Stat Avans

Description
Model stat avans contabilitate

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 8 | Pages: 2

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
   XCELSIOR CENTER   Curs contabilitate Unitatea .....................................................................................................(secția/serviciul etc.) LISTĂ DE AVANS CHENZINALpe luna ......................... anul ................   Nr. crt.Numele și prenumeleMarcaSalariul debazăTimp efectivAvans de platăucrat! ncediumedical 0 1 2 3 4 5 6 14-5-1/d ! nducăt rul unității# ! nducăt rul c mpartimentului$nt cmit#financiar%c ntabil# EXCELSIOR   CENTER  office@excelsiorcenter.ro www.scoaladecontabili.ro  0743.154.266   XCELSIOR CENTER   Curs contabilitate LISTĂ DE AVANS CHENZINAL (cod 14-5-1/d)1.  Servește ca& ' d cument pentru calculul drepturil r bănești cuvenite salariațil r ca avansuri cenzinale ' d cument pentru reținerea din statele de salarii a avansuril r cenzinale plătite ' d cument *ustificativ de +nre,istrare +n c ntabilitate. . Se +nt cmește lunar# pe baza d cumentel r de evidență a muncii# a timpului lucrat efectiv# a certificatel r medicaleprezentate și se semnează pentru c nfirmarea e-actității calculel r de pers ana care a calculat avansurile cenzinale șia +nt cmit lista. !. !irculă&% la pers anele aut rizate să e-ercite c ntr lul financiar preventiv și să apr be plata (e-emplarul )% la casieria unității# pentru efectuarea plății avansuril r cuvenite (e-emplarul )# după caz% la c mpartimenutul financiar%c ntabil# ca ane-ă la e-emplarul  al re,istrului de casă# pentru +nre,istrare +nc ntabilitate (e-emplarul )% la c mpartimentul care a +nt cmit lista de avans pentru a servi la +nt cmirea statel r de salarii la sf0rșitul lunii(e-emplarul ). 4. Se arivează& - la c mpartimentul financiar%c ntabil# ca ane-ă la e-emplarul  al re,istrului de casă (e-emplarul )% la c mpartimentul care a +nt cmit lista de avans cenzinal (e-emplarul ). 5. ! nținutul minimal bli,at riu de inf rmații al f rmularului este următ rul&% denumirea unității# secției# serviciului etc.% denumirea f rmularului +nt cmit pentru luna# anul% numele și prenumele salariul de bază timpul efectiv& lucrat# c ncediu medical avans de plată% semnături# c nducăt rul unității# c nducăt rul c mpartimentului financiar%c ntabil# pers ana care +l +nt cmește. (e-tras din AN12A nr.  din    3456NU nr. 7.8/99:    privind d cumentele financiar%c ntabile)  EXCELSIOR   CENTER  office@excelsiorcenter.ro www.scoaladecontabili.ro  0743.154.266
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks