Suport de Curs Tehnici de Comunicare P2

Description
yes

Please download to get full document.

View again

of 59
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 59

Extension: PPT | Download: 0

Share
Transcript
   Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale  a  administraţiei  publice locale  şi  a  instituţiilor  deconcentrate din  judeţul  Alba prin furnizare de programe de instruire pentru dezvoltarea  şi perfecţionarea abilităţilor   de comunicare în sfera  publică şi  comunicare în limba  străină  ale angajaţilor,  cu scopul atingerii unor   cerinţe şi  standarde impuse de Uniunea  Europeană , cod SMIS22763 Beneficiar proiect: Universitatea “ 1 Decembrie 1918 ”  din Alba Iulia Programul Oper  ațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 -2013http://www.fonduriadministra ție.ro -  Inovație în administrație     Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale  a  administraţiei  publice locale  şi  a  instituţiilor  deconcentrate din  judeţul  Alba prin furnizare de programe de instruire pentru dezvoltarea  şi perfecţionarea abilităţilor   de comunicare în sfera  publică şi  comunicare în limba  străină  ale  angajaţilor,  cu scopul atingeriiunor   cerinţe şi  standarde impuse de Uniunea  Europeană , cod SMIS 22763 Beneficiar proiect: Universitatea “ 1 Decembrie 1918 ”  din Alba Iulia Programul Oper  ațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 -2013http://www.fonduriadministra ție.ro -  Inovație în administrație    23.01.2014http://www.podca22763.ro  3 http://www.podca22763.ro  Comunicare  reprezintă  procesul prin care  informațiile despre  organizație și  despre produsele sale suntdiseminate  către piețele țintă .Scopul  comunicării  nu este doar acela de a determina o primă achiziționare  a produsului, ci  și  de a genera satisfacție  post  – cumpărare și  de a determina cumpărări  repetate ale acestuia. 23.01.2014 3    23.01.2014http://www.podca22763.ro  4 * -  Elaborarea  mesajului comunicațional  reprezintă  unadintre cele mai subiective decizii privitoare lacomunicare. -  Chiar  dacă  mesajul poate fi dezvoltat cu ajutorul cercetărilor  de marketing, nu  există  o strategie  garantată pentru toate produsele,  piețele  sau  organizațiile . Fiecare situație individuală  va determina  dacă  mesajul esteamuzant,  informațional  sau greu de vândut. -  Indiferent de formatul mesajului, acesta trebuie  să  fiedezirabil de  cătrei  cei  cărora  le este adresat. 23.01.2014http://www.podca22763.ro  4  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks