งานนำเสนอ1คู่

Description
น.ส.กัลยารัตน์ โต๊ะเชอร์เลขที่45น.ส.ประมาพร สุมดี เลขที่ 32ม.6/2

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 4 | Pages: 4

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. การแทรกตารางในการนำเสนอ<br />
 • 2. การแทรกแถวหรือคอลัมน์ลงในตาราง<br />1. ให้คลิกเมาส์ตรงพื้นที่วางในตารางจะปรากฏแถบเครื่องมือ TablesandBorders ตามรูปด้านล่าง<br />
 • 3. 2. คลิกเลือกคำสั่งที่เราต้องตรงคำสั่ง Table เราสามารถแทรกแถวและคอลัมน์ได้จากแถบเครื่องมือ TablesandBorders โดยมีคุณสมบัติดังนี้<br />     - InsertColumnstotheRight หมายถึง การเพิ่มคอลัมน์ไปทางขวา <br />     - InsertColumnstotheLeft หมายถึง การเพิ่มคอลัมน์ไปทางซ้าย<br />     - InsertRowsAbove หมายถึง การเพิ่มแถวก่อนหน้า<br />     - InsertRowsBelow หมายถึง การเพิ่มแถวต่อท้ายแถว<br />
 • 4. THE<br />END<br />
 • Similar documents
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks