Sol·licitud_de_participacio_en_el_banc_de_llibres_curs_2017-2018.pdf

Description
2017 solicitud libres

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 2

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ, REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (BANC DE LLIBRES) PROGRAMA DE REUTILIZACIÓN, REPOSICIÓN Y RENOVACIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL CURRICULAR (BANCO DE LIBROS) SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ PER A LES FAMÍLIES SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PARA LAS FAMILIAS CURS / CURSO 2017-2018 Programa cofinanciat pel / cofinanciado por el:  A DADES D'IDENTIFICACIÓ DE L'ALUMNE/A / DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO/A NIA(*)DATA NAIXEMENT / FECHA NACIMIENTO NOM / NOMBRE 2n COGNOM / 2ª APELLIDO 1r COGNOM / 1ª APELLIDO (*) NIA: Número d'identificació de l'alumne/a que li va ser entregat en el moment de formalitzar la matrícula Si no ho coneix, pot sol·licitar-ho en el centre educatiu de l'alumne NIA: Número de identificación del alumno/a que le fue entregado en el momento de formalizar la matrícula. Si no lo conoce, puede solicitarlo en el centro educativo del alumno B DADES DEL SOL·LICITANT (PARE, MARE, TUTOR/A LEGAL, ALUMNE/A EMANCIPAT/DA O CENTRE) DATOS DEL SOLICITANTE (PADRE, MADRE, TUTOR/A LEGAL, ALUMNO/A EMANCIPADO O CENTRO) PARENTIU  / PARENTESCO NIF/NIETELÈFON / TELÉFONO CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO NOM / NOMBRE 2n COGNOM / 2º APELLIDO 1r COGNOM / 1º APELLIDO   C SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL BANC DE LLIBRES SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL BANCO DE LIBROS SOL·LICITE pertànyer al banc de llibres i material curricular del centre per al curs 2017-2018, i assumisc el compromís de fer un ús responsable dels llibres i materials que em proporcionarà el centre en règim de préstec i retornar-ne la totalitat una vegada finalitzat el curs escolar o en el moment que cause baixa en el centre. SOLICITO pertenecer al banco de libros y material curricular del centro para el curso 2017-2018, y asumo el compromiso de hacer un uso responsable de los libros y materiales que me proporcione el centro en régimen de préstamo y devolver su totalidad una vez finalice el curso escolar o en el momento que cause baja en el centro. SIGNATURA DEL/DE LA SOL·LICITANT FIRMA DEL/DE LA SOLICITANTE. a Les dades personals que conté l’imprés podran ser incloses en un fitxer perquè siguen tractades per la Conselleria d’Educació, Investigació,Cultura i Esport, fent ús de les funcions pròpies que té atribuïdes en l'àmbit de les seues seues competències. El sol·licitant podrà dirigir-se a qualsevol dels seus òrgans per a exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre de 1999). Los datos personales contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias. El solicitante podrá dirigirse a cualquier órgano de la misma para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14 de diciembre de 1999). Data / Fecha: __________________  SEGELL DEL CENTRE SELLO DEL CENTRO DIRECTOR/A DEL CENTRE_____________________________________________ DIRECTOR/A DEL CENTRO_____________________________________________  10273552 01/04/2002DOMINGUEZMARTINEZMARTAPADRE 73559626Z677395696TOMASMARTINEZSIMARRO@HOTMAIL.COMSIMARROMARTINEZTOMAS 9 de juny de 2017IES CID CAMPEADOR  PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ, REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR (BANC DE LLIBRES) PROGRAMA DE REUTILIZACIÓN, REPOSICIÓN Y RENOVACIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL CURRICULAR (BANCO DE LIBROS) SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ PER A LES FAMÍLIES SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PARA LAS FAMILIAS CURS / CURSO 2017-2018 Programa cofinanciat pel / cofinanciado por el:  A DADES D'IDENTIFICACIÓ DE L'ALUMNE/A / DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO/A NIA(*)DATA NAIXEMENT / FECHA NACIMIENTO NOM / NOMBRE 2n COGNOM / 2ª APELLIDO 1r COGNOM / 1ª APELLIDO (*) NIA: Número d'identificació de l'alumne/a que li va ser entregat en el moment de formalitzar la matrícula Si no ho coneix, pot sol·licitar-ho en el centre educatiu de l'alumne NIA: Número de identificación del alumno/a que le fue entregado en el momento de formalizar la matrícula. Si no lo conoce, puede solicitarlo en el centro educativo del alumno B DADES DEL SOL·LICITANT (PARE, MARE, TUTOR/A LEGAL, ALUMNE/A EMANCIPAT/DA O CENTRE) DATOS DEL SOLICITANTE (PADRE, MADRE, TUTOR/A LEGAL, ALUMNO/A EMANCIPADO O CENTRO) PARENTIU  / PARENTESCO NIF/NIETELÈFON / TELÉFONO CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO NOM / NOMBRE 2n COGNOM / 2º APELLIDO 1r COGNOM / 1º APELLIDO   C SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL BANC DE LLIBRES SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL BANCO DE LIBROS SOL·LICITE pertànyer al banc de llibres i material curricular del centre per al curs 2017-2018, i assumisc el compromís de fer un ús responsable dels llibres i materials que em proporcionarà el centre en règim de préstec i retornar-ne la totalitat una vegada finalitzat el curs escolar o en el moment que cause baixa en el centre. SOLICITO pertenecer al banco de libros y material curricular del centro para el curso 2017-2018, y asumo el compromiso de hacer un uso responsable de los libros y materiales que me proporcione el centro en régimen de préstamo y devolver su totalidad una vez finalice el curso escolar o en el momento que cause baja en el centro. SIGNATURA DEL/DE LA SOL·LICITANT FIRMA DEL/DE LA SOLICITANTE. a Les dades personals que conté l’imprés podran ser incloses en un fitxer perquè siguen tractades per la Conselleria d’Educació, Investigació,Cultura i Esport, fent ús de les funcions pròpies que té atribuïdes en l'àmbit de les seues seues competències. El sol·licitant podrà dirigir-se a qualsevol dels seus òrgans per a exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre de 1999). Los datos personales contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias. El solicitante podrá dirigirse a cualquier órgano de la misma para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14 de diciembre de 1999). Data / Fecha: __________________  SEGELL DEL CENTRE SELLO DEL CENTRO DIRECTOR/A DEL CENTRE_____________________________________________ DIRECTOR/A DEL CENTRO_____________________________________________  10273552 01/04/2002DOMINGUEZMARTINEZMARTAPADRE 73559626Z677395696TOMASMARTINEZSIMARRO@HOTMAIL.COMSIMARROMARTINEZTOMAS 9 de juny de 2017IES CID CAMPEADOR
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks