ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART) - PDF

Description
1.การเข าส ระบบงาน ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART) ร ปท 1.1 หน าจอการเข าส ระบบงานบร หารแผนงานและงบประมาณ ส าหร บผ ขอเบ กจ าย/ย มงบประมาณ ผ ใช งานระบบจะต องม username และรห สผ านเพ

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Sales

Publish on:

Views: 27 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1.การเข าส ระบบงาน ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART) ร ปท 1.1 หน าจอการเข าส ระบบงานบร หารแผนงานและงบประมาณ ส าหร บผ ขอเบ กจ าย/ย มงบประมาณ ผ ใช งานระบบจะต องม username และรห สผ านเพ อเข า ส ระบบงานโดยผ ใช ท ม การลงทะเบ ยนขอใช อ นเตอร เน ตกรมสน บสน นบร การส ขภาพ สามารถเข าใช งาน ระบบได โดยใช username และรห สผ านเด ยวก นก บการลงทะเบ ยนขอใช อ นเตอร เน ตกรม ฯ ส วน ผ ใช งานท ย งไม ม username และ password จากท กล าวข างต นท านสามารถลงทะเบ ยนได จาก หน าจอระบบบร หารแผนงานและงบประมาณ(Smart)ได เลย ตามเอกสารค ม อ ว ธ การปร บปร งข อม ล ส วนบ คคล จากหน าจอหล กของระบบ การเข าส ระบบงานสามารถเข าตามร ปท 1.2 ร ปท 1.2 เมน เข าส ระบบงาน เล อกเมน ส าหร บเจ าหน าท จะปรากฏตามร ปท 1.2 ร ปท 1.3 หน าต างการล อกอ นเข าใช งานระบบการเบ กจ ายงบประมาณ ให ผ ใช งานระบ username และ password ท กล าวไว ข างต นลงในหน าจอตามร ปท 1.3 จากน นกดป มเข าส ระบบเพ อเข าระบบงาน หมายเหต หากผ ใช ล อกอ นถ กต องจะปรากฏหน าต างการใช งาน แต หากล อกอ นแล วไม ปรากฏ หน าต างใช งานหร อหน าจอว างเปล าให ต ดต อผ ด แลระบบ เบอร โทรศ พท เพ อตรวจสอบ ข อม ลผ ใช งานอ กคร ง การล อกอ นถ าช อผ ใช และรห สผ านถ กต องจะปรากฏหน าจอด งร ปท 1.4 ร ปท 1.4 ร ปแสดงหล งการล อคอ นเข าใช งานระบบเพ อใช ในการเบ กจ ายงบประมาณ จากร ปท 1.4 ผ ใช งานสามารถเข าส ระบบงานตามส ทธ ท ได ร บมอบหมายจากผ ด แลระบบ ในค ม อ ฉบ บน จะอธ บายถ งการเข าใช งานระบบเบ จ ายงบประมาณและการควบค มการเบ กจ ายงบประมาณของ หน วยงานส วนกลาง(คล ง)และหน วยงานส วนภ ม ภาค(ศ นย ) ซ งจะม ความแตกต างในล กษณะงานควบค ม การเบ กจ ายงบประมาณในบางส วน 2.การใช งานระบบเบ กจ ายงบประมาณ(ไม ม การวางเง น PO) การเบ กจ ายงบประมาณแบ งเป น 2 ประเภทค อผ ใช งานท ม รายช อในระบบฐานข อม ล สามารถท างานในหน าต างน ได ท งหมด (ข นก บนโยบายของหน วยงานแต ละหน วย) 1.เล อกเมน ระบบบร หารงาน 2.เล อกเบ กจ ายงบประมาณ 3.เล อกทารายการ ร ปท 2.1 หน าจอแสดงการเข าระบบงานเบ กจ ายงบประมาณ เม อเล อกท ารายการเร ยบร อยแล วจะปรากฏหน าจอตามร ปท เล อกเด อนท จะเบ กจ าย 1.เล อกประเภทงบ 3.เล อกรห สงบประมาณ 4.ตรวจสอบโครงการท เล อก พร อมวงเง นท เบ กจ าย 5.เล อกรายการ PO หากการ เบ กจ ายม การวาง PO(ด คาอธ บาย เฉพาะห วข อการวาง PO) 6.ระบ รายละเอ ยดค าใช จ าย 7.ระบ ช อผ ขอเบ ก(เจ าหน หร อผ ร บเง น) 8.ระบ ท หน งส อท ขอเบ ก/ลงว นท 9.ก าหนดต วเลขเพ อ ระบ ช องบ นท กรา ละเอ ยด เม อท าข นตอนท 9 แล วจะปรากฏรายการเพ อบ นท กรายละเอ ยดโดยม คาอธ บายด งน เช นเด นทางไปราชการ ม ค าใช จ ายแบ งออกเป น 3 รายการด งน ค อ 1.ค าเบ ยเล ยง 2.ค าท พ ก 3.ค าพาหนะ ให ระบ จ านวน ค อ 3 รายการในข นตอนท 9 จะปรากฏด งร ปด านล าง 10.ระบ รายการตาม คาอธ บายด านบน 11.ก าหนดรห สบ ญช ค าใช จ ายให ตรงก บหมวดท ก าหนดให 12.วงเง นท ใช และยอดเง น รวมท ขอเบ กจร ง 14.กดป มบ นท กรายการ เพ อบ นท กข อม ล 13.เล อกคล กรายการกรณ เป นการเบ กต งแต เด อน ตค มค(บ นท กย อนหล ง) จากกระบวนการข างต นเป นข นตอนของการเบ กจ ายงบประมาณในล กษณะการขอเบ กซ งจะม ข นตอนท เช อมโยงก บระบบการวาง PO หร อการก นเง นไว ส าหร บจ ดซ อจ ดจ างเช น การวางเง นเพ อจ าง เจ าหน าท บ นท กข อม ล ระยะเวลา 12 เด อน เป นต น ส วนในการย มเง นราชการจะม ข นตอนเหม อนการ เบ กจ ายท กอย างแต จะม ข นตอนของการค นเง นส าหร บผ ย มมาเก ยวข องด วยซ งจะอธ บายในตอนถ ดไป 3.การวางเง น PO หร อการก นเง นล วงหน า ในข นตอนน ผ ท เข ามาใช งานจะต องได ร บส ทธ เฉพาะจากผ ด แลระบบเท าน น ซ งผ ด แลแผนงาน โครงการของหน วยงานสามารถก าหนดส ทธ ให ได หล งจากได ร บส ทธ แล วผ ใช งานสามารถเข าใช งานระบบ ได ตามห วข อท 1 การเข าส ระบบงาน จะปรากฏหน าจอด งร ป 3.1 ร ปท 3.1 หน าจอหล กส วนบ คคลหล งจาก ล อกอ น จากร ปท 3.1 ผ ใช งานสามารถเข าส การจ ดวาง PO โดยเล อกเมน ระบบบร หารงาน จากน นเล อก รายการ เบ กจ ายงบประมาณ แล วเล อกเมน ก นเง น PO จะปรากฏหน าจอด งร ปท 3.2 1.ระบ ช อโครงการท ต องการค นหาหร อ เล อกตามข อ 2 2.หร อเล อกรายการ ตามท ปรากฏอย ใน ระบบเพ อเข าส หน าจอการทา PO ร ปท 3.2 แสดงรายการโครงการของหน วยงานท ผ ใช งานส งก ดอย 1.เล อกรห สงบประมาณท ต องการก นเง น PO หากผ ใช งานเล อกป ม ทารายการ จะปรากฏหน าจอด งร ปท ตรวจสอบช อโครงการว าถ กต องหร อไม 3.ตรวจสอบวงเง นท สามารถวาง PO ได จะต องไม เก น วงเง นท ม 4.ระบ รายการก นเง นท ต องการ 5.ระบ รายละเอ ยดรห สท ได จากการวางเง นท ระบบ GFMIS 6.ก าหนดวงเง นรายเด อนท ต องการวาง ร ปท 3.3 หน าจอการก นเง น PO ของระบบ 7.เม อม การตรวจร บงานจ างเสร จส นในแต งวดงานพ สด จะต องกล บเข ามาปร บปร งเพ อเพ มเลขท ตรวจร บในแต ละ งวดงาน 8.กดป มเพ มรายการเพ อบ นท กข อม ล ร ปท 3.4 ผลจากการบ นท กข อม ล ร ปท 3.4 จากการบ นท กข อม ลระบบจะออกหมายเลขกาก บการวาง PO ตามร ปในวงกลม ซ ง หมายเลขน จะต องถ กนาไปกาก บในเอกสารการขอเบ กก บกองคล งหร องานการเง น เพ อให ผ ตรวจสอบ ข อม ลจะช วยกาก บความถ กต องในการตรวจสอบอ กคร งหน ง การวาง PO ผ ท ร บผ ดชอบจะต องทางานควบค ก บการรายงานในระบบ GFMIS ข อส งเกต : เม อการเง นทาการเบ กจ ายงบประมาณผ านระบบโดยเล อกรายการท วาง PO แล ว ม เง นคงเหล อ จากงวดงานน นหร อม การยกเล กการจ างน น ๆ ผ ท ดาเน นการวาง PO จะต องเข ามาปร บปร งข อม ลหร อด ง ยอดเง นท ค างอย ในระบบ PO ออกจากระบบโดยการลบต วเลขท วางเง นไว ให เป น 0.00 บาท ในช องเด อนท ยกเล กหร อคงเหล อ หากไม ม การดาเน นงานจากท กล าวมาข างต นจะทาให เง นในโครงการน นไม สามารถ เบ กจ ายได หร อเง นไม เพ ยงพอก บการใช จ าย 4.การใช งานระบบเบ กจ ายงบประมาณ(ผ านการวาง PO) 1.เล อกเมน ระบบบร หารงาน 2.เล อกเบ กจ ายงบประมาณ 3.เล อกทารายการ ร ปท 4.1 หน าจอแสดงการเข าระบบงานเบ กจ ายงบประมาณ เม อเล อกท ารายการเร ยบร อยแล วจะปรากฏหน าจอตามร ปท เล อกเด อนท ต องการเบ กจ าย 2.เล อกประเภทงบประมาณ 3.เล อกรห สงบประมาณ 4. ตรวจสอบช อโครงการว าถ กต องหร อไม 4.เล อก กดป ม เล อกรายการ PO 5.เล อกรายการ PO 6.ระบ วงเง นท เบ กจ ายในแต ละงวดงาน 7.ช อผ เบ ก/ผ ย ม 9.ระบ ว นท หน งส อ 8.ระบ เลขท หน งหน งส อ 11.ระบ รายการค าใช จ าย 10.ระบ จ านวนรายการ ย อย 14.บ นท กรายการ 12.ก าหนดประเภทค าใช จ ายเพ อควบค ม ก าก บตามหมวดบ ญช 13.ระบ จ านวนเง นท เบ กจ ายจร ง 5.การใช งานระบบย มเง นงบประมาณ 1.เล อกเมน ระบบบร หารงาน 2.เล อกย มเง นงบประมาณ 3.เล อกทารายการ ร ปท 5.1 หน าจอแสดงการเข าระบบงานย มงบประมาณ เม อเล อกท ารายการเร ยบร อยแล วจะปรากฏหน าจอตามร ปท เล อกเด อนท ต องการย มเง น 2.เล อกประเภทงบประมาณ 3.เล อกรห สงบประมาณ 5.ช อผ เบ ก/ผ ย ม 4. ตรวจสอบช อโครงการว าถ กต องหร อไม 6.ระบ เลขท หน งหน งส อ 7.ระบ ว นท หน งส อ 8.ระบ จ านวนรายการ ย อย 9.ระบ รายการค าใช จ าย 12.บ นท กรายการ 10.ก าหนดประเภทค าใช จ ายเพ อควบค ม ก าก บตามหมวดบ ญช 11.ระบ จ านวนเง นท เบ กจ ายจร ง 6.การค นเง นย ม การค นเง นย มในระบบงานบร หารแผนงานและงบประมาณหล งจากม การดาเน นงาน เร ยบร อยแล วระบบงานการเง นจะทาการนาส งหล กฐานการใช เง นซ งจะเป นต วสร ปว าม การใช เง นตามวงเง น ท ย มหร อใช น อยกว าหร อมากกว าวงเง นท ย มไป ผ ท ย มเง นในระบบจะต องทาการค นเง นตามการใช จ ายจร ง ด งร ปภาพท จะอธ บายต อไปน ร ปท 6.1 แสดงหน าจอการเข าส ระบบการค นเง นย ม จากร ปผ ใช งานโดยผ านเมน ระบบบร หารงาน แล วเข าส เมน การเบ กจ ายงบประมาณ จากน น เล อก ค นเง นย ม และเร ยก ทารายการ จะปรากฏหน าจอด งร ป พ มพ ท หน งส อท ทาเร องย มไว หร อเล อกจากข อ 2 2.กดป ม ค นเง น จากรายการท เล อก ร ปท 6.2 แสดงรายการเง นย มท ทารายการไว หล งจากเล อกรายการ ค นเง นแล วจะปรากฏหน าจอด งร ป กดป ม OK เพ อเข าส การค นเง น 4.กดป มรายการค นเง น 5.กดป มค นเง นย ม 5.ระบ เง นท ใช จ ายจร งตาม หล กฐานการค นเง น ร ปท 6.3 แสดงว ธ การค นเง นย ม จากร ปท 6.3 หล งจากผ ใช งานระบบค นเง นย มแล วระบบจะเข าส การท างานของผ ท ท าหน าท ควบค มก าก บ(คล ง หร อการเง นของศ นย )อ กคร งหน ง เพ อแสดงสถานะการร บเง นค นคล ง จ งจะครบ กระบวนการท างานของระบบย มเง นงบประมาณ 7.การตรวจสอบการเบ กจ ายงบประมาณ ผ ใช งานระบบบร หารแผนงานและงบประมาณ สามารถตรวจสอบการดาเน นงานของระบบการ เบ กจ ายงบประมาณได จากหน าจอหล กของระบบด งร ปท เข าส ระบบบร หารแผนงานและงบประมาณ 2.เล อกบร การข อม ล ร ปท 7.1 การต ดตามการเบ กจ ายงบประมาณ 3.การต ดตามในภาพรวม 4.เล อกหน วยงานท ต องการด ขอม ล หร อ เล อกจากการค นหาเฉพาะเร องโดยกดป ม หร อเล อกค นจาก 1.หร อเล อกค นจาก 2.ค นจากท หน งส อหร ออ น ๆ ตามต วเล อก 3.ด รายละเอ ยดจากผลการส บค นข อม ล 4.ด รายละเอ ยดของการขอเบ ก 5.ต ดตามเอกสาร ร ปท 7.2 ผลการค นหาข อม ล 8.การจ ดท ารายงานการเบ กจ ายงบประมาณของหน วยงาน หล งจากม การบ นท กการเบ กจ าย/ย มเง นงบประมาณแล ว ผ ด แลหร อควบค มการเบ กจ าย งบประมาณของหน วยงานสามารถจ ดพ มพ รายงานเพ อเก บเป นหล กฐานการเบ กจ ายเพ อเป นรายงาน ประจ าเด อนตามร ปท เล อกสร ปรายงานการเง น 2.สร ปรายงานการเบ กจ าย Excel ร ปท 8.1 การรายผลการเบ กจ ายรายเด อน จากร ปท 8.1 จะปรากฏหน าจอด งร ปท เล อกหน วยงานท ต องการ 4.เล อกเด อนท ต องการ 5.เล อกรห สงบประมาณท ต องการ 6.เล อกแสดงรายการหร อส งออก Excel ร ปท 8.2 การเล อกข อม ลรายงาน ร ปท 8.3 ผลรายงานในร ปแบบ Excel การตรวจสอบข อม ลการวาง PO ผ ควบค มการเบ กจ ายงบประมาณสามารถตรว
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks