งานนำเสนอ1

Description
1. เทคนิคการใช้ Photoshop<br />การเปลี่ยนสีสันเปลี่ยนฤดูกาล ด้วย Channel…

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 4 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. เทคนิคการใช้ Photoshop<br />การเปลี่ยนสีสันเปลี่ยนฤดูกาล ด้วย Channel Mixer<br />
 • 2. บทความนี้จะเป็น Workshop การใช้โปรแกรม Photoshop ตกแต่งภาพอย่างง่าย ๆ โดยการใช้ Channel Mixer ในการเปลี่ยนสีของภาพ ซึ่งสามารถเปลี่ยนสีได้อย่างรวดเร็ว สำหรับตัวอย่างจะเป็นการเปลี่ยนสีของภาพปกติ ให้เป็นภาพในฤดูใบไม้ร่วง ใครสนใจก็ดูได้ในบทความนี้ค่ะ<br />
 • 3.
 • 4. ขั้นตอนที่ 1 เปิดโปรแกรม photoshop แล้วเปิดภาพที่ต้องการตกแต่ง จากนั้นใช้คำสั่ง Image -->Adjustment --> Channel Mixer จะเห็นหน้าต่าง Channel Mixer ตามภาพที่ 2<br />
 • 5. ขั้นตอนที่ 2 เลือก Out Channel = Red แล้วปรับค่าสีแดง = +100 ค่าสีเขียว = 200 และค่าสีฟ้า = -200 ตามภาพที่ 2 จากจากนั้นกดปุ่ม OK<br />
 • 6. Channel Mixerนอกจากจะเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนสีภาพที่ทำได้ง่าย ๆ แล้ว จุดดีที่สุดของ Channel Mixerคือมีความหยืดหยุ่นที่สุด และการเปลี่ยนสีด้วย Channel Mixerภาพจะออกมาดูเนียนที่สุด<br />
 • 7. สำหรับหลักการใช้ Channel Mixerนั้น จะเป็นการการผสมจำนวนสีจาก Source Channel หนึ่งไปยัง Output Channel ค่ะ อ่านแล้วออกจะงง นิดนึงนะค่ะ เรามาดูตัวอย่าง การใช้ Channel Mixer ในบทความนี้กันเลยค่ะ<br />
 • 8. ภาพเดิม สีจริงของรูปภาพ จะประกอบด้วยสี แดง เขียว และน้ำเงิน ตามหลักของสีปฐมภูมิของแสง <br />เมื่อเราใช้ Channel Mixer โดยเลือก Out Channel = Red ค่าต่าง ๆ ที่เราปรับจะหมายความดังนี้<br />
 • 9. Source Channel<br />1. Red = 100 %หมายความว่า ตอนนี้ Red Channel มีจำนวนสี Red Channel อยู่ 100% (เพราะตัวมันเองเป็นสีแดง ดังนั้นสีแดงจึงมี 100% ในทางตรงกันข้าม ถ้าเราลด Red Channel ให้เป็น 0% สีแดงทั้งหมดก็จะหายไป) <br />
 • 10. 2. Green = +200%หมายความว่า บริเวณไหนที่เคยเป็นสีเขียว จะถูกทำให้แสดงเป็นสีแดงออกมา (เพราะ Out Channel เป็น Red) เพราะสีทางแสง สีแดง + สีเขียว จะได้เป็นสีเหลือง และเมื่อรวมกันระหว่างข้อ 1 และ 2 คือ Red = 100% + Green = +200% ก็จะได้การผสมสีทางแสดงของ สีแดง + สีเหลือง ซึ่งจะทำได้ได้สีส้ม (Orange)<br />
 • 11. 3. Blue = -200%หมายความว่า บริเวณไหนที่เคยเป็นสีน้ำเงิน จะถูกทำให้ไม่แสดงสีแดงออกมา (ภาพที่เราเห็นอยู่ แม้จะไม่เห็นสีชัดเจน แต่มันก็เกิดจากสีปฐมภูมิของแสง คือสี แดง เขียว และน้ำเงิน อย่างเช่น สีม่วง เกิดจากการผสมของ แดง + น้ำเงิน ในที่นี้ เมื่อเราเลือกแบบ Out Channel = Red และเมื่อเรากำหนด Blue = -200% นั่นก็จะหมายความว่า สีม่วง ก็จะถูกเอาสีแดงออก สีที่เหลือก็จะแสดงสีเป็นสีน้ำเงิน)<br />
 • 12. และผลลัพธ์ของ Workshop นี้ก็ออกมาให้เราได้ชมกันตามภาพที่ 3 เป็นไงค่ะ พอจะเป็นภาพของฤดูใบไหม้ร่วง ได้บ้างไหมค่ะ ... ยังไงบทความนี้เว็บมาสเตอร์ของจบก่อนค่ะ อธิบายเหนื่อยเหลือเกิน เขียนไปเขียนมา ตัวเองก็เริ่มเบลอ ๆ แล้วเหมือนกัน ... ถ้าผิดพลาดตรงไหน ติกันเข้ามาได้นะค่ะ<br />
 • 13. THE<br />NED<br />
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks