ สด ด งแสดงต วอย างตามร ปภาพในหน าถ ดไป 8 การข นบ ญช พ สด แบบอ ตโนม ต จากระบบงาน Suppbud ไปย งระบบงาน Suppinv - V.4 เม อหน าต างค าเร มต นหน วยควบค มพ สด ปรากฏ ให ผ ใช งานปฏ บ ต ด งน. แก ไขข อม ลสายการบ งค บบ ญชาให ถ กต องตรงตามความเป นจร ง. เสร จแล วให คล กท ป ม Save And Close เพ อบ นท กข อม ลและกล บไปหน าต างส งข อม ลเข าระบบงาน Suppinv - V.4 9 การข นบ ญช พ สด แบบอ ตโนม ต จากระบบงาน Suppbud ไปย งระบบงาน Suppinv - V.4. ต วอย างการเพ มรายการพ สด จากระบบงาน Suppbud เข าส ระบบงาน Suppinv - V.4 เม อผ ใช งานคล กท ป ม Add ด งแสดง ต วอย างตามร ปภาพในข อ โปรแกรมจะแสดงหน าต างย นย นการเพ มข อม ล ฯ. ให ผ ใช งานคล กท ป ม Yes เสร จแล วโปรแกรมจะเพ มข อม ลรายการพ สด เข าส ระบบงาน Suppinv - V.4 ให โดยอ ตโนม ต ส าหร บใน กรณ ของข อม ลหล กผ ขายก ให ปฏ บ ต เช นเด ยวก น. เม อข อม ลต าง ๆ ถ กต องครบถ วนแล วให ผ ใช งานคล กท ป ม ส งออกข อม ลเข า Suppinv ด งแสดงต วอย างตามร ปภาพในข อ เสร จ แล วโปรแกรมจะแสดงหน าต างย นย นการส งข อม ลเข า Suppinv ด งแสดงต วอย างตามร ปภาพในหน าถ ดไป 0 การข นบ ญช พ สด แบบอ ตโนม ต จากระบบงาน Suppbud ไปย งระบบงาน Suppinv - V.4 4. หล งจากท ผ ใช งานคล กท ป ม ส งออกข อม ลเข า Suppinv และโปรแกรมแสดงหน าต างย นย นการส งออกข อม ล ฯ. ให ผ ใช งานคล กท ป ม Yes เพ อย นย นการส งออกข อม ลเข าส ระบบงาน Suppinv - V.4. เสร จแล วโปรแกรมจะแสดงหน าต างย นย นการส งออกข อม ลเร ยบร อย ให ผ ใช งานคล กท ป ม OK 4. เม อหน าต างย นย นการส งออกข อม ล ฯ ป ดลง ให ผ ใช งานคล กท ป ม ต วอย างก อนพ มพ เสร จแล วโปรแกรมจะแสดงหน าต างรายงาน การร บพ สด ข นบ ญช ไว ใช ราชการด งแสดงต วอย างตามร ปภาพในหน าถ ดไป การข นบ ญช พ สด แบบอ ตโนม ต จากระบบงาน Suppbud ไปย งระบบงาน Suppinv - V.4 เม อหน าต างรายงานการร บพ สด ข นบ ญช ไว ใช ราชการปรากฏ ให ผ ใช งานคล กขวาเพ อเป ดเมน ล ด และคล กท ป ม พ มพ ด ง แสดงต วอย างตามร ปภาพในข อ เพ อพ มพ ออกทางเคร องพ มพ และเสนอผ บ งค บบ ญชาตามล าด บช นต อไป การข นบ ญช พ สด แบบอ ตโนม ต จากระบบงาน Suppbud ไปย งระบบงาน Suppinv - V.4 ต วอย างสายการบ งค บบ ญชาก อนท จะพ มพ ออกทางเคร องพ มพ รายงานตรวจสอบยอดพ สด คงเหล อ และสถานภาพการจ ดหาพ สด แบบ Real Time. เม อหน าต างหล กในการปฏ บ ต งานปรากฏ โปรแกรมจะแสดงเมน หล กการใช งานของผ ใช งานในแต ละระบบงานให ทราบ ( Tips *** ในกรณ ท โปรแกรมไม แสดงเมน หล กให กดป ม Ctrl+F ) ส าหร บในส วนของ กคพธ.พธ.ทร. ให ผ ใช งานคล กท กองคล ง ด งแสดงต วอย างตามร ปภาพในข อ. เสร จแล วโปรแกรมจะแสดงเมน การใช งาน ด งแสดงต วอย างตามร ปภาพในข อ ซ งประกอบด วยเมน หล กการใช งานด งต อไปน จ ดท าเอกสารการร บพ สด ข นบ ญช โอนส นทร พย ในระบบ RTN ERP/GFMIS จ ดท าใบส งจ ายพ สด บ นท กรายการพ สด ในความร บผ ดชอบ. ให ผ ใช งานคล กท เมน จ ดท าใบส งจ ายพ สด ด งแสดงต วอย างตามร ปภาพในข อ เสร จแล วโปรแกรมจะแสดงหน าต าง Suppbud For Inventory Control ด งแสดงต วอย างตามร ปภาพในหน าถ ดไป 4 การตรวจสอบยอดพ สด คงเหล อ และสถานภาพการจ ดหาพ สด แบบ Real Time 4 5 เม อหน าต าง Suppbud For Inventory Control ปรากฏ ให ผ ใช งานปฏ บ ต ด งน. เล อกกองท พเร อ. เล อกพ นท ท ต องการค นหาข อม ล. เล อกคล ง / สถาน ภายใต พ นท ท ต องการค นหาข อม ล 4. เล อกหน วยจ าย ภายใต คล ง/สถาน ท ต องการค นหาข อม ล 5. ท รายงานสถานภาพการจ ดหาพ สด คล กท ป ม Suppinv เสร จแล วโปรแกรมจะแสดงรายงานข อม ลสถานะ การจ ดหา พ สด ฯ ท กรายการพ สด ภายใต คล งน น ๆ ให ทราบ ด งแสดงต วอย างตามร ปภาพในหน าถ ดไป 5 การตรวจสอบยอดพ สด คงเหล อ และสถานภาพการจ ดหาพ สด แบบ Real Time เม อหน าต าง ข อม ลสถานะการจ ดหาพ สด ฯ ปรากฏ ให ผ ใช งานปฏ บ ต ด งน. ในกรณ ท ม ข อม ลมากกว า หน ากระดาษ ผ ใช งานสามารถคล กเล อนหน ากระดาษไปข างหน าหร อย อนกล บท ป ม ด งแสดง ต วอย างตามร ปภาพในข อ. ในกรณ ท ต องการขยายร ปภาพ หร อ ลดขนาดร ปภาพให คล กท ป ม ด งแสดงต วอย างตามร ปภาพในข อ 6
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks