Sinteza Curs Istorie Economica

Description
Istorie economica

Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 26

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ȘTIINȚE ECONOMICE , CONSTANŢA  PROGRAM DE STUDII: MANAGEMENT ANUL UNIVERSITAR: 2017-2018   ISTORIE ECONOMICĂ    –    Sinteză de curs –   Titular curs: Conf. univ. dr. Patache Laura    2 Obiectivele disciplinei Obiectivul general al disciplinei    cursul ofer  ă  un studiu al istoriei economice a lumii, fiind conceput atfel încât s ă  familiarizeze studen ții economiș ti cu obiectul ș i metodologia istoriei economice. Subiectele sunt alese  pentru a arăta o mare varietate de experiențe istorice cu accent pe procesul de industrializare.  Obiectivele specifice    însuşirea de către studenţi, într  - o manieră riguroasă, a conceptelor şi categoriilor acestei ştiinţe;    explicarea principalelor fapte şi   evoluţii ;    explicarea şi înţelegerea problemelor de mare actualitate (naţionale şi internaţionale) cu care se confruntă economia în prezent ;    evaluarea stărilor parcurse de economie în timp ;    analiza evoluţiei fenomenelor şi proceselor economice în perioada actuală ;    incitarea pentru o abordare multidisciplinară a fenomenului social economic.  3 Structura cursului Cursul este structurat pe 7 capitole: Capitolul I. Aspecte introductive privind istoria economiei ca știință în sistemul științelor economice  (2 ore) Capitolul II. Economia antic ă    –   sclavagismul (4 ore) Capitolul III. Economia feudal ă  (4 ore) Capitolul IV. Revolu ț ia industrial ă  (4 ore) Capitolul V. Evoluţia economiei între cele două războaie mondiale  (4 ore) Capitolul VI. Evoluţia economiei după al doilea război mondial, până în  1990 (4 ore) Capitolul VII.  Noua economie şi tendinţe de evoluţie în viitor   (6 ore)  4 CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND ISTORIA ECONOMIEI CA ȘTIINȚĂ ÎN SISTEMUL ȘTIINȚELOR ECONOMICE   Știinta economică este științ a (sistemul de ș tiin ț e) care studiaz ă  relatiile de productie în legatura lor dialectica cu fortele de productie pe diferite trepte ale societatii umane, legile care guverneaza viata economica, productia, repartitia, schimbul, consumul, fenomenele si procesele economice.  Nucleul teoretic, centrat întregului sistem al stiintei economice îl reprezinta economia  politica. Al ăt uri de studierea în ansamblu a economiei, de o mare utilitate este studierea special aprofundata a acesteia din dou ă  puncte de vedere: a) al sec  ț  ionarii orizontale , corespunzând unor aspecte fundamentale ce strabat toate ramurile economiei mondiale sau nationale;  b) al sec  ț  ionarii verticale , potrivit fiecarei ramuri în parte. Studiul teoretic si practic al economiei este continuat, sub aspect istoric, de grupa ș tiin ț elor economico-istorice. Din aceasta fac parte: a) istoria economica , care cerceteaza economia din punctul de vedere al desf  ăș urarii concret - istorice, cu toate cotiturile si particularitatile procesului într-o tara sau alta;  b) istoria gândirii economice , care cerceteaza procesul formarii si dezvoltarii stiintei economice, al gândirii economice în general. Istoria economica a României vizeaza cercetarea modului de producere, schimb, repartitie si consum al bunurilor materiale din cele mai vechi timpuri pâna astazi, a factorului demografic care (ca forta de munca) le creeaza; ideile si conceptele dominante la un moment dat, precum si institutiile prin care se realizeaza în practica; complexitatea si globalitatea fenomenelor economice, cauzele si efectele acestora în spatiul geografic carpato-danubianopontic. istoria economica a României cuprinde urmatoarele mari epoci si formațiuni social -economice: a) epoca străveche sau preistoria (1 mil. î.e.n. - 80 î.e.n.) careia îi corespunde comuna  primitiva;  b) epoca veche (antică) (80 î.e.n. - sec VIII e.n.) în cadrul careia distingem mai multe formațiuni economice: - sclavagismul clasic în spatiul geografic intrat în componenta Daciei Romane (106  –  271 / 274 e.n.); - perioada de trecere spre feudalism (sf. sec III - sec VIII e.n.). c) epoca medie (evul mediu) căreia îi corespunde orânduirea feudală și unde există mai multe variante actuale ale periodizării:  - sec. VIII  –   1490 / 1500; - sec. VIII  –   1600; - sec. VIII - mijlocul sec. XVIII (1750); - sec. VIII - începutul sec. XIX (1821). În cadrul fiecăreia dintre variantele de mai sus distingem urmatoarele etape: feudalismul timpuriu, feudalismul dezvoltat, destramarea feudalismului si aparitia germenilor capitalismului. d) epoca numită modernă căreia îi corespunde orânduirea capitalistă, acoperă o perioadă întinsă de timp (cel puțin de la mijlocul sec. XVIII și până în 1945);  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks