Štúdia uskutočniteľnosti cyklotrasy EuroVelo č.11. na území Košického samosprávneho kraja. Január PDF

Description
Štúdia uskutočniteľnosti cyklotrasy EuroVelo č.11 na území Košického samosprávneho kraja Január Štúdia uskutočniteľnosti cyklotrasy EuroVelo č.11 na území Košického samosprávneho kraja Spracovateľ:

Please download to get full document.

View again

of 117
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Books - Non-fiction

Publish on:

Views: 33 | Pages: 117

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Štúdia uskutočniteľnosti cyklotrasy EuroVelo č.11 na území Košického samosprávneho kraja Január Štúdia uskutočniteľnosti cyklotrasy EuroVelo č.11 na území Košického samosprávneho kraja Spracovateľ: Viera Štupáková v spolupráci s Ing.arch. Vladimír Ligus urbanista a hlavný projektant Ing. Anastázia Paľová majetkoprávne a vlastnícke vzťay Jana Kačmáriková grafická časť Vypracované pre Košický samosprávny kraj v roku OBSAH A. TEXTOVÁ ČASŤ 1. Úvod 5 2. EuroVelo projekt a zásady navrhovania a posudzovania trás z hľadiska Európskej cyklistickej federácie 5 3. Analýza rozbor územia 3.1. Popis hlavného koridoru a jeho možnosti Popis cykloturistickej infraštruktúry v predmetnom území Posúdenie zámeru z hľadiska existujúcich stratégií a zdrojov financovania Posúdenie zámeru z hľadiska životného prostredia Posúdenie zámeru z hľadiska potenciálu cestovného ruchu Posúdenie z hľadiska rozvoja cestnej siete Analýza návrh 4.1. Popis preskúmaných variant a návrh alternatív vedenia medzinárodnej cyklotrasy EuroVelo Posúdenie navrhovaných alternatív z hľadiska územnoplánovacích dokumentácie dotknutých obcí a miest Posúdenie navrhovaných alternatív z hľadiska demografického, cieľov a zdrojov Posúdenie navrhovaných alternatív z hľadiska navrhovaných technických opatrení Návrh technických opatrení v posudzovaných alternatívach Posúdenie navrhovaných alternatív z hľadiska majetkoprávnych a vlastníckych vzťahov Posúdenie navrhovaných alternatív z hľadiska nárokov na financovanie 106 3 5. Vyhodnotenie návrhov 5.1. Posúdenie navrhovaných alternatív z hľadiska piatich základných kritérií EuroVelo Posúdenie navrhovaných alternatív z hľadiska uskutočniteľnosti tabuľky s hodnotiacimi kritériami Posúdenie z hľadiska nárokov na financovania Záverečné odporúčanie Stručná charakteristika výsledného variantu Odborná literatúra 116 B. GRAFICKÁ ČASŤ 1. Výkres súčasného stavu 2. Výkres posudzovaných variantov 3. Výkres navrhovaných technických opatrení výsledných alternatív 4. Výkres umiestnenia turistickej vybavenosti 5. Výkres umiestnenia cykloturistického informačného systému 4 1. Úvod Štúdia uskutočniteľnosti medzinárodnej cyklotrasy EuroVelo č.11 na území Košického samosprávneho kraja je realizovaná v rámci aktivít projektu BICY, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci programu the Central Europe. Vedenie cyklotrasy Eurovelo 11 cez územie kraja vytvára veľkú príležitosť zrealizovať zámer, ktorý svojimi nárokmi na kvalitu prevedenia a tým aj zvýšením jeho atraktivity pre užívateľov, môže vytvoriť jeden z nosných produktov cestovného ruchu Košického kraja v zmysle jeho porovnateľnej konkurencieschopnosti s ostatnými európskymi krajinami. Zároveň pomôže vytvoriť hlavnú os siete cykloturistických trás v kraji, na ktorú budú nadväzovať národné cyklomagistrály a regionálne cyklotrasy. Hlavná kostra takejto siete vyžaduje štandardy ako celoročná zjazdnosť, prepojenosť či rovnakú kvalitu povrchu, čím výrazne prispeje k dopravnej obslužnosti územia cyklistami. Štúdia uskutočniteľnosti si kladie za cieľ odporučiť najlepšiu možnú alternatívnu pre budúci koridor medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo 11 z hľadiska kritérií Európskej cyklistickej federácie ako aj stupňa realizovateľnosti z hľadiska majetkoprávnych vzťahov, prepojenia na existujúcu infraštruktúru a už zrealizované či plánované investície, územnoplánovaciu dokumentáciu, životné prostredie, počet obyvateľov dotknutých plánovaným zámerom ako aj orientačných nákladov. Štúdia je v súlade s politikou Európskej únie a Lisabonskou stratégiou (EU 2006) ohľadom rozvoja Európskeho turizmu, ktorý menuje štyri základné princípy: - Zvýšiť konkurencieschopnosť a udržateľnosť regiónov skvalitňuje turistickú ponuku, generuje pracovné príležitosti. - Posilnenie zviditeľňovania turizmu - súčasť nadnárodnej európskej siete cyklotrás EuroVelo - Podporiť propagáciu európskych destinácií zvýši návštevnosť regiónu kde je cesta, je aj turista. - Zlepšiť koordináciu v rámci základnej siete cezhraničná spolupráca v kontexte strednej a východnej Európy (celkom 11 krajín participujúcich na spoločnom projekte Nórsko, Fínsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Macedónsko, Grécko) 2. EuroVelo projekt Rozvoj nemotoristickej dopravy je jednou zo základných úloh dopravnej politiky podporovanej Európskou úniou v rámci stratégie trvalo udržateľného rozvoja. Európske i národné politiky ohľadne klimatických zmien, kvality vzduchu, cestnej bezpečnosti, rozvoja turizmu ako aj mnohé ďalšie svorne uvádzajú príležitosti pre rozvoj a propagáciu cykloturistiky. 5 V rámci koordinácie rozvoja základnej dopravnej infraštruktúry v rámci Európskej únie bola vypracovaná a odsúhlasená aj koncepcia vytvorenia nadnárodnej celoeurópskej siete cyklomagistrál EuroVelo. EuroVelo je európska sieť cyklotrás, ktorá je od roku 1995 projektom Európskej cyklistickej federácie (ECF). Projekt rozvíja 12 starších trans-európskych cyklotrás s celkovou dĺžkou km ( km tras je už zrealizovaných), spájajúcich všetky krajiny Európy. Jej podstatnú časť tvoria existujúce národné a miestne cyklotrasy. K nim pribudli v roku 2012 ešte trasy EuroVelo 13 a 15. Projekt EuroVelo nie je len o vytváraní nových cyklotrás je o ich spájaní do funkčnej kontinentálnej siete, ktorá prepojí všetky destinácie v rámci Európy. Východným Slovenskom má podľa tejto koncepcie prechádzať severojužná cyklomagistrála EuroVelo č.11, ktorá má spojiť najsevernejší bod Škandinávie Cape Nord v Nórsku s Aténami v Grécku. Cez strednú Európu má táto trasa prechádzať cez Varšavu, Košice a Miškolc. Cieľom spracovania štúdie je výber optimálnej trasy diaľkovej európskej cyklomagistrály EuroVelo 11 na území Košického samosprávneho kraja Základná pravidlá a idea diaľkovej európskej siete EuroVelo Nasledovné pravidlá a kritériá vytvoril Jens Erik Larsen, autor myšlienky EuroVelo siete a tiež aj prvý koordinátor projektu v rámci ECF. Publikované pravidlá sú uverejnené na stránke ECF a stránkach Európskej komisie a slúžia ako hlavné vodítka pre návrh a plánovanie trasovania týchto medzinárodných cyklotrás. Základný postup pri modelovaní a plánovaní trás EuroVelo predstavuje nasledovný diagram: 1. Základňa (štát, krajina, podnebie) 2. Ubytovanie a ďalšie služby 3. Kultúrne a prírodné zaujímavosti 4. Infraštruktúra pre cyklistov zahrňujúca prístup na trasu a k informáciám 5. Turistické produkty pre cyklistov 6. Marketing 6 2.2. Všeobecné ideové kritériá pre výber trasy Eurovelo: - musí viesť cez Európsky kontinent, - prepája mestá, prechádza cez mestá v kombinácii na železničné dopravné uzly, -napája sa na existujúce cykloturistické trasy, vytvára možnosti odbočenia na regionálne a miestne cyklotrasy, - pomáha vniesť do miestnych existujúcich cyklotrás najvyšší štandard, - má jasnú tému, ktorá súvisí s geografickými alebo kultúrnymi reáliami napríklad vedie pozdĺž rieky, pobrežia, pútnické miesta a pod., - má potenciál stimulovať fyzickú aktivitu obyvateľov, environmentálne povedomie a medzinárodný kontakt naprieč Európou, - pomáha napĺňať myšlienku Eurovelo prepojiť všetky krajiny Európy, - pri zachovaní princípu priamosti trasa prepája pokiaľ je to možné čo najviac krajín Európy, - zahrňuje najzaujímavejšie cyklistické destinácie v regióne, - vyhýba sa monotónnym a nezaujímavým úsekom pokiaľ je to možné Popis základných pravidiel pre vedenie trás EuroVelo Priamosť Eurovelo ako hlavná európska cyklistická kostrová sieť má prepájať hlavné body záujmu na trase bez zbytočných obchádzok ku zaujímavostiam a atrakciám lokálneho významu. Prepojenosť a súvislosť Identifikovateľné hlavné charakteristiky Eurovelo a prepojenie existujúcej cyklistickej infraštruktúry (chodníky, cestičky, pruhy a pod.). Jedná sa predovšetkým o prepojenia hlavných miest štátov a centier regiónov bez neopodstatneného meandrovania trasy. Cykloturista sa nepotrebuje pohybovať po priamke, ale trasa by sa nemala otáčať v celkovom smerovaní v polygónoch viac ako 90 stupňov (optimálne je max. 45 stupňov). Atraktivita trasy Dôraz sa kladie na prostredie ktorým cyklotrasa prechádza krajina, architektúra, výhľady a turisticky atraktívne miesta. Výhodou je identifikácia USP trasy (unique selling proposition), ktorý cyklotrasu charakterizuje a zaujme návštevníka. Bezpečnosť trasy Vedenie trasy je navrhované mimo frekventované pozemné komunikácie, kde sa minimalizuje nebezpečenstvo dopravných konfliktov a nebezpečných situácií. Tiež sa musí brať do úvahy tzv. 7 sociálna bezpečnosť vyhýbať sa úsekom, ktoré vedú cez územie, kde sa vyskytujú rôzne asociálne živly. Komfort trasy Vedenie trasy by malo byť bez veľkého prevýšenia, s celoročne zjazdným povrchom. V súvislosti s piatimi základnými princípmi EuroVelo trasa by mala: - byť konzistentná v zmysle bezpečnosti jej užívateľa, - byť konzistentná v zmysle typu a kvality povrchu, vyhýbať sa častým zmenám a typom materiálov, - byť plánovaná vzhľadom na bezpečnosť, rýchlosť a pohodlie akceptované pre diaľkových cyklistov (nosiče s batožinou) ako aj bicykle rôznych typov, - byť adekvátne vyznačená a mať dostatok turistických informácií, - mať možnosti ubytovania a občerstvenia na trase (obchody, reštaurácie a pod). Odporúčané maximálna vzdialenosť medzi takýmito zariadeniami je 25 km, - zdroj pitnej vody vzdialený od seba maximálne 20 km, - garantovanie zapamätateľných zážitkov kdekoľvek to je možné, - dostupnosť, aktuálnosť a komplexnosť informácií aj pre medzinárodných turistov, zahrňujúcich informácie o miestnych zákonoch a pravidlách, ktoré sa môžu týkať návštevníkov trasy Základné technické pravidlá EuroVelo kritériá Európskej cyklistickej federácie: Zdieľaný dopravný priestor s intenzitou maximálne 1000 vozidiel za deň a len vo výnimočných prípadoch 3000 vozidiel za deň Cyklistické pruhy by sa nemali navrhovať pozdĺž komunikácií, na ktorých sa pohybuje viac ako vozidiel za deň. Úseky ciest, kvalifikované ako traffic free nemotoristické komunikácie s prítomnosťou maximálne 50 vozidiel denne Nemotoristické komunikácie navrhovať tak, aby boli dostatočne široké pre dvoch cyklistov vedľa seba väčšinu času a s možnosťou vyhnúť sa bezpečne oproti idúcim cyklistom. Rôzne šírkové usporiadania na trase je akceptované. Stúpanie viac ako 6% len v minimálnej miere a pokiaľ je to možné, odporúčame vyhnúť sa takýmto miestam. V horských partiách a sedlách maximálne stúpanie 10% na krátkych úsekoch. Trasa by mala byť zjazdná za každého počasia a počas celého roku i keď na severe a v horských oblastiach to nemusí byť vždy možné. 8 Ku veľmi frekventovaným trasám pre nemotorových účastníkov (chodci, jazdci na koňoch a pod.) by sa mala nájsť možná alternatíva s prioritou minimalizovať konflikty medzi účastníkmi premávky. Jednotné a zrozumiteľné značenie aj pre zahraničných cykloturistov - aplikovať logá európskych a cezhraničných trás na štandardné národné značenie. Dostatok služieb pozdĺž trás - ubytovacích a stravovacích Cyklisti vítaní a pod., cyklo servisy a požičovne, odpočívadlá a prístrešky a pod. Efektívna propagácia trasy a aktualizované informácie o trase - vlastné web stránky, cyklomapy a sprievodcovia, existencia ďalších turistických produktov vrátane miestnych regionálnych cyklotrás, trás pre jazdenie na koni, peších turistických trás a podobne. Dopravná dostupnosť - napojenie na hromadnú dopravu predovšetkým vlak, cyklobusy apod. Jednotná koordinácia na európskej (ECF) a národnej úrovni (SCK) Základné pravidlá informačného značenia trás EuroVelo v rámci ECF Základné pravidlá značenia diaľkových európskych trás EuroVelo vychádzajú z Príručky ECF z roku Tato príručka sa zakladá na vyhodnotení Prieskumu značenia tras EuroVelo, ktorý v roku 2006 vypracovala švajčiarska Nadácia Veloland Schweiz - dnes Nadácia SchweizMobil v spolupráci s Európskou cyklistickou federáciou (ECF) a projektom na EuroVelo trase Atlantik-Čierne more. Konečná trasa Eurovelo sa tvorí priradením k existujúcim národným cyklotrasám, ktoré sú vyznačené na báze značenia národných európskych trás. Jednotlivé varianty značiek odrážajú rozdielne požiadavky jednotlivých krajín. Zohľadňujú individuálne a finančne únosné značenie trás EuroVelo, ktoré sa ale zdajú cyklistom jednotné navzdory drobným odlišnostiam v prevedení. Číslovanie trás Číslovanie trás sa koordinuje s Európskou cyklistickou federáciou, ktorú na Slovensku zastupuje Slovenský cykloklub. Označenie trás Logo manuál upravuje dizajn, rozmery, prevedenie a farebnosť loga Eurovelo, ako aj jeho umiestňovanie do národných prvkov značenia Prvou prioritou je integrované značenie trás. Kompletný popis a rôzne verzie značenia spolu s rozmermi sú uvedené v prílohe tohto dokumentu, alebo na 9 Verzia s názvami trás a internetovými adresami Druhou prioritou je kombinované značenie trás Môže sa použiť pre existujúce značenie, pokiaľ je nedostatok miesta pre integrované značenie a tam, kde žiadne ďalšie značenie už nebude pridané. Informačné tabule o značení na existujúcich trasách majú nasledovný dizajn. Je potrebné zabezpečiť, aby existoval kontrast medzi obidvomi informačnými panelmi! Príklady rôznych typov značenia jednej EuroVelo trasy (Dunajská cyklistická cesta) v jednotlivých krajinách. 10 11 2.5. Zásady značenia trás Eurovelo na Slovensku možno zhrnúť do nasledujúcich bodov: -značenie trás Eurovelo konzultovať s Národným koordinátorom Eurovelo na Slovensku Slovenským Cykloklubom, -značenie vykonávať podľa STN Cykloturistické značenie, -značiť trasy môžu iba akreditovane vyškolení značkári s platným preukazom značkára cykloturistických trás, -trasy Eurovelo sa značia ako diaľkové cyklomagistrály výlučne červenou farbou, -evidenčné čísla slovenských trás Eurovelo sú: EV-6, EV-11, EV-13, - nad trasy sa umiestňuje emblémová tabuľka trasy Eurovelo, -logo Eurovelo sa môže umiestňovať výlučne s číslom, alebo slovným spojením v anglickom alebo národnom jazyku, - ak je trasa Eurovelo totožná s inou národnou cyklomagistrálou, umiestňuje sa emblémová cyklotabuľka spolu s logom Eurovelo ako aj logom národnej cyklomagistrály, - vo veľkých cyklosmerovkách sa okrem evidenčného čísla umiestňuje nad piktogramom cyklistu aj malé logo trasy Eurovelo, - na malých cyklosmerovkách sa okrem evidenčného čísla umiestňuje nad piktogramom cyklistu aj malé logo trasy Eurovelo, - ak sa používajú vo veľkých i malých cyklosmerovkách nad piktogramom cyklistu aj iné logá, logo Eurovelo sa uvádza ako prvé. Zásady navrhovania trás Eurovelo na Slovensku v rámci navrhovanej Národnej cyklostratégie z roku 2012 možno zhrnúť do nasledujúcich bodov: -prioritne navrhovať a viesť trasy Eurovelo mimo zóny automobilovej dopravy, -nenavrhovať trasy na cestných komunikáciách s intenzitou viac ako 7000 áut/deň, ak nie je iná možnosť navrhnúť výstavbu cyklistického pruhu v pridruženom dopravnom priestore, - koordinovať vedenie trasy s Národným koordinátorom EuroVelo na Slovensku, -vstupné a výstupné body trás EuroVelo konzultovať s okolitými štátmi, ich Národnými koordinátormi, resp. organizáciami, ktoré majú trasy v správe v príslušnom štáte, -myslieť pri navrhovaní na drobnú infraštruktúru na cyklotrasách, -myslieť pri navrhovaní na služby na cyklotrasách. 12 2.5. EuroVelo a jeho význam z hľadiska cestovného ruchu Základná terminológia a pojmy, s ktorými pracujú zahraniční analytici pri rôznych strategických a porovnávajúcich štúdiách európskej siete EuroVelo predstavujú zároveň model postupu, ktorý by sa mal uplatňovať od začiatku riešenia a posudzovania vplyvu navrhovanej cyklotrasy na rozvoj cestovného ruchu aj na území Košického kraja. Nasledovné definície sú citované zo štúdie THE EUROPEAN CYCLE ROUTE NETWORK EUROVELO CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR SUSTAINABLE TOURISM STUDY Štúdia možností a rozvoja trvalodržateľného turizmu Európskej cyklistickej siete EuroVelo, ktorá bola v roku 2011 vypracovaná pre Európsku komisiu a poslancov Európskeho parlamentu pri procese zaradenia projektu EuroVelo do programu TEN-T projektov. Tieto definície sú používané najmä pri výpočte ekonomických ukazovateľov hodnoty cykloturistického trhu pri procese vypracovania cost-benefit analýzy, alebo stanovenia efektivity vynaložených prostriedkov do cykloturistickej infraštruktúry. Cykloturizmus cestovanie na bicykli z dôvodu voľno časových aktivít, bicyklovanie je integrálnou súčasťou turistického zážitku. Cyklodovolenka presahuje dĺžku pobytu o viac ako 2 noci, bicyklovanie je hlavným programom i keď doplnené o ďalšie aktivity. Diaľkové cyklotrasy sú také, na ktorých cykloturisti cestujú na dlhšie vzdialenosti. Najčastejšie sú pobyty na nich rozdelené na vzdialenosti v rozmedzí od 100 do 500 km. Väčšinou sú tematicky orientované a promované na rôznych trhoch cestovného ruchu so zapojením a spoluprácou väčšieho počtu organizácií. Cyklo výlety voľno časová aktivita na bicykli najčastejšie uskutočňovaná z miesta bydliska trvajúca viac ako 3 hodiny. Často sú tieto typy výletov uvádzané ako cyklo exkurzie. Môžu byť súčasťou dlhšej cyklo dovolenky. Integrácia verejnej dopravy cieľom siete EuroVelo je podporovať všetky možné druhy integrácie medzi bicyklovaním a ďalšími druhmi dopravy vlakmi, autobusom, trajektami. Pred všetkými týmito zariadeniami sa odporúča umiestnenie nového alebo skvalitnenie existujúceho bezpečného parkovania pre bicykle ako aj čakacie plochy pre cyklistov. Integrácia v širšom kontexte je chápaná najmä ako prepojenie medzi dopravným systémom, turizmom a informačnými systémami. Pomalé cestovanie (slow travel) termín, ktorý sa vzťahuje k trvalo udržateľným spôsobom cestovania napríklad vlakom, do cieľovej destinácie. Návštevník získa lepšiu možnosť spoznať miestnu kuchyňu či kultúru a stráviť viac času v navštívenej krajine tým, že preferuje cestovanie verejnou dopravou, bicyklom alebo pešo. Takáto forma turistiky obohacuje zážitky účastníka a zároveň znižuje negatívne dopady turizmu na životné prostredie. Trvalo udržateľný rozvoj turizmu diaľkové cyklotrasy by mali rešpektovať zásady trvalo udržateľného rozvoja. Plánovači musia zohľadňovať a rešpektovať ochranu prírody a minimalizovať možné zdroje znečistenia a poškodenia krajiny. Hlavné výstupu vyššie uvedenej štúdie možno sumarizovať v nasledovných výstupoch (viac v samotnej štúdii uverejnenej na 13 Cykloturistický trh V súčasnosti nie sú relevantné zdroje informácií, ktoré by definovali celkovú výšku a hodnotu cykloturistického trhu. Údaje uvedené v štúdii vychádzali z verejne dostupných internetových zdrojov. Tento fakt je preto potrebné zohľadniť pri čítaní tejto štúdie i keď rôznorodosť kvality informácií a
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks