SPOLNO PONAŠANJE I ZNANJE O SPOLNO PRENOSIVIM BOLESTIMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA ZAPADNOHERCEGOVAČKE ŽUPANIJE - PDF

Description
Originalni rad Original article SPOLNO PONAŠANJE I ZNANJE O SPOLNO PRENOSIVIM BOLESTIMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA ZAPADNOHERCEGOVAČKE ŽUPANIJE Kristina SESAR 1, Nataša ŠIMIĆ 2, Pero BUBALO 3,

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Short Stories

Publish on:

Views: 66 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Originalni rad Original article SPOLNO PONAŠANJE I ZNANJE O SPOLNO PRENOSIVIM BOLESTIMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA ZAPADNOHERCEGOVAČKE ŽUPANIJE Kristina SESAR 1, Nataša ŠIMIĆ 2, Pero BUBALO 3, Sandra JURIĆ 3, Damir SESAR 4 1 Centar za mentalno zdravlje, Dom zdravlja Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina, 2 Odjel za psihologiju, Filozofski fakultet, Zadar, Hrvatska, 3 Klinička bolnica Mostar, Mostar, Bosna i Hercegovina, 4 Dom zdravlja Široki Brijeg, Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina Kristina Sesar Centar za mentalno zdravlje Dom zdravlja Široki Brijeg Dr. J. Grubišića Široki Brijeg Bosna i Hercegovina Tel.: Primljeno: Prihvaćeno: Cilj Utvrditi znanje, stavove i rizična ponašanja učenika srednjih škola sa područja Zapadnohercegovačke županije u Bosni i Hercegovini. Ispitanici i metode U istraživanju je sudjelovalo 518 učenika u dobi od 16 do 19 godina iz četiri različite srednje škole. Upitnik je sadržavao 28 čestica koje su se odnosile na sociodemografske varijable, znanje o spolno prenosivim bolestima i prevenciji, seksualnu povijest, stavove, ponašanje, izvore znanja i metode kontracepcije koje se koriste. Rezultati AIDS (99% djevojaka i 95% mladića) je najprepoznatija spolno prenosiva bolest, a bradavice na spolnim organima i hepatitis B su najmanje poznate spolne bolesti (oko 20% ispitanika). Spolno aktivno je 21% djevojaka i 61% ispitanih mladića. Prvi spolni odnos prije 14-este godine imalo je 5% spolno aktivnih djevojaka i 12% mladića, u dobi od 14 do 17 godina 37% djevojaka i 47% mladića, a starije od 17 godina bilo je 44% djevojaka i 30% mladića. Samo jednog spolnog partnera imalo je 75% djevojaka i 34% mladića. Više od pet partnera imalo je 5% djevojaka i 13% mladića. Od metoda kontracepcije najčešće je korišten kondom (15% djevojaka i 10% mladića), te prijevremeno prekidanje snošaja (15% djevojaka i 10% mladića). Zaključak Većina ispitanika u istraživanju adekvatno je informirana o načinima prijenosa spolno prenosivih bolesti i rizičnim skupinama. Informacije o spolnosti i spolno prenosivim bolestima ispitanici najčešće dobivaju iz novina i časopisa, knjiga, televizije i roditelja. Mladići su spolno aktivniji od djevojaka, ranije stupaju u spolne odnose i imaju veći broj partnera nego djevojke. Ključne riječi: Spolno prenosive bolesti Kontracepcija Adolescencija Pedijatrija danas 2010;6(1): Pedijatrija danas 2010;6(1):53-65 Uvod Spolno prenosive infekcije su široka, relativno dobro definirana skupina infekcijskih bolesti, najčešće s akutnom manifestacijom koja često progredira u kroničnu kliničku sliku. Spadaju u najznačajnije infekcijske bolesti poradi fizičke, fiziološke i ekonomske štete koje uzrokuju (1). Prenose se sa zaražene osobe na zdravu osobu najčešće spolnim odnosom (vaginalnim, oralnim, analnim), zajedničkim korištenjem igala i šprica kod uzimanja droge, i sa zaražene trudnice na dijete tijekom trudnoće, te indirektno rukama i predmetima zajedničke upotrebe. Prema procjenama Centra za kontrolu i prevenciju bolesti u Atlanti (CDC prema engleskom; Centers for Disease Control and Prevention) pojavi se približno 19 milijuna novih infekcija godišnje u SAD-u, pri čemu pola njih kod osoba mlađih od 24 godine (2). Smatra se da su troškovi u SAD-u direktno povezani sa spolno prenosivim bolestima dosegli 14.7 milijardi dolara u godini (3). Incidencija takozvanih klasičnih spolnih bolesti kao što su sifilis i gonoreja posljednjih nekoliko desetljeća je sve manje zastupljena u pobolijevanju, dok se incidencija modernih spolnih bolesti (infekcija humanim papiloma virusom, virusom genitalnog herpesa, HIV-om, virusima koji uzrokuju B i C hepatitis, bakterijama chlamidijom trachomatis i gardnerellom vaginalis, te protozoom trihomonas vaginalis) značajno povećala (4). Iako se prema Konvenciji o pravima djeteta dob djetinjstva definira do osamnaeste godine života (5), proporcija mladih ljudi koji su priznali heteroseksualni odnos prije šesnaeste godine života porastao je 90-ih godina 20. stoljeća u odnosu na prethodno desetljeće (6). U Australiji je dob prvog seksualnog iskustava pala u odnosu na prošle 3-4 dekade, te je prosječna dob prvog odnosa za djevojke i mladiće godina. Tinejdžeri danas imaju i više partnera nego bivše generacije (7). Rizik od obolijevanja od spolno prenosivih infekcija je najveći među onim mladima koji rano stupaju u seksualne odnose i skloni su mijenjanju partnera (8). Činjenica da su simptomi bolesti često podmukli, a posljedice zastrašujuće i nesagledive čini mjere prevencije i suzbijanja ovih bolesti iznimno važnima. Potpunu sigurnost pruža jedino suzdržavanje od spolnih odnosa s nepoznatim osobama i/ ili uzajamno vjeran odnos dvaju nezaraženih osoba, te redovita upotreba kondoma. Do sada nisu provedena istraživanja o spolnoj aktivnosti i znanju o spolno prenosivim bolestima adolescenata na području naše županije. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati znanje i izvore znanja učenika srednjih škola Zapadnohercegovačke županije o spolno prenosivim bolestima, te njihovoj prevenciji. Činjenice o načinu ponašanja u spolnim kontaktima, stavovima prema zaraženim osobama, te metodama zaštite od bolesti i neželjene trudnoće, biti će osnova za stvaranje preventivnih edukacijskih programa o ovom iznimno važnom problemu. Ispitanici i metode U istraživanju su sudjelovali učenici trećih razreda svih srednjih škola s područja Zapadnohercegovačke županije tokom svibnja godine. Broj ispitanika koji je bio uključen u istraživanje odredili smo u skladu s proporcijom učenika iz tog grada u populaciji u županiji i u skladu sa brojem različitih vrsta srednjih škola u svakom gradu. Zbog varijacija u broju učenika u razredu i činjenici da su neki učenici bili odsutni iz škole u vrijeme istraživanja, ukupan broj učenika koji je sudjelovao u istraživanju bio je 518. U svrhu ovog istraživanja autori su konstruirali upitnik o spolnom ponašanju i znanju o spolno prenosivim bolestima, koji se sastojao od 28 pitanja. Devet pitanja odnosila su se na sociodemografske varijable (spol, dob, razred i naziv pohađane škole, stupanj obrazovanja majke i oca, te socio-ekonomski status obitelji), četiri na znanje o spolno 54 K. Sesar i sar. Spolno prenosive bolesti prenosivim bolestima, jedno na prevenciju spolno prenosivih bolesti, pet na seksualnu povijest, pet na seksualne stavove, dvije na seksualno ponašanje, jedno na izvore znanja i jedno na metode kontracepcije koje se koriste. Pitanja koja su se odnosila na znanje o spolno prenosivim bolestima imala su multiple čestice. Rezultati istraživanja su izraženi u frekvencijama i postocima, dok je za testiranje značajnosti razlika u znanju i izvorima znanja o spolno prenosivim bolestima između ispitanika različitog spola korišten hi-kvadrat test iz programskog paketa Statistica 7.0. Rezultati Znanje i izvori znanja o spolno prenosivim bolestima Dobiveni rezultati ukazuju na to da je od navedenih spolno prenosivih bolesti najveći broj ispitanika prepoznao AIDS kao spolno prenosivu bolest. Genitalni herpes prepoznaje 60% djevojaka i 47% mladića, sifilis kao spolno prenosivu bolest prepoznaje 55% djevojaka i 50% mladića, bradavice na spolnim organima i hepatitis B, te ostale spolno prenosive bolesti prepoznaje svega oko 20% ispitanih (Tablica 1). Kada je riječ o znanju o načinima prijenosa spolno prenosivih bolesti, mali postotak ispitanika je neadekvatno informiran. Iznenađujući podatak je da 26% ispitanih djevojaka i 38% mladića navodi pribor za jelo kao jedan od načina prijenosa. Nasuprot ovome, najprepoznatljivi načini prijenosa pokazali su se: spolni odnos (97% djevojaka i 96% mladića) i razmjena igala (86.1%) (Tablica 1). Približno polovina ispitanih prepoznaje iscjedak iz spolnih organa (54%), svrab na genitalnim organima (55% djevojaka i 40% mladića) i peckanje pri mokrenju (55% djevojaka i 35% mladića) kao simptome spolno prenosivih bolesti. Kada je riječ o izostanku simptoma, te boli u trbuhu, može se kazati da je njihovo prepoznavanje još uvijek manjkavo (Tablica 1). Iz dobivenih rezultata vidljivo je da su prostitutke (92% djevojaka i 97% mladića) i osobe koje često mijenjaju partnere (88% djevojaka i 76% mladića) najprepoznatije kao rizične skupine. Na osnovi dobivenih rezultata vidljivo je da su osobe koje češće primaju transfuziju krvi najmanje prepoznate kao rizične skupine, i to od svega 26% djevojaka i 36% ispitanih mladića (Tablica 1). Novine i časopisi, knjige, televizija i roditelji su najčešći izvori informacija o spolno prenosivim bolestima za 90% djevojaka i 84% mladića (Tablica 1). Razlike u znanju o spolno prenosivim bolestima između djevojaka i mladića Dobiveni rezultati pokazuju da značajno više učenica u usporedbi s učenicima prepoznaje AIDS, gonoreju, genitalni herpes i klamidiju kao spolno prenosive bolesti. Kada je riječ o preostalim bolestima razlike se nisu pokazale značajnima (Tablica 1). Kada je riječ o načinima prijenosa bolesti, značajno više učenica u komparaciji s učenicima smatra poljubac u obraz kao način prijenosa bolesti, dok značajno više učenika navodi pribor za jelo. Nadalje, dobiveni rezultati su pokazali da su neki načini prijenosa bolesti prepoznatiji od strane učenica, naprimjer kontakt sa spolnim organom zaražene osobe bez spolnog odnosa i transfuzija krvi ili transplantacija, dok je strastveni poljubac prepoznatiji od strane učenika (Tablica 1). Spolne razlike u znanju o simptomima i znakovima spolno prenosivih bolesti dobivene su kada je riječ o simptomima peckanja pri mokrenju i svraba na genitalnim organima. Značajno više ispitanica u komparaciji s ispitanicima prepoznaje navedene simptome kao simptome spolno prenosivih bolesti (Tablica 1). Dobiveni rezultati također ukazuju na postojanje spolnih razlika u prepoznavanju rizičnih skupina za prijenos spolno prenosivih bolesti. Učenici prepoznaju homoseksualce, 55 Pedijatrija danas 2010;6(1):53-65 Tablica 1 Razlike u znanju između učenika i učenica trećih razreda srednjih škola sa područja Zapadnohercegovačke županije (školske godine 2004/05) o spolno prenosivim bolestima, načinima prijenosa, znakovima i simptomima, rizičnim grupama, te izvorima znanja Table 1 Differences in knowledge between male and female junior year highschool students from Western Herzegovina county (school year 2004/2005) about sexually transmitted deseases, means of transmission, signs and symptoms, risk groups and sources of knowledge Razlike u znanju/differences in knowledge Posmatrani parametri/observed parameters Učenice/ Učenici/ Female Male χ² P n (%) n (%) Znanje o spolno prenosivim bolestima/knowledge for sexually transmitted deseases AIDS/AIDS 277 (99,3) 224 (94,5) 10,32 0,001 Gonoreja/Gonorrhoea 75 (26,9) 43 (18,1) 5,55 0,02 Sifilis/Syphillis 156 (55,9) 119 (50,2) 1,67 0,20 Hepatitis B/Hepatitis B 47 (16,9) 50 (21,1) 1,52 0,22 Hepatitis C/Hepatitis C 116 (41,6) 96 (40,5) 0,06 0,80 Herpes (genitalni)/genital herpes 168 (60,2) 111 (46,8) 9,24 0,002 Klamidija/Chlamydial infections 69 (24,7) 34 (14,4) 8,65 0,003 Bradavice na spolnim organima/genital warts 63 (22,6) 49 (20,7) 0,27 0,60 Znanje o načinu prijenosa/knowledge on the transmission Maženjem/Pampering 204 (73,1) 159 (67,1) 0,99 0,32 Poljupcem u obraz/kisses in the cheek 205 (73,5) 153 (64,6) 5,44 0,02 Strastvenim poljupcem/deep kissing 88 (31,5) 97 (40,9) 9,73 0,002 Preko pribora za jelo/over utensilis 74 (26,5) 91 (38,4) 10,52 0,001 Kontaktom s spolnim organom zaražene osobe, a bez spolnog odnosa/contact with the genitalia infected 141 (50,5) 102 (43,1) 4,81 0,03 persons, without intercours Spolnim odnosom/sexual transmission 271 (97,1) 227 (95,8) 0,98 0,97 Transfuzijom krvi ili transplantacijom/ Blood transfusion and organ transplantation 227 (81,4) 179 (75,5) 4,70 0,03 Razmjenjujući igle/sharing needles 240 (86) 204 (86,1) 3,70 0,06 Znanje o simptomima i znakovima spolno prenosivih bolesti/knowledge of the symptoms and sings of STDs Spolno prenosiva bolest može ići bez simptoma/ Sexually transmitted disease can occur without 78 (27,9) 64 (27,0) 0,04 0,85 symptoms intravenozne ovisnike i osobe koje češće primaju transfuziju krvi kao rizične skupine, dok učenice prepoznaju prostitutke i osobe koje često mijenjaju partnere (Tablica 1). Kada je riječ o spolnim razlikama u izvorima znanja o spolno prenosivim bolestima, dobiveni rezultati pokazuju da značajno više ispitanica u usporedbi s ispitanicima koriste 56 K. Sesar i sar. Spolno prenosive bolesti Nastavak Tablice 1/Continued Table 1 Posmatrani parametri/observed parameters Iscjedak iz spolnih organa je važan simptom u nekim spolno prenosivim bolestima/discharge from the sexual organs is an important symptom in some sexually transmitted diseases Peckanje pri mokrenju je važan simptom kod nekih spolno prenosivih bolesti/tingle when urinating is an important symptom of some sexually transmitted diseases Kad osoba ima spolno prenosivu bolest može osjećati svrab na genitalnim organima/when the person has a sexually transmitted disease may feel itching at genital bodies Neke spolno prenosive bolesti mogu izazvati bol u trbuhu /Some sexually transmitted diseases can cause pain in the belly Neke spolno prenosive bolesti ne moraju izazvati nikakve simptome/some sexually transmitted diseases should not cause any symptoms Razlike u znanju/differences in knowledge Učenice/ Female Učenici/ Male χ² P n (%) n (%) 149 (53,4) 128 (54,0) 0,48 0, (55,2) 84 (35,4) 16,11 0, (55,2) 96 (40,5) 5,92 0,02 57 (20,4) 64 (27,0) 0,13 0, (37,3) 90 (37,9) 0,68 0,41 Rizične skupine/risk groups Prostitutke/Prostitutes 257 (92,1) 230 (97,1) 4,09 0,04 Homoseksualci/Homosexuals 143 (52,3) 170 (71,7) 21,27 0,0001 Intravenozni ovisnici/intravenous drug use 161 (57,7) 169 (71,3) 9,35 0,002 Osobe koje često mijenjaju partnere/ People changing partners frequently 246 (88,2) 180 (75,9) 15,73 0,0001 Osobe koje imaju više partnera istovremeno/ Multiple partners 196 (70,3) 158 (66,7) 1,13 0,29 Osobe koje češće primaju transfuziju krvi/ Frequent transfusions 73 (26,2) 86 (36,3) 5,77 0,02 Najčešći izvori informacija/most common sources of knowledge Novine i časopisi/newspapers and magazines 251 (90) 200 (8,4) 3,62 0,057 Knjige/Books 251 (90) 200 (84,4) 3,62 0,057 Televizija/Television 251 (90) 200 (84,4) 3,62 0,057 Roditelji/Parents 251 (90) 200 (84,4) 3,62 0,057 Rođaci/Other relatives 30 (10,8) 38 (16) 3,19 0,07 Prijatelji/Friends 130 (46,6) 113 (47,7) 0,08 0,77 Drugi/Other 69 (24,7) 56 (23,6) 0,07 0,79 novine i časopise, knjige, televiziju i roditelje kao izvore informacija. Međutim, dobiveni rezultati su značajni na razini značajnosti od 5,7% (Tablica 1). 57 Pedijatrija danas 2010;6(1):53-65 Tablica 2 Razlike u znanju između učenika i učenica srednjih škola sa područja Zapadnohercegovačke županije (školske godine 2004/05) na pitanje:»koje od dolje navedenih postupaka smatrate najučinkovitijim za sprečavanje spolno prenosivih bolesti?«table 2 Differences in knowledge between male and female junior year highschool students from Western Herzegovina county (school year 2004/2005) to the question:»which of the below mentioned actiones do you consider to be the most effective for preventing sexually transmitted deseases?«postupci za sprečavanje spolno prenosivih bolesti/ The procedures for the prevention of sexually transmitted diseases Razlike u znanju/differences in knowledge Učenice/ Female Učenici/ Male χ² P (n; %) (n; %) Apstinencija od seksa/abstinence from sex 62 (22,2) 26 (10,9) 11,44 0,001 Imati samo jednog spolnog partnera/have only one sexual partner 73 (26,2) 72 (30,4) 1,15 0,28 Koristiti kondom tijekom odnosa/use a condom during the intercours 176 (63,1) 192 (81,0) 20,75 0,000 Uvesti rutinsko testiranje osoba za spolno prenosive bolesti/introduce routine testing people for sexually transmitted diseases 108 (38,7) 76 (32,1) 2,44 0,12 Znanje i razlike u znanju učenika i učenica o prevenciji spolno prenosivih bolesti Cilj ovog ispitivanja je također bio ispitati koji postupci se smatraju najučinkovitijim u sprečavanju spolno prenosivih bolesti. Dobiveni rezultati pokazuju da je korištenje kondoma najčešće prepoznato u prevenciji, i to od strane 63% djevojaka i 81% ispitanih mladića. Apstinenciju od seksa kao mjeru zaštite od spolno prenosivih bolesti navelo je svega 22% djevojaka i 11% mladića (Tablica 2). Testiranja razlika između djevojaka i mladića u stavovima o najučinkovitijim postupcima za sprečavanje spolno prenosivih bolesti pokazuju statistički značajne razlike. Tako značajno više učenica smatra apstinenciju od seksa efikasnom metodom za prevenciju spolnih bolesti, dok učenici značajno više navode korištenje kondoma kao efikasnu metodu u prevenciji bolesti (Tablica 2). Karakteristike spolno aktivnih Kada je riječ o ovom uzorku, dobiveni rezultati su pokazali da je 21% djevojaka i 61% mladića spolno aktivno. Osam ispitanika (1,54%) nije odgovorilo na ovo pitanje. Dobiveni rezultati su pokazali da su mladići spolno aktivniji od djevojaka (χ² = 87.27; P=0,0001). U ovom istraživanju spolno aktivne ispitanike (N=206) se pitalo u kojoj godini života su prvi put stupili u spolni odnos. Dobiveni rezultati su pokazali da je 37% djevojaka i 47% mladića stupilo u spolni odnos između 14. i 17. godine. Starije od 17 godina u vrijeme prvog spolnog čina bilo je 44% djevojaka i 30% mladića, a svega 5% djevojaka i 12% mladića je stupilo u spolni odnos prije 14. godine života. Na ovo pitanje nije odgovorilo 14% djevojaka i 12% mladića. Kada je riječ o broju spolnih partnera, koje su imali od prvog spolnog čina, najveći broj ispitanika je imao jednog partnera (75% djevojaka i 34% mladića). Više od pet partnera je imalo 5% djevojaka i 13% mladića, dok je tri do četiri partnera imalo samo 2% djevojaka i 19% mladića. 10% ispitanica i 12% spolno aktivnih ispitanika nije odgovorilo na ovo pitanje. Od metoda kontracepcije ispitanici najčešće koriste kondom (71% djevojaka i 82% 58 K. Sesar i sar. Spolno prenosive bolesti Slika 1 Odgovori učenika srednjih škola sa područja Zapadnohercegovačke županije (školske godine 2004/05) na pitanje:»koje metode kontracepcije vi i vaš partner primjenjujete?«figure 1 Responses of highschool students from Western Herzegovina county (school year 2004/2005) to the question:»which of the below mentioned contraceptive methods do you and your partner use?«mladića), te prijevremeno prekidanje snošaja (15% djevojaka i 10% mladića). Učestalost korištenja ostalih metoda kontracepcije je značajno niža, te iznosi: za oralnu kontracepciju 9%, materični uložak 2%, dijafragma 3%, prirodni ritam ciklusa 5%, prijevremeno prekidanje snošaja 12%. Kontracepcijske metode nije koristilo 4% ispitanika. Na pitanja o korištenju kontracepcijskih metoda sve spolno aktivne učenice su odgovorile, dok oko 5% učenika nije odgovorilo na ovo pitanje (Slika 1). Diskusija Rezultati našeg istraživanja pokazuju da je većina ispitanika u našem istraživanju adekvatno informirana o načinima prijenosa spolno prenosivih bolesti i rizičnim skupinama, dok je znanje o simptomima spolno prenosivih bolesti još uvijek manjkavo. Informacije o spolnosti i spolno prenosivim bolestima najveći broj ispitanika dobiva iz novina i časopisa, knjiga, televizije i roditelja. Mladići su spolno aktivniji od djevojaka i ranije stupaju u spolne odnose nego djevojke. Najčešća metoda kontracepcije koju koriste pri spolnim odnosima je kondom, koji ispitanici smatraju i najboljom zaštitom od spolno prenosivih bolesti. Djevojke značajno bolje prepoznaju spolno prenosive bolesti od mladića. AIDS je najprepoznatija spolna bolest od strane mladića i djevojaka, slijede genitalni herpes i hepatitis C. Za ostale spolne bolesti postotak prepoznavanja značajno opada do nivoa koji je potp
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks