Σκαρλάτος

Description
1. ∆ραστηριότητες του ΕΛΙΝΑ στην πρόβλεψη και αντιµετώπιση του κυκλοφοριακού θορύβου…

Please download to get full document.

View again

of 31
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 6 | Pages: 31

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. ∆ραστηριότητες του ΕΛΙΝΑ στην πρόβλεψη και αντιµετώπιση του κυκλοφοριακού θορύβου Εισηγητής : ∆. Σκαρλάτος Αναπληρωτής Καθηγητής Παν/µίου Πατρών
 • 2. ΕΛΙΝΑ 29 Κράτη Μέλη
 • 3. Μέρος Α Παραγοντικό µοντέλο πρόβλεψης κυκλοφοριακού θορύβου Πανεπιστήµιο Πατρών Τµ Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών
 • 4. Ερευνητική οµάδα Σκαρλάτος ∆ηµήτρης Αναπληρωτής καθηγητής Παν/µιου Πατρών Ζάκυνθινος Τηλεµαχος ∆ιδάκτωρ Παν/µιου Πατρών
 • 5. Μοντέλα Κυκλοφοριακού θορύβου Ακρίβεια πρόβλεψης = ακριβής υπολογισµός µεταβλητών • Ακριβή όργανα • Εξειδικευµένο προσωπικό
 • 6. Κυκλοφοριακός θόρυβος Κυκλοφοριακός θόρυβος Χρονικά Χρονικά Μεταβαλλόµενες Ανεξάρτητες µεταβλητές µεταβλητέςΚυκλοφοριακό Κυκλοφοριακή Λωρίδες Περιβάλων Ταχύτητα Οδόστρωµα Κλίση Φορτίο Σύνθεση Κυκλοφορίας Χώρος
 • 7. Απλουστευµένο µοντέλοΣυνεχείς µεταβλητές ∆ιακριτές µεταβλητές (παράγοντες) Πλεονεκτήµατα: • Μη ακριβή όργανα • Μη εξειδικευµένο προσωπικό • Ανθεκτικό σε µεταβολές παραµέτρων Μειονεκτήµατα • Ακρίβεια
 • 8. Το κυκλοφοριακό φορτίο (q)Leq = C log q C = 10 Παράγοντες1: πολύ χαµηλή ροή (< 300 οχήµατα ανά ώρα),2: χαµηλή ροή (300-600 οχήµατα ανά ώρα),3: µέση ροή (600-1200 οχήµατα ανά ώρα),4: υψηλή ροή (1200-2400 οχήµατα ανά ώρα)5: πολύ υψηλή ροή (> 2400 οχήµατα ανά ώρα).
 • 9. Το ποσοστό των βαρέων οχηµάτων (p) 5pL10 = 10 log(1 + ) v Παράγοντες1: χαµηλό ποσοστό των βαρέων οχηµάτων (< 5%),2: µέσο ποσοστό(5%-15%)3: υψηλό ποσοστό (> από 15%).
 • 10. Η µέση ταχύτητα οχηµάτων (v) L = a + b log v , b = 35 Παράγοντες1: πολύ χαµηλή (< 25 Km/h)2: χαµηλή (25-35 Km/h),3: µέση (35-50 Km/h),4: υψηλή (50 - 70 Km/h),5: πολύ υψηλή (70 - 100 Km/h),6: εθνική οδός (> 100 Km/h).
 • 11. Η κλίση (g) L = a⋅g Παράγοντες1: Μικρή: δρόµοι µε µικρή κλίση (0- 2%),2: Μέση: δρόµοι µε κλίση <2% και κίνηση προς τα κάτω,3: Μεγάλη: δρόµοι µε κλίση >2% και κίνηση προς τα επάνω ή και στις δύο κατευθύνσεις.
 • 12. Το έδαφος (r) Παράγοντες1: ήσυχοι: όλοι οι δρόµοι µε µικρόµέγεθος κόκκων (<11mm)2: κανονικοί: θορυβώδεις δρόµοι ήδρόµοι µε µεγάλο µέγεθος κόκκων.
 • 13. Ο αριθµός λωρίδων κυκλοφορίας (l) d ∆L = 10 log d0 Παράγοντες 1: µικρός µέχρι 3 λωρίδες 2: µεγάλος πάνω από τρεις λωρίδες
 • 14. Τα περιβάλλοντα κτήρια (b) Παράγοντες1: Ανοικτή περιοχή ή περιοχή µε κτήρια σε απόσταση >10 m από το σηµείο παρατήρησης2: Περιοχή µε κτήρια σε απόσταση <10 m από το σηµείο παρατήρησης
 • 15. Το παραγοντικό µοντέλοy ijlmp = µ + q i + p j + vl + g m + rn + l q + br + ( qp ) ij + ( qv ) il + ... + ( qpv ) ijl + ... + ( qpvg ) ijlm + ...eijklmp pj είναι η κύρια επίδραση από το jth επίπεδο ποσοστού των βαριών οχηµάτων, ( qp ) ij είναι η αλληλεπίδραση µεταξύ της ροής και του ποσοστού βαρέων οχηµάτων, ( qv ) il είναι η αλληλεπίδραση µεταξύ της ροής και της ταχύτητας eijlmpqr είναι το τυχαίο λάθος.
 • 16. Σπουδαιότητα παραµέτρων Effect size estimaton Speed(v) Flow(q) Road (r) Percent (p) Gradient(g) Lanes(l) Building(b) p*v v*g q*g p*g v*l q*v 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Partial Eta Squared
 • 17. Το µοντέλοLA,eq = 27.43 + 2.98q + 1.06 p + 3.71v ++0.87 g + 2.28r + 1.50l + 0.86b
 • 18. Σφάλµα µοντέλου∆Lmax,tot = ∆Lq + ∆L p + ∆Ls + ∆Lg + ∆Lr + ∆Ll + ∆Lb Παράγοντες (q) (p) (v) (g) (r) (l) (b)1-2 2.8 1.0 3.8 0.4 2.2 1.5 0.82-3 2.9 1.1 4.2 1.43-4 2.9 2.84-5 3.2 4.35-6 3.6
 • 19. Τελικό σφάλµα 14.64 = 7.3dBA 2
 • 20. Επαλήθευση 80.00 75.00 70.00 65.00 Predicted 60.00 55.00 50.00 45.00 R Sq Linear = 0.923 40.00 40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 Measured
 • 21. Μέρος Β ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΟΝΟΤΟΜΩΝ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Γενικό τµήµα Πολυτεχνικής Σχολής
 • 22. Ερευνητική οµάδα Μπάµνιος Γεώργιος, Καθ. ΑΤΕΙΘ Κιοσκερίδης Ιορδάνης, Αν. Καθ. ΑΤΕΙΘ Πράπας ∆ηµήτριος, Καθ. ΑΤΕΙΘ Καζακόπουλος Αριστοτέλης, Επ. Καθ. ΑΤΕΙΘ Τροχίδης Αθανάσιος, Καθ. ΑΠΘ Κουζούπης Σπυρίδων, Επ. Καθ. ΤΕΙ Κρήτης Ζαχαρίας Κωνσταντίνος, ΑΤΕΙΘ, Υπ. ∆ρ. ΑΠΘ
 • 23. Σκοπός της έρευναςΒελτίωση της λειτουργίας ηχοπετασµάτων, χωρίς αύξηση τουύψους, µε αλλαγή της ακµής τους1)Ανάπτυξη µιας αξιόπιστης και εύχρηστης µεθοδολογίαςυπολογισµού της απόδοσης ηχοπετασµάτων2)Υπολογιστική τεχνική σε περιβάλλον MAΤLAB3)Χρήση του υπολογισµού στο σχεδιασµό και υλοποίησηκαινοτόµων ηχοπετασµάτων4)Πειραµατική µέθοδος µέτρησης για τον υπολογισµό τουσυντελεστή ηχοµείωσης ηχοπετασµάτων
 • 24. Το πρόβληµα:Περίθλαση ηχητικών κυµάτων από ηχοπέτασµα προσπίπτον Ηχοπέτασµα περιθλώµενο • Κυριαρχεί το περιθλώµενο κύµα • Βελτίωση χωρίς αύξηση του ύψουςΗχείο Μικρόφωνο • Ανάγκη τροποποίησης της διαδιδόµενο ακµής
 • 25. Ανάπτυξη λογισµικούΑνάπτυξη και υλοποίηση σε MATLAB µε Boundary Elements 22 Μέτρηση 20 Προσοµοίωση 18 Μείωση [dB] 16 14 12 10 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Συχνότητα [kHz] 2 5
 • 26. Υλοποίηση διάταξης µέτρησης µε MLSSA 1.0 Απορροφητικό 0.8 MLSSA Ηχείο υλικό system 0.6 a(f) Μικρόφωνο 0.4 0.2 0.0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 Frequency [Hz]Πλεονεκτήµατα:• Εφαρµόζεται και σε περιβάλλον έντονου ακουστικού θορύβου• Βελτιωµένη ακρίβεια• ∆υνατότητα µέτρησης συντελεστή απορρόφησης και ηχοµείωσης• Μέτρηση in situ
 • 27. Εφαρµογές: υπό κλίµακα στο εργαστήριο (Α) 40 35 πετροβάµβακας 30 25 Βελτίωση [dB] Ηχοπέτασµα 20 15Ηχείο Μικρόφωνο 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Συχνότητα [kHz]Συµπέρασµα: σηµαντική βελτίωση ηχοµείωσης στις µεσαίες συχνότητες
 • 28. Εφαρµογές: Υπό κλίµακα στο εργαστήριο (Β) 40 35 ξύλο 30 Ηχοπέτασµα 25 Βελτίωση [dB] 20 Ηχείο 15 Μικρόφωνο 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Συχνότητα [kHz]Συµπέρασµα: ικανοποιητική βελτίωση ηχοµείωσης σε µεγάλοεύρος συχνοτήτων 2 8
 • 29. Εφαρµογές: Υπό κλίµακα στο εργαστήριο (Γ) 40 rikofon 35 ξύλο 30 Ηχοπέτασµα Additional IL [dB] 25 Ηχείο 20 Μικρόφωνο 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frequency [kHz]Συµπεράσµατα:• ικανοποιητική βελτίωση ηχοµείωσης σε µεγάλο εύρος συχνοτήτων• µικρή διακύµανση τιµών
 • 30. Εφαρµογές: Υπό κλίµακα στο εργαστήριο (∆) rikofon 40 Ηχοπέτασµα 35 30 Additional IL [dB] Ηχείο 25 Βελτίωση [dB] Μικρόφωνο 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Συχνότητα [kHz] Frequency [dB]Συµπέρασµα: σηµαντική βελτίωση ηχοµείωσης σε µεγάλο εύροςσυχνοτήτων 30
 • 31. Αποτελέσµατα Περιγραφή Ηχοµείωση σ Τύπος (µ.τ.) [dB] [dB] Α Πετροβάµβακας 18.6 7.8 Μέγιστη ηχοµείωση &σ Β Ricofon 13.2 5.6 Σηµαντική βελτίωση Γ Ξύλο -ricofon 10.3 4.3 Παρόµοια Συµπεριφορά ∆ Ξυλο 9.5 4.8
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks