งานนำเสนอ2

Description
1. เทคนิค <br />photoshop<br /> 2. เทคนิค ทำพื้นหลังสวยๆ ด้วย<br />photoshopcs<br />…

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 4 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. เทคนิค <br />photoshop<br />
 • 2. เทคนิค ทำพื้นหลังสวยๆ ด้วย<br />photoshopcs<br />
 • 3. 1.สร้างรูปสี่เหลี่ยมขึ้น มาหนึ่งรูปโดยใช้เครื่องมือ roundedrectangletoolกำหนดค่า radius ให้เป็น 8 และเลือกสีตามใจชอบ<br />จากตัวอย่างใช้สีชมพู นะครับ  จะได้ผลออกมาตามรูปคับ อ่อ ชื่อเป็น bg ด้วยนะครับ<br />                         <br />
 • 4. 2. ดูเลือกสีใน foregroundcolor เป็นสี # e00442ไปคลิกขวาที่เลเยอร์bg เลือก blendingOption: และไปติ๊กเครื่องหมายถูกหน้า ช่อง GradientOverlay<br />       <br />photoshopcs ทำพื้นหลังสวยๆ ด้วย photoshopcs<br />                                      <br />
 • 5. 3. ก๊อปปี้เลเยอร์bg โดยการกด ctrl+j และย่อขนาด โดยกด ctrl+t<br />                          <br />
 • 6. 4.ไปเปลียนforegroundcolor ให้เป็นสีขาวก่อนคับ จากนั้นก็ ใช้เครื่องมือ <br />pen วาดรูปให้เป็นเหมือนเงาตามรูปประกอบเลยคับ<br />                                 <br />
 • 7. 5. กด V และตามด้วยเลข2 เพื่อกำหนด ค่า Opacity จะได้คั่งรูป จากนั้นก็คลิกขวาที่เลเยอร์เลือกcreateclippingmask จะได้ผลตามรูป<br />                      <br />
 • 8.         6. สร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่อีก 1เลเยอร์ จากนั้นวาดสี่เหลี่ยมสีขาว เล็กๆลงไป<br />            <br />                        <br />
 • 9. 7.ใช้เครื่องมือ  ersertools หรือกด E ก็ได้ จากนั้นมาที่ผลงานเราคลิก<br />ขวาในผลงานเราแล้ว ตั้งค่าตามรูป<br />                          <br />
 • 10. 8.ลบส่วนหัวและส่วนท้ายออก จะได้ผลตามนี้<br />                         <br />photoshopcs ทำพื้นหลังสวยๆ ด้วย photoshopcs<br />สุดท้าย ท้ายสุดก็ตกแต่งตามใจคับ<br />
 • 11. THE<br /> END<br />
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks