ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS) - PDF

Description
ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS) ช องาน/โครงการ ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS) ล กษณะโครงการ ใหม ระยะเวลาดาเน นการ ว นท ส.ค ผ ร บผ ดชอบโครงการ/ก จกรรม ก มเกล ยง หน วยงานท

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Software

Publish on:

Views: 17 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS) ช องาน/โครงการ ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS) ล กษณะโครงการ ใหม ระยะเวลาดาเน นการ ว นท ส.ค ผ ร บผ ดชอบโครงการ/ก จกรรม ก มเกล ยง หน วยงานท ร บผ ดชอบ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงเร ยนวาร นชาราบ สนองกลย ทธ ของโรงเร ยน กลย ทธ ข อท 5,6 สนองกลย ทธ สพม.ท 29 กลย ทธ ข อท 5,6 สนองกลย ทธ สพฐ กลย ทธ ข อท 5,6 1. หล กการและเหต ผล ตามท โรงเร ยนวาร นช าราบ ในฐานะท เป นโรงเร ยนต นแบบโรงเร ยนในฝ น และเป น 1ใน46 โรงเร ยนแกนนา ICT ของโครงการโรงเร ยนในฝ น สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน และท เป น ต งศ นย พ ฒนาก จกรรมเทคโนโลย สารสนเทศ ICT ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาการม ธยมศ กษา ท 29 จ งหว ดอ บลราชธาน ม บทบาทในการกระต น ส งเสร ม ถ ายทอดความร รวมไปถ งการอบรมพ ฒนาคร และ บ คลากรทางการศ กษาต างๆ โปรแกรมสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS) เก ดจากความร วมม อระหว างกล ม พ ฒนาระบบบร หาร ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาอ บลราชธาน เขต 4 และโรงเร ยนวาร นช าราบ ในการพ ฒนานว ตกรรมทางด าน ICT เพ อการ พ ฒนายกระด บการบร หารจ ดการสถานศ กษาด วยระบบ ICT ซ งผลจากการนาไปทดลองใช ในโรงเร ยนต างๆ หลายโรงเร ยนได ร บการตอบร บเป นอย างด ระบบด งกล าวสามารถช วยสน บสน นการบร หารจ ดการโรงเร ยน ในด านต างๆ ได อย างม ประส ทธ ภาพ จ งเห นสมควรขยายผลให ก บโรงเร ยนน าร อง ค อโรงเร ยนในฝ นหร อ โรงเร ยนด ใกล บ านในเขตจ งหว ดอ บลราชธาน เพ อให น าไปใช และด าเน นการขยายผลให ก บโรงเร ยนอ นๆ ต อไป 2. ว ตถ ประสงค 2.1. เพ อพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาในกล มโรงเร ยนนาร อง โรงเร ยนในฝ นหร อ โรงเร ยนด ใกล บ าน ด วยระบบ ICT ให ม ประส ทธ ภาพท ส งข น 2.3. โรงเร ยนในกล มเป าหมายม ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษาท ม ประส ทธ ภาพ และสามารถอานวยความสะดวก และสน บสน นการบร หารจ ดการโรงเร ยนได เป นอย างด 3.เป าหมาย 3.1. ผลผล ต (Outputs) 1) เพ อพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาในกล มโรงเร ยนนาร อง โรงเร ยนในฝ น หร อโรงเร ยนด ใกล บ าน ไม น อยกว า 10 สถานศ กษา 2) โรงเร ยนในกล มเป าหมายม ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษาครบท ง 4 กล มงาน ตามโครงสร างหล ก ของการบร หารงานในสถานศ กษา 3.2 ผลล พธ (Outcomes) 1) โรงเร ยนในกล มเป าหมายม ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา ด วยระบบ ICT ท ม ประส ทธ ภาพ 2) โรงเร ยนในกล มเป าหมายม การบร หารจ ดการสถานศ กษา อย างเป นระบบและม ประส ทธ ภาพส ง 4. ข นตอนการดาเน นงาน/ก จกรรม/ระยะเวลา ท งาน/ก จกรรม ระยะเวลา ดาเน นการ ปฏ บ ต งาน จร ง(ว น) ผ ร บผ ดชอบ หมายเหต 1 - ประช มคณะทางาน 6 ก.ค ก มเกล ยง 2 - อบรมปฏ บ ต การการใช งานโปรแกรมระบบ สน บสน นการบร หาร จ ดการสถานศ กษา (SMSS) ส.ค ก มเกล ยง และ คณะ 5. แผนการปฏ บ ต งาน/ก จกรรม ท งาน/ก จกรรม ว ธ การ/สถานท ระยะเวลา ดาเน นการ ผ ร บผ ดชอบ หมายเหต 1 - ประช มคณะทางาน ณ ศ นย ฯ ICT โรงเร ยนวาร นชาราบ 6 ก.ค 2555 ก มเกล ยง 2 - อบรมปฏ บ ต การการ ใช งานโปรแกรมระบบ สน บสน นการบร หาร จ ดการสถานศ กษา (SMSS) ณ ห องโสตท ศน ศ กษาโรงเร ยนวาร น ชาราบ ส.ค ก มเกล ยงและ คณะ 6.งบประมาณและทร พยากร ท ก จกรรม/คาช แจงในการใช งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ าย ค าตอบแทน ค าใช สอย ค าว สด อ นๆ รวม 1 ค าอาหาร/อาหารว างสาหร บคร และคณะ 22,500 22,500 ว ทยากรท เข าร บการอบรม จานวน 50 คนๆ ละ 150 บาทต อว น 2 ค าบาร งสถานท /ค าน า ค าไฟ 1,770 1,770 3 ค าว ทยากร ช วโมงละ 400 บาท (18 ชม.) 7,200 7,200 รวมงบประมาณท งส น 7,200 24,270 31,470 ต วอ กษร (สามหม นหน งพ นส ร อยเจ ดส บบาทถ วน) 7. การต ดตามและประเม นผล ต วช ว ดความสาเร จ ว ธ ว ดและ ประเม นผล เคร องม อท ใช ผ ร บผ ดชอบ 1. จานวนสถานศ กษาและคร ท เข าร บการอบรม - ส งเกต -การลงทะเบ ยน ก มเกล ยง และคณะ 2. ความสาเร จอบรมปฏ บ ต การ การใช งานโปรแกรมระบบ สน บสน นการบร หารจ ดการ สถานศ กษา (SMSS) - ส งเกต - ส มภาษณ - แบบประเม นผล ก มเกล ยง และคณะ 7. ผลท คาดว าจะได ร บ 1) โรงเร ยนในกล มเป าหมายม ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษาตาม โครงสร างหล ก ครบท ง 4 กล มงาน 2) พ ฒนาระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษาในกล มโรงเร ยนนาร อง โรงเร ยน ในฝ นหร อโรงเร ยนด ใกล บ าน ไม น อยกว า 10 สถานศ กษา ผ บร หารและคร ผ ปฏ บ ต งานในกล มงานต างๆ ไม น อยกว า 40 คน 3) โรงเร ยนในกล มเป าหมายม การบร หารจ ดการสถานศ กษาด วยโปรแกรมระบบ สน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS) อย างเป นระบบและม ประส ทธ ภาพส ง ลงช อ...ผ เสนอโครงการ ( ก มเกล ยง) ตาแหน ง คร ชานาญการพ เศษ ลงช อ...ผ เห นชอบโครงการ (นายอ ท ย บ ญสะอาด) ตาแหน ง รองผ อานวยกล มบร หารว ชาการ ลงช อ...ผ อน ม ต โครงการ (นายศ วฤทธ ส ตะพ นธ ) ตาแหน ง ผ อานวยการโรงเร ยนวาร นชาราบ โรงเร ยนนาร องใช โปรแกรมระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา( SMSS) ***** ท โรงเร ยน สหว ทยาเขต 1. นาร น ก ล ม วงสามส บอ มพว นว ทยา 1 3. โนนก งว ทยาคม 3 4. ไผ ใหญ ศ กษา 1 5. เอ อดใหญ พ ทยา 4 6. น าย นว ทยา 6 7. ล อคาหาญวาร นชาราบ 5 8. วาร นชาราบ 5 9. ว จ ตราพ ทยา ห วยขะย งว ทยา สาโรงว ทยาคาร โคกสว างค มว ทยาน สรณ นาเย ยศ กษา ร ชม งคลาภ เษก สว างว ระวงศ 5 **** กล มโรงเร ยนในฝ นคละร นในจ งหว ดอ บลราชธาน และโรงเร ยนในเขตพ นท บร การศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ ศ นย แม ข ายจ งหว ดอ บลราชธาน โรงเร ยนในฝ น โรงเร ยนวาร นช าราบ รวม 14 โรงเร ยน บ คลากรท เข าร บการอบรม เพ อให การข บเคล อนโปรแกรมระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา(SMSS) ดาเน นไปอย างเป นระบบและม ประส ทธ ภาพส งส ด จ งได กาหนดบ คลากรท จาเป นต องเข าร บการอบรมเช ง ปฏ บ ต การด งกล าว ก อนนาโปรแกรมไปใช งานจร ง ด งน 1. รองผ อานวยการฯ ท กาก บด แล กล มงานเทคโนโลย ฯ 1 ท าน 2. คร ท ปฏ บ ต หน าท กล มงานแผนงาน/การเง น 1 ท าน 3. คร คอมพ วเตอร 1 ท าน รวมโรงเร ยนละ 3 ท าน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks