Stojanović.doc

Description
Hemiplegija Hemiplegija je oduzetost jedne polovine tela. Najčešći uzrok je vaskularno oštećenje (tromb, embolija, hemoragija) u motornoj zoni suprotne hemisfere mozga. Uticaj mogu imati tumori, traume i infekcije. Glavni nedostatak kod hemiplegije je poremećaj motorike, ali se javljaju i izmene ponašanja, oštećenje percepcije i senzibiliteta. Kod desnih hemiplegija javljaju se poremećaji govora, a kod levih psihičke izmene. Velika je sm

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 3

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  HemiplegijaHemiplegija je oduzetost jedne polovine tela. Najčešći uzrok je vaskularno oštećenje (tromb, embolija,hemoragija) u motornoj zoni suprotne hemisfere mozga. ti!aj mogu imati tumori, traume i infek!ije. lavni nedostatak kod hemiplegije je poremećaj motorike ,ali se javljaju i izmene ponašanja , oštećenje percepcije i senzibiliteta . #od desnih hemiplegija javljaju se poremećaji govora, a kod levih psihičke izmene. $elika je smrtnost u prvih %&h. 'rema duini kliničke manifesta!ije ishemija mozga se deli na  Subklinička ishemija  * nalazi se samo na + (skener)  TIA (tranzitorni ishemijski atak) * prolazni neurološki defi!it u trajanju od nekoliko sekundi donekoliko minuta  RIND (reverzibilni ishemijski neurološki defi!it) * fokalni defi!it koji traje manje od %&h, oporavak  posle - nedelje  PIND (progresivni ishemijski neurološki defi!it) * simptomi se razvijaju u prvih &h, smenjuju seepizode pogoršanja i stabiliza!ije  CVI (kompletni udar) * definitivno oštećenje mozga  INAR!T #$%A  * poslednji stadijum ishemije, ispoljava se reduk!ijom ukupnog !erebralnogkrvnog protoka.  krvi dolazi do povećanja laktata i piruvata, čije se vrednosti koriste u odre/ivanju razvoja!erebrovaskularnog insulta. 0bog poremećaja a!idobazne ravnotee dolazi do pojave edema, pri čemu krvnisudovi u oštećenoj regiji gube tonus i šire se. 0bog začepljenja arterije kojom se ishranjuje nervno tkivo vrlo brzo dolazi do nekroze tkiva. 1ko nekroze se razvija zona penubre& gde se nalaze još uvek ive ćelije, koje su izgubile funk!iju, a oko penubre je zona edema.  terapiji je bitno smanjiti edem i očuvati aktivnost ćelije u penubri, zato je primarnodati antiedematoznu terapiju. 2odane strukture imaju sposobnost da menjaju funk!ionalnu i strukturalnu organiza!iju * teorijaplastičnosti moz'a   %rananje aksona  * ćelije glije dovode do bujanja oštećenog neurona i pojave kolateralnih izdanaka izaksona i popunjavanja sinaptičkih prostora  Deiner(acijska hipersenziti(nost  * nervna ćelija koja je izgubila vezu sa proksimalnim neuronom postaje osetljiva na spoljne i unutrašnje nadraaje  Izopotencijalnost  * neke grupe ćelija imaju iste mogućnosti, ali su manje aktivne i u kasnijem oporavkute ćelije postaju aktivne  Supstitucija  * putem sinaptičke reorganiza!ije ćelije koje su imale jednu funk!iju preuzimaju drugu  !ompenzacija  * obezbe/ivanje agonističkih supstan!i koje olakšavaju funk!ionisanje as!edentnihnoradrenergičnih i dopaminskih vlakana#od oštećenja )ominantne  hemisfere dolazi pored motoričkih defi!ita i do oštećenja 'o(ora& motornea*azije (gde pa!ijent ne moe da govori, ali razume govor), )is*azije (pa!ijent ponavlja samo jednu reč iliizraz), senzomotorna a*azija (pa!ijent ne govori i ne razume).  rehabilita!iji se primenjuje logopedskitretman, koji je spor i teak. 3itan je pogled4 #od lezije ne)ominantne  hemisfere javljaju se somatognostičke smetnje, kinestetičke halu!ina!ije,anosognozije, negiranje paralize leve strane.  2edi!inska rehabilita!ija je usmerena na   Negu  okviru nege treba delovati na sprečavanje komplika!ija )ekubitus& kontraktura i bolna stanja .5ekubitus je lokalizovana nekroza koe i potkonog tkiva, koja je nastala usled dueg delovanja pritiska, povećanog trenja izme/u koe i podloge. 6aktori nastanka su ishrana, anemija, inkontinen!ija, dijabetes,edemi.  početku se javlja bol& cr(enilo i otok  , zatim se uočava plitka rana& ')e je samo ko+a ošte,ena&  inakon toga rana postaje )ublja& zaobljenih i(ica i javlja se serozni sekret . Napredovanjem pro!es zahvatamišiće fas!ije i zglobne šupljine.'reven!ija dekubitusa često okretanje pa!ijenata, stalna inspek!ija koe, masaa alkoholom i talkom,kontrola funk!ije sfinktera.  6unk!ionalno osposobljavanje7a mobiliza!ijom se kreće sutradan, pa!ijent što pre treba da pre/e u sedeći poloaj i da se obučisamozbrinjavanju.  rehabilita!iji treba sprečiti pojavu povišenog tonusa, oduzetosti re!ipročne inerva!ije, pojavu pojačanih refleksa i istovremeno stimulisati razvoj motoričkih obraza!a.  #ineziterapija8ma za !ilj da što pre vertikalizuje pa!ijenta, uz pomoć os!ilatornog kreveta. Na ovaj način se koristekinestetički obras!i, vestibularni i optički nadraaji u !ilju aktiviranja anatomski očuvanih neurona u okolinioštećenih tkiva. #ineziterapija podrazumeva sprečavanje kontraktura u početku pasivnim vebama, a kasnijeaktivno potpomognutim i aktivnim vebama. $ebe za balans u sedećem i stojećem poloaju, a kad se ovafunk!ija savlada prelazi se na hod, čije se uvebavanje sprovodi uz ivi!u kreveta, u sali, u razboju, uzkorišćenje ogledala za vizuelnu korek!iju. #od donjih ekstremiteta se radi na jačanju stabilizatora stojećegstava (m. gluteus ma9imus i m. :uadri!eps femoris). #orek!ioni poloaj rame u abduk!iji, spoljnoj rota!iji, semifleksiji, jastuk izme/u ruke i grudnog koša,stopalo pod ;<=.  >lektroterapija u se primenjuje nishodna galvaniza!ija (katoda distalno, anoda proksimalno), jer ima umirujući efekat islabi reflekse na periferiji. ?adi se i funk!ionalna elektrostimula!ija spastičnih mišića, jer se tako neprestano ponavljaju motorički impulsi. >lektrode se postavljaju na motorne tačke.  ermoterapija'odrazumeva primenu parafina radi relaksa!ije mekih tkiva, smanjenja spazma i bolje prokrvljenosti.  ?adna terapija0a funk!ionalnost i koordina!iju  3riga o psihičkom stanju
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks