Sua

Description
proiect

Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 6 | Pages: 26

Extension: PPTX | Download: 0

Share
Transcript
  Universitatea ,,D UNĂREA DE JOS” Facultatea de Ştiinţe Umaniste,Economice şi Inginereşti COMER Ț INTERNAȚIONAL ȘI POLITICI COMERCIALE PROIECT Coordonator: Lector univ. dr. ec. Ramona C ĂLINICĂ Student: Dana GRICENCO Specializarea: Afaceri Interna ţionale An: II Cahul, 2018  SUA  PREZENTAREA GENERALĂ A SUA 1.1. Poziţie geografică, istorie, apartenenţa la organizaţii internaţionale Capitala: Washington D.C situată  în Districtul Columbia Limbaoficial ă : engleza  americană Sistempolitic: republică federală prezindenţială Suprafa ţa : 9.833.520 km2 Populaţie :  325,365,189 locuitori Densitate:  34,2 loc/km² PIB  - Total: $20.199 trillion (2018)Pe cap de locuitor: $61,687 Moneda:  dolarul american    Statele Unite ale Americii (în  engleză  United States of America),  cunoscută și  caUnited States, the U.S., the USA, este numele unei republici  constituţionale  federale,constând din 50 de state  și  un district federal (Districtul federal Columbia),  situată aproape integral în America de Nord, între Canada  și  Mexic, respectiv Oceanul Atlantic(la est)  și  Oceanul Pacific (la vest). Statul Alaska este situat în extremitatea nord- vestică  a continentului America de Nord, între Canada la est  și  strâmtoarea Behring lavest. Statul Hawaii este un arhipelag din Oceanul Pacific, situat la circa 3,200 km sud-vest  faţa  de sud-vestul statului California.  Țara posedă  de asemenea câteva teritorii înPacific, respectiv în Caraibe.   SUA sunt membre ale  Organizaţiei  Mondiale a  Comerţului ,  Organizaţiei  pentruCooperare  Economică şi  Dezvoltare,  Organizaţiei Cooperării  Economice Asia-Pacific, Organizaţiei  Statetelor Americane,  Băncii  Mondiale, Fondului Monetar  Internaţional ,precum  şi  parte a Acordului General pentru Tarife  şi Comerţ , fiind activ implicate înactivitatea a zeci de  organizaţii internaţionale şi  regionale.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks