เทคโนโลยี

Description
1. I. เทคโนโลยีมีผลต่อชีวิตประจําวันของเราอย่างไร ตอบ…

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Technology

Publish on:

Views: 3 | Pages: 3

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. I. เทคโนโลยีมีผลต่อชีวิตประจําวันของเราอย่างไร ตอบ ทําให้ชีวิตประจําวันเราสะดวกสบายขึ้น และยังทําให้ค้นหา และรับข่าวสารต่างๆได้ง่ายมากขึ้น II. ผลกระทบด้านบวกของเทคโนโลยีมีอะไรบ้าง ตอบ เป็นสังคมโลกแห่งการสื่อสารเกิดขึ้น โดยสามารถเอาชนะ เรื่องระยะทาง,เวลาและสถานที่ได้ด้วยความเร็วในการ ติดต่อสื่อสารที่เป็นเครือข่ายความเร็วสูง และที่เป็นเครือข่าย แบบ ไร้สาย ทําให้มนุษย์สามารถติดต่อถึงกันอย่างรวดเร็ว III. ผลกระทบด้านลบของเทคโนโลยีมีอะไรบ้าง ตอบ  ก่อให้เกิดความเครียดในสังคมมากขึ้น เนื่องจากมนุษย์ไม่ ชอบการเปลี่ยนแปลง เคยทําอะไรแบบใด มักจะชอบทําแบบนั้น ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงแต่เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไป เปลี่ยนแปลง บุคคลที่รับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้จึงเกิดความวิตก กังวล จนกลาย เป็นความเครียด กลัวว่าคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศจะทําให้คนตกงาน เพราะสิ่งเหล่านี้จะเข้า มาทดแทนมนุษย์
 • 2. IIV. ให้ย อธิ ชีวิ ยกตัวอย่า บายว่าเทค ตประจําวั งเทคโนโล คโนโลยีที่ วันอย่างไร ลยีที่นักเรี นักเรียนเลื ร ยนสนใจม ลือกมีควา มา 1 อย่าง ามจําเป็นกั ง พร้อมทั้ กับการดําเ ัง เนิน ตอบ หุ่นยยนต์แม่บ้าาน น่น่าสนใจเพ บ้านเองเพ รังหนู หุ่น พราะทําให้ พราะบางที นยนต์แม่บ ห้เราไม่ต้อ ทีเราอาจจ บ้านจึงน่าส องเสียเวลา ะไม่มีเวล สนใจสําห าในการที่ต าทําความ หรับข่อย . ต้องมาทํา มสะอาดจน . าความสะอ นบ้านกลา อาด ายเป็น ชื่อ นาาย ปฏิภาณ ธัญหมอ ชชั้น ม.4/8 เลลขที่ 17
 • Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks