สรภัญญะ

Description
1.  …

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 4 | Pages: 3

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1.                                  
 • 2.                                                   เกษร .. ๒ มี ค ๔๔ ( คำำสมำทำนศีล ๕ ด้วยตนเอง สำำหรับนักเรียน ) ข้ำขอตั้งสัตย์ ต่อพระไตรรัตน์ เลิศด้วยควำมดีทั้งสำมประกำร ปำนแก้วมณี ด้วยควำมจริงนี้ เป็นที่พึ่งใจ หนึ่ง ขอวิรติ ั งดเว้นฆ่ำสัตย์ ทั้งเล็กและใหญ่
 • 3. มีจตเมตตำ ิ ปรำณีทวไป ั่ ไม่เบียดเบียนใคร มีใจกรุณำ สอง ไม่ลักของ ผู้อื่นครอบคอรง ป้องปักษ์รักษำกำรเลี้ยงชีวิน ทรัพย์สินนำนำ จะแสวงหำ มำโดยชอบธรรม สำม ไม่ผิดในกำม จิตใจตำ่ำทรำม ด้วยควำมโมหันต์ยึดประเพณี มีแต่ปำงบรรพ์ เป็นสิ่งกำงกั้น มั่นในฤทัย สี่ ไม่มุสำ ยึดถือสัจจำ ไว้ตลอดไปพูดแต่ควำมจริง ไม่วำกับใคร่ เจรจำปรำศรัย ไพเรำะในวจี ห้ำ ไม่ดื่มเหล้ำ และของมึนเมำ จนสิ้นชีวีเว้นยำเสพติด ย้อมจิตรำคี ให้ลืมทำำดี มีแต่ประมำท ข้ำ ขอสมำทำน ศีลห้ำประกำร จะมิให้ขำดมอบกำยและใจ ไว้ในพุทธศำสตร์ เป็นคนรักชำติ ประกำศคุณธรรม สร้ำงแต่ควำมดี ชีวิตขอพลี ไม่สร้ำงเวรกรรมมั่นกตัญญู รู้จกหลักธรรม ั ประเสริฐเลิศลำ้ำ เป็นเครื่องนำำทำง ข้อควรใส่ใจอยูบ้ำนช่วยงำนพ่อแม่ ่ ลูกที่ดีแท้ พ่อแม่ชื่นใจอยูโรงเรียนเรำเคำรพคุณครู ่ เรำมีควำมรู้ คุณครูชื่นใจอยูประเทศไทยเรำเคำรพพระ ่ เรำมีธรรมะ พระก็ชื่นใจ ถ้ำอยำกเป็นคนงำม อย่ำวู่วำมโกรธง่ำย ถ้ำอยำกเป็นคนสบำย อย่ำเบื่อหน่ำยกำรเรียน ถ้ำมีวแต่สนุก เรำจะทุกข์ถนัด ถ้ำอยำกเป็นคนนำำสมัย อย่ำทำำลำยวัฒนธรรมเป็นนักเรียน อย่ำนอนตื่นสำย อย่ำอำยทำำกิน อย่ำหมิ่นเงินน้อย อย่ำคอยวำสนำ
 • Similar documents
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks