Sol Pre Btx 1718

Description
ddd

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 2

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  1/2    A   7   5  -   V   0   3  -   1   7 Sol·licitud de preinscripció al batxillerat en centres educatius sufragats amb fons públics. Curs 2017-2018 Dades de l’alumne/a DNI/NIE/Passaport Nom Primer cognom Segon cognom Identificador de l’alumne/a del Targeta sanitària individual de l’alumne/a, TSI Registre d’alumnes (RALC) 1  (si l'alumne/a en té, introduïu-ne el codi alfanumèric) Tipus de via Adreça Núm. Planta Porta Codi postal Municipi Localitat Districte Província de residència País de residència Telèfon Data de naixement Home Dona Nacionalitat País de naixement Província de naixement Municipi de naixement  Adreça electrònica on voleu rebre informació de la preinscripció Llengües que entén: 2  Català Castellà Cap de les dues  Alumne/a en situació d’acolliment Escolarització per mobilitat forçosa (art. 84.7 de la LOE; cal acreditar-ho documentalment)  Dades del pare, mare o tutor/a DNI/NIE/Passaport Nom Primer cognom Segon cognom DNI/NIE/Passaport Nom Primer cognom Segon cognom Dades escolars de l’alumne/a Codi del centre actual Nom del centre Nivell d’estudis actual Educació secundària obligatòria Batxillerat FP grau mitjà APD grau mitjà FP grau superior APD grau superior Curs Idioma estranger que estudia al centre Necessitats educatives específiques (només si escau)  Tipus A: alumnes amb discapacitats, trastorns greus de la personalitat o de la conducta o amb malalties degeneratives greus Tipus B: alumnes en situacions socioeconòmiques o socioculturals desfavorables Plaça sol·licitada Cal presentar una única sol·licitud amb les peticions de centre i ensenyament per ordre de preferència. Codi del centre Nom Modalitat, curs i règim 3,4  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. R/N: Y0388/Y156  2/2    A   7   5  -   V   0   3  -   1   7 Criteris específics a l’efecte de barem Simultaneïtat amb ensenyaments professionals de música i dansa o amb programes d’alt rendiment esportiu Sí No L’alumne/a prové d’un centre i ensenyament adscrits Sí No Criteris generals a l’efecte de barem   Existència de germans al centre sol·licitat en primer lloc o pares o tutors legals que hi treballin 5  Sí No Domicili al·legat a l’efecte del criteri de proximitat al centre 6  ( escolliu una opció)   L’habitual dins l’àrea d’influència L’habitual dins el municipi, però fora de l’àrea d’influència El lloc de treball dins l’àrea d’influència  (especifiqueu l’adreça del lloc de treball i la raó social)  Raó social Adreça Municipi Codi postal   Beneficiari de la renda mínima d’inserció Sí No Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare o germà/ana Sí No Nota mitjana de l’expedient acadèmic Criteris complementaris a l’efecte de barem Família nombrosa o monoparental Sí No Malaltia crònica de l’alumne/a que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs Sí No  Alumnes que hagin tingut el pare, la mare, els tutors o els germans escolaritzats, en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, 7  al centre per al qual es presenta la sol·licitud Sí No Manifestació de caràcter voluntari sobre l’opció dels ensenyaments de religió 8   Ensenyaments de religió Sí No En el cas d'optar pels ensenyaments de religió, tipus d'opció que es vol cursar: Catòlica Evangèlica Islàmica Jueva   Declaració del pare, mare, tutor/a o alumne/a major d’edat Nom i cognoms En qualitat de (marqueu l’opció corresponent) Pare Mare Tutor/a Alumne/a major d’edat   Declaro que són certes les dades que faig constar en aquest document i que no he presentat cap sol·licitud en cap altre centre per als mateixos ensenyaments. Lloc i data Signatura D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades i tractades al fitxer “Escolarització d’alumnat”, amb la finalitat de tramitar i resoldre els processos d’admissió d’alumnes en els centres sufragats amb fons públics i el seguiment de l’escolarització en aquests centres. L’òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades, i l’oposició al seu tractament mitjançant un escrit adreçat a la unitat esmentada (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona). 1.Tots els alumnes escolaritzats a Catalunya des del curs 2015-2016 en tenen.2. D’acord amb l’article 21.2 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i els articles 11.4 i 56 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, en el curs escolar en què els alumnes iniciïn el primer ensenyament, els pares, mares o tutors dels alumnes la llengua habitual dels quals sigui el castellà poden sol·licitar, en el moment de la matrícula, a la direcció del centre en què siguin admesos, que els fills rebin atenció lingüística individualitzada en aquesta llengua.  3. En el cas de la modalitat d’arts, cal especificar “arts”. En el cas de “ciències i tecnologia” i “humanitats i ciències socials” és suficient si citeu només una de les   dues modalitats. 4. Règim: diürn o nocturn. 5. D'acord amb l'article 10.1 del Decret 75/2007, aquest criteri també s’ha de marcar si es té un germà/ana escolaritzat en un centre públic de primària que téconsideració de centre únic amb el centre on es demana plaça, és a dir, quan només està adscrit a aquest centre. 6. Les dades del domicili al·legades a efectes de barem poden ser consultades per persones interessades que participen en aquest procés de preinscripció en el   mateix centre, ensenyament i nivell.   7. Són gratuïts i universals els ensenyaments següents: el segon cicle de l'educació infantil, l'educació primària, l'educació secundària obligatòria, els programes   de qualificació professional inicial i la formació professional de grau mitjà. 8. Quan es matriculi l’alumne/a cal especificar l’opció de matèria. Aquesta opció serà vàlida per a tota l'etapa, tot i que és possible canviar-la si es comunica alcentre, per escrit, amb prou antelació a l'inici de curs.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks