sjellje organizative - berimi pytje

Description
1. Facebook.com/EkonomistatUP B.Krasniqi Në SO Formimi i personalitetit varet nga? Tipet e menaxhimit te konflikteve`? Dallimi ne mes te qendrimeve dhe vlerave? Puna ,…

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Economy & Finance

Publish on:

Views: 3 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Facebook.com/EkonomistatUP B.Krasniqi Në SO Formimi i personalitetit varet nga? Tipet e menaxhimit te konflikteve`? Dallimi ne mes te qendrimeve dhe vlerave? Puna , objektivat dhe karakteristikat e punes? Shperblimi i menaxhereve dhe puntoreve? Perceptimi dhe faktoret qe ndikojn ne perceptim? Ndikimi i variablave te pavarur ne variabla te varur? 1.Zgjedhja e menaxherve dhe punetorve dallon sepse? 2.Dallimi ne mes vlerave dhe qendrimeve? 3. Dallimi ne mes menaxhimit sipas kontrollit dhe objektivav? 4.Avantazhet dhe disavantazhet e shmangjes tkonflikteve. 1.Rendesia e vlerave dhe karakteristikat e saj? 2.Qendrimet dhe funksionet e qendrimeve 3.Nivelet hierarkike''te selektimi i punonjesve''. 1. Cilsite e personalitetit qe ndikon ne SO ? 2. Faktoret e jashtem te Perceptimit ? 3. Teoria e Motivimit ndermjet vendosjes dhe objektivave ? 4. Komunikimi me Nivele te uleta ? 5. Dallimi autoritetit zyrtar dhe jo zyrtar ? 6. Motivimi ne Proces ? 7. Teora e Pritjes ? 8. Marrja e vendimeve ne Grup ?
 • 2. Facebook.com/EkonomistatUP B.Krasniqi 9. Ku dalloon shperblimi I menaxhereve dhe puntoreve ? 10. Teoria ne baze te faktoreve, teoria e higjenes ? 11. Kur grupi behet ekip ? 12. Zotesia, kuptimi, llojet dhe burimet ? 13. Projektimi dhe Riprojektimi I punes? 14. Arsimimi dhe Edukimi permanent I Menaxherve ? 15. Kur komunikimi I niveleve te uleta behet Autoritet? 16. Vlersimi I suksesit te puntoreve dhe Menaxherve ? 17. Personaliteti ? 18. Marrja e vendimive ne grup ( perparsit dhe te metat ) 19. Vlersimi I suksesit te menaxherve behet sipas ketyre kriterve ? 20. Arsimimi dhe Edukimi permanent nenkupton ? 21. Rendesia e grupeve jo formale dhe komunikimi jo formal qendron ? 22. Burimet e autoriteteve jane ? 23. Teora e Z e motivimit ? 24. Dallimi I vlerave dhe qendrimve ? 25. Teoria e Pritjes ? 26. Udheqja Racionale ? 27. Sjjellja Organizative nne Raport me shkencat tjera ? 28. Komunikimi kupton dhe llojet e tij ? 29. Shperblimi i puntorve dhe menaxhereve 30. Menaxhimi i konflikteve
 • 3. Facebook.com/EkonomistatUP B.Krasniqi 31. Pika e kontrollit si cilsi e personalitetit 32. Ndikimi i sociologjis dhe i shkencace politike ne sjelljen organizative... 33. Shperblimi i puntoreve dhe menaxhereve 34. Efikasiteti dhe efektiviteti i grupeve 35. Modeli i frellengut 36. Menaxhimi i konflikteve 37. Motivimi si funksion i projektimit te punes 38. Pika e kontrollit si cilsi e personalitetit 39. Ndikimi i sociologjis dhe i shkencave politike ne sjelljen organizative 40. Teoria motivim-higjen(herzberg) 2. 1.Shperblimi i puntoreve dhe menaxhereve 2.Efikasiteti dhe efektiviteti i grupeve 4.Menaxhimi i konflikteve 5.Motivimi si funksion i projektimit te punes 6.Pika e kontrollit si cilsi e personalitetit 7.Ndikimi i sociologjis dhe i shkencave politike ne sjelljen organizative 8.Teoria motivim-higjen(herzberg) 1.Pika kontrollit si cilesi e personalitetit 2.Ndikimii i sociologjis she shkencave politike ne SO 3.Teoria motivim higjien
 • 4. Facebook.com/EkonomistatUP B.Krasniqi 4.Menaxhimi konfliktit 5.Motivimi si projektim i punes.. 6.Teoria pritjes 7.Projektimi dhe riprojektimi punes 8.Kur behet grupi ekip. 29.06.2012 1.Zgjedhja e menaxherve dhe punetorve dallon sepse? 2.dallimi ne mes vlerave dhe qendrimeve 3. Dallimi ne mes menaxhimit sipas kontrollit dhe objektivav 4.avantazhet dhe disavantazhet e shmangjes tkonfliktev. 1.rendesia e vlerave dhe karakteristikat e saj 2 qendrimet dhe funksionet e qendrimeve 3 puna objrktovat dhe karakteristikat 4 akomodimi i konfliktit qeshtu diqka. 5 nivelet hierarkike''te selektimi i punonjesve''2.Dallimi ne mes te qendrimeve dhe vlerave? puna , objektivat dhe karakteristikat e punes perceptimi dhe faktoret qe ndikojn ne perceptim Formimi i personalitetit varet nga? 1.Tipet e menaxhimit te konflikteve`?
 • 5. Facebook.com/EkonomistatUP B.Krasniqi 3. Sjellja Organizative ne raport me shkencat tjera ?-shkencat tjera qe kontribojne ne sjelljen organizative jane psikologjia(e cila tenton qe ta mat,shpjegoj dhe nganjehere ta ndryshoje sjelljen e njerezve), sociologjia(e cila studion sistemin shoqeror ne te cilen individet luajne rolin e tyre),sociologjia psikologjike(ne te cilen bashkojne konceptet keto dy shkenca te cilat fokusohen ne influencen e njerezve mes veti),Antropologjia(qe ben studimin e shoqerise mbi qenien njerezore dhe aktivitetin e tyre) dhe shkencat politike(qe studiojne sjelljen e individeve apo grupeve ne rrethin politik).
 • 6. Facebook.com/EkonomistatUP B.Krasniqi 3. Sjellja Organizative ne raport me shkencat tjera ?-shkencat tjera qe kontribojne ne sjelljen organizative jane psikologjia(e cila tenton qe ta mat,shpjegoj dhe nganjehere ta ndryshoje sjelljen e njerezve), sociologjia(e cila studion sistemin shoqeror ne te cilen individet luajne rolin e tyre),sociologjia psikologjike(ne te cilen bashkojne konceptet keto dy shkenca te cilat fokusohen ne influencen e njerezve mes veti),Antropologjia(qe ben studimin e shoqerise mbi qenien njerezore dhe aktivitetin e tyre) dhe shkencat politike(qe studiojne sjelljen e individeve apo grupeve ne rrethin politik).
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks