Сирих В. М. - кандидат технічних наук, доцент кафедри наглядово-профілактичної діяльності Національного університету цивільного захисту України. - PDF

Description
ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ СУДОВОЇ ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ Сирих В. М. - кандидат технічних наук, доцент кафедри наглядово-профілактичної діяльності Національного університету цивільного

Please download to get full document.

View again

of 43
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

General

Publish on:

Views: 19 | Pages: 43

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ СУДОВОЇ ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ Сирих В. М. - кандидат технічних наук, доцент кафедри наглядово-профілактичної діяльності Національного університету цивільного захисту України. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ СУДОВОЇ ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ Питання лекції 1. Мета, задачі, предмет та об єкт судової пожежно-технічної експертизи. 2. Особливості дослідження судової пожежнотехнічної експертизи. 3. Методики досліджень та основні питання, що виносяться на вирішення судової пожежно-технічної експертизи. 1. Мета, задачі, предмет та об єкт судової пожежно-технічної експертизи. Причини пожеж Судова пожежно-технічна експертиза (СПТЕ) базується на знаннях у сфері: -фізики та хімії горіння; -термодинаміки та теплопередачі; -електротехніки; -матеріалознавства; -законодавства щодо вимог пожежної безпеки; -особливостей гасіння пожеж та ін. Основними завданнями СПТЕ є: -встановлення первинного вогнища пожежі (осередку пожежі); -встановлення джерела запалювання; -визначення механізму виникнення неконтрольованого горіння (пожежі); -визначення комплексу причин та обставин, що обумовили розвиток пожежі; -встановлення технічної причини виникнення пожежі тощо. Предметом СПТЕ є: -дослідження процесу утворення горючого середовища; -дослідження умов та обставин виникнення у горючому середовищі або внесення в нього джерела запалювання; -дослідження поширення горіння та його відображення в слідах термічного впливу; -дослідження ступеню реалізації на об єкті вимог нормативно-законодавчих актів у сфері пожежної безпеки; -дослідження причинно-наслідкового зв'язку між не дотриманням вимог ПБ та технічною причиною виникнення пожежі. Об'єктами СПТЕ є: - вогнище пожежі (місце пожежі) та предмети речової обстановки зі слідами термічного впливу та продуктів горіння. -матеріальні носії інформації із даними щодо обставин виникнення і розвитку пожежі (матеріали справи про пожежу). Відповідно до предмету та об єкту дослідження СПТЕ може бути умовно поділена на: - експертизу обставин виникнення та поширення пожежі; -експертизу протипожежного стану об єкта; -експертизу відповідністі дій аварійно-ряту- 2. Особливості дослідження СПТЕ. Першою особливістю дослідження СПТЕ, що впливає як на часові витрати, так і на якість її проведення, є певна спеціфіка об'єктів дослідження. У багатьох випадках єдиною інформаційною базою СПТЕ є не натурний об'єкт (місце пожежі), а надані на дослідження документи про пожежу. Як правило, такі експертизи призначаються через деякий час після початку розслідування події. Друга особливість дослідження СПТЕ повнота і якість наданої інформації. До інформаційних матеріалів, у яких містяться вихідні дані для виконання пожежнотехнічних експертиз, відносяться: - протокол огляду місця пожежі зі схемами; - акт про пожежу; - плани (схеми) будівель, споруд, приміщень, місцевості; - електричні схеми; - технологічні регламенти виробництва; - схеми технологічних процесів; - дані про час виникнення, виявлення, повідомлення, локалізації та ліквідації пожеж; - свідчення очевидців і учасників гасіння пожежі про обставини її виникнення та розвиток; - розміри та характеристика термічних пошкоджень будівельних конструкцій, речовин, матеріалів та їх характерні ознаки; - відомості про вид, кількість, розміри згорілого та пошкодженого майна; - відомості про речовини, матеріали та їх кількість, що застосовуються у виробництві або що зберігаються; - відіо та аудіо записи, що пояснюють причину виникнення та поширення пожежі тощо. За відсутності необхідної інформації для виконання СПТЕ експерт складає клопотання про надання додаткових вихідних (Приклад). Клопотання щодо надання вихідних даних, необхідних для проведення експертного пожежно-технічного дослідження Складено Для вирішення питань, що наведені у листі від б/н директора ТОВ «Універсам-2002» Приходченко В.П. щодо визначення причини виникнення пожежі в торговому центрі за адресою: проспект Перемоги, 53, м. Євпаторія, АР Крим, відповідно до вимог п.п Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, для виконання експертного пожежно-технічного дослідження прошу нада-ти наступні матеріали: 1. Матеріали справи про пожежу (знаходяться в тери-торіальному підрозділі МНС або МВС) з наступними документами: - актом про пожежу; - протоколом огляду місця пожежі; - висновком спеціалістів МНС про технічну причину ви-никнення пожежі; - схемою місця пожежі; - поясненнями (протоколів допиту) свідків та праців-ників торгового центру, які перші виявили пожежу, щодо обставин та місця її виникнення із вказівкою, як почалося горіння, де і коли (астрономічний час) вони бачили перші ознаки горіння (дим, полум я тощо); - поясненнями (протоколів допиту) працівників по-жежної охорони МНС, що безпосередньо брали участь у гасінні пожежі, з вказівками: де вони спостерігали найбільш інтенсивне горіння, якими шляхами поширювалося горіння і в якому напрямку, у яких місцях будови відмічалися найбільші термічні ушкодження будівельних конструкцій та інших матеріалів; куди найперше подавалися засоби пожежогасіння тощо; - виконавчою схемою електричної проводки частини приміщення торгового центру (підсобного приміщення), де виникла пожежа, способу її прокладки, місць вста-новлення сполучних та відгалужувальних електричних коробок, розеток, струмоприймачів тощо; - характеристикою апаратів електрозахисту електри-чних мереж, які захищалися даними пристроями, на частині приміщення торгового центру (підсобного при-міщення), де виникло горіння; - інформацією щодо спрацювання апаратів електро-захисту електропроводів та кабелів по яким поста-чалася електроенергія до ділянки приміщення де виникла пожежа; - інформацією щодо відключення електроосвітлення у будинку до гасіння пожежі, та роботи електрооблад-нання у аварійному режимі; - інформацією щодо проведення ремонтних робіт у будинку напередодні та безпосередньо перед виник-ненням пожежі; - відеозаписом камер спостереження частини примі-щення торгового центру, де виникла пожежа (за наяв-ності), за 20 хв. до виникнення горіння; - фото або відеоматеріалами місця пожежі з пояс-неннями. 2. План частини приміщення, де виникла пожежа (підсобного приміщення), з розташуванням технологіч-ного обладнання, матеріалів та речовин. Надати за-гальну характеристику будівельним конструкціям при-міщення та обладнанню. Вказати загальні фізико-хімічні властивості речовин і матеріалів, що на момент виникнення пожежі знаходилися на ділянці, де виникло горіння. 3. Наглядову справу (копії) на торговий центр «Універсам-2002» (знаходиться у підрозділі МНС, який вів нагляд за протипожежним станом даного об єкту) із наявністю приписів, актів та інших документів за період років. 4. Накази щодо забезпечення пожежної безпеки у приміщенні, де виникла пожежа; призначення відпові-дальних за пожежну безпеку; відповідальних за без-печну експлуатацію електроустановки приміщення тощо. 5. Інформацію щодо обладнання приміщень торго-вого центру системами автоматичного пожежогасіння або сигналізації. Якщо такі системи існували, надати інформацію щодо їх функціонування на день ви-никнення пожежі, їх спрацювання (не спрацювання), з вказівкою часу і місця розташування сповіщувачів (сповіщувача) від якого надійшов сигнал. Надати схему розташування сповіщувачів у торговому центрі. 6. Інформацію щодо обладнання приміщень торго-вого центру внутрішнім протипожежним водогоном. Надати схему розташування пожежних кранів, а також інформацію щодо їх застосування при виникненні пожежі. 7. Інформацію щодо наявності в торговельній залі торгового центру вогнегасників, їх характеристики та місць розташування. 8. Опис пожежі зі схемою розташування та нарощу-вання у часі сил та засобів пожежогасіння підрозділами МНС, що брали участь у гасінні пожежі (знаходиться в ГУ МНС України в АР Крим). 9. Якщо з місця пожежі були вилучені речові докази, то надати їх опис та вказати місце їх вилучення. 10. Інші матеріали, що містять фактичні дані про явища та обставини, які мають відношення до події пожежі. У разі незадовільнення клопотання у місячний тер-мін, відповідно до п. 4.9 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», буде складено повідомлення про немож-ливість надання висновку. Експерт к.т.н. Сирих В.М. Клопотання щодо надання вихідних даних, необхідних для прове-дення експертного пожежно-технічного дослідження за фактом пожежі, яка виникла на фронта-льному навантажувачеві LIЕBHERR L586/461, що знахо-дився на виробничій території підприємства ТОВ «МЗ» «ДНІПРОСТАЛЬ» з юридичною адресою: вул. Столєтова, 21, м. Дніпропетровськ Складено Відповідно до вимог п «Інструкції про призна-чення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», для виконання експертного пожежно-технічного дослідження прошу надати наступні мате-ріали: 1. Матеріали службового розслідування за фактом по-жежі, що виникла на фронтальному наванта-жувачі LIЕBHERR L586/461 заводський VAZ0461VZB028969, з наступними документами: - пояснення водія навантажувача щодо обставин вини-кнення та поширення пожежі із вказівкою астрономіч-ного часу в хвилинах розвитку небезпечної події. Нада-ти інформацію щодо: функціонування навантажувача до виявлення пожежі; місця розташування в моторно-му відсіку ділянки, де спостерігалося найбільш інтенсивне горіння; напрямків поширення горіння за місцем розташування силового агрегату транспортного засобу тощо; - пояснень свідків, які бачили початок пожежі та її по-ширення, щодо місця її виникнення з вказівкою, де на навантажувачеві вони бачили перші ознаки горіння (дим, полум я тощо), як поширювалося полум я?; - інформацію щодо проведення останніх перед виник-нення пожежі на фронтальному навантажувачі ремон-тних, діагностичних або будь-яких інших робіт; - фото або відеоматеріали з місця пожежі із пояснен-нями, при їх наявності. 2. Технічну документацію на фронтальний навантажу-вач: посібник з експлуатації та ремонту (у тому числі схему паливопостачання транспортного засобу, елект-ричну схему кіл моторного відсіку), сертифікат відпові-дності та протокол сертифікаційних випробувань, які надавали право на ввезення на територію України навантажувачів LIЕBHERR L586/ Інформацію щодо тиску в системі паливопостачання транспортного засобу на всіх ділянках паливної сис-теми і виду палива на момент виникнення пожежі. 4. Відомості про стан захисних засобів бортової еле-ктроустановки транспортного засобу після пожежі (запобіжників, апаратів електрозахисту тощо). Якщо який-небудь пристрій спрацював, то вказати, який саме електричний ланцюг він захищав. 5. Інші матеріали, що містять фактичні дані про явища та обставини, які мають відношення до події пожежі. У разі незадовільнення клопотання у місячний термін, відповідно до п. 4.9 «Інструкції про призна-чення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», дослідження буде проводитись на підставі наявних у експерта вихідних даних. Експерт к.т.н. В.М. Сирих Третя особливість дослідження пожежі полягає в необоротності п
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks