socio-cuitural, Prorectorul cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural, Rectorul - PDF

Description
Nr. 87/24 Februarie Se supun aprobării Senatului calendarul admiterii sesiunea iulie, condiţiile contractul şi metodologia de admitere 2016 (Anexa 1). de admitere, Răspund: Prorectorul cu

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Engineering

Publish on:

Views: 13 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Nr. 87/24 Februarie Se supun aprobării Senatului calendarul admiterii sesiunea iulie, condiţiile contractul şi metodologia de admitere 2016 (Anexa 1). de admitere, Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul 2. Se supun aprobării Senatului Taxele de Înscriere la concursul de admitere şcolaneare va.labhe1'entru'antthtnivers~ta:r Wl6:-;l017 (Anexa 2 } şi Taxele de Răspund: Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul 3. Facultăţile vor transmite la Prorectoratul didactic până joi, , propunerile pentru concursurile de ocupare a posturilor vacante şi extrasele din procesele-verbale ale consiliilor facultăţilor cu aprobarea acestora. Răspund: Directorii de departamente, 4. Începând cu anul universitar cotate ISI Web of Science cu (cumulat, pentru toţi autorii pentru performanţă, stabilite Decanii, Prorectorul cu activitatea didactică, Rectorul , mărirea salarială pentru publicarea de articole În reviste factor de impact mai mare de 0,5, se majorează la 200 lei brut/articol din universitate). Celelalte condiţii de acordare a plăţii diferenţiate prin HCA 38/2013, rămân neschimbate. Răspund: Serviciul Resurse Umane, Prorectorul cu activitatea de cercetare ştiinţifică şi informatizarea, Rectorul 5. Se lansează competiţia -Bursa Universităţii- Tr-ansilvania din: Braşov,pentf'u mobilitate.internaţională competiţia Se vor acorda maximum 50 de burse, cu valoarea de 2500 euro/bursă. Regulamentul competiţiei şi calendarul sunt prezentate În Anexa 3. Răspund: Prorectorul cu activitatea de cercetare ştiinţifică şi informatizarea, Rectorul 6. Universitatea Transilvania, prin Prorectoratul cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural şi Facultatea de Educaţie fizică şi sporturi montane, În colaborare cu Digi şi Digi Sport, vor organiza joi, , de la ora 1200, Marele cros al Universităţii Transilvania. Traseul propus va avea o lungime de cca. 2,'Skm, Într-o zonă centrată a Municipiuful~raşov.Se vor acorda premii în obiecte, dlpfome, rnedafll şi cupe primilor 5 clasati la fete şi băieţi. Studenţii din anii mici, vor primi drept bonificaţie pentru participare 2 prezenţe la disciplina Educaţie fizică, cu condiţia finalizării cursei. Toţi participanţii vor primi câte un tricou de concurs. La acest cros se pot înscrie şi angajaţi ai universităţii. Înscrierile se pot face În perioada , prin precizându-se, În cazul studenţilor, numele şi prenumele, facultatea, anul şi adresa de , iar În cazul angajaţilor numele şi prenumele, facultatea/departamentul, respectiv direcţia/serviciul şi adresa de . Răspund:,OiTectorul generol administmw, P.t:OdecooUcu studenţi; şi Jegătttro cu,mediul economic şi socio-cuitural, Prorectorul cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural, Rectorul 7. Referitor la pct. 8 din HCA nr. 83/ , în Anexa 4 sunt prezentate rezultatele concursului Proiectul meu de diplomă. Coordonatorii (cadre didactice) sunt rugaţi să contacteze Biroul de management al proiectelor, În vederea derulării finanţării. Cheltuielile aferente proiectului pot fi operate În perioada Răspund: Decanii facultăţilor, coordonatorul Biroului de management studenţii şi Tegătura cu mediu! economic şi socio-cuîturat, Rectoruî 8. al proiectelor, Prorectorul cu În vederea motivării şi recompensării angajaţilor cu activitate deosebită, conducerea universităţii va organiza În ultima decadă a lunii aprilie 2016, o deplasare externă de 3 zile (max. 41 locuri). Cheltuielile (transport, cazare) vor fi suportate din veniturile proprii ale universităţii. În acest sens, fiecare facultate va propune conducerii universităţii un cadru didactic (asistent/lector). Răspund: Şeful biroului achiziţii, Directorul economic, Prorectorul cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi soeio-cuiturat, Rectorul Anexe Anexa 1 Calendarul admiterii sesiunea iulie, conditiile de admitere, contractul şi metodologia de admitere 2016 Anexa 2 Taxele de Înscriere la concursul de admitere 2016, Taxete de şcolarizare valabile pentru anul universitar propunere Anexa 3 Regulamentul şi calendarul competiţiei Bursa Universităţii Transilvania Anexa 4 Rezultatele concursului Proiectul meu de diplomă Nr. 87/24 Februarie 2016 Anexe 9. Facultăţile sunt solicitate să transmită la Biroul de marketing, până la data de , imagini (fotografii) noi, semnificative pentru fiecare structură, Însoţite de un opis, În vederea actualizării bazei de date la nivelul universităţii. Răspund: Decanii facultăţilor, Coordonatorul Biroului de marketing, Prorectorul cu relaţiile publice şi promovarea imaginii universităţii 10. Se supune aprobării Senatului Metodologia de derulare a concursului de selecţie a decanilor la Universitatea Transilvania Braşov pentru legislatura (Anexa 5). Răspund: Prorectorul cu relaţiile publice şi promovarea imaginii universităţii, Rectorul 11. Programul final al manifestărilor organizate cu prilejul Zilei Universităţii se găseşte În Anexa 6. JWspUIJd: Pro.tectorul cu,r:elaţiije. p,ubliceşi.pi.jj.j:flcw,drea..imagiljii.univej:sit:ăţii,.r.ectatui 12. Se aprobă Hotărârile Biroului Consiliului de Administraţie, conform Anexei 7. ANEXA 5 Metodologia de derulare a concursului de selecţie a decanilor fa Universitatea TransilvaniaBraşov pentru legislatura proiect ANEXA 6 Programulfinal al Illlmifestărilor organizate cu prilejul Zilei Universităţii ANEXA 7 Hotărâri BeA Informări Au fost publicate În Monitorul Oficial următoarele acte normative, disponibile pe portal: Hotărârea Guvernului nra4/ privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, publicată În MO nr 99/ Hotărârea Guvernului nr.45/ privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, publicată În MO nr 100/09, HotărâreaGuvernului.nr.pRl10.Q2.~OlPllrj\ljnd IDQQjficilfea şi caffillletari:!9!iotă.ârll GIN~J}ullJj.Of. 925/2006.p.e,fltfl,l ilp,ro/lqf-f!ilo normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată În MO nr 115/ Decizia Curţii Constituţionale nr.765/ referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind Încadrarea şi salarizarea În anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din Învăţământ, publicată În Monitorul Oficial nr.107/ , prin care Curtea Constituţională declară drept constituţionale prevederile şi grilele de Încadrare salarială stabilite prin Legea nr.63/2011, faţă de excepţia invocată de anumite sindicate din Învăţământ care solicitau ca salariile personalului didactic şi didactic auxiliar să revină, Începând cu data de , la cuantumul (calculat pe baza coeficientului de 'rrnîltlţîticcrr l;ootjd'e 40tr tel) prevăzut tt t'egeatt'r. 221!ZOO8lîeriftuâ'ffr6bâ'r aohtcih,rnţeî :(jtlvertiufu11\t. 15!2008privmd creşterile salariale şi respectiv neluarea În considerare a prevederilor Legii nr.63/2011. Anexa 1.1 HCA nr 87 din Calendarul admiterii la studii universitare de licență. Sesiunea Iulie 2016 Nr. crt. Data/Perioada Activități desfăşurate iulie 2016 Înscrieri la toate facultățile. Candidații cetățeni români şi din țări UE la sediile facultăților; Cetățeni din țări terțe UE şi români de pretutindeni în clădirea Rectorat, B dul Eroilor nr iulie 2016 Înscrieri olimpici şi candidați rromi pentru toate facultățile Înscrierile se fac centralizat, în clădirea Rectorat, B dul Eroilor nr iulie 2016 Afişare liste cu candidații olimpici şi candidați rromi admişi iulie 2016 Desfăşurarea probelor practice și a probelor scrise la Facultatea de Muzică, Facultatea Educație Fizică şi Sporturi Montane,Facultatea de Medicină (datele exacte pentru fiecare probă vor fi afișate pe pagina web a admiterii) iulie 2016 Afişarea listelor cu candidații admişi la toate facultățile (Liste faza I) iulie 2016 Confirmare loc (Depunerea actelor de studii în original, sau confirmarea în scris, pentru candidații admişi pe locurile fără taxă. Plata primei tranşe a taxei de şcolarizare pentru candidații admişi pe locurile cu taxă prin OP sau la casierii) iulie 2016 Afişarea listelor refăcute în urma fazei II de redistribuire (Liste faza II) august 2016 Confirmare loc august 2016 Afişarea listelor (Liste faza III) septembrie 2016 Confirmare loc septembrie Afişarea listelor finale de admitere pentru sesiunea iulie 2016 (Liste finale iulie). Comunicare locuri rămase neocupate 1 Pentru perioada de depunere acte / confirmare a candidatilor nou admişi în fazele finale vă rugăm consultaţi cu atenţie contractul de admitere Ver. 05/ / 1 Anexa 1.2 HCA nr 87 din Calendarul admiterii la studii universitare de masterat. Sesiunea Iulie Nr. crt. Data/Perioada Activităţi desfăşurate iulie Înscrieri la toate facultăţile. Candidaţii cetăţeni români şi din ţări UE la sediile facultăţilor; Cetăţeni din ţări terţe UE şi români de pretutindeni în clădirea Rectorat, B-dul Eroilor nr iulie 2016 Desfășurarea probelor de concurs (la facultăţile care au prevăzute probe de concurs) iulie 2016 Afişarea listelor cu candidaţii admişi la toate facultăţile 1 (Liste faza I) iulie 2016 Confirmare loc (Depunerea actelor de studii în original, sau confirmarea în scris, pentru candidaţii admişi pe locurile fără taxă. Plata primei tranşe a taxei de şcolarizare pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă - prin OP sau la casierii) iulie 2016 Afişarea listelor refăcute în urma fazei II de redistribuire 1 (Liste faza II) august 2016 Confirmare loc august 2016 Afişarea listelor 1 (Liste faza III) septembrie 2016 Confirmare loc 9. 5 septembrie Afişarea listelor finale de admitere pentru sesiunea iulie 2016 (Liste finale iulie) 1. Comunicare locuri rămase neocupate 1 Cu excepția Facultății de Medicină, care va desfășura concursul de admitere la masterat la finalul lunii septembrie, după un calendar propriu. Informații suplimentare sunt disponibile pe pagina web a Facultății de Medicină. 2 Pentru perioada de depunere acte / confirmare a candidatilor nou admişi în fazele finale vă rugăm consultaţi cu atenţie contractul de admitere 1 / 1 Ver. 04/ Anexa 1.4 HCA nr 87 din CONTRACT PRIVIND PROCEDURA DE INSCRIERE SI SELECTIE A CANDIDATILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE 2016 ŞI ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI Încheiat între: Nr. legitimaţie.. din 1. Universitatea Transilvania din Brasov, Facultatea de..., reprezentată prin Rector Prof. univ. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN şi respectiv Decan..., denumităîn acest contract UNIVERSITATEA şi , CNP... în calitate de candidat la Facultatea de..., născut la data de..., având cetăţenie..., cu domiciliul stabil: str...., nr..., bl..., sc..., ap..., localitatea..., judeţul..., cod poştal..., telefon..., posesor al CI/BI/paşaport seria..., nr..., eliberat de... la data..., denumit în acest contract CANDIDATUL; OBIECTUL CONTRACTULUI Art. 1. Prezentul contract are ca obiect obligaţiile asumate de părţi şi drepturile conferite CANDIDATULUI, în vederea derulării în bune condiţii a concursului de admitere 2016 precum şi stabilirea condiţiilor de înmatriculare a candidaţilor declaraţiadmişiîn sesiunea IULIE 2016, atât pe locurile finanţate de la bugetul de stat, cât şi pe cele cu taxă, în concordanţă cu legislaţiaîn vigoare. Art. 2. CANDIDATUL se înscrie la concursul de admitere 2016 organizat la Facultatea de...,(în continuare denumită FACULTATEA). Art. 3. CANDIDATUL declară că a luat la cunoştinţă ca, pentru situaţiaîn care va fi înmatriculat ca student pe locurile cu taxă, va fi obligat să achite prima tranşă a taxei de şcolarizare (minimum lei) până în data de 29 iulie 2016, ora Celelalte tranşe ale taxei de şcolarizare vor fi achitate conform termenelor ce se vor stabili de către Consiliul de Administraţie al UNIVERSITĂŢII. Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2016/2017 este de lei. Art. 4. În cazul în care va fi declarat admis la acest concurs, conform listelor afişate pe site-ul UNIVERSITĂŢII, CANDIDATUL se obligă, potrivit fazelor descrise mai jos, să aducă la îndeplinire următoarele: În FAZA I: dacă va fi admis pe locurile fără taxă, CANDIDATUL se obligă să depună la FACULTATE, până la data de 27 iulie 2016 ora 15:00 actele de studii 1) în original sau alte documente justificative. În cazul în care actele de studii 1) nu vor fi eliberate de unitatea de învăţământ emitentă până la data de 26 iulie 2016, CANDIDATUL se obligă să confirme, în scris, Comisiei de Admitere din FACULTATE opţiunea sa definitivă de a fi înmatriculat ca student al FACULTĂŢII, pe baza concursului de admitere În cazul în care nu îşi manifestă această opţiune până în data de 27 iulie 2016, ora 15.00, va fi declarat RESPINS în data de 27 iulie 2016 iar procedura de admitere va intra în FAZA II. În FAZA II : dacă va fi admis: (A) pe locurile fără taxă, CANDIDATUL se obligă să depună la FACULTATE, până la data de 29 iulie 2016, ora13:00 actele de studii 1) în original sau alte documente justificative. În cazul în care actele de studii 1) nu vor fi eliberate de unitatea de învăţământ emitentă până la data de 29 iulie 2016, CANDIDATUL se obligă să confirme, în scris, Comisiei de Admitere din FACULTATE opţiunea sa definitivă de a fi înmatriculat ca student al FACULTĂŢII, pe baza concursului de admitere În cazul în care nu îşi manifestă această opţiune până în data de 29 iulie2016, ora 13.00, va fi declarat RESPINS în data de 31 iulie 2016 după ora 13:00, iar procedura de admitere va intra în FAZA III. (B) pe locurile cu taxă, CANDIDATUL se obligă să depună la FACULTATE, până la data de 29 iulie 2016 ora 13:00 actele de studii 1) şi chitanţa în original (sau copie după aceasta) de plată a primei tranşe a taxei de şcolarizare (minimum...lei). În cazul nerespectării acestei condiţii, CANDIDATUL va fi declarat RESPINS la data de 31 iulie 2016 după ora13:00, iar procedura de admitere va intra în FAZA III. În FAZA III: La data de 31 iulie 2016 se vor reface şi afişa pe pagina web a UNIVERSITĂŢII listele cu candidaţii admişi la FACULTATE pe locurile fără taxă şi pe locurile cu taxă de şcolarizare. Dacă în FAZA II nu s-a completat cifra de şcolarizare a FACULTĂŢII, se reia procedura descrisă în FAZA II, punctele A şi B. Pentru candidaţii nou admişi în FAZA III, data limită de depunere la FACULTATE a actelor originale şi/sau a taxei de şcolarizare va fi 29 august 2016 ora 13:00. În FAZA IV: La data de 31 august 2016 va fi afişată lista refăcută a candidaţilor admişi. Daca nici în FAZA III nu s-a completat cifra de şcolarizare a FACULTATII, se reia procedura descrisa în FAZA II, punctele A şi B. Pentru candidaţii nou admişi in FAZA IV, data limită de depunere la FACULTATE a actelor originale şi/sau a taxei de şcolarizare va fi 2 septembrie 2016 ora 15:00. 1) Prin acte de studii se întelege: A1) Diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia pentru candidaţiiabsolvenţi ai examenului naţional de bacalaureat în anii anteriori, sau A2) Adeverinţă care atestă promovarea examenului naţional de bacalaureat, conf. O.M.E.N. 3838/ , pentru candidaţiiabsolvenţi ai examenului naţional de bacalaureat în sesiunile iulie-septembrie 2015; document la care se adaugă: B1) Diploma de licenţă sau echivalentul acesteia pentru candidaţiiabsolvenţi,în anii anteriori,ai unei instituţii de învăţământ superior, sau B2) Adeverinţă care atestă promovarea examenului de absolvire/diplomă/licenţă, conf..., pentru candidaţiiabsolvenţi ai examenului naţional de bacalaureat în sesiunile iulie-septembrie 2015. Anexa 1.4 HCA nr 87 din Art. 5.În urma parcurgerii celor patru faze procedurale ale concursului de admitere 2016, în data de 05 septembrie 2016 se afişează pe pagina web listele finale pentru sesiunea de admitere IULIE Pentru candidaţii nou admişi pe listele finale, data limită de depunere la FACULTATE a actelor originale şi/sau adovezii primei tranşe a taxei de şcolarizare va fi , ora 15:00. Art. 6. După încheierea sesiunii de admitere septembrie 2016 şi refacerea listelor finale ale admiterii 2016, ierarhizarea candidaţilor declaraţi admişi în vederea înmatriculării pe locuri fără taxă şi locuri cu taxă după caz, se face în baza acordului candidatului dat prin semnarea prezentului contract şi cu încadrare în cifra de şcolarizare, Universitatea rezervându-şi dreptul de a face redistribuirea locurilor neocupate. Art.7. Taxa de înscriere achitată pentru participarea CANDIDATULUI la concursul de admitere 2016 nu se restituie CANDIDATULUI, după depunerea dosarului la Comisia de Admitere pe FACULTATE, indiferent de rezultatul obţinut de CANDIDAT la admitere. Art. 8. În cazul în care numărul de candidaţi admişi la un program de studii este mai mic de 25 IF/ 30 ID/IFR (cu excepţia domeniului MUZICĂ, unde limita inferioară este 5), UNIVERSITATEA îşi rezervă dreptul de a decide suspendarea derulării respectivului program, sens în care, în baza opţiunilor CANDIDATULUI exprimate în FIŞA DE ÎNSCRIERE, se poate decide redistribuirea la alte programe de studii a candidaţilor admişi, cu aprobarea Consiliului de Administraţie. Art. 9. După afişarea listelor finale de admitere, dacă un candidat a fost admis pe locurile cu taxă şi solicită în scris retragerea dosarului după afişarea listelor finale în cadrul sesiunii de admitere la care a participat, pierde dreptul de restituire a primei tranşe din taxa de şcolarizare achitată. Art. 10. CANDIDATUL declarat admis şi înmatriculat conform listelor finale de admietre 2016 se obligă să semneze şi să remită FACULTĂŢII, contractul de studii universitare şi pe cel de studii anuale, până la data de , în caz contrar va fi exmatriculat conform regulamentelor interne ale Universităţii. Art. 11. În baza recunoaşterii studiilor efectuate în străinătate, conform menţiunilor din scrisoarea de acceptare, în urma evaluării interne a UNIVERSITĂŢII, înmatricularea CANDIDATULUI se va face, respectând obligaţiile de mai sus, în condiţiile menţionate de CRID. Art.12. CANDIDATUL cu acte de studii sau echivalente obţinuteîn străinătate, care a depus dosar pentru recunoaşterea studiilor conform Anexei 1 din Metodologia admiterii, va fi declarat RESPINS în cazul nerecunoaşterii diplomei de către CNRED. Art. 13. CANDIDATUL care, la data de , urmare parcurgerii fazelor descrise la art. 4, ocupă un loc finanţat de la bugetul de stat, prin promovare de pe un loc cu taxă, are dreptul la restituirea taxei de şcolarizare achitată, potrivit prezentului contract, cu condiţia de a fi semnat contrasctul de şcolarizare şi de a depune o cerere de restituire a taxei până la data de Art. 14. CANDIDATUL declarat admis şi care la data de ocupă un loc cu taxă şi renunţă la calitatea de student al FACULTĂŢII, prin cerere înregistrată după data de , indiferent de motivele invocate, pierde dreptul de restituire a primei tranşe din taxa de şcolarizare achitată. Art. 15. CANDIDATUL înmatriculat în anul universitar pe locurile cu taxă şi care ulterior este promovat pe locurile finanţate de la bugetul de stat, în urma refacerii, dupa data de , a listelor privind admiterea, are dreptul la restituirea taxei de şcolarizare achitată, potrivit prezentului contract, cu condiţia de a depune o cerere d
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks