กำลังจะตาย

Description
กลอนสะท้อนสังคม ที่ทรุดโทรม ยากแก่การแก้ไข ที่ไทย ใครช่วยที

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 4 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. แม่ผู้ถูกทรมาน โดยลูกหลาน (ปุตตภัย) ภัยเกิดจากบุตรธิดา ประพันธ์โดย..พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร ก่อนจะสิ้น ปีเก่า ขอเล่าถึง ให้คานึง ชีวิตเก่า อยากเล่าขาน สะท้อนหญิง แก่ชรา อยู่ช้านาน คืนวันผ่าน ระทมทุกข์สุดชีวี
 • 2. สามีตาย ไปสุดกู่ อยู่เดียวโดด ยายก็อด ทนสู้ อยู่ไม่หนี อยู่กับลูก และหลาน เนิ่นนานปี ทุกข์ทวี เจอปัญหา คณานับ ลูกสาวนั้น ติดสุรา เป็นบ้าเหล้า หลานก็เมา ยาบ้า คราตกอับ เงินไม่มี ลูกติดยา ไม่หาทรัพย์ สองหลานนับ วันจี้คอ รอวันตาย.. หลานหญิงชาย ได้เสพย์ยา หาลักของ นาตานอง ร้องไห้ ใจสลาย หลานขโมย ของในบ้าน ไปหลายราย นาไปขาย เพื่อต่อใจ ไว้เสพยา
 • 3. เจอสภาพ หลานลูก อยู่ทุกวัน สุดต้านทาน กระอัก เป็นหนักหนา อยากจะสอน ก็จนจิต อนิจจา ลูกหลานข้า เหล้า,บ้าสิง นั่งนิ่งงัน ยายได้มอง ทั้งน้าตา ถึงคราแย่ ตายแน่แน่ ชีวิตยาย ใจกายสั่น ผวากลัว หลานลูก อยู่ทุกวัน เทพสวรรค์ใดหนา ช่วยข้าที ยายคร่าครวญ ทั้งน้าตา คราจะนอน ทั้งอ้อนวอน คุณพระธรรม นาสุขี คุณพระพุทธ พระสงฆ์ด้วย ช่วยลูกที ชีวิตนี้ สุดท้าย ไ ด้แต่ปลง
 • 4. ประสบเหมาะ เคราะห์กรรมใด ในครั้งนี้ จึงถึงที ทายาย ไม่ประสงค์ ยายตัดพ้อ ชะตาใย ทาได้ลง ยายงวยงง กับชีวิต อนิจจา อุตส่าห์เลี้ยง ลูกหลาน ปานใจขาด ยอมลาบาก ทั้งกายใจ ได้เสาะหา ทั้งทางาน เหนื่อยเหน็ด เก็บเงินตรา เพื่อนามา เลี้ยงลูกหลาน ผ่านพ้นภัย ยอมนุ่งผ้า เก่าขาด ประหยัดสุด เพื่อหลานลูก ราบรื่น ยายยื่นให้ ท่านยอมอด ยามหิว กิ่วขาดใจ เพื่อเก็บไว้ให้ลูกหลาน ท่านนั้นยอม
 • 5. ท่านถนอม กล่อมเกลี้ยง เลี้ยงหลานลูก ถึงจะทุกข์กายใจ ยายก็พร้อม ท่านมีบ่วง หลายห่วง ดวงพยอม แต่ท่านพร้อม จะสู้ ไม่ดูแคลน ท่านหวังว่า วันหนึ่ง อยากพึ่งลูก อยากได้ซุก ลูกหลาน อันสุขแสน อยากพักผ่อน ตอนบั้นปลาย ตอนไร้แฟน ถึงแร้นแค้น ไปบ้าง ก็ช่างมัน อนิจจา ลูกหลานโต โมฆะเปล่า พากันเหมา ติดยา หาขยัน ทั้งติดเหล้า ติดยาบ้า บ้าพนัน ทุกข์โรมรัน เผาเรือน เหมือนอบาย
 • 6. ไม่สานึก คิดแทนคุณ ที่อุ่นเอื้อ ไม่จุนเจือ ผู้มีพระคุณ หนุนส่งให้ ใช้ชีวิต เพลิดเพลิน ระเริงใจ สิ่งสุดท้าย ยายต้องนั่ง หลั่งน้าตา นี่นะหรือ คือสิ่งมอบ ตอบแทนให้ นี่นะหรือ ตอบแทนใจ อาลัยหา นี่นะหรือ คือกตัญญู รู้มารดา นี่นะหรือ สิ่งบูชา คราเติบโต นี่นะหรือ ? คือของขวัญ วันปีใหม่ นี่นะหรือ ? คือกาลังใจ ใหญ่อักโข นี่นะหรือ? คือสิ่งดี ที่อยากโชว์ นี่นะหรือ คือความโก้ที่โชว์กัน
 • 7. สมแล้วหรือ? สุดท้าย ยายได้รับ สมแล้วหรือ? ยายกลับ รับโศกศัลย์ สมแล้วหรือ? ลูกหลานคิด ริทากัน สมแล้วหรือ? คือวัน ที่ท่านรอ ขอเป็นสื่อ สะท้อนจิต ชีวิตยาย ขอระบาย ความจริง ทิ้งพอศอ ขอสะท้อน ชีวิตเก่า ที่เฝ้ารอ ความสุขหนอ ขอให้ยาย ท่านไว้ดู แปดสิบกว่า ของยาย ใกล้จะกรอบ ขอให้มอบ กาลังใจ ให้ท่านสู้ ขอลูกหลาน จงเลิกยา พาเชิดชู จงกอบกู้ชีวิตยาย ในเร็ววัน
 • 8. ขอจงเริ่ม ชีวิตหนอ พ.ศ.ใหม่ พร้อมด้วยใจ ที่บริสุทธิ์ อย่างสุขสันต์ อยู่กับยาย ไ ร้ยา ค่าอนันต์ เป็นของขวัญ ปีนี้ สุขีเอย.....
 • Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks