การใช งานโปรแกรมSPSS ในการว เคราะห ข อม ล ย ทธศ ลป ช มณ น กว จ ย สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย - PDF

Description
การใช งานโปรแกรมSPSS ในการว เคราะห ข อม ล ย ทธศ ลป ช มณ น กว จ ย สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ต วแปร ส งต างๆ ท สนใจศ กษาและสามารถเปล ยนแปลงค าได ต งแต 2 ค า ข นไป ระด บการว ดต วแปร อ

Please download to get full document.

View again

of 96
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Technology

Publish on:

Views: 41 | Pages: 96

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การใช งานโปรแกรมSPSS ในการว เคราะห ข อม ล ย ทธศ ลป ช มณ น กว จ ย สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ต วแปร ส งต างๆ ท สนใจศ กษาและสามารถเปล ยนแปลงค าได ต งแต 2 ค า ข นไป ระด บการว ดต วแปร อ ตราส วน นามบ ญญ ต เพศ ศาสนา จ ดอ นด บ การ ประกวด ประมาณค า 0 ไม แท อ ณหภ ม 0 แท น าหน ก ส วนส ง NOMINAL ORDINAL INTERVAL RATIO การเล อกใช สถ ต สถ ต สถ ต บรรยาย ความถ ร อยละ สถ ต อ างอ ง T-test ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน F-test Correlation Chi-square สมม ต ฐาน ค าตอบท ผ ว จ ยคาดคะเนไว ล วงหน า อย างม เหต ม ผล เป นข อความท แสดงความส มพ นธ ระหว างต วแปร เป นประโยคบอกเล า สมม ต ฐาน สมม ต ฐานทางการว จ ย สมม ต ฐานทางสถ ต H o : µ 1 = µ 2 H 1 : µ 1 µ 2 H 1 : µ 1 µ 2 สมม ต ฐานแบบไม ม ท ศทาง สมม ต ฐานแบบม ท ศทาง H 1 : µ 1 µ 2 ระด บน ยส าค ญ (Level of Significance) : ความคลาดเคล อนท เก ดจากการปฏ เสธสมมต ฐาน หล กเม อสมม ต ฐานหล กเป นจร ง ใช ส ญล กษณ โดยท วไปจะก าหนดท ระด บ 0.001, 0.01,0.05 ระด บความเช อม น (Level of Confidence) : ระด บน ยส าค ญ 0.01 จะม ระด บความเช อม น 99 % 0 100 การทดสอบสมม ต ฐาน พ จารณาจาก ค า P- value หร อค า Sig ถ าน อยกว า ระด บน ยส าค ญท ต งไว ถ อว า Sig ปกต ระด บน ยส าค ญ.05*.01**.001*** Sig แตกต างอย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ. ไม Sig แตกต างอย างไม ม น ยส าค ญทางสถ ต ความร เบ องต นเก ยวก บ SPSS SPSS เป นเคร องม อส าหร บจ ดกระท าข อม ล สามารถน าข อม ลจาก แฟ มข อม ลมาประมวลผลด วยตาราง สร างกราฟ และว เคราะห ทางสถ ต ท หลากหลาย ถ าผ ว เคราะห ต องการใช โปรแกรม SPSS ด าเน นการจ ดการ ก บข อม ล ว เคราะห ข อม ล และรายงานผลการว เคราะห ข อม ล ผ ว เคราะห จะต องเข ยนโปรแกรมค าส งเพ อส งให โปรแกรม SPSS กระท าตามท ผ ว เคราะห ต องการ โดยต องม ส วนประกอบส าค ญ 2 อย างค อ 1. โปรแกรม 2. ข อม ลจากการเก บรวบรวมข อม ล การเร มต นการใช งาน ส วนประกอบของกรอบ SPSS for Windows Run the tutorial หมายถ ง การเป ดบทเร ยนช วยสอน เร อง SPSS for Windows Type in data หมายถ ง การเร มต นกาหนดต วแปรและ ให ค าต วแก แปร Run an existing หมายถ ง การทางาน SPSS ร วมก บ ระบบฐานข อม ล Create new query using Database Wizard หมายถ ง การสร างส วนทางานร วมก บระบบฐานข อม ล Open an existing data source หมายถ ง การนาข อม ล โปรแกรม SPSS มาทาการแก ไข เพ มให ค าต วแปร และ ว เคราะห ผล Open another type of file หมายถ ง การนาข อม ล โปรแกรมอ นๆ มาทางานร วมก บโปรแกรม SPSS การเร มต นการใช งาน การเป ดแฟ มข อม ลสาหร บทางาน เม อเล อก Type in data แล วคล ก OK จะปรากฏหน าต าง SPSS Data Editor สาหร บปอนข อม ล คล กท Open an existing data source เพ อเล อกไฟล ท เคยปอน ข อม ลไว แล ว คล กท Open another type of file เพ อเล อกไฟล ท เคยปอนข อม ลไว แล วแต ไม ใช ไฟล ท เป นแผ นงาน กาหนดหน าจอ Data ในการแสดงภาษาไทย เล อกเมน View - Fonts เล อก Font และ Size ตามท ต องการ แล วคล กป ม OK ส วนประกอบของหน าจอ Title Bar Menu Bar Variables = กาหนดช อต วแปร Cell Editors = กาหนดค าต วแปร Cases = ช ดของต วแปร Cell = สาหร บกาหนดค าต วแปร View Bar = Data View, Variable View Variable View = สร างและแก ไขโครงสร างต วแปร Data View = เพ มและแก ไขต วแปร Status Bar = แสดงสถานะการทางาน การนาเข าข อม ล การน าเข าข อม ลโดยตรง การน าเข าจาก Excel การน าเข าจาก Notepad ลงข อม ลใน Excel บ นท กข อม ล การนาเข าข อม ลจาก Excel เป ดโปรแกรม SPSS ส วนประกอบของ View Bar โดยแบ งม มมองออกเป น 2 ม มมอง ได แก 1. Variable view 2. Data view Variable view Variable view เป นส วนกาหนดค ณสมบ ต ของต วแปร Variable โดย การสร างและแก ไขโครงสร างต วแปร ด งภาพ Name = กาหนดช อต วแปร Type = กาหนดชน ดของต วแปร Width = กาหนดจานวนของค าต วแปรหร อจานวนความกว างของค าต วแปร Decimals = กาหนดจานวนของจ ดทศน ยม Label = กาหนดช อของต วแปรจะม ผลเม อเราออกแบบรายงานเป นกราฟ Value = กาหนดค าต วแปรโดยม ต องไปกาหนดท Variable view Missing = กาหนดเม อไม พบค าต วแปรของช ดต วแปรน น Columns = กาหนดความกว างของช อง Columns สาหร บกรอกข อม ล Align = จ ดค าของช ดต วแปรให ช ดซ าย กลาง หร อ ขวา Measure = กาหนดมาตราว ดของต วแปร Data view Data view เป นส วนกาหนดค าช ดของต วแปรในแต ละช ดหร อ Data entry ด งภาพ การป อนข อม ล ข นตอนแรกค อการกาหนดต วแปร ต วแปรก ค อข อคาถามต างๆ ในแบบสอบถามน นเอง โดยจะใช ม มมอง Variable view เป น การกาหนดต วแปร โดยให กาหนดช อ (Name) ค า (Value) มาตราว ด (Measure) ของต วแปรในแต ละข อคาถามด งน การกาหนดต วแปร ส งท จะต องเตร ยมค อ การต งช อต วแปร (Naming a variable) ฉลากต วแปร (Variable labels) ค าฉลาก (Value labels) ค าส ญหาย (Missing values) ชน ดต วแปร (Variable type) ร ปแบบสดมภ (Column format) ระด บการว ด (Measurement level) การต งช อต วแปร การต งช อ (Name) กาหนดด งน ข อ 1 เพศ ข อ 2 อาย ข อ 3 ช นป ข อ 4 ค าใช จ ายต อเด อน ข อ 5 สาเหต ท เล อกเร ยน ตอนท 2 o ข อ 2.1 = Topic1 o ข อ 2.2 = Topic2 o ข อ 2.3 = Topic3 การลงข อม ลต วแปรใน Variable view 1. ลงช อต วแปรท ช อง Name 2. Type โดยส วนใหญ ม กกาหนด Numeric หร อ String โดยการคล กท ป มส เทา จากน นกดป ม OK ด งภาพ การลงข อม ลต วแปรใน Variable view 3. Width และ Decimals โดยส วนใหญ ไม ต องกาหนด ส วน Label ค อการกาหนด ข อความขยายช อต วแปร เพ ออธ บายช อต วแปรและแสดงออกทางผลล พธ ให พ มพ ตรงคอล มน Label เช น Sex โดยท Label น จะแสดงผลในกราฟเม อเรา เร มทาการว เคราะห ข อม ล ด งภาพ การลงข อม ลต วแปรใน Variable view 4. Value กาหนดคาอธ บายให ก บค าต วแปร โดยให คล กท ป มส เทา จากน นจะพบกรอบ Value Label ในช อง Value กาหนดเป น 1 และ Value Label กาหนดเป นชาย แล วกด ป ม Add ส วนหญ งกาหนดเป น 2 ตามลาด บ การลงข อม ลต วแปรใน Variable view 5. Missing กาหนดค าท ไม นาไปว เคราะห ม 2 แบบ ค อ User Missing ผ ว จ ยเป นผ กาหนด เช น 9, 99, 999 และ System Missing โปรแกรมจะกาหนดให เอง 6. Measure ให คล กท ป มส เทา จากน นกาหนดระด บการว ดของข อม ล เล อก Scale, Ordinal หร อ Nominal การลงข อม ลต วแปรใน Variable view 7. Align ให แสดงค าต วแปร ช ดซ าย ก งกลาง ช ดขวา ส วนในต วแปรอ นๆ ก ม การลงข อม ลในล กษณะเด ยวก น แตกต างก นไปตาม Label, Values ก บ Measure การว เคราะห ข อม ล (Descriptive Statistic) การหาค าความถ ร อยละ การหาค าเฉล ยส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน การแจกแจงความถ แบบหลายทาง การตอบมากกว า 1 ข อ การว เคราะห ข อม ลการหาค าความถ ร อยละ คล กท เมน Analyze เล อก Descriptive Statistic และเล อก Frequencies ด งภาพ การว เคราะห ข อม ล ได กรอบ Frequencies ด งภาพ ซ งกรอบ Frequencies ทางช องซ ายม อเป นต ว แปรต างๆ ท ได จากแบบสอบถาม ทางช องขวาม อจะเป นส วนเล อกต วแปรเพ อ ว เคราะห ข อม ล การว เคราะห ข อม ล เล อกต วแปรโดยการคล กท ต วแปรท ต องการว เคราะห ทางซ ายม อ จากน นคล กป ม เล อก(สามเหล ยมส ดา)ต วแปรท ต องการว เคราะห ก จะตกไปอย ทางช องขวาม อ ใน ท น ให เล อกท งหมดท กต วแปร ด งภาพ การว เคราะห ข อม ล คล กป ม Statistics แล วจะได กรอบ Frequencies Statistics ด งภาพ จากน นเล อกประเภทของการว เคราะห ข อม ล เช น Mean Median Mode การว เคราะห ข อม ล คล กป ม Charts จะได กรอบ Frequencies Charts ด งภาพ ในส วน Frequencies Charts น สามารถเล อก Chart Type ว าต องการเป น Charts ชน ดใด เช น Bar charts แล วคล ก Continue การว เคราะห ข อม ล เม อคล กป ม Continue จะกล บมาท กรอบ Frequencies Statistics ด งภาพ จากน นคล กป ม OK ก เป นอ นเสร จส นข นตอนการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ล จะได หน าจอ Output ด งภาพ การว เคราะห ข อม ลการหาค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน คล กป ม Analyze เล อนไปท Descriptive ด งภาพ การว เคราะห ข อม ล คล กเล อกข อม ลท ต องการว เคราะห ไปท Variable ด งภาพ แล วคล ก OK การว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ได ตาม Out put การว เคราะห ข อม ล การใช คาส ง Compute การว เคราะห ข อม ล การใช คาส ง Compute ทาการเข ยนคาส งการคานวณ การว เคราะห ข อม ลการแจกแจงความถ แบบหลายทาง การว เคราะห ข อม ลการแจกแจงความถ แบบหลายทาง การว เคราะห การตอบได มากกว า 1 ข อ ทาการกาหนดช วงของหาท ต องการหาโดยไปท Define set ต งช อต ว แปรใหม กาหนดค าต วแปรท ต องการให เคร องน บ หาค าความถ ของ ข อท ตอบ มากกว า1ข อ ได ผลการตอบมากกว า 1 ข อ ถามมาได เลยคร บ ต อ 104 การว เคราะห สหส มพ นธ และไคสแคว เป นการศ กษา ทานาย ความส มพ นธ ระหว างต ว แปร 2 ต วแปรหร อมากกว า X X X Y Y การว เคราะห สหส มพ นธ correlation สหส มพ นธ อย างง ายเป นสถ ต หน งท ช วยในการบรรยาย ล กษณะความส มพ นธ ระหว างต วแปร สองต ว เพ อด ว าต วแปรสองต วน นม ความเก ยวข องก นหร อไม ต วเลขท แสดงถ งระด บความส มพ นธ ระหว างต วแปร เร ยกว า ส มประส ทธ สหส มพ นธ ม ค าระหว าง ถ ง +1.00 ข อตกลงเบ องต น ข อม ลท ได ว ดอย ในระด บมาตรอ นตรภาคข นไป ข อม ลม ล กษณะเป นค (Bivariate data) ซ งมาจากกล มต วอย างเด ยวก น ต วแปรท งสองม ความส มพ นธ ก นเช งเส นตรง Techniques Symbol Variable1 Variable2 Product-moment r Continuous Continuous Rank difference Rank Rank Biserial r bis Artificial dichotomy Continuous Point-biserial r pbis True dichotomy Continuous Contingency coefficient C Two or more categories Two or more categories Kendall s tau Rank Rank Tetrachoric r t Artificial dichotomy Artificial dichotomy Phi coefficient True dichotomy True dichotomy การคานวณค าส มประส ทธ สหส มพ นธ อย างง าย การทดสอบน ยสาค ญ กาหนดสมม ต ฐาน H0 : = 0 (ไม ข นอย ก บ / ไม ม ความส มพ นธ ) H1 : 0 (ข นอย ก บ / ม ความส มพ นธ ก น) กาหนดระด บความม น ยสาค ญ ทาการคานวณ โดยใช ส ตร t-test t r N 2 df N r เป ดตารางเพ อหาจ ดว กฤต สร ปผลการทดสอบสมม ต ฐาน การว เคราะห ไคสแคว chi square ข อม ลต องว ดอย ในระด บนามบ ญญ ต เป นสถ ต ในนอนพาราเมตร กซ บอกเพ ยงว าต วแปรน นส มพ นธ ก นหร อไม เท าน นไม ได บอกขนาดและ ท ศทาง กรณ ต วแปรเด ยว การทดสอบความกลมกล น Goodness of fit ทดสอบว าความถ ท ส งเกตได ก บ ความถ ท คาดหว งแตกต างก น หร อไม เช น จากการสอบถามความค ดเห นของผ ป วยท ม ต อการร กษาของ หมอ รพสต.บ านค ความค ดเห น ชอบ เฉยๆ ไม ชอบ รวม จานวน ก าหนดสมม ต ฐาน H0 : ผ ป วยท แสดงความค ดเห นในระด บต างๆ ม จ านวนไม ต างก น H1 : ผ ป วยท แสดงความค ดเห นในระด บต างๆ ม จ านวนต างก น ไม Sig มากกว า.05 กรณ สองต วแปร ทดสอบความเป นอ สระ เป นการทดสอบว า สองต วแปรน นเป นอ สระจากก นหร อไม ก าหนดสมม ต ฐาน H0 : ต วแปร A และ B เป นอ สระต อก น ไม ม ความส มพ นธ ก น H1 : ต วแปร A และ B ไม เป นอ สระต อก น ม ความส มพ นธ ก น ต วอย าง ต องการทราบว าการอย ก บครอบคร ว ก บการต ดสารเสพต ด ของเยาวชนน นม ความส มพ นธ ก นหร อไม ก าหนดสมม ต ฐาน H0 : การอย ก บครอบคร วก บการต ดส
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks