Structuri tehnice ale sectiunilor de perete.pdf

Description
STRUCTURI TEHNICE ALE SECȚIUNILOR DE PERETE INTRODUCTION – SHOP WINDOW ÎMPĂRȚIREA PE DEPARTAMENTE PREMISE GENERALE /în fiecare departament se va respecta structura tehnică a secțiunilor de perete, alocată departamentului respectiv /în cazul în care există mai multe scheme în departamentul respectiv, magazinul va alege schema - trebuie să ne orientăm, de exemplu, după cantitatea de sortimente,

Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  STRUCTURI TEHNICEALE SEC Ț IUNILOR DE PERETE  INTRODUCTION  –  SHOP WINDOW 2 PREMISE GENERALE /  în fiecare departament se va respecta structura tehnică a sec ț iunilor de perete, alocată departamentului respectiv /în cazul în care există mai multe scheme în departamentul respectiv, magazinul vaalege schema - trebuie să ne orientăm, de exemplu, după cantitatea de sortimente, tipul de sortimente, dispunerea pere ț ilor  –de exemplu, în cazul unui număr mai mare de colan ț i, aleg schema cu raft, în cazul unui ș ir lung de pere ț i, aleg mai degrabă structura alternativă în scopul diversificării expunerii /în cazul unei sec ț iuni de perete cu lă ț imea de 1000 mm , se modifică doar schema din departamentul pre -school kids (98-128)  –  vezi pag. 8 /în cazul unei sec ț iuni de perete cu lă ț imea de 600 mm ,în fiecare departament folosim o sec ț iune de îmbrăcăminte aranjată pe vertical (numărul de niveluri în func ț ie de departament ș i de structura corespunzătoare) –  ave ț i grijă să nu se  învecineze două cercuri    ÎMPĂR Ț IREA PE DEPARTAMENTE 1200 mm600 mm INCORECT 1200 mm600 mm CORECT aici,  întotdeauna front  INTRODUCTION  –  SHOP WINDOW 3 DEPARTAMENT BABY 62-92 / SCHEME LA ALEGERE:    ÎMPĂR Ț IREA PE DEPARTAMENTESCHEMA 1SCHEMA 2 BABY schema în cazul unei cantită ț i mai mici de sortimentschema în cazul unei cantită ț i mai mari de sortiment  INTRODUCTION  –  SHOP WINDOW 4 DEPARTAMENT BABY 62-92 1/ ARANJAMENT PRIN UTILIZAREA UNEI SCHEME DATE la alegere, schema 1 sau schema 2, fiecare sec ț iune următoare conform schemei corespunzătoare    ÎMPĂR Ț IREA PE DEPARTAMENTE SCHEMA 1 2 sec ț iuni3 sec ț iuni SCHEMA 2 BABY
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks