Skripta Predavanja E-marketing 2015

Description
predavanja e marketing, ekonomija, skripta

Please download to get full document.

View again

of 182
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 182

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  UNIVERZITET U BIHAĆU EKONOMSKI FAKULTET BIHAĆ E-MARKETING STRATEGIJE I TAKTIKE AUTORIZIRANA PREDAVANJA Dr. sc. Kenan Mahmutović  󰁅󰀭󰁭󰁡󰁲󰁫󰁥󰁴󰁩󰁮󰁧 󰁳󰁴󰁲󰁡󰁴󰁥󰁧󰁩󰁪󰁥 󰁩 󰁴󰁡󰁫󰁴󰁩󰁫󰁥 󰁤󰁲󰀮 󰁳󰁣󰀮 󰁋󰁥󰁮󰁡󰁮 󰁍󰁡󰁨󰁭󰁵󰁴󰁯󰁶󰁩ć 2. E-MARKETING U ovom poglavlju govori se o tome šta je to e-marketing, definira se njegova pozicija u okviru e-trgovine i e-poslovanja u širem smislu i daje se kratak pregled informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) primjenjivih u e-marketingu. Primjenom SOSTAC modela definira se strateški  pristup e-marketingu i pokazuje proces razvoja e-marketing strategije i njena implementacija u  praksi kroz taktičku primjenu različitih IKT-a. Na kraju se razmatraju i budući trendovi u ovoj oblasti. 2.1. Uvod u e-marketing  U rastućoj globalnoj ekonomiji, e-trgovina i e-poslovanje su postali neophodne komponente  poslovne strategije kompanija i snažni katalizatori ekonomskog razvoja u svijetu. Integracija informacijske i komunikacijske tehnologije u informacijsko-komunikacijsku tehnologiju (IKT) revolucionarno je izmijenila odnose unutar samih organizacija, kao i odnose među organizacijama i pojedincima. Primjena IKT u poslovanju dovela je do povećanja produktivnosti, omogućila veće uključivanje potrošača, omogućila masovnu prilagodbu i smanjila troškove  poslovanja. Prije nego što definiramo pojmove kao što su e-poslovanje, e-trgovina i e-marketing, neophodno  je da prvo definirati sam pojam informacijsko-komunikacijske tehnologije i digitalne tehnologije, te njen utjecaj na današnje poslovanje, budući da je njena primjena u samoj srži e-poslovanja. Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) predstavlja integraciju telekomunikacijskih sistema (telefonske linije i bežični signali), kompjuterskih sistema i audio-vizualnih sistema, koji omogućuju korisnicima prikupljanje informacija, njihovu pohranu, transmisiju i manipulaciju (TechTarget, nd; Foldoc, nd). Pod pojmom digitalne tehnologije danas podrazumijevamo stvari poput kompjutera i kompjuterskih mreža kao što su intraneti, ekstranet i Internet, koje omogućuju čuvanje i prijenos  podataka u digitalnim formatima (kodovi 1 i 0). Informaciona tehnologija koja je najradikalnije promijenila svijet i najviše doprinijelainternacionalizaciji je Internet. Ni jedna tehnologija do sada, u tako kratkom vremenu, nijeostvarila brži razvoj i snažniju primjenu od Interneta. Eksplozija Interneta jednostavno rušiokvire tradicionalizma, mijenja svijet i stvara nove poglede i mogućnosti u nauci,obrazovanju, ekonomiji, demokratiji, moralu, politici i individualnom životu i  ponašanjusvakog pojedinca koji koristi ovu tehnologiju. Internet se danas smatra nosiocem novog talasadigitalne revolucije. On je ujedno infrastrukturna i komunikacijska pretpostavka konceptasvjetske ekonomske globalizacije i modernog e-poslovanja. Internet je postao elektronski putu svijet bez granica, i mogao bi se definirati kao informatička infrastuktura koja  povezanimkompjuterima obezbjeđuje, bez obzira na vrijeme i prostor, razmjenu različitih informatičkihsadržaja.  󰁅󰀭󰁭󰁡󰁲󰁫󰁥󰁴󰁩󰁮󰁧 󰁳󰁴󰁲󰁡󰁴󰁥󰁧󰁩󰁪󰁥 󰁩 󰁴󰁡󰁫󰁴󰁩󰁫󰁥 󰁤󰁲󰀮 󰁳󰁣󰀮 󰁋󰁥󰁮󰁡󰁮 󰁍󰁡󰁨󰁭󰁵󰁴󰁯󰁶󰁩ć Razvojem Interneta i web-baziranih tehnologija, razlika između tradicionalnih tržišta i globalnog elektronskog tržišta je sve manja, pri čemu se umanjuje značaj određenih dosadašnjih konkurentskih prednosti poput veličine kapitala kompanije ili geografske lokacije. Tržišna igra se danas svodi na strateško pozicioniranje, sposobnost kompanija da uoče rastuće  prilike na tržištu i primjene odgovarajuće resurse i sposobnosti (poput intelektualnih resursa) za maksimalno iskorištenje ovih prilikakroz primjenu e-poslovne strategije koja će biti  jednostavna,funkcionalna i praktična u kontekstu globalnog informacijskog miljea i novog ekonomskog okruženja.Sa efektom davanja jednake šanse svima  neovisno o veličini, e-trgovina sa odgovarajućom strategijom i politikama omogućuje malim i srednje velikim kompanijama da konkuriraju većim i bogatijim konkurentima. Kompanijama iz zemalja u razvoju, kakve su zemlje Zapadnog Balkana, omogućen je pristup globalnom tržištu gdje mogu konkurirati i nadopunjavati ponudu kompanija iz razvijenih zemalja svijeta. Većina zemalja u razvoju već participira u elektronskog trgovini, bilo kao prodavači ili kupci. Ipak, za dalji razvoj i rast e-trgovine u ovim zemljama neophodna je izgradnja i  poboljšanje odgovarajuće informacijske infrastrukture. 2.2. E-poslovanje i e-trgovina Elektronsko poslovanje (e-poslovanje) predstavlja stalnu optimizaciju poslovnih djelatnosti neke firme putem digitalne tehnologije. Mahmutović i Mujić (2008) ističu da je e-poslovanje širi pojam od e-trgovine budući da poslovna djelatnost nekog preduzeća ne uključuje samo prodaju i kupovinu, već i druge aktivnosti unutar lanca izgradnje vrijednosti koje se mogu poboljšati uz primjenu Interneta i digitalne tehnologije, a neke od njih su: ã   Privlačenja i zadržavanja potrošača i njegovanje dugoročnih odnosa sa potrošačima; ã   Uvođenje racionalnije organizacije u lanac snabdijevanja, sisteme proizvodnje i nabavke; ã   Uvođenje automatizacije procesa kako bi se smanjili troškovi i povećala efikasnost; ã   Prikupljanje, analiza i podjela informacija o potrošačima i poslovnim aktivnostima  preduzeća sa zaposlenim, dobavljačima i partnerima, kako bi se donosile bolje odluke. Za e-poslovanje možemo reći da predstavlja transformaciju organizacijskih procesa s ciljem stvaranja dodatne vrijednosti za potrošače kroz primjenu IKT, filozofije i kompjuterske  paradigme nove ekonomije. U istraživanju koje je 2002. godine provela kompanija  Patrick Marketing Group nad nekoliko hiljada američkih top-menadžera došlo se do saznanja o najvažnijim koristima e-poslovanja za američke menadžere (Patrik Marketing Group, nd).  󰁅󰀭󰁭󰁡󰁲󰁫󰁥󰁴󰁩󰁮󰁧 󰁳󰁴󰁲󰁡󰁴󰁥󰁧󰁩󰁪󰁥 󰁩 󰁴󰁡󰁫󰁴󰁩󰁫󰁥 󰁤󰁲󰀮 󰁳󰁣󰀮 󰁋󰁥󰁮󰁡󰁮 󰁍󰁡󰁨󰁭󰁵󰁴󰁯󰁶󰁩ć Tabela 11 - Najvažnije koristi od e-poslovanja za američke menadžere Redni broj Korist od e-poslovanja % 1. Bolji odnosi s kupcima (CRM) 61 % 2. Više šansi za razvoj poslovanja 50 % 3. Bolja upoznatost ciljnih grupa sa markom 50 % 4. Izvlačenje „plodova“ / koristi iz lanca isporuke 42 % 5. Smanjenje vremena potrebnog za rad na tržištu 33 % 6. Povećanje broja kupaca 25 % Izvor: Patrick Marketing Group Report (nd)    Elektronska trgovina (e-trgovina)  je podskup e-poslovanja usmjeren na transakcije. E-trgovina obuhvata proces prodaje i kupovine podržane elektronskim putem. U.S. Census Bureau definira e-trgovinu kao “ bilo koju transakciju provedenu putem kompjuterski  posredovane mreže koja uključuje transfer vlasništva ili prava na korištenje dobra ili usluge “ (Mesenbourg, 2001).Transakcija ne mora uključivati cijenu, npr. može se raditi o besplatnom donwload-u nekog softvera ili dokumenta.  Neki od primjera transakcija u e-trgovini su: ã   Kupovina knjige putem Interneta. ã   Rezervacija hotelske sobe putem Interneta. ã   Poziv na besplatan broj trgovca i narudžba robe putemtrgovčevoginteraktivnog telefonskog sistema. ã   Firma kupuje uredske potrepštine online putem elektronske aukcije. ã   Trgovina na malo kupuje robu od trgovine na veliko putem EDI mreže ilidobavljačevog ekstraneta. ã   Proizvodni pogon vrši narudžbu elektronskih komponenti iz drugog pogona unutar iste kompanije, putem intraneta kompanije. ã   Korisnik podiže novčana sredstva za bankomata (ATM). Budući da je područje istraživanja u ovom radu tržište Evrope, osvrnut ćemo se ukratko na glavne trendove u oblasti B2C e-trgovine na tržištu EU i ukazati na glavne koristi od e-trgovine za potrošače u Evropi. Prema izvještaju Ecommerce Europe (2013) u 2010. godini Europaje pretekla SAD, postavši najveće B2C elektronsko tržište u svijetu.U 2012. godiniukupni evropski promet B2C e-trgovine, uključujući dobra i usluge, iznosio je €311.6 milijardi, što je iznosilo 35.1% udjela u B2C e-trgovini na globalnom nivou. U evropskoj e-trgovinskoj industriji jasno dominiraju tri zemlje: UK (€96 milijardi), Njemačka (€50 milijardi) i Francuska (€45 milijardi). Sa ukupno €191
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks