Stefan Löfven m.fl. Presentation 20150825 Investeringar i Sveriges nya jobbagenda

Description
1. VårBudget 2016 Ett Sverige som håller ihopBudget 2016 Investeringar för Sverige Foto: Johnér / Lars Thulin Stefan Löfven Magdalena Andersson Mikael Damberg Mehmet…

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Investor Relations

Publish on:

Views: 2 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. VårBudget 2016 Ett Sverige som håller ihopBudget 2016 Investeringar för Sverige Foto: Johnér / Lars Thulin Stefan Löfven Magdalena Andersson Mikael Damberg Mehmet Kaplan 26 augusti 2015 Investeringar i Sveriges nya jobbagenda
 • 2. Budget 2016 Investeringar för Sverige Regeringens prioriteringar • ~400 000 arbetslösa • Unga saknar vägar in i jobb • Bostadsbrist försämrar arbetsmarknadens funktionssätt 2 • Klimatutmaningen en ödesfråga • 14 av riksdagens 16 miljömål uppnås inte • Fallande Pisa-resultat • Allt färre lämnar grundskolan med gymnasiebehörighet ProblemPrioriteringar Skola2 Jobb1 Klimat3
 • 3. Budget 2016 Investeringar för Sverige Arbetslöshet, 15–74 år Procent av arbetskraften 3 5 6 7 8 9 10 Säsongsjusterat Trend Trots hög arbetslöshet rekordmånga lediga jobb 30 40 50 60 70 80 Antal kvarvarande lediga jobb Tusental, säsongsrensat Källa: SCB och Finansdepartementet.Källa: Statistiska centralbyrån
 • 4. Budget 2016 Investeringar för Sverige 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 BP16 juni -15 64,0 64,5 65,0 65,5 66,0 66,5 67,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 BP16 juni -15 Arbetslöshet, 15–74 år Procent av arbetskraften Källa: SCB, Finansdepartementet. 4 Bättre prognos för arbetslösheten Sysselsättningsgrad, 15–74 år Procent av befolkningen
 • 5. Budget 2016 Investeringar för Sverige Sveriges nya jobbagenda 5 Investeringar för framtiden Fler och växande företag Satsningar på kompetens och matchning Stabila offentliga finanser
 • 6. Budget 2016 Investeringar för Sverige Sveriges nya jobbagenda 6 Investeringar för framtiden Fler och växande företag Satsningar på kompetens och matchning Stabila offentliga finanser
 • 7. Budget 2016 Investeringar för Sverige Bostadsbrist – för litet byggande under flera års tid 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 Befolkningsökning Påbörjade bostäder Nybyggnation och befolkningsökning Källa: SCB.
 • 8. Budget 2016 Investeringar för Sverige Investeringar för fler bostäder Fler bostäder • Investeringsstöd till hyresrätter och studentbostäder • Tydliga klimatkrav • Rimliga hyror • Särskild stimulans till studentbostäder 2016 Bättre boende • Upprustningstöd • Insatser för levande stadsmiljöer • Begränsade hyreshöjningar Snabbare byggande • Bonus till kommuner där det byggs • Stöd till marksanering 2016 2017 2018 2019 5 500 6 100 6 100 6 100 Mnkr
 • 9. Budget 2016 Investeringar för Sverige Sveriges nya jobbagenda 9 Investeringar för framtiden Fler och växande företag • Jobb i hela landet • Innovativa och växande företag • Exportoffensiv Satsningar på kompetens och matchning Stabila offentliga finanser
 • 10. Budget 2016 Investeringar för Sverige Inskrivna på arbetsförmedlingen Samtliga, 16-64 år Högre arbetslöshet i glesbygd än i städer 6,5 5,8 6,2 0 2 4 6 8 10 12 14 Glesbygds- kommuner Storstads- kommuner Riket 11,9 6,5 9,2 0 2 4 6 8 10 12 14 Landsbygds- kommuner Storstads- kommuner Riket Inskrivna på arbetsförmedlingen Ungdomar, 18-24 år Källa: Arbetsförmedlingen.
 • 11. Budget 2016 Investeringar för Sverige • Förstärkt väg- och järnvägsunderhåll i hela landet • Livsmedelsstrategi med fokus på ökad sysselsättning i hela livsmedelskedjan • Ökat stöd till kommersiell service • Förstärkt satsning på besöksnäring samt upprustning av Göta Kanal Investeringar för jobb i hela landet 2016 2017 2018 2019 415 440 440 440 Mnkr
 • 12. Budget 2016 Investeringar för Sverige Innovationssystemet har utmaningar Finanseringen av innovativa och växande företag fungerar dåligt Privat riskkapital i tidiga skeden, Procent av BNP Andra länder drar till sig företagens FoU-investeringar Näringslivets FoU-utgifter, Procent av BNP 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Korea Japan Finland SVERIGE Danmark Tyskland 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Finland SVERIGE Nederländerna Danmark Tyskland Euroområdet
 • 13. Budget 2016 Investeringar för Sverige Foto: Johnér / PhotoAlto Innovationsrådet – Samverkansprogram Life Science Nyindustrialisering Stärkt kapitalförsörjning – Omläggning av statens riskkapital med fokus på företag i tidiga utvecklingsskeden – Förstärkning av Almis innovations- och tillväxtfinansiering Fler innovativa och växande företag 2016 2017 2018 2019 170 150 130 90 Mnkr
 • 14. Budget 2016 Investeringar för Sverige Svensk export har utmaningar 0 100 200 300 400 500 Export av varor, index, 2000–2014 Utvalda tillväxtländers export Världsexporten Sveriges varuexport Källa: UN COMTRADE & WTO
 • 15. Budget 2016 Investeringar för Sverige Foto: Folio Bildbyrå / Maskot Fler företag på export En ny exportstrategi för Sverige presenteras i september Nyckelåtgärder: 1. Stärkt närvaro på tillväxtmarknader 2. Förenkling för små- och medelstora företag att exportera 3. Team Sweden – samordna och effektivisera statens exportfrämjande 2016 2017 2018 2019 45 65 85 105 Mnkr
 • 16. Budget 2016 Investeringar för Sverige Sveriges nya jobbagenda 16 Investeringar för framtiden Fler och växande företag Satsningar på kompetens och matchning • Nytt kunskapslyft • Aktiv arbets- marknadspolitik Stabila offentliga finanser
 • 17. Budget 2016 Investeringar för Sverige Matchningen på svensk arbetsmarknad fungerar allt sämre Källa: SCB, KI , Arbetsförmedlingen och egna beräkningar. 17 Vakansgrad Arbetslöshet Beveridgekurva för svensk arbetsmarknad Procent, säsongsrensat 1981 Kv1 1997 Kv2 2009 Kv2 2015 Kv1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Arbetslöshet
 • 18. Budget 2016 Investeringar för Sverige • Mer resurser till universitet och högskolor för att effektivare bedöma reell kompetens och utländska betyg • Kompletterande utbildning breddas och utökas kraftigt Ännu fler får ta del av nya kunskapslyftet År 2016 2017 2018 2019 Yrkeshögskola 2 500 6 000 6 000 6 000 Komvux 4 850 Yrkesvux 4 350 5 000 5 000 5 000 Folkhögskola 3 000 3 000 3 000 3 000 Summa 14 700 14 000 14 000 14 000 Fler utbildningsmöjligheter i Budgetpropositionen för 2016 Antal
 • 19. Budget 2016 Investeringar för Sverige Foto: Johnér / PhotoAlto • Aktiva insatser för långtidsarbetslösa • Ökade resurser för upp till 2 000 nyanställningar i Samhall • Förstärkning av lönestöden vilket möjliggör upp till 1 000 fler anställningar Aktiv arbets- marknadspolitik Foto Daniel Hertzell/Folio
 • 20. Budget 2016 Investeringar för Sverige • Mer resurser till universitet och högskolor för att effektivare bedöma reell kompetens och utländska betyg • Kompletterande utbildning breddas och utökas kraftigt Investeringar i kompetens och matchning År 2016 2017 2018 2019 Universitet & högskola 7 925 11 125 14 300 14 625 Komvux/yrkesvux 19 200 15 000 15 000 15 000 Folkhögskolan 5 000 5 000 5 000 5 000 Kompletterande utbildningar 125 Yrkeshögskolan 2 500 6 000 6 000 6 000 Utbildningskontrakt 7 733 7 660 7 648 7 664 Varav Komvux 3 675 3 675 3 675 3 675 Varav folkhögskola 2 000 2 000 2 000 2 000 Traineejobb 7 100 10 900 10 700 10 400 Varav utbildningsplatser 3 551 5 451 5 343 5 220 Extratjänster 4 850 14 100 20 000 21 150 Summa 54 433 69 785 78 648 79 839 Utbildningsmöjligheter och tjänster i beslutad budget 2015, VÅP15 och BP16 jfr 2014
 • 21. Budget 2016 Investeringar för Sverige Investeringar i Sveriges jobbagenda i BP16 Utgiftseffekt, mnkr 2016 2017 2018 2019 Investeringar för framtiden 5 700 6 300 6 300 6 300 Bostäder 5 500 6 100 6 100 6 100 Infrastruktur 200 200 200 200 Fler och växande företag 430 455 455 435 Jobb i hela landet 215 240 240 240 Innovativa och växande företag 170 150 130 90 Exportoffensiv 45 65 85 105 Satsningar för kompetens och matchning 2 336 3 178 3 405 3 541 Nytt kunskapslyft 1 286 1 776 1 787 1 808 Aktiv arbetsmarknadspolitik 1 050 1 403 1 619 1 734 Summa 8 466 9 933 10 160 10 276
 • 22. Budget 2016 Investeringar för Sverige Investeringar i Sveriges jobbagenda i BP16 samt VÅP15 Utgiftseffekt, mnkr 2016 2017 2018 2019 Investeringar för framtiden 6 940 7 540 7 540 6 300 Bostäder 5 500 6 100 6 100 6 100 Infrastruktur 1 440 1 440 1 440 200 Fler och växande företag 765 790 790 770 Jobb i hela landet 215 240 240 240 Innovativa och växande företag 400 380 360 320 Exportoffensiv 150 170 190 210 Satsningar för kompetens och matchning 6 593 9 271 10 563 11 003 Kunskapslyft 5 042 6 362 6 735 6 866 Aktiv arbetsmarknadspolitik 1 551 2 910 3 829 4 137 Summa 14 298 17 601 18 893 18 073
 • 23. Budget 2016 Investeringar för Sverige Sveriges nya jobbagenda 23 Investeringar för framtiden Fler och växande företag Satsningar på kompetens och matchning Stabila offentliga finanser
 • Related Search
  Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks