მაიას გაკვეთილი

Description
1. ინტეგრირებული გაკვეთილიმათემათიკა-ისტ 2. გაკვეთილის მიზანიã…

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 6 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. ინტეგრირებული გაკვეთილიმათემათიკა-ისტ
 • 2. გაკვეთილის მიზანი• შეძენილი ცოდნის შემოწმება• რიცხვის ჩაწერის ,წაკითხვის,გაორმაგების,ამოცანების ამოხსნის,შედგენის დაუფლება.• გეომეტრიული ფიგურები• კომპიუტერის გამოყენება ამ მიზნებისგანხორციელებაში
 • 3. აქტივობები• მაგალითების ამოხსნა• ამოცანების შედგენა• პრაქტიკაში მათი გამოყენება• სწავლებაში სახალისო ფორმებისდამკვიდრება.• ბუკების გამოყენება
 • 4. გ მ ა დ ლ ო ბ თყურადღებისთვის!
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks