SiYASi TARiH KAYNAKÇASI. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Araştırma Görevlisi A. TÜRKÇE: - PDF

Description
SiYASi TARiH KAYNAKÇASI Haz. Gökhan Erdem - Ersin Embel A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Araştırma Görevlisi A. TÜRKÇE: AKİN, İlhan F., Siyasi Tarih: , İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi,

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Science

Publish on:

Views: 178 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
SiYASi TARiH KAYNAKÇASI Haz. Gökhan Erdem - Ersin Embel A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Araştırma Görevlisi A. TÜRKÇE: AKİN, İlhan F., Siyasi Tarih: , İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1983 ANDERSON, Matthew Smith, Doğu Sorunu : Uluslararası İlişkiler Üzerine Bir İnceleme, çev. İdil Eser, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2001 (SBF) ARMAOGLU, Fahir, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi ( ), cilt I-II, İstanbul, Alkım Yayınevi, t.y. (SBF) ARMAOGLU, Fahir, Filistin Meselesi ve Arap-İsrail Savaşları ( ), İstanbul, İş Bankası Yayınları, 1994 (SBF) ARMAOGLU, Fahir, Siyasi Tarih , 3. bs., Ankara, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, 1975 (SBF) ATAÖV, Türkkaya, Afrika Ulusal Kurtuluş Mücadeleleri, Ankara, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1983 (SBF) ATEŞ, Toktamış, Siyasal Tarih, İstanbul, Der Yayınları, BAYKAL, Bekir Sıtkı, Yeni Zamanda Avrupa Tarihi, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1961 (SBF) CRAIG, Gordon A., Güç ve Devlet Yönetimi: Günümüzün Diplomatik Sorunları, çev. İhsan Dağı ve Emir Yüksel, Ankara, Dış Politika Enstitüsü, 1990 (SBF) DERİNGİL, Selim, Denge Oyunu: İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Dış Politikası, 2. bs., İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2000 (SBF) DİLAN, H. Berke, Siyasi Tarih , Ankara, Alfa, ERİM, Nihat, Devletlerarası Hukuk ve Siyasi Tarih Metinleri, Ankara, Hukuk Fakültesi Yayınları, 1953 (SBF) ESMER, Ahmet Şükrü, Siyasi Tarih , İstanbul, Maarif Matbaası, 1944 (SBF) ESMER, Ahmet Şükrü, Siyasi Tarih , An~a, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1953 (SBF) GERGER, Haluk, Soğuk Savaştan Yumuşamaya, Ankara, Işık Yayıncılık, 1980 (SBF) 250 e Siyasi Tarih Kaynakçası e 60-1 GÖKAY, Bülent, Bolşevizm İle Emperyalizm Arasında Türkiye ( ), çev. Sermet Yalçın, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1998 (SBF) GÖNLÜBOL, Mehmet (et. al.), Olaylarla Türk Dış Politikası, 9. B., Ankara, Siyasal Kitapevi, 1996 (SBF) GüREL, Şükrü Sina, Ortadoğu Petrolünün Uluslararası Politikadaki Yeri, Ankara, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, 1979 (SBF) HART, B.H. Liddell, II. Dünya Savaşı Tarihi, II cilt, çev: Kerim Bağrıaçık, 3. Bs., İstanbul, YKY Yay., HOBSBAWM, Eric J., Devrim çağı , çev. Bahadır Sina Şener, Ankara, Dost Kitabevi, 1998 (SBF) HOBSBA WM, Eric J., Sermaye çağı , çev. Bahadır Sina Şener, Ankara, Dost Kitabevi, 1998 (SBF) HOBSBA WM, Eric J., İmparatorluk çağı , çev. Vedat Aslan, Ankara, Dost Kitabevi, 1999 (SBF) HOBSBA WM, Eric J., Kısa 20. Yüzyıl : AşırılıkIar çağı, çev. Yavuz Alogan, İstanbul, Sarmal Yayınevi, 1996 (SBF) HOLBROOKE, Richard c., Bir Savaşı Bitirmek, çev. B. C. Dişbudak., İstanbul, İşI Bankası Yayınları, 1999 KISSINGER, Henry, Diplomasi, çev. ıbrahim H. Kurt, İstanbul, İş Bankası Yayınları, 1998 (SBF) KONY AR, Levent, İkinci Dünya Savaşı'nda Stalin, Roosevelt, ve ChurchiII'in' Turkiye Üzerine Yazışmaları, İstanbul, Cumhuriyet, KüRKÇÜOGLU, Ömer, Osmanlı Devletine Karşı Arap Bağımsızlık Hareketi: , Ankara, Siyasal BilgilerFakültesi Yayını, 1982 (SBF) KüRKÇÜOGLU, Ömer, Türk-İngiliz İlişkileri ( ), Ankara, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, Sevinç Matbaası, 1978 (SBF) KüRKÇÜOGLU, Ömer, Türkiye'nin Arap Ortadoğusuna Karşı Politikası , Ankara, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, Sevinç Matbaası, 1972 (SBF) LEE, Stephen, Avrupa Tarihinden Kesitler: , çev. Savaş Aktur, Ankara, Dost Kitabevi, LEE, Stephen, Avrupa Tarihinden Kesitler: , çev. Savaş Aktur, Ankara, Dost Kitabevi, LONGLOIS, Georges, (et. al.), 20. Yüzyıl Tarihi, çev. Ömer Turan, İstanbul, Nehir Yayınları, MCNEILL, William H., Dünya Tarihi, çev. Alaeddin Şenel, 6. bs., Ankara, İmge Kitabevi, 2002 (SBF) ORAN, Baskın (ed.), Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, II Cilt, İstanbul, İletişim, 2001. 251 ÖKE, Mim Kemal, Filistin Sorunu, 4. bs., İstanbul, Ufuk Kitapları, 2002 (SBF) RENOUVIN, Pierre, Birinci Dünya Savaşı: , çev. Adnan Cemgil, II cilt, İstanbul, As Matbaası, 1969 (SBF) RAMERO, Miguel, İspanya İç Savaşı, çev. Masis Kürkçügil, İstanbul, Yazın Yayınları, SANDER, Oral, Anka'nın Yükselişi ve Düşüşü, 2. bs., Ankara, İmge Kitabevi, 2000 (SBF) SANDER, Oral, Balkan Gelişmeleri ve Türkiye ( ), Ankara, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, Sevinç Ma!baası, 1969 (SBF) SANDER, Oral, Siyasi Tarih: , ciltlı, ll. bs., Ankara,'İmge Kitabevi, 2003 (SBF) SANDER, Oral, Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918'e, cilt I, 1ı. bs., Ankara, İmge Kitabevi, 2003 (SBF) SANDER, Oral, Türk-Amerikan İlişkileri , Ankara, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, 1979 (SBF) SANDER, Oral, XX., XXi. Ve XXII. Kongreler ve Sovyet Dış Politikası, Ankara, Siyasal Bilgiler Fakült~si Yayını, Sevinç Matbaası, ~967 (SBF) SHIRER, William L.; Nazi İmparatorluğu, Kitabevi, 1992 (SBF) 3 cilt, çev: Rasih Güran, İstanbul, İnkilap SAREL, Albert, Avrupa ve Fransız İhtilali, çev. Nahid Sım Örik, Ankara, Milli Eğitim Basımevi, 1949 (SBF) SOYSAL, İsmail, Fransız İhtilali ve Türk~FransızDiplomasi Münasebetleri:1789-1~02, Ankar;ı, Türk Tarih Kurumu, 1987 (SBF) SOYSAL, İsmail, Türkiye'nin Siyasal Anlaşmaları: Tarihçeleri ve Açıklamaları İle Birlikte, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, TILLY, Charles, Zor, Sermaye ve Avrupa Devletlerinin Oluşumu , Çev:Kudret Emiroğ~u, A~kara, İmge, 2001 (SBF) TUNCER, Hüner, Eski ve Yeni Diplomasi, 2. bs., Ankara, Ümit Yay., 1995 (SBF) TUNCER, Hüner,Metternich'in OsmanlıPolitikası ( ), Ankara, Ümit Yay., 1996 (SBF) UÇAROL, Rıfat, SiyasiTarih: , İstanbul, Filiz, 1995 ÜÇOK, Coşkun; Siyasal Tarih ( ), 3. bs., Ankara, A. Ü. Hukuk Fakültesi Yay., 1960 (SBF) ÜLMAN, Haluk, Birinci Dünya Savaşı'na Giden Yol, 3. bs., Ankara, İmge Kitabevi, (SBF) ÜLMAN, Haluk, Türk-Amerikan Diplomatik Münasebetleri: , Ankara, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No: , Sevinç Matbaası, 1961 (SBF) 254 e Siyasi Tarih Kaynakçası e 60-1 BEREZHKOV, Valentin'M,,'History in'the Making: Memoirs of World War II Diplomacy, çev. Dudley Hagen ve Barry Jones; Moskova, Progress Ptiblishers, 1983 BESCHLOSS, Michael R, ve Strobe TALBOTT, Atthe Highest Levels: The Inside Story of the End of the Cold War, Boston, Little Brown and Company, 1993 BETTS, Richard K, Soldiers, Statesmen, and Cold War Crises, Cambridge, Harvard University Press, 1977 BEUGEL, Emst H. Van Der (der.), From Marshall Aid to Atlantic Partnership, Amsterdam, Elsevier Publishing Co., BlRDS ALL, Paul, Versailles Twenty Years Af ter, New York, Reynal & Hitchcock, BLAKE, Robert, The Decline of Power, , London, Grafton Books, 1986 BOWEN, Wyn Q. ve David H. DUNN, American Security Policy in the 1990s: Beyond Containment, Bradfıeld, Dartmouth, 1996 BRETTON, Henry L., Stresemann and the Revision of Versailles, Stanford, Stanford University Press, 1953 (SBF) BRIDGE, F. R ve R J. BULLEN, The Great Powersand European States System , London, y.y., BRIDGE, F. R, From Sadowa to Sarajevo: The Foreign Policy of Austria- Hungary, , London, Routledge and K. Paul, 1972 (SBF) BRIDGE, F. R., Great Britain and Austria-Hungary, : A Diplomatic History, London, Weidenfeld and Nicolson, 1972 (SBF). BRIDGE, F. R, The Habsburg Monarchy Among Great Powers: 1815~1918, New York, Berg, 1990 BROERS, Michael, Europe Af ter Napoleon:' Revolution, Reaction, and Romanticism, , Manchester, Manchester University Press, 1996 BROWN, Archie (der.), Political Leadership in the Soviet Union, Bloomington, Indiana University Press, 1990 BROWN, Seyoin, The Faces of Power: Constancy. and Change in US Foreign Policy From Truman to Johnson, New York ve London, Colombia University Press, 1968 BUCKINGHAM, Peter H., International Normalcy: the Open Door Peace With The Former Central Powers, ,.Wilrnington, Scholarly Resources Ine., ,r BURGWYN, H. James, The Legend of the Mutilated Victory : ltaly, the Great War, and the Paris Peace Conference, , Westport, Connecticut, Greenwood Press, 1993 255 BYRNES, James F., Speaking Frankly, New York, Harper and Brothers, 1947 (SBF) CALVACORESSI, Peter, International Politics Since 1945, New York, Harper and Row,1962. CARLEY, Michael Jabara, 1939: The Alliance That Never was and The Coming of World War II, Chicago, I.R. Dee, 1999 CARR, Edward H., A History of Soviet Russia, LV cilt, New York, The Macmillian Co., 1958 (SBF) CARR, Edward H., The Bolshevik Revolution, , New York, W. W. Norton, 1985 (SBF) CARR, Edward H., Britam: A Study of Foreign Policy from the Versailles Treaty to the Outbreak ofwar, London, Longman, 1939 (SBF) CARR, Edward H., German-Soviet Relations Between the Two World Wars: , Baltimore, John Hopkins Press, 1951 (SBF) CARR, Edward H., International Relations Between the Two World Wars , London, Macmillan, 1948 (SBF) CARR, Edward H., The Interregnum, , London, Macmillan, 1954 (SBF) CARR, Edward H., The Soviet Impact on the Western World, London; Macmillan & Co., Ltd, 1946 (SBF) CARR, Edward H., The Twenty Years' Crisis: : An Introduction to the Study of International Relations, London, Macmillan, 1946 (SBF) CARR, William, A History of Germany: , London, Edward Arnold Publishers, 1977 (SBF) CARR, William, Poland to Pea rı Harbour: The Making of the Second World War, London, Hadder and Stougton, 1990 CARROL, Eber Maleolm, French Public Opinion and Foreign Affairs, , New York, The Century, 1931 CARROL, Eber Maleolm, Germany and the Great Powers, : A Study in Public Opinion and Foreign Policy, y.y., Archan Books, CARSTEN, Francis L., Britain and the Weimar Republic, New York, Schocken Books, CARSTEN, Francis L., The Rise of Fascism, Berkeley, University of California Press, 1980 (SBF) CARSTEN, Francis L., War Against War: Britain and German Radical Movements in the First World War, Berkeley, University of California Press, 1982 CARSTEN, Francis' L., Reduction in Central Europe, , Bradefield, Gower, 1972 (SBF) CARSTEN, Francis L., The Origins of Prussia, Oxford, Clarendon Press, 1958 256 e Siyasi Tarih Kaynakçası e 60-1 CARSTEN, Francis L., The First Austrian Republic, , Aldershot, Gower, 1986 CHANG, Laurence ve Peter KORNBLUCH, (der.), The Cuban Missile Crisis, 1962: A National Security Archive Document Reader, New York, The New Press, CHARLTON, Michael, The Little Platoon : Diplomacy and the Falklands Dispute, Oxford ve New York, Basil Blackwell, CHILDS, Timothy W., ltalo-turkish Diplomacy and the War Over Libya: , Leiden ve New York, EJ. Brill, 1990 CHURCHILL, Winston, A History of the English-Speaking Peoples, LVcilt, London, Cassell and Company Ltd., 1959 CHURCHILL, Winston, Churchill and Roosevelt: The Complete Correspondence, Princeton, Princeton University Press, 1984 CHURCHILL, Winston, The Second World War, VI cilt, Boston, Houghton Mifflin, 1986 COHEN, Michael J., Truman and Israel, Berkeley, University of Califomia Press, 1990 COHEN, Michael J. ve Martin Kolinsky (ed.), Demise of the British Empire in the Middle East: Britain Response to Nationalist Movements, , London, Frank Cass, 1998 COHEN, Raymond ve Raymond WESTBROOK, Amarna Diplomacy: The Beginnings of International Relations, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2000 COHEN, Stephen F., et. al., The Soviet Union since Stalin, Bloomington, Indiana University Press, 1980 COHEN, Stephen F., Rethinking the Soviet Experience: Politics and History since 1917, New York, Oxford University Press, 1985 COHEN, Stuart, British Policy in Mesopotamia, , London, Ithaca Press, 1976 CONACHER, J. B, Britain and the Crimea, : Problems of War and Peace, Basingstok, Macmillan, 1987 COOKE, Hadley V., Challenge and Response in the Middle East: The Quest for Prosperity , New York, Harper and Brothers, 1952 CRABB, Cecil, American Foreign Policy in the Nuclear Age, New York, Harper and Row,1972. CRABB, Cecil, The Doctrines American Foreign Policy: their Meaning, Rule, and Futore, Baton Rouge, Louisiana State University, 1982 CRABB, Cecil, Nations in a Multipolar World, London, Harper and Row, CRAIG, Gordon A., Europe Since 1914, New York, Rinehart and Winston~ 1970. 251 CRAIG, Gordon A., Germany: , New York, Oxford University Press, 1978 CRAIG, Gordon A., World War I, A Turning Point in Modern History, New York, Alfred A. Knopf, 1967 (Bil~ent) CRAIG, Gordon A., The Politics of the Prussian Army: , Oxford, Clarendon Press, 1956 CRAIG, Gordon A., The End of Prussia, Madison, University of Wisconsin Press, 1984 CRA WLEY, C. W., The Question of Greek Independence, Cambridge, Cambridge University Press, CREASY, Edward S., History of the Ottoman Turks, Beirut, Kbayats, 1968 CROCKATT, Richard, The Fifty Years War: The United States and the Soviet Union in World Politics, , London, Routledge, 1995 CROCKATT, Richard, The United States and the Cold War: , Brighton, British Association for American Studies, 1989 CROCKER, George N., Roosevelt's Road to Russia, Chicago, Henry Regnery Com., 1959 CUMINGS, Bruce, The Origins of the Korean War, Princeton, Princeton University Press, 1981 CUMMING, Henry H., Franco-British Rivalry in the Post-War Near East, London, Oxford University Press, 1938 DALLAS, Gregor, The Final Act : the Roads to Waterloo, New York, Henry Ho1t, 1997 DALLEK, Robert, Franklin D. Roosvelt and American Foreign Policy, New York, Oxford University Press, 1979 DALLEK, Robert, The American Style of Foreign Policy: Cultural Politics and Foreign Affairs, New York, Mentor Books, 1984 DALLIN, Alexander, Soviet Foreign Policy, , New York, Garland Pub., 1992 DALLIN, Alexander, The Soviet Union at the United Nations, New York, Fredrick A. Preager, 1962 (SBF) DALLIN, Alexander, The Soviet System: From Crisis to Collapse, Boulder, Westview Press, 1995 DALLIN, David J., The Rise of Russia in Asia, London, Hollis and Carter, 1950 (SBF) DALLIN, David J., Russia and Post-war Europe, New Haven, Yale University Press, 1944 DALLIN, David J., Soviet Russia and the Far East, New Haven, Yale University Press, 1950 (SBF) 258 Siyasi Tarih Kaynakçası DALLIN, David J., Soviet Russia's Foreign Policy, , New Baven, Yale University Press, 1945 DALLIN, David J., Soviet Foreign Policies Af ter Stalin, London, Methuen, DAY, David, The Great Betrayal: Britain, Australia and the Onset of the Pacific War, , Melbourne ve Oxford, Oxford University Press, 1992 DECONDE, Alexander, A History of American Foreign Policy, New York, Charles Scribner's Sons, 1963 (SBF) DEGLER, CarI, Affiuence and Anxiety: America Since 1945,2. bs., New York, Scott Foresman, DElST, Wilhelm, The Build-up of German Aggression, Oxford, Clarendon Press, 1990 DERRY, T.K. ve T.L. JARMEN, The European World: , London, G. Belan, DULL, Jonathan R, A Diplomatic History of the American Revolution, New Haven, Yale University Press, 1985 DULLES, Atlan W., The Marshall Plan, Oxford, Berg, 1993 DULLES, Foster R, The United States since 1865, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1959 DULLES, Foster R, The Road to Teheran: The Story of Russia and America, , Princeton, Princeton University Press, 1944 (SBF) DULLES, John F., War or Peace, New York, MacMillan, 1950 (SBF) DUTTON, David (der.), Statecraft and Diplomacy in the Twentieth Century, Liverpool, Liverpool University Press, 1995 DUTTON, David, The Politics of Diplornacy: Britain and France in the Balkans in the First World War, London,I. B. Tauris, 1998 ECHARD, William E., Napoleon III and the Concert of Europe, Baton Rouge, Lousiana State University Press, EDEN, Anthony, The Eden Memoirs: The Reckoning, London, Cassel, 1965 EDMONDS, Robin, The Big Three: Churchill, Roosevelt, and Stalin in Concord and Conflict, New York, Norton, 1990 ELLIS, Geoffery, The Napoleonic Empire, New York, Macmillan, 1991 ESPOSITO, David M., The Legacy of Woodrow Wilson: American War Aims in World War I, Westport, Praeger, 1996 ETZOLD, Thomas H., Aspects of Sino-American Relations since 1784, New York, New Viewpoints, 1978 ETZOLD, Thomas H., Containment: Documents on American Policyand Strategy, , New York, Colombia University Press, 1978 259 EV ANS, Laurence, United States Policyand the Partition of Turkey, , Baltimore, Johns Hopkins Press, 1965 (SBF) EV ANS, Stephen F., The Slow Rapprochement: Britain and Turkey in the Age of Kemal Atatork, , Walkington, Eothen Press, 1982 EYCK, Erich, A History of the Weimar Republic, London, Oxford University Press, 1964 (SBF) FAY, Sidney Bradshaw, The Origins of the World War, New York, The Macmillan Co., 1950 FEIS, Herbert, The Atomic Bomb and the End of World War II, Princeton, Princeton University Press, 1966 FEIS, Herbert, Between War and Peace: The Potsdam Conference, Westport, Green Press, 1983 FEIS, Herbert, Churchill, Roosevelt, Stalin: The War They Waged and the Peace They Sought, Princeton, Princeton University Press, 1957 FEIS, Herbert, From Trust to Terror: The Onset of the Cold War, , New York, W. W. Norton, 1970 FEIS, Herbert, The Road to Pearl Harbor: The Coming of the War between the United States and Japan, Princeton, Princeton University Press, FERRELL, Robert H., American Diplomacy, 3. Ed., New York, W. W. Norton and Company Ine., 1975 FlSCHER, Louis, The Great Challenge, London, Jonathan Cape, 1947 FlSCHER, Louis, The Road to Yalta: Soviet Foreign Relations , New York, Harper and Row, 1972 FlSCHER, Louis, The Soviets in World Affairs: A History of the Relations Between The Soviet Union and the Rest of the World ( ), Princeton, Princeton University Press, 1951 FlSCHER, Louis, A History of Europe from the Begining of the 18 th. Century to 1937, London, Eyre and Spottiswoode, FLEMING, D. F., The Cold War and Its Origins , i. cilt, , II. cilt, New York, The Roland Press Co. Ine., 1960 (SBF) FONTAINE, Andre, History of Cold War, II cilt, çev. D. D. Paige, New York, Pantheon Books, 1968 (SBF) FOX, Annette Baker, The Power of Smail States: Diplomacy in World War II, Chicago, University of Chicago Pres, FRANKS, Clifton R., The Second World War, Nev Jersey, Avery Pubcations Group, 1984 FRIED, Richard M., Nightmare in Red: The McCarthy Era in Perspective, New York, Oxford UniversityPres, 1990. 260 _ Siyasi Tarih Kaynakçası _ 60-1 FRIEDMAN, Isaiah., Germany, Turkey, and Zionism, , Oxford, Clarendon Press, 1977 FROMKIN, David, A Peace to End All Peace, New York, Avon Books, 1989 FULBRIGHT, William J., The Arrogance of Power, New York, Random House, 1966 (SBF) GADDlS, John L. ve Thomas H. ETZOLD, (del), Containment: Documents on American Policyand Strategy, , New York, Columbia University Press, 1978 GADDlS, John Lewis, The Long Peace: Inquiries into the History of the Co Id War, New York, Oxford University Press, 1987 GADDlS, John L., The United States and the End of the Cold War: Implications, Reconsideration, Provocations, New York, Oxford University Press, 1992 GADDlS, John L., The United States and the Origins of the Cold War: , New York, Columbia University Press, 1972 GARDNER, Lloyd c., A Covenant with Power: America and World Order from Wilson to Reagan, New York, Oxford University Press, 1984 GARDNER, Lloyd C. (et. al), The Origins of the Cold War, Waltham, Ginn- Blaisdel1, GARDNER, Lloyd C., Safe for Democracy: the Anglo-American Response to Revolution: , New York, Oxford University Press, 1984 GARDNER, Lloyd c., Spheres of Influence: The Partition of Europe, from Munich to Yalta, London, John Murray, 1993 GARTHOFF, Raymond L., Detente and Confrontation: American-Soviet Relations from Nixon to Reagan, Washington, Brookings Institution, 1985 GARTHOFF, Raymond L., The Great Transition: American Soviet Relations and the End of the Cold War, Washington D. C., Brookings Institution, 1994 GATERSON, Thomas G., (et. al), American Foreign Policy: A History, Lexington, D. C. Heath, GATHORNE-HARDY, G. M., A Short History of International Affairs ( ), London, Oxford University Press, GEISS, ımanuel, German Foreign Policy, , London, Routledge and Kegan Paul, 1976, GEISS, ımanuel, The Question of German Unification, , London, Routledge, 1997 2
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks