Structura proiect_EAI 3.docx

Description
FIȘA PROIECTULUI Titlul proiectului: Localizarea proiectului: 1. Organizația care implementează proiectul: 1.1. Denumire: 1.2. Tipul organizației: 1.3. Data înființării: 1.4. Sediu social: 1.5. Puncte de lucru (sedii secundare): 1.6. Obiect de activitate: 1.7. Reprezentant legal Nume și prenume: Funcția: Telefon: E-mail: 2. Partener(i) (dacă este cazul): 2.1. Denumire: 2.2. Tipul organizației: 2.3. Data înființării: 2.4. Se

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 3

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
    FIȘA PROIECTULUI   Titlul proiectului: Localizarea proiectului: 1. Organizația care implementează proiectul : 1.1. Denumire: 1.2. Tipul organizației:  1.3. Data înființării:  1.4. Sediu social: 1.5. Puncte de lucru (sedii secundare): 1.6. Obiect de activitate: 1.7. Reprezentant legal Nume și prenume:   Funcția:  Telefon: E-mail: 2. Partener(i) (dacă este cazul):   2.1. Denumire: 2.2. Tipul organizației:   2.3. Data înființării:  2.4. Sediu social: 2.5. Puncte de lucru (sedii secundare): 2.6. Obiect de activitate: 2.7. Reprezentant legal Nume și prenume:   Funcția:  Telefon: E-mail:  3. Context (organizațional/local/regional/național/internațional - după caz):  4. Justificarea proiectului: 4.1. Grupul țintă:   4.2. Nevoile grupului țintă:   5. Scopul proiectului: 6. Obiectivele proiectului: 7. Activități (și subactivități) și rezultate:   Activitate Subactivități   Descrierea activității  Rezultate Activitatea 1 Subactivitatea 1.1. Subactivitatea 1.2. ... ... ... ... 8. Calendarul activităților:   Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 ... Luna n Activitatea 1 Subactivitatea 1.1. Subactivitatea 1.1. Actiitatea 2 ... 9. Riscuri privind implementarea proiectului și metode de contracarare a acestora:      10. Resurse necesare: 10.1. Resurse materiale: 10.2. Resurse umane: Echipa de management: Alte categorii de persoane implicate în implementarea activităților proiectului:  11. Bugetul proiectului: Nr.crt. Categorie de cheltuieli u.m. Cantitate Preț unitar Valoare fără TVA  TVA Valoare totală cu TVA 1. 1.1. 1.2. ... 2. ... 11. Beneficiari ai proiectului (direcți și indirecți):  12. Impactul proiectului: 13. Sustenabilitatea proiectului: 14. Surse de finanțare:  15. Anexe (dacă este cazul) :
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks