St. Nicholas

Description
-The life and work of St. Nicholas, -forgotten values and their incorporation into the consciousness of modern man -Tradition and prevalence of the cult of St Nicholas in Europe -tradition and religious buildings dedicated to St. Nicholas in Macedonia

Please download to get full document.

View again

of 43
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Presentations & Public Speaking

Publish on:

Views: 7 | Pages: 43

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Свети Никола Да не знае твојата лева рака што прави твојата десна рака Свети Никола
 • 2. Да не знае твојата лева рака што прави твојата десна рака Св.Никола или победник од народот Божествена човечка реалност од посебен карактер Денешен контекст во Европа и Македонија како дел од заедничка традиција што поврзува и се слави. Свети Никола
 • 3. Да не знае твојата лева рака што прави твојата десна рака Црковен контекст на согледување на животот на светецот Свети Никола
 • 4. Да не знае твојата лева рака што прави твојата десна рака Син единец даден Од Бога и завештан на истиот како подарок од своите родители Нона и Теофан, Угледно и богато семејство од градот Патара, Ликија на брегот на Средоземното море Свети Никола Духовниот живот Патaра
 • 5. Да не знае твојата лева рака што прави твојата десна рака Свети Никола Видлива и Духовна реалност Своите добрини ги чуваше како тајна исполнувајќи ги зборовите на Господ Скалеста припадност на Црква верба, сакрамент, Заедништво припадноста со телото и припадноста со срце
 • 6. Да не знае твојата лева рака што прави твојата десна рака Свети Никола Архиепископ Мирски Во време на Римските Императори Диуклицијан и Максимилијан Императорот Константин Васеленскиот Собир во Никеа 325 г Св.Никола
 • 7. Да не знае твојата лева рака што прави твојата десна рака Свети Никола Појам на светоста: Припага на Господа, во обредна смисла (иземено од профано) во чудоредна смисла (морално напредување) “општење на светите” Милостив,вистинит,праведен тој беше Ангел господов кој одеше меѓу луѓе.
 • 8. Да не знае твојата лева рака што прави твојата десна рака Земскиот свет го напушта 343, погребан е во црква Мирама, денес позната како црква Св.Никола во градот Демре во Турска Свети Никола
 • 9. Да не знае твојата лева рака што прави твојата десна рака Гробот на Св.Никола Свети Никола
 • 10. Да не знае твојата лева рака што прави твојата десна рака 400 г Византиска црква го почитува Св.Никола како чудотворец,бидејќи по неговата смрт чудата стануваат се побројни 540 г прва голема царска ктиторска црква посветена на Св.Никола во Константинопол ја подигнува Јустинијан 1 540 се градат и првите цркви посветени на Св.Никола, Драч, Леш, Пула 1087 Италијански пратеници и морнари од градот Бари го разбиваат камениот ковчег и ги носат светите мошти во Бари Свети Никола
 • 11. Да не знае твојата лева рака што прави твојата десна рака Свети Никола
 • 12. Да не знае твојата лева рака што прави твојата десна рака Свети Никола Базилика Св.Никола, Бари-Италија
 • 13. Да не знае твојата лева рака што прави твојата десна рака 1096г. Венецианците зимаат дел од Светите мошти и ги носат во црквата Св.Никола на островот Лидо 1100 г. Француските монахињи за празник Св.Никола ги даруваат децата. 1150 г. Сцени од животот на Св.Никола се изработени во црн мермер за крстилница во Винчестерска катедрала. Ова станува прототип за украсната орнаментика за катедралите. Свети Никола
 • 14. Да не знае твојата лева рака што прави твојата десна рака ЧУДАТА НА СВЕТИ НИКОЛА Свети Никола
 • 15. Да не знае твојата лева рака што прави твојата десна рака Заштитник на морнарите Св.Никола како секој предан На Господа тргна во Палестина Да ги посети светите места Оживување на починатиот морнар Чуда во Палестина Свети Никола
 • 16. Да не знае твојата лева рака што прави твојата десна рака Заштитник на сиромашни и гладни Во Ликеа во градот Мирај владее глад и трговец со пченица Свети Никола
 • 17. Да не знае твојата лева рака што прави твојата десна рака Доброчинителство кон Свети Никола сиромавиот Приказна за сиромашниот татко на три ќерки и вреќи злато фрлени преку отворен прозорец ноќта пред Божиќ Покрај вреќи се претставуваат и три златни топки, а понекогаш се претставени како портокали, и ова се едни од симболите за Свети Никола. Свети Никола е дар-дарител
 • 18. Да не знае твојата лева рака што прави твојата десна рака Свети Никола
 • 19. Да не знае твојата лева рака што прави твојата десна рака - Низ вековите Свети Никола продолжува да биде почитуван од страна на католиците и православните и почестен од страна на протестантите. - Денес тој е заштитник на многу земји,покраини и градови како и на низа професионални определби како што се морнарица,трговија,адвокатура - неговиот пример на великодушност на оние во потреба, особено на децата, -Свети Никола продолжува да биде модел за внимателна живот. Свети Никола Прославување во Европа
 • 20. Да не знае твојата лева рака што прави твојата десна рака Во Германија Во Холандија Синтерклааса (Св.Никола) го прати Црн Петар Белгија, во франкофонскиот дел Св.Никола е со Тета Шиба Свети Никола
 • 21. Да не знае твојата лева рака што прави твојата десна рака Во Хрватска и Полска неговото име е Миколај и тој има злочест помошник,а тоа е најчесто ѓаволче кое Миколај го припитомил Свети Никола
 • 22. Да не знае твојата лева рака што прави твојата десна рака - Во Австрија,Унгарија и Баварска, со Св.Никола се појавува Крампус, како негов зол алтер его, - Во Чешка и Словачка со СвНикола и Крампус се појавува и ангел - Во Австрија е со суштество со големи бркови кое го викаат Шмутзли - Во Велика Британија тој е Father Christmas, koj e сличен со америчкиот Santa Claus. - Свети Никола важел за заштитник на населението од целиот свет. Од истите причини на овие простори во минатото го почитувале и Турците, кои, како што стои во некои записи го викале „Ад’рбаба“, што значи јадар или голем татко. Свети Никола
 • 23. Да не знае твојата лева рака што прави твојата десна рака Македонија која географски се наоѓа на патот на верата не може а да не е дел од целината. А ако еден дел фали тогаш не е цело Затоа потенцирајќи ги заедничките вредности ние сакаме преку најопшто кажано културата-верата да уште еднаш допреме до суштествениот дел на ЕУ,а тоа е просечниот европеец, да не дозволува еднобразноста да го кочи напедокот Свети Никола
 • 24. Да не знае твојата лева рака што прави твојата десна рака А тоа би требало да се постигне преку широк фронт на активности за живење на заедничките вредности Кои се тие заеднички вредности? Свети Никола
 • 25. Да не знае твојата лева рака што прави твојата десна рака Свети Никола
 • 26. Свети Никола Св.Никола-Челник Охрид Св.Никола-Челник Охрид Св.Никола-Челник Охрид Св.Никола Челник Охрид
 • 27. Свети Никола Св.Никола-Геракомија Охрид Св.Никола-Геракомија Охрид Св.Никола Болнички Охрид Св.Никола Болнички Охрид
 • 28. Свети Никола Св.Никола Велмеј Св.Никола Дримени Св.Никола Крушево Св.Никола Манастирец
 • 29. Свети Никола Св.Никола Октиси Св.Никола Матка Св.Никола-крстилница Св.Никола Пештани
 • 30. Свети Никола Св.Никола Прилеп Св.Никола Прилеп Св.Никола Псача Св.Никола Псача
 • 31. Свети Никола Св.Никола Слепче Св.Никола Радожда Св.Никола Слепче Св.Никола Шишево
 • 32. Свети Никола Св.Никола Штип Св.Никола Штип Св.Никола Штип Св.Никола
 • 33. Свети Никола Св.Никола Велмеј Св.Никола иконостас Св.Никола Вевчани Св.Никола Вевчани
 • 34. Свети Никола Св.Никола-црн дрим Cтруга Св.Никола Вевчани икона Св.Никола - Крушево Св.Никола - Крушево
 • 35. Свети Никола Св.Никола- Скопје Св.Никола Матка Св.Никола Сушица Св.Никола - Теново
 • 36. Свети Никола Св.Никола- Трпејца Св.Никола Топлица Св.Никола- Трпејца Св.Никола- Трпејца
 • 37. Свети Никола Св.Никола - Велес Св.Никола- Велмеј Св.Никола - Велмеј
 • 38. Свети Никола Св.Никола Вишни Св.Никола Вевчани Св.Никола - Градешница
 • 39. Свети Никола Св.Никола - Градешница Св.Никола Матка
 • 40. Свети Никола Св.Никола - Прилеп Св.Никола- Прилеп Св.Никола - Прилеп
 • 41. Свети Никола Св.Никола - Прилеп Св.Никола- Прилеп Св.Никола - Прилеп Св.Никола - Прилеп
 • 42. Свети Никола Св.Никола - Прилеп Св.Никола- Прилеп Св.Никола - Прилеп Св.Никола - Прилеп
 • 43. Vi blagodarime na vnimanieto Свети Никола
 • Related Search
  Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks