חתוך זהב

Description
1. ‫הגדרה‬ ‫2‬‫...816.2= )..816.1(‬ ‫1‬ ‫...8161.0 =‬ ‫..816.1‬ 2. ‫בניה פשוטה 1‬ 3. ‫בניה פשוטה 2‬ 4. ‫כוכב…

Please download to get full document.

View again

of 40
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 4 | Pages: 40

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. ‫הגדרה‬ ‫2‬‫...816.2= )..816.1(‬ ‫1‬ ‫...8161.0 =‬ ‫..816.1‬
 • 2. ‫בניה פשוטה 1‬
 • 3. ‫בניה פשוטה 2‬
 • 4. ‫כוכב מחומש‬
 • 5. ‫חוסר מידה משותפת‬
 • 6. ‫בניה 4‬
 • 7. ‫שעשועי אלגברה‬‫5.0 +5.0 × 5 = ‪Φ‬‬ ‫5.0‬
 • 8. ‫מלבני זהב‬
 • 9. ‫לולין לוגריתמי על מלבני זהב‬
 • 10. ‫פיבונאצי – זוגות ארנבים‬
 • 11. ‫הפתעות פשוטות‬ ‫1, 2, 3, 5, 8, 31, 12, 43, 55, 98, 441, 332, 773, 016, 789‬‫1, 1, 2, 3, 5, 8, 31, 12, 43, 55, 98, 441, 332, 773, 016, 789, 7951, 4852, 1814, 5676‬
 • 12. ‫הפתעות - המשך‬
 • 13. ‫לוליינים‬
 • 14. ‫לוליינים‬
 • 15. Vs 21 13
 • 16. ‫לולינים לוגריתמיים‬
 • 17. ‫ליאונרדו - לולין לוגריתמי‬
 • 18. ‫מביצי כינים‬
 • 19. ‫ועד קרני ראמים‬
 • 20. ‫ומעבר‬
 • 21. ‫זהירות – אי דיוק ואילוץ המציאות‬
 • 22. ‫זהירות - המשך‬
 • 23. ‫גופי אפלטון‬
 • 24. ‫גופי אפלטון‬
 • 25. ‫איור ליאונרדו ללוקה פאציולי שגנב מפיירו דלה פרנצסקה‬
 • 26. ‫דודקאהדרון‬
 • 27. ‫בנית מלבני זהב בתוך דודקאהדרון ואיקוסאהדרון‬
 • 28. ‫קפלר נסחף‬
 • 29. ‫קפלר ספירות כוכבי לכת‬
 • 30. Phylotaxis - ‫סידור עלים‬
 • 31. 21 ,13 ,8 ,5
 • 32. ‫סימטריה במחומש?‬
 • 33. Penrose Tiles
 • 34. Penrose Tiles to Quasi Crystals
 • 35. Fibonacci Jigsaw puzzleor How to Prove 64=65
 • 36. ‫חיתוך הזהב מריו ליביו‬http://www.mcs.surrey.ac.uk/Personal/R.Knott/Fibonacci/fib puzzles2.html http://evolutionoftruth.com/goldensection http://www.goldenmuseum.com/index_engl.html
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks