Спеціальність МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ - PDF

Description
Спеціальність МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ Професійна програма підвищення кваліфікації фахівців з курсу Менеджмент організацій передбачає відновлення, розширення і поглиблення професійних знань, умінь

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Short Stories

Publish on:

Views: 18 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Спеціальність МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ Професійна програма підвищення кваліфікації фахівців з курсу Менеджмент організацій передбачає відновлення, розширення і поглиблення професійних знань, умінь і навичок слухачів за раніше набутою спеціальністю до рівня, що відповідає сучасним вимогам науки, техніки, ринку праці. Підвищення кваліфікації здійснюється з урахуванням прогнозів соціально-економічного та політичного розвитку держави, запровадженням адміністративно-процесуальних механізмів виконання Конституції та законів України, освітньо-кваліфікаційних характеристики за спеціальністю Менеджмент організацій , інших нормативно-правових актів, що стосуються підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів. Професійна програма підвищення кваліфікації спеціалістів поширюється на органи управління вищою освітою та вищі навчальні заклади, де готуються фахівці освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за спеціальністю Менеджмент організацій напряму підготовки 0502 Менеджмент і відповідно до установчих документів (Статут Відкритого міжнародного університету розвитку людини Україна , Положення про Інститут післядипломної освіти) здійснюється перепідготовка і підвищення кваліфікації спеціалістів. Професійна програма встановлює: нормативний зміст навчання, обсяг та рівень їх засвоєння у процесі підготовки відповідно до кваліфікаційних вимог. перелік навчальних дисциплін підвищення кваліфікації фахівців; форми підсумкового контролю знань та навичок слухачів; права вищого навчального закладу; термін навчання. Мета навчання: ознайомлення з новітніми досягненнями науки управління, економічної науки, управлінських технологій, кращого вітчизняного і зарубіжного досвіду, вивчення нормативних, інструктивних, методичних документів, що стосуються професійної діяльності фахівців, що підвищують кваліфікацію. Завдання навчання: розширення і поглиблення знань, умінь і навичок за наявною у слухачів професією, спеціальністю та здобуття спеціальних знань професійного спрямування, поглиблене вивчення специфіки роботи в конкретній галузі управління, набуття і вдосконалення практичних і організаторських навичок роботи, що сприятиме підвищенню ефективності професійної діяльності і сприятиме залученню до підприємницької діяльності. Підготовка слухачів: З урахуванням мети і складності навчання, а також базового рівня вищої освіти слухача професійна програма підвищення кваліфікації фахівців передбачає два терміни навчання: короткострокова програма - загальний обсяг годин - 108, із них аудиторних - 72 год. (2 тижні); середньострокова програма - загальний обсяг годин - 216, із них аудиторних год. (1 місяць); довгострокова програма аудиторних годин (3 місяці). Вимоги до освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня, спеціальності) - на професійне навчання за програмою підвищення кваліфікації з Менеджменту організацій приймаються особи, що мають базову або повну вищу економічну освіту зі спеціальності за відповідним напрямом, або з інших напрямів вищої освіти за умови, що фахівець обіймає посаду, яка передбачає виконання функціональних обов'язків менеджера. Підсумкова форма контролю знань - за результатами навчання слухачі здають комплексний випускний іспит. За умови повного освоєння змісту Професійної програми і успішної здачі випускного іспиту слухачі отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка. ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТІВ 3 КУРСУ МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ Найменування модулів, тем Всього годин (аудиторних) лекції 3 них: семінари, практичні І Загальна складова (нормативна складова) 94 50 Соціально-гуманітарна підготовка: : Філософія менеджменту XXI століття Модуль 1. Концептуальні засади сучасного менеджменту Модуль 2. Ефективне управління зовнішнім та внутрішнім 1.2. середовищем організації Модуль 3. Корпоративна культура як інструмент 1.3. підвищення ефективності роботи в організації Модуль 4. Управлінські рішення, контроль і комунікація Модуль 5. Техніка пошуку роботи : Соціально-економічні проблеми 2. європейської інтеграції України Модуль 1. Економічна безпека України в контексті 2.1. європейського вибору Модуль 2. Концептуальні основи стабілізації соціальноекономічного розвитку України Нормативно-правова підготовка: Модуль 3. Актуальні проблеми адаптації законодавства 3. України до законодавства Європейського Союзу II Функціональна складова Нормативна складова: : Інформаційні технології в менеджменті Модуль 1. Сучасний стан і тенденції розвитку інформаційних технологій Створення інформаційних систем 1.2. Модуль 2. Математичне, програмне та інформаційне забезпечення нових інформаційних технологій (HIT) Інтелектуалізація HIT та систем 1.3. Модуль 3. Експертні системи та їх характеристики Модуль 4. Інформаційні технології формування бізнеспланів : АРМ менеджера Модуль 1. Автоматизація управлінських процесів на 2.1. сучасних підприємствах та в організаціях Модуль 2. АРМ управління технологічними процесами Варіативна складова: (24 год.*5= (не менше п 'яти модулів за вибором слухачів) 120 год.) : 3. Управління людськими ресурсами (працівники керівних служб, менеджери з персоналу, працівники кадрових служб) Модуль 1. Сучасні підходи та методи управління 3.1. людськими ресурсами 3.2. Модуль 2. Організація праці та планування персоналу 3.3. Модуль 3. Розвиток персоналу 3.4. Модуль 4. Мотиваційний клімат у колективі 3.5. Семінар: Ефективні методи відбору персоналу 3.6. Семінар: Заробітна плата та компенсаційний пакет, світовий досвід та практика розробки і впровадження на 2 4 українських підприємствах 3.7. Семінар-тренінг: Ефективне управління робочим часом (тайм-менеджмент) 3.8 Семінар: Як управляти корпоративною культурою 4. : Планування. Контролінг (керівники, менеджери, працівники економічних, фінансових служб) Модуль 1. Планування. Технологія розробки та 4.1. обґрунтування бізнес-плану Модуль 2. Бюджетування 4.3. Модуль 3. Концепція контролінгу Модуль 4. Діагностика підприємства й організація 4.4. системи контролінгу 4.5. Модуль5. Цінова політика підприємства (фірми) Семінар: Основні напрямки контролінгу на 4.6. підприємстві Семінар-практикум: нарахування податку на додану 4.7. вартість за етапами виробництва і реалізації продукції Семінар-практикум: розрахунок відпускної ціни 4.8. виробника на товари, на які встановлюється акцизний збір Семінар-практикум: складання бізнес-плану 4.9. підприємства 5. Психологія управління та організаційна поведінка (керівники, менеджери, керівники кадрових служб, консультанти-психологи) Модуль 1. Структура управлінського спілкування 5.1. (комунікативна, інтерактивна, перцептивна) Модуль 2. Методи впливу на партнерів в управлінському 5.2. спілкуванні. Техніка переговорів Модуль 3. Прийняття рішень. Моделі і методи 5.3. прийняття рішень 5.4. Модуль 4. Конфліктологія 5.5. Модуль 5. Креативний менеджмент (Self-management) 4 Семінар-тренінг: Технологія процедури прийняття 5.6. рішень Семінар-тренінг: Методика аналізу та розв'язання 5.7. конфліктів 5.8. Семінар-тренінг: Засоби і техніка переговорів 6. : Антикризовий менеджмент (керівники підприємств, арбітражні керуючі, розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори) 6.1. Модуль 1. Основи антикризового управління Модуль2. Фінансова санація та банкрутство 6.2. підприємства 6.3. Модуль 3. Ліквідація підприємства визнаного банкрутом 6.4. Модуль 4. Процедура ліквідації акціонерного товариства Семінар-тренінг: Оцінка платоспроможності і 6.5. фінансової стійкості підприємства Семінар-тренінг: Оцінка кредитоспроможності 6.6. підприємства і ліквідності його балансу 2 4 Семінар-тренінг: Оцінка потенційного банкрутства 6.7. підприємства : Управлінський облік для менеджерів 7. (керівники та фахівці фінансових, маркетингових підрозділів, служб постачання і збуту) Модуль 1. Організація управлінського обліку 7.2. Модуль 2. Облік витрат за елементами 7.3. Модуль 3. Облік накладних витрат Модуль 4. Нормативний метод обліку витрат. Стандарткостинг Модуль 5. Прийняття управлінських рішень Модуль 6. Планування і контроль. Принципи і методи 7.6. калькуляції за галузями виробництва Модуль 7. Особливості обліку операцій у різних типах 7.7. підприємств Семінар-практикум: розв'язання практичних задач із 7.8. обліку витрат та калькування витрат за галузями виробництва Семінар-практикум: аналіз релевантних грошових 7.9. потоків Семінар-практикум: розв'язання вправ із обліку витрат за елементами та їх списання. Складання первинних документів за видами діяльності 2 4 Семінар-практикум: Ведення аналітичного та синтетичного обліку витрат за видами виробництва : 8. Маркетинг. Збут (керівники, маркетологи, працівники відділів матеріально-технічного постачання і збуту) Модуль 1. Концепції маркетингу та маркетингові 8.1. операції Модуль 2. Ринкова та фінансова інформація для 8.2. прийняття маркетингових рішень 8.3. Модуль 3. Ефективний маркетинговий менеджмент 8.4. Модуль 4. Практика просування та управління збутом 8.5. Модуль 5. Міжнародний маркетинг 8.6. Модуль 6. Бренд-менеджмент Семінар: Закономірності створення успішної рекламної 8.7. компанії 8.8. Семінар: Маркетинг бізнесових ринків (Business to business) 8.9. Семінар-тренінг: Інтернет-маркетинг Семінар: Управління збутовими каналами Інформаційне забезпечення внутрішнього середовища організації та PR в 9. системі управлінської діяльності (керівники, працівники відділів зв'язків із громадськістю, інформаційно-аналітичних відділів, офісменеджери, прес-секретарі) Модуль 1. Інформаційні системи в менеджменті Модуль 2. Класифікація документальної інформації за 9.2. видами, формою, змістом 9.3. Модуль 3. Інформаційна безпека та безпека бізнесу 9.4. Модуль 4. Основні завдання та функції відділу Паблік рілейшнз (ПР) організації Семінар: Інформаційні комунікації як засіб одержання 9.5. відкритої і конфіденційної інформації Семінар-тренінг: Аналіз, класифікація і обробка 9.6. інформації Семінар-практикум: Засоби і механізми захисту 9.6. інформаційної безпеки 9.7. Семінар-практикум: Організація презентації компанії 10. Бізнес-етикет (секретарі, асистенти та помічники директорів компаній, офіс-менеджери) Модуль 1. Встановлення контакту з клієнтом Вимоги етикету до зустрічі з партнером Модуль 2. Розвиток продуктивних ділових контактів Модуль 3. Ділові протокольні заходи. Переговори Семінар: Бізнес-комунікації Семінар-практикум: Презентація фірми Семінар-практикум: Ділове листування Семінар-практикум: Організація офіційного прийому : Ведення ділових переговорів 11. (керівники, заступники керівників підприємств, організацій, працівники відділів міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зв'язків) Модуль 1. Стратегія і тактика ділових переговорів Модуль 2. Підготовка та планування ділових переговорів Модуль 3. Стиль переговорів Модуль 4. Стадія завершення переговорів Семінар-практикум: розробка регламенту переговорів Семінар тренінг: укладання угоди, договору за результатами переговорів III. 1. Галузева складова Варіативна складова - не менше чотирьох модулів : Фінансовий менеджмент (керівники, фахівці фінансових служб підприємств, фірм, фінансові аналітики) 19
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks