Subiecte Clasa a VI-A Terra de La Poveste-Interjudetean

Description
Subiecte Clasa a VI-A Terra de La Poveste-Interjudetean

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 3

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI DȂMBOVIȚA   CONCURSUL ŞCOLAR INTERJUDEŢEAN DE GEOGRAFIE   „ TERRA  –   DE LA POVESTE LA REALITATE  ” –    ediţia a I II-a, ETAPA JUDEŢEANĂ –   4 aprilie 2015 CLASA a VI-a    Timpul de lucru este de 2 ore. Toate subiectele sunt obligatorii.    Se acordă 10 puncte din oficiu. SUBIECTUL I ______ 35 puncte  Pe harta de mai jos sunt marcate state cu litere de la  A la  J  şi oraşe capitală cu numere de la 1 la 15 . 1 . Transcrieţi, pe foaia de concurs, tabelul de mai jos. Completaţi denumirile statelor în coloana (a) şi ale capitalelor acestora în coloana (b). Statul Denumirea statului (a) Ora ş capitală  (b) A B C D E F G H I J  INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI DȂMBOVIȚA   2.   Scrieţi, pe foaia de concurs, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:   1. Oraşul capitală traversat de fluviul Dunărea   este marcat, pe hartă, cu numărul ... 3p   2. Este situat în Peninsula Scandinavă statul a cărui capitala este marcat ă, pe hartă, cu numărul...   3p  3. Vulcanul Hekla se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ... 3p   4. Religia predominantă în statul marcat, pe hartă, cu litera F  este ... 3p  5. Insulele Azore aparţin statului marcat, pe hartă cu litera ... 3p   SUBIECTUL II _____ ______ 10 puncte 1. Explicați   densitatea ridicată a populației în partea central - vestică a Germaniei și precizați numele a două orașe cu  peste un milion de locuitori de pe teritoriul acestui stat; 2 . Menţionaţi două fluvii europene care se varsă în Marea Baltică . SUBIECTUL III_____________________________________________________________(25_puncte) Scrieți pe foaia de examen   litera corespunzătoare răspunsului corect : 1 . Este situată în Marea Neagră peninsula : a.   Balcanică   b.  Crimeea c.  Iutlanda d.  Peloponez 5 p   2.   Din punct de vedere al poziţiei geografice, Malta este un stat: a . peninsular b . continental c.  insular d.  continental  –   peninsular 5 p   3.  Dintre munţii de mai jos, situați la granița Franț ei cu Spania sunt: a.  M- ţii Alpi b . M- ţii Apenini c.  M- ţii P enini d.  M- ţii Pirinei 5 p 4. Este situat în Peninsula Iberică, orașul capitală denumit : a . Atena b.  Berna c.  Madrid d.  Roma 5 p 5. Canalul Corint str  ăbate  nordul Peninsulei: a . Balcanice b . Italice c . Peloponez d . Scandinavice 5 p   SUBIECTUL IV _____ 20 puncte Analizaţi cu atenţie imagin ea de mai jos și citiți cu atenție textul Fig.1 Pe b aza informațiilor citite și a aspectelor observate în imagine precizaţi:   a.   denumirea statului european la care face referire textul ;  b.   numele unei peninsule și numele a doua insule care aparțin acestui stat  ; c.   numele a trei mări riverane statului;  d.   numele a do uă  state vecine; e.   altitudinea maximă   și muntele în care se înregistrează;  f.   tipul climatic predominant și un tip de vegetație specific ; g.   tipul de sat, după modul de distribuire a gospodăriilor, reflectat în imagine;  h.   două culturi agricole specifice;  i.   o activitate economică specifică determinată  de aspectele surprinse în text;  j.   numele a trei orașe;    Mult success! «…   se află amplasată strategic la intersecția între Europa, Asia de Vest și  Africa. Are   cea mai lungă coastă din bazinul Mediteranei și a 11 -a ca lungime din lume,   cu 13.676 km lungime, deținând și un mare   număr de insule (aproximativ 1.400, dintre care 227 sunt locuite). Optzeci la sută din teritoriul său este format din munți.. . »  INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI DȂMBOVIȚA   CONCURSUL ŞCOLAR INTERJUDEŢEAN DE GEOGRAFIE PENTRU CLASELE V-VII „ TERRA  –  DE LA POVESTE LA REALITATE  ”   EDIŢIA II I Etapa județeană –  clasa a VI-a BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE      Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.      Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.      Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10. Subiectul I 1. Se acordă câte 1 punct  pentru fiecare element corect identificat: A-Franta-Paris; B-Slovacia-Bratislava; C-Albania-Tirana; D-Croa ț ia-Zagreb; E-Lituania-Vilnius; F-Bulgaria-Sofia; G-Islanda-Reykjavic; H-Portugalia-Lisabona; I-Finlanda-Helsinki; J-Liechtenstein-Vaduz 20x1 puncte=20 puncte 2. Se acordă câte 3 puncte  pentru fiecare raspuns corect: 1. 14 2. 15 3. G 4. ortodoxă  5. H Total 35 puncte Subiectul II  1 . Se acordă 2 puncte  pentru explicaţia corectă . Exemplu de răspuns corect: resurse naturale în regiunea Ruhr/ industrializare etc Se acordă câte 2 p pentru orașele precizate corect: Munchen, Berlin/Hamburg etc   2. Se acordă 4 puncte  pentru c ele două fluvii: Vistula. Oder/Dvina de Vest   Total 10 puncte Subiectul III   Se acordă câte 5 puncte  pentru fiecare raspuns corect: 1.b; 2. c; 3. d; 4. c; 5. c. 5 x 5 puncte=25 puncte Total 25 puncte Subiectul IV   Se acordă câte 1 punct  pentru fiecare ră spuns corect: a.   Grecia  b.   Peloponez/Balcanică și Creta, Thasos, etc  c.   Ionică, Egee, Mediterană  d.   Oricare două dintre Bulgaria, Macedonia, Albania, Turcia  e.   Munții Olimp, 2917m  f.   Mediteraneean, mediteraneeana/maquis etc g.   sat stup (adunat) h.   măslin, citrice, vița de vie etc i.   activitate portuară/navigație   j.   Atena, Salonic, Patras etc Total 20 puncte Oficiu 10 puncte Total 100 PUNCTE  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks