งานอาจารย์ฤดี

Description
1. การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ…

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 6 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ สถาบันอุดมศึกในประเทศไทย สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ รายวิชา ภาษาไทยสาหรับชาวต่างชาติ ๑๐๐๒๓๑๒
 • 2. สมาชิกในกลุ่ม ๑.นางสาวอรบุษป์ สวนจิตร รหัส ๕๕๘๑๑๒๔๐๑๖ ๒.นายสุทัศน์ อินปา รหัส ๕๕๘๑๑๒๔๐๔๑ ๓.นางสาวอารยา เจริญมิน รหัส ๕๕๘๑๑๒๔๐๔๙ ๔.นางสาวหวานตา โนนทิง รหัส ๕๕๘๑๑๒๔๐๖๒ ๕.นางสาวบังอร สอนคุณแก้ว รหัส ๕๕๘๑๑๒๔๐๖๔ ๖.นางสาวพฤกษชาติ ทัพโยธา รหัส ๕๕๘๑๑๒๔๐๘๑ หมู่เรียน D3 คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย
 • 3. ๑.มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รัฐบาล) คณะศิลปศาสตร์ วิชาเทคนิคการสอน ภาษาไทยสาหรับชาวต่างชาติ (สอนคนไทย ให้ไปสอนคนต่างชาติ ) ๒.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (เอกชน) คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาไทย วิชาบังคับการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ ( ป.ตรี ) สอนคนไทย ๓.มหาวิทยาลัยหัวเฉียว (เอกชน) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับชาวต่างชาติ ( ป.โท ) สอนคนไทย
 • 4. ๔.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (รัฐบาล) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรภาษาไทย วิชาภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ ( ป.ตรี ) สอนทั้ง ชาวไทยและชาวต่างชาติ ๕.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (รัฐบาล) คณะศิลปะศาตร์ หลักสูตรภาษาไทยประยุกต์สาหรับ ชาวต่างชาติ( ป.ตรี ) สอนคนไทย ๖.มหาวิทยาลัยบูรพา (เอกชน) คณะศิลปะศาสตร์ วิชาภาษาไทย เพื่อการสื่อสารสาหรับชาวต่างชาติ ( ป.ตรี ) สอนคนไทย
 • 5. ๗.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รัฐบาล) ภาควิชาภาษาไทย หลักสูตร ภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ ( ป.ตรี ) สอนคนไทยและ ชาวต่างชาติ ๘.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (เอกชน) คณะศิลปะศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาไทยสาหรับชาวต่างชาติ ( ป.ตรี ) สอนคนไทย ๙.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (รัฐบาล) หลักสูตรศิลปศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ วิชาบังคับการสอนภาษาไทย ให้ชาวต่างชาติ ( ป.ตรี ) สอนคนไทย
 • 6. ๑๐.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (รัฐบาล) คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ( ป.ตรี ) สอนทั้งชาวต่างชาติและคนไทย ๑๑.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (รัฐบาล) คณะมนุษยศาตร์ หลักสูตรภาษาไทยสาหรับชาวต่างชาติ (สอนทั้งชาวไทยและ ชาวต่างชาติ) ๑๒.มหาวิทยาลัยราชภัฏมสารคาม (รัฐบาล) คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ วิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (สอนทั้งคน ไทยและชาวต่างชาติ)
 • 7. ๑๓.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รัฐบาล) คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับชาว ต่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ (สอนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ) ๑๔.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (รัฐบาล) คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาไทยสาหรับชาวต่างชาติ ( ป.ตรี ) สอนทั้งชาวไทยและ ชาวต่างชาติ ๑๕.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (รัฐบาล) หลักสูตรศิลปะศาสตร์ บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทยสาหรับ ชาวต่างประเทศ (สอนคนไทย)
 • 8. ๑๖.มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (รัฐบาล) คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ (สอนคนไทย) ๑๗.มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (เอกชน) คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาไทยเชิงธุรกิจ หลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับ ชาวต่างประเทศ (สอนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ) ๑๘.มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (รัฐบาล) คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสาหรับชาว ต่างประเทศ (สอนคนไทย)
 • 9. ๑๙.มหาวิทยาลัยพายัพ (เอกชน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารหลักสูตรเทคนิคการสอนภาษาไทย ให้ชาวต่างชาติ ( สอนคนไทย ) ๒๐.มหาวิทยาลัยรามคาแหง (รัฐบาล) หลักสูตรภาษาไทยสาหรับ ชาวต่างชาติ สอนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ๒๑.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (รัฐบาล) หลักสูตรศิลปศาสตร์ บัณฑิต แขวงวิชาภาษาอังกฤษ วิชาบังคับวิชาการสอนภาษาไทยให้ ชาวต่างชาติ สอนคนไทย
 • 10. ๒๒.มหาวิทยาลัยนเรศวร (รัฐบาล) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ (สอนทั้งคนไทยและ ชาวต่างชาติ) ๒๓.มหาวิทยาลัยรังสิต (เอกชน) คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร วิชาบังคับการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ (สอนคนไทย)
 • 11. สืบค้นข้อมูลจาก เว็บไซต์หลักของ มหาวิทยาลัยต่างๆ ดังนี้
 • 12. https://www.kku.ac.th/?l=th http://www.dpu.ac.th/ http://www.hcu.ac.th/ http://www.dusit.ac.th/ http://www.rmutp.ac.th/ http://www.buu.ac.th/th/ https://www4.tu.ac.th/index.php/th/ http://kbu.ac.th/home/ http://www.chandra.ac.th/th/index_flash.php http://www.pbru.ac.th/ http://www.cmru.ac.th/ http://www.rmu.ac.th/
 • 13. http://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=s elcon_th&time=20120806114854 http://www.libarts.mju.ac.th/index.php http://www.nsru.ac.th/Service_student.aspx http://regis.dru.ac.th/registrar_sp/registrar/index.php ?page=KH_Program.php http://www2.feu.ac.th/thai/group2.php http://www.kru.ac.th/th/index2.php?content=major http://www.payap.ac.th/pyu_faculty.aspx http://www.ru.ac.th/th/articlestudyplan/index?q=11 http://libarts.stou.ac.th/page/home.aspx http://www.human.nu.ac.th/th/index.php https://www2.rsu.ac.th/Institution/Liberal-Arts
 • 14. Cornell University
 • 15. มหาวิทยาลัยคอร์เนล ประวัติ เป็ นมหาวิทยาลัยเอกชนในไอวีลีก ตั้งอยู่ที่เมืองอิทาคา ในรัฐ นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2408 (ค.ศ. 1865) โดย เอซรา คอร์เนล และ แอนดรูว์ ดิกสัน ไวต์ มหาวิทยาลัยคอร์เนล มีทั้งหมด ๕ คณะได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต วิทยาศาสตร์กายภาพและ วิศวกรรม สังคมศาสตร์ การแพทย์ มีทั้งหมด ๔๐๐ สาขา ในมาหาวิทยาลัยคอร์เนลจะมีนักเรียนไทย ที่ได้รับทุนไปศึกษา คณะต่างๆ ที่นั้นเป็นจานวนมาก
 • 16. Art and Humanities Asian southern Studies Thai การจัดการเรียนการสอน เป็นหลักสูตรปริญญาตรี สอนคนต่างชาติให้ได้รู้จักภาษาไทย อาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์ที่มาจากประเทศไทย
 • 17. หลักสูตรภาษาไทย Thaiรายวิชาที่ทาการ สอน 1. THAI 1100 - Elements of Thai Language and Culture ชื่อวิชา องค์ประกอบของภาษาและวัฒนธรรมไทย จานวน ๑ หน่วยกิต 2. THAI 1101 - Elementary Thai I ชื่อวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน ๑ สอนเรื่องการฟัง พูด อ่าน เขียน จานวน ๖ หน่วยกิต 3. THAI 1102 - Elementary Thai II ชื่อวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน ๒ สอนเรื่องการฟัง พูด อ่าน เขียน จานวน ๖ หน่วยกิต
 • 18. รายวิชาที่ทาการสอน (ต่อ) 4. THAI 2201 - Intermediate Thai I ชื่อวิชา การสื่อสารภาษาไทย ๑ สอนต่อยอดความรู้เดิม จานวน ๓ หน่วยกิต 5. THAI 2202 - Intermediate Thai II ชื่อวิชา การสื่อสารภาษาไทย ๒ สอนต่อยอดความรู้เดิม จานวน ๓ หน่วยกิต 6. THAI 2203 - Intermediate Thai Composition and Conversation I ชื่อวิชา องค์ประกอบของภาษาไทยและการสนทนา ๑ จานวน ๓ หน่วยกิต 7. THAI 2204 - Intermediate Thai Composition and Conversation II ชื่อวิชา องค์ประกอบของภาษาไทยและการสนทนา ๒ จานวน ๓ หน่วยกิต 8. THAI 3301 - Advanced Thai I ชื่อวิชา ภาษาไทยขั้นสูง ๑ สอนเกี่ยวประวัติศาสตร์ การพูดฯ จานวน ๔ หน่วยกิต 9. THAI 3302 - Advanced Thai II ชื่อวิชา ภาษาไทยขั้นสูง ๒ สอนเกี่ยวกับการพูด การเมืองฯ จานวน ๔ หน่วยกิต
 • 19. รายวิชาที่ทาการสอน (ต่อ) 10. THAI 3303 - Thai Literature I วิชา วรรณคดีไทย ๑ สอนเรื่องเกี่ยวกับวรรณคดีที่สาคัญของไทยตั้งแต่ พ.ศ.๒๓๔๒ ถึงปัจจุบัน จานวน ๔ หน่วยกิต 11. THAI 3304 - Thai Literature II วิชา วรรณคดีไทย ๒ สอนเรื่องเกี่ยวกับวรรณคดีที่สาคัญของไทยตั้งแต่ พ.ศ.๒๓๔๒ ถึงปัจจุบัน ถึงปัจจุบัน จานวน ๔ หน่วยกิต 12. THAI 3304 - Thai Literature I วิชา วรรณกรรมไทย ๑ เกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมที่ตนเองสนใจ จานวน ๔ หน่วยกิต 13 THAI 3304 - Thai Literature II วิชา วรรณกรรมไทย ๒ เกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมที่ตนเองสนใจ จานวน ๔ หน่วยกิต
 • 20. สืบค้นข้อมูลจาก http://www.cornell.edu
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks